Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 8/22 od 24.02.2022. godine objevljen je Zakon o komunalnim taksama.

Ovim zakonom propisuju se vrste komunalne takse (u daljnjem tekstu: taksa) na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), obveznik plaćanja, pripadnost takse, način utvrđivanja kriterija i visine takse, oslobađanje od plaćanja i otpis takse, način prijave i naplata takse i povrat takse.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18).

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Zakon o komunalnim taksama KS.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za decembar/prosinac 2021.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 14/22 od 23.02.2022. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za decembar/prosinac 2021.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2021. godine iznosi 1.046 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar 2021. godine - decembar 2021. godine iznosi 1.022 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2021. godine iznosi 1.616 KM.

 


FIA: Finansijske izvještaje moguće je predati i u subotu 26.02.2022. godine

Finansijsko - informatičkoj agencija (FIA) obaviještava sve obveznike predaje finansijskih izvještaja da je zbog prijema finansijskih izvještaja subota 26.02.2022. godine radni dan u Finansijsko - informatičkoj agenciji.

Istog dana će biti omogućen prijem finansijskih izvještaja u svim poslovnim jedinicama i ispostavama na teritoriji Federacije BiH.

Radno vrijeme je od 07:30 do 16:00 sati.


Časopis Februar 2022

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 02/22

 

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

 

1.Hajrudin Hadžimehanović

Primjena Zakona  o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima u Federaciji BiH

Donošenjem odluke o utvrđivanju najniže neto plaće za 2022. godinu sigurno predstavlja veoma važan korak u poboljšanju materijalnog položaja zaposlenika u Federaciji BiH. Implementacijom reformi u oblasti fiskalne politike donošenjem novog Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, stvorit će se uslovi za daljnjim povećanjem najniže neto plaće.Međutim treba naglasiti da je sistem plaća u Federaciji BiH zasnovan na bruto principu, a bruto plaća je definisana odredbama člana 6a, stav 1. Zakona o doprinosima i odredbama člana 19. stav 1. Pravilnika o načinima uplate doprinosa. Na osnovu ovih odredbi, bruto plaća predstavlja novčano i svako drugo primanje bez obzira na oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak, koji je na osnovu radnog odnosa poslodavac isplatio ili je bio dužan isplatiti zaposleniku prema odredbama Zakona o radu, kolektivnom ugovoru i drugim propisima iz oblasti rada, a sastoji se od doprinosa i osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje zaposleniku s tog osnova.

2.Dr.sc. Dinka Antić

Politika oporezivanja energenata: EU vs BiH

Direktiva o oporezivanju energenata odražava ciljeve EU prije dva desetljeća. Pored ciljeva zdravstvene politike i politike zaštite okoliša,  EU je nastojala poreznim mjerama stimulirati upotrebu otpadnih materijala i sirovina za proizvodnju energije, kao i korištenje hidropotencijala i ostalih vidova energije (energije vjetra, solarne, termalne, ..), a istovremeno destimulirati dalje iscrpljivanje fosilnih goriva i rudnih bogatstava, nalazišta prirodnog plina i dr.  U fokusu su bili i mikroekonomski i makroekonomski ciljevi, pogotovo što je ubrzo nakon donošenja Direktive EU bila pogođena globalnom  ekonomskom krizom. Svaki vid oslobađanja ili smanjenja poreznog tereta na energiju koju koriste energetski intenzivne kompanije u vrijeme energetskih kriza, kao i u vrijeme sveopće recesije, predstavlja značajan fiskalni stimulans za očuvanje ekonomskih aktivnosti i radnih mjesta, za jačanje konkurentnosti na svjetskom tržištu, i to ne samo kompanijama na koje se olakšica odnosi, već i svim drugim kompanijama i svim građanima. Međutim, protekom vremena ne samo da su iscrpljeni očekivani efekti primjene Direktive, nego se pokazalo da diferencirana politika oporezivanja energenata pogoduje zadržavanju primjene fosilnih goriva, što se dalje negativno reflektira na tržište energenata, blokirajući investicije u čiste tehnologije i usporavajući preustroj automobilske industrije u pravcu upotrebe “zelenih” energenata. Usporedba politike oporezivanja energenata u BiH u odnosu na politiku EU ukazala je na činjenicu da je nivo oporezivanja derivata nafte u BiH iznad sadašnje minimalne akcize u EU, te ne postoji potreba za daljim rastom stopa.

