ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POSEBNOG DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA NA RADU U INOSTRANSTVU

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 22/20 od 27.03.2020. godine je objavljena Odluka o izmjwnama odluke o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu inostranstvu.

I.

U Odluci o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inostranstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/08) u tački II. stav (1) mijenja se i glasi:

"Doprinosi iz tačke I. ove odluke za obveznika iz člana 5. stav (1) podtačka 4. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) (u daljem tekstu: Zakon) plaća poslodavac, isplatilac plaće u mjesečnom iznosu od:

- 30,00 KM za vrijeme boravka na radu u državama bivše SFRJ;

- 60,00 KM za vrijeme boravka na radu u ostalim državama".

II.

U tački III. u stavu (1), broj "80,00" zamjenjuje se brojem "70,00".

III.

U tački IV. u alineji 1., broj "20,00" zamjenjuje se brojem "10,00" i u alineji 2. broj "30,00"zamjenjuje se brojem "20,00".

IV.

U tački V. tekst u zagradi: "("Službene novine Federacije BiH", br. 29/06, 46/06, 8/07, 51/07, 82/07, 97/07, 9/08, 28/08, 46/08 i 48/08)" zamjenjuje se tekstom: "("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19)".

V.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 470/2020
26. marta 2020. godine
Sarajevo


Obavještenje PU: Kontakt adrese i telefoni za dostavu poreznih prijava i podnesaka, dodatno produžen rok za podnošenje prijava

Od strane Porezne uprave FBiH dobili smo sljedeću obavijest koju prenosimo u cjelosti:

Poštovani porezni obveznici,

U ovoj situaciji pokušavamo da organizujemo obavljanje poslova u mjeri i na način kako je to moguće kako bi zaštitili vaše zdravlje i zdravlje svih građana. Porezna uprava je u skladu sa donesenim preventivnim mjerama i shodno zaključku Vlade FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa stranaka, te zabranila ulazak u poslovne prostorije Porezne uprave Federacije BiH. To smo učinili i zbog toga što je zbog boravka lica zaraženog CORONA virusom jedna naša cijela ispostava, odnosno svi njeni zaposlenici rješenjem poslani u izolaciju.

Obavještavamo vas da će se komunikacija sa strankama obavljati isključivo pisanim putem preko pošte, e-maila, faksom i telefonom.

Porezni obveznici i stranke ne treba da dolaze u Poreznu upravu, već sve svoje porezne prijave i podneske mogu podnijeti putem pošte, elektronski e-mailom, faksom, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona.

Adrese kontakata se nalaze u ovom obavještenju na linku (KONTAKTI), a također u svim uredima Porezne uprave su istaknuta obavještenja sa kontaktima.

U cilju olakšanja vašeg poslovanja, također vas obavještavamo da smo rokove za podnošenje poreznih prijava produžili kako sljedi:

  • Prijava poreza na dobit za pravna lica - Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
  • Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
  • Prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
  • Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u martu Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30.04.2020. godine, a plaćene doprinose u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
  • Prijave obračunate plaće, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac  MIP-1023 za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za  plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine.

Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sistemu Obrazac JS 3100 i JS 3120 možete poslati poštom, faksom ili skenirane na e-mail.

S obzirom na novonastalu situaciju porezne prijave i obrasce dostavljat ćete putem pošte na adrese nadležnih ispostava Porezne uprave Federacije BiH. Također, prijave i obrasci mogu se skenirati i dostaviti na e-mail adrese nadležnih ispostava ili putem fax-a na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava.

U slučaju dostavljanja prijave i obrasca putem preporučene pošte, smatrat će se zaprimljenim u Poreznoj upravi FBiH danom predavanja na poštu.

U slučaju dostavljanja obrazaca putem emaila (skeniranih) ili fax-a, obveznici uplate doprinosa su obavezni originalane primjerke dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi putem pošte ili lično po prestanku vanrednog stanja (ova uputa se odnosi i na obveznike uplate doprinosa koji su korisnici elektronskog servisa Porezne uprave FBiH).

 

Obavijest za poslovne banke

Shodno odredbama člana 14.b. Zakona o doprinosima propisana obaveza dostavljanja pisane obavijesti za ispostavu Porezne uprave, za obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa zajedno sa isplatom plaće, može se dostaviti poštom ili prolongirati do prestanka vanrednog stanja, a ostaje obaveza kontinuiranog obavještavanja Porezne uprave o navedenom elektronskim putem (email). Sve pisane obavijesti koje su poslovne banke bile dužne dostaviti u periodu trajanja vanrednog stanja iste će dostaviti naknadno po ukidanju vanrednog stanja. 
Porezna uprava je pozvala sve svoje zaposlenike da jedan iznos lične plaće za mjesec mart doniraju i uplatite kao pomoć u korist zaposlenih u realnom sektoru odnosno njihovih poslodavaca na ime uplate poreza onih poslodavaca koji nisu odjavili svoje radnike.

Pa pozivamo i sve zaposlene koji svoju plaću primaju iz budžeta institucija BiH, FBiH, kantona i općina da to učine, jer je realni sektor stvarni izvor plaća svih budžetskih korisnika, učinite to od martovske plate jer svako odlaganje može biti kasno.

 

Vaša Porezna uprava FBiH


Agencija za javne nabavke BiH: Primjećena zloupotreba pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa Corona virusom (COVID-19) i nabavki neophodnih za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica istog, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti definiranih Zakonom o javnim nabavkama („Službeno glasilo BiH“, broj 39/14) - u daljem tekstu: Zakon, izdaje slijedeće

SAOPŠTENJE

Dana 17.03.2020. godine Agencija za javne nabavke BiH je, u konsultaciji i uz saglasnost Vijeća ministara BiH, izdala saopštenje koje se odnosi na javne nabavke neophodne za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica Corona virusa zbog razloga i u uslovima krajnje hitnosti.

Izdano saopštenje s pratećim tumačenjem Zakona- koje se referiralo na član 21. stav (1) tačku d) Zakona prema kojoj se pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci može koristiti zbog više sile, te član 10. stav (1) tačku b) Zakona prema kojoj javna nabavka može biti izuzeta od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti u slučajevima izuzetne nužde (spasavanje ljudskih života, zdravlja, i sl.)- se prvenstveno odnosilo na nabavke koje se mogu dokazivo dovesti u direktnu svezu s mjerama neophodnim za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica Corona virusa.

Međutim, u proteklih nekoliko dana primjećene su određene zloupotrebe izdanog saopštenja s pratećim tumačenjem Zakona, odnosno primjećeno je da neki ugovorni organi zloupotrebljavajući novonastalu situaciju koriste pregovaračke postupke bez objave obavještenja o nabavci zbog razloga krajnje hitnosti i izuzeća od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti za nabavke koje se nikako ne mogu dovesti u direktnu svezu s mjerama neophodnim za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica Corona virusa.

U tom smislu najozbiljnije upozoravamo sve ugovorne organe u BiH i njihove rukovodioce da ne čine pomenute zloupotrebe, jer će u suprotnom protiv ugovornih organa i odgovornih osoba biti odmah podnesene prekršajne i kaznene prijave.

Također ovim putem pozivamo sve koji saznaju ili imaju informaciju o potencijalnim opisanim zloupotrebama da iste prijave Agenciji za javne nabavke BiH na e-mail: kontakt@javnenabavke.gov.ba, a takve prijave mogu biti podnesene i anonimno bez otkrivanja identiteta prijavitelja.

 

Izvor: www.javnenabavke.gov.ba


MUