SEMINAR: Praktična primjena NOVIH propisa i Računovodstveni i porezni tretman prihoda

SEMINARKontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

oktobarseminar

 • PRAKTIČNA PRIMJENA NOVIH PROPISA

 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN PRIHODA

 

BIHAĆ 16.10.2014., Hotel Park

ZENICA 17.10.2014., Hotel Zenica

MOSTAR 20.10.2014., Hotel Ero

SARAJEVO 21.10.2014., UNITIC Amfiteatar

TUZLA 22.10.2014., Hotel Tuzla

 

CILJ SEMINARA

seminarnaslovnaU posljednje vrijeme donešena je nekolicina NOVIH zakona sa različitim sadržajima, koji su doveli do niza problema u primjeni istih.

Oktobarski seminar u organizaciji FEB-a ima za cilj da učesnicima ponudi profesionalne odgovore na mnoge dileme koje su već počele da se pojavljuju u vezi sa porezno-računovodstvenom primjenom NOVIH zakona.

U tom smislu, svrha seminara ja da se skrene pažnja na potrebu identičnog postupanja kod provođenja NOVIH propisa i rješavanja dilema  u vezi sa:

–          obračunom i uplatom sredstava pomoći ugroženim područjima

–          propisima oko registracije poslovnih jedinica,

–          finansijskom konsolidacijom privrednih subjekata

–          razumijevanjem primjene izmijenjenog Zakona o stopi zatezne kamate na javne prihode

–          prekršaja i inspekcija.

Promjene se događaju i u primjeni MRS-ova pa će biti objašnjeni problemi vezani za različita pitanja u vezi sa priznavanjem i evidentiranjem  prihoda kao i njihov porezni tretman.

Iz navedenih razloga, ćemo svim privrednim društvima, organima, organizacijama i institucijama vlasti, te njihovim računovođama i poreznicima ponuditi rješenja za praktičnu primjenu pomenutih propisa, kako ne bi dolazilo do različitih pristupa u primjeni istih.

 

PROGRAM

PRAKTIČNA PRIMJENA NOVIH PROPISA

 1. Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje prirodnih nesreća
  • Početak primjene i vrijeme trajanja Zakona
  • Ujednačavanje kriterija za obveznike izdvajanja sredstava
  • Način obračuna i uplate sredstava –  praktična primjena
  • Disproporcije u izdvajanju sredstava
 2. Zakon o registraciji poslovnih subjekata (s posebnim osvrtom na registraciju podružnica stranih pravnih lica)
  • Registracija podružnica stranih pravnih lica i dodjela ID broja
  • Dokumentacija i novine u notarskoj obradi
  • Identifikacija prodajnih  mjesta  koja nisu podružnice
  • Obaveze poreznih organa
  • Povezani propisi
 3. Zakon  i Uredba o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava
  • Uslovi za pokretanje postupka finansijske konsolidacije – podnošenje zahtijeva i donošenje odluke
  • Konsolidacija društava sa većinskim i manjinskim državnim kapitalom i isključivo privatnim kapitalom
  • Odnos Zakona i poreznih propisa
  • Objektivni i praktični problemi za primjenu Zakona i (ne)mogućnost provođenja u praksi
 4. Zakon o inspekcijama FBiH
  • Pokretanje i postupak inspekcijskog nadzora
  • Prava i obaveze subjekata nadzora
  • Pravni  lijekovi protiv rješenja i zaključaka inspektora
  • Odnos između Federalne uprave i inspekcija na nivou kantona
  • Kaznene odredbe
 5. Zakon o prekršajima
  • Pokretanje postupka i odgovornost
  • Rokovi plaćanja, novčane kazne i evidencija u registru
  • Sankcije  i zastara
 6. Zakon o Poreznoj upravi FBiH kao temeljni propis za primjenu svih poreznih zakona
  • Inspekcijski nadzor i vrste kontrola
  • Odnos Zakona o  PU FBiH prema zakonima: o stopi zatezne kamate na javne prihode, otpisu dijela duga sportskih kolektiva i drugim propisima
  • Problemi kod primjene
  • Redosljed naplate poreznih obaveza i prinudna naplata

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI  TRETMAN PRIHODA

 1. Prihod od prodaje proizvoda
  • Prodaja domaćim kupcima
  • Prodaja kupcima koji imaju poseban status sa aspekta PDV-a
  • Izvoz proizvoda (redovno carinjenje i pojednostavljeni carinski postupak, izvoz opreme na popravak, reexport…)
 2. Prihod od usluga
  • Usluge  izvršene u zemlji  za „domaće  i strane“ kupce
  • Tretman obračuna PDV-a  i dokazivanje statusa  inostranog primaoca usluge
  • Mjerenje prihoda  prema stepenu  dovršenosti usluge (građevinska situacija)
  • „Lohn-poslovi“ – skladištenje usluge?!
  • Prihod od zakupa poslovnog prostora, davanja u zakup stana  i sl.
 3. Kamate, tantijemi  i dividende kao prihod
  • Računovodstveni aspekt
  • Porezni aspekt  – porez na dobit i porez na dohodak
  • Transferne  cijene i transferna dobit, „friziranje“ poslovnog rezultata
 4. Nenaplativa potraživanja – smanjenje prihoda ili rashod ?
 5. Kompenzacije, cesije, asignacije, ustupanje duga i dr. obligacioni odnosi -računovodstveni i pravni aspekt
 6. Prihodi nesamostalnih poslovnih jedinica nerezidenta
  • Odnos instituta „porezni punomoćnik“ iz Zakona o PDV prema  poslovnoj jedinici, iz Zakona o porezu na dobit  FBiH,
  • Priznavanje rashoda koji su nastali u vezi sa prihodima  poslovne jedinice, plata nerezidentanih fizičkih lica kao rashod u poreznom bilansu poslovne jedinice nerezidenta

 NOVINE U VEZI SA MRS KOJI UREĐUJU PRIHOD

  1. Novi MSFI 15 – Prihodi iz ugovora s kupcima , objedinjavanje više standarda koji uređuju područje prihoda
  2. SIC 31- Prihod – transakcije razmjene koje uključuju i usluge reklamiranja

OSTALE  AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 1. Oporezivanje različitih vrsta angažmana
  • Povremenog nesamostalnog rada zaposlenih i nezaposlenih fizičkih lica (profesora, doktora, radnika na obezbjeđenja i čuvanja objekata, održavanju čistoće, rad na 2 sata i sl.)
  • Penzionera
  • Prokurista
  • Pripravnika  i volontera

PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:
Fuad Balta
Esma Kovačević
Elma Peštović

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
Za učesnike bez materijala                     80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14