3.Mr.oec Elman Nadžaković

Uloga strateškog računovodstva u kreiranju bolje konkurentske pozicije preduzeća

Prilagođavanjem promjenama u okruženju, upravljačko računovodstvo je prošlo kroz nekoliko faza, koje su u konačnici dovele do nastanka strateškog računovodstva. Svaka faza prilagođavanja je uvodila neku novu promjenu, ali ne na štetu dostignutog napretka prethodnih faza. Ove promjene od preduzeća traže značajan iskorak upravljačkog računovodstva, jer ustaljene prakse upravljačkog računovodstva posmatrane kroz procedure i vrijeme izvještavanja nisu sposobne da zadovolje probleme savremenog okruženja i nastalih promjena, što se prvenstveno odnosi na neblagovremenost agregiranost i iskrivljenost informacija upravljačkog računovodstva. Ova potreba je dovela do dugoročnog strateškog odlučivanja koje strateški utječe na poslovanje, a formira se na osnovu internih i eksternih informacija iz okruženja. Tradicionalno upravljačko računovodstvo je za razliku od strateškog računovodstva više okrenuto ka prošlosti, a od strateškog računovodstva se zahtijeva fokus na budućnost, što predstavlja njihovu najznačajniju razliku.

4.Jasmin Omeragić

Krajnje je vrijeme – da dođe vrijeme računovođa

Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji, Federacija je dala podršku podizanju nivoa ove važne profesije, to jest omogućeno je da se Zakonom o računovodstvu uredi ko, kako i pod kojim uslovima može da vodi poslovne knjige, kako da se podigne i učvrsti povjerenje u rad naše struke, ali i da se uvede red i konačno prekine praksa da vrijednost računovodstvenih usluga „obaraju“ upravo neprofesionalne i nestručne računovođe, te da ovaj posao može da radi bilo ko. Od toga i takvog „rada“ najviše štete do sada su imale upravo općinske, kantonalne, te federalna i državna kasa. Jer, cilj zapravo i jeste da svi zajednički radimo i da unapređujemo uslove za rad računovođa i poreskih obveznika u cijeloj BiH, te da iniciramo prijedloge za poboljšanje poslovnog ambijenta i činimo sve što je od značaja za uspješan rad računovođa i poreskih obveznika, kako vezano za računovodstvene i poreske procedure, tako i za saradnju sa drugim institucijama, UIO, Poreskom upravom, vanbudžetskim fondovima i sl. U suštini, svrha dobro organizirane eksterne računovodstvene funkcije i jeste da obavi cjelovitu računovodstvenu uslugu, te da poslodavcu – korisniku te usluge omogući da se on u dovoljnoj mjeri može posvetiti osnovnoj djelatnosti svoje firme.

5.Mehmed Budić

Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu

 Dugotrajna materijalna imovina predstavlja po pravilu značajan dio ukupne imovine pravnog lica. Nakon početne nabavke i evidentiranja imovine u poslovnim knjigama, povremeno se javlja potreba za popravkom i održavanjem. U praksi najčešće razlikujemo dvije vrste održavanja, tekuće i investicijsko održavanje. Tekuće održavanje podrazumijeva popravke male vrijednosti. Za razliku od tekućeg održavanja, investicijsko održavanje predstavlja periodično ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, s kojim se  održava postojeći kapacitet i kvalitet. Troškovi dodatnog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, koje zadovoljavaju uvjete za priznavanje na pozicijama dugotrajne materijalne imovine, kapitaliziraju se odnosno povećavaju vrijednosti dugotrajne materijalne imovine. Za razliku od tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi dodatnog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, koje zadovoljavaju uvjete za priznavanje na pozicijama dugotrajne materijalne imovine, kapitaliziraju se odnosno povećavaju vrijednosti dugotrajne materijalne imovine.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana poduzeća i korektivne akcije

Godišnjim planom poduzeća detaljno se određuju financijski ciljevi poduzeća za jednu kalendarsku godinu. Uz pomoć godišnjeg plana koordiniraju se aktivnosti i resursi te prihodi i rashodi različitih odjela u poduzeću. Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana omogućuje usporedbu ostvarenih i planiranih rezultata pojedinih centara odgovornosti (npr. teritorijalnih poslovnih jedinica poduzeća, djelatnosti kojima se poduzeće bavi i sl.), kao i cijelog poduzeća. Osnovna svrha izvještaja o izvršenju godišnjeg plana je donošenje cjelovitih zaključaka o trendovima kretanja temeljnih financijskih kategorija (prihoda, rashoda, rezultata) u pojedinim centrima odgovornosti na osnovi kojih se provode korektivne akcije u smislu poboljšanja poslovanja poduzeća. Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana predstavlja temelj za ocjenu uspješnosti rada poduzeća u jednoj poslovnoj godini. Svrha analize izvještaja o izvršenju godišnjeg plana je otklanjanje negativnih odstupanja u poslovanju. Otklanjanje negativnih odstupanja u poslovanju zadatak je menadžmenta, ali zahtijeva savjetodavnu potporu osoblja financijsko-računovodstvene službe.

 7.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Značaj forenzičkog računovodstvo i revizije

Forenzičke računovođe se bave otkrivanjem i sprečavanjem organizovanog kriminala, poput pranja novca, poreznih utaja, prevara u finansijskim izvještajima i sl. Razvijanje ovog novog pristupa u borbi protiv organiziranog kriminala je i preporuka Evropske unije i Ujedinjenih naroda. Za razliku od revizora koji je odgovoran za dato mišljenje o finansijskim izvještajima pravnih lica, forenzički revizor je odgovoran za istragu i otkrivanje prevare. Zadatak forenzičnih računovođa/revizora nije samo da ispituju prijevare u finansijskim izvještajima, nego i sve ostale vrste prevara – prijevare sa porezima, radnicima, izazivanje stečaja i likvidacije, organizovani kriminal, pranje novca, korupciju, ali i mnoge druge prevare. Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija nije zakonska obaveza, već se obavlja na zahtjev klijenta kod redovnih provjera poslovanja privrednog društva, na osnovu pojave internih ili eksternih sumnji o poslovanju društva i sl. Potreba za dodatnom edukacijom računovođa i revizora u cilju sprječavanja i otkrivanja prevara i manipulacija finanasijskim izvještajima, kao i otkrivanje primjene kreativnog računovodstva u Bosni i Hercegovini je velika, u očuvanju reputacije države, kao i u mogućnosti za privlačenje investicija. Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija će u teoriji i praksi zauzeti mjesto koje joj i pripada. One postaju preventivne discipline, čije postojanje bi trebalo doprinijeti smanjivanju kriminalnih radnji u privrednom poslovanju.

8.Nedim Čustović

Provođenje revizorskih postupaka dokumentovanih u programu revizije u cilju prikupljanja dokaza o operativnoj efektivnosti ključnih kontrola

Revizorski postupci provode se radi utvrđivanja informacija koje su dovoljne, pouzdane,relevantne i korisne za postizanje ciljeva revizije, na osnovu kojih interna revizija utvrđujestvarno stanje, eventualna odstupanja stvarnog od očekivanog stanja, uzroke odstupanja,odnosno uzroke utvrđenih slabosti, nedostataka i uočenih problema, te učinke utvrđenih slabostii nedostataka kao posljedice nefunkcionalnih i/ili nedovoljno funkcionalnih kontrola ilinepostojanja kontrola.Revizorski postupci uključuju postupke analize i procjene, testiranje, te razgovore s revidiranimsubjektima i ostalim relevantnim stranama povezanim s procesom koji se revidira.Interni revizori moraju svoje zaključke i rezultate revizije temeljiti na odgovarajućim analizama i procjenama.Kroz analize i procjene prikupljaju se informacije radi utvrđivanja veza između nedostatakakontrola, njihovih uzroka, posljedica i efekata. Analize i procjene započinju već u fazi planiranjarevizije i usmjeravaju testiranje kontrola. U fazi obavljanja revizije, analize i procjene dopunjavajurezultate provedenog testiranja, naročito kada je potrebno provesti analize uzroka nastankaproblema kako bi se utvrdio izvorni razlog pojavljivanja grešaka, propusta ili neusklađenosti.

9.Doc. dr Nezir Huseinspahić

Kako održati realnu vrijednosti sopstvenog  kapitala preduzeća u inflatornim uslovima

Finansijski položaj preduzeća izražava se obimom i strukturom sredstava i kapitala, kao i njihovim međuodnosima koji se iskazuju u bilansu stanja preduzeća. Finansijska politika, koju vodi finansijski menadžment preduzeća, kreira strategiju i taktiku finansijskog upravljanja na bazi načela i pravila finansiranja, kako bi se sa poslovno-finansijskog aspekta osigurao rast i razvoj preduzeća kao i maksimalno iskoristili pozitivni konjukturni trendovi na finansijskom tržištu. Opstanak, rast i razvoj preduzeća, a samim tim i mogućnost finansiranja preduzeća, određeni su prije svega finansijskim ugledom koje ono uživa, kao i njegovim finansijskim položajem. Bez dobrog finansijskog položaja, svakako da nema dobrog finansijskog ugleda preduzeća. Od finansijskog ugleda, ili šire rečeno njegovog boniteta, zavisit će mogućnost preduzeća odnosno društva[1] da pribavi izvore finansiranja za svoju tekuću i razvojnu aktivnost. Finansijski položaj preduzeća uslovljavaju brojni činioci koji međusobno mogu biti kontradiktorni, što dodatno otežava konačno sagledavanje finansijskog položaja preduzeća. Ovaj problem se rješava vremenskim i prostornim upoređivanjem finansijskog položaja preduzeća. Vremensko upoređivanje omogućava sagledavanje dinamike, to jest kretanja ili razvoja finansijskog položaja preduzeća. Prostorno upoređivanje omogućava upoređivanje finansijskog položaja preduzeća u odnosu na finansijski položaj konkurencije, što pruža solidnu osnovu za zaključivanje o izgledima preduzeća za opstanak, rast i razvoj. Pri prostornom upoređivanju finansijskog položaja preduzeća treba voditi računa o izboru reprezenta ili grupe preduzeća sa kojima se vrši upoređivanje, da bi se izbjegla opasnost pogrešnog zaključivanja.

10.Dr. sci. Jasmina Hurić

Makroekonomska pozicija Bosne i Hercegovine

Za proučavanje i analizu makroekonomskih pokazatelja potrebno je dobro poznavanje makroekonomije, njenih teorija i modela koje je razvila. Makroekonomija je po definiciji grana ekonomske nauke koja se bavi cjelokupnom privredom neke zemlje proučavajući međusobne odnose ukupne (agregatne) proizvodnje, prihoda, zaposlenosti, cijena i drugih varijabli. Uspjeh, kretanje i stanje jedne nacionalne ekonomije se ocjenjuje na bazi dinamičkog kretanja skupine izabranih makroekonomskih pokazatelja. Na bazi svih podataka koji su prikazani i analizirani u ovom radu može se zaključiti da je makroekonomska pozicija Bosne i Hercegovine tokom 2020. i 2021. bila znatno ugrožena svim dešavanjima koje je izazvala pandemija uzrokovana virusom COVID-19, te da s obzirom da oporavak bh. ekonomije u pandemijskom periodu zavisi od opravka u zemljama Evropske unije i ponovne povezanosti sa proizvodnim i tržišnim lancima zemalja Unije, situacija u narednom period će uveliko ovisiti o tim trendovima.

11.Bernard Iljazović

Pravni okvir za javno-privatno partnerstvo u FBiH

Novim zakonskim okvirom postaviti će se pravni temelji za provedbu projekata javno-privatnog partnerstva u FBIH. Uspješna provedba javno privatnog partnerstva ovisi o brojnim čimbenicima, a jedan od njih je i stvaranje transparentnog, nediskriminativnog i jasnog pravnog okvira u zakonom određenom postupku, radi utvrđivanja uvjeta pod kojima domaća i/ili strana privatna lica mogu realizirati projekte JPP-a sa javnim partnerima, te uspješnog ugovaranja i izvođenja projekata JPP-a radi efikasnijeg korištenja javnog i općeg dobra. S obzirom da se ugovori o javno- privatnom partnerstvu zaključuju na duže vremensko razdoblje pravi učinci primjene u praksi, vidjeti će se zapravo nakon proteka tog razdoblja. Kod takve vrste ugovornog odnosa potrebno je održavati i visoku razinu transparentnosti i etičnosti kako bi se pravovremeno prevenirali mogući štetni učinci, a koji bi se negativno odrazili na realizaciju projekta, a samim time i na proračunski budžet. U konačnici, pri ugovaranju javno-privatnog partnerstva posebice treba voditi računa o interesima građana, odnosno krajnjih korisnika javnih usluga. Tu se prvenstveno misli na to da korisnici ne smiju plaćati skuplje javne usluge, nego što su ih plaćali, te da im se mora osigurati jednaka razina kvalitete, ako ne i veća.

12.Džana Kadribegović

Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad

Brze promjene u oblasti rada kao i promjene u tehničko-tehnološkom razvoju prate i promjene u obrazovnom sistemu i cjeloživotnom učenju. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad je kontinuiran proces i od  izuzetnog je značaja koji treba da doprinese, kako boljem poslovanju samog poslodavca, tako i boljem radno-pravnom statusu radnika, a u konačnici i ukupnom  tehničko-tehnološkom razvoju svakog društva. Na taj način poslodavac i radnik će na efikasniji način ostvarivati svoje ciljeve. Zakonom nije posebno određen način na koji će se  obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje urediti tako da se u praksi ova pitanja i druge aktivnosti u vezi sa tim, trebaju posebno definirati kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

13.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu članova obitelji državljana Bosne i Hercegovine koji rade u Republici Hrvatskoj

Ukoliko državljanin Bosne i Hercegovine boravi i radi na teritoriju Republike Hrvatske, dužan se je zdravstveno  osigurati u Republici Hrvatskoj jer na taj način državljanin Bosne i Hercegovine stječe pravo na punu zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, kao i članovi njegove obitelji u određenim situacijama. Naime, navedeno ovisi isključivo o činjenici gdje senalazi pre­bivalište ili boravište članova obiteljidržavljanina Bosne i Hercegovine, a o čemu ovise i prava iz zdravstvenog osiguranja koja ostvaruju navedeni članovi obitelji.Prijava pojedinca na obvezno zdravstveno osigura­nje, pa tako i članova obitelji osobe koja je zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koja s osnove navedenoga radnog odno­sa ima utvrđen status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (skraćeno: HZZO), ovisi o više okolnosti, time da je najbitnija činjenica da navedena osoba ima uređen građan­ski status osobe u svojoj matičnoj državi, a posredno i dru­ge okolnosti.U smislu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osoba može biti obvezno zdravstveno osigurana samo u jednoj državi ugovornici, neovisno tome da li je to Bosna i Hercegovina ili Republika Hrvatska.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.


Izmjena Instrukcije o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 4/22 od 27.01 2022. godine objavljena je izmjena Instrukcije o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

Izmjene Instrukcije možete preuzeti OVDJE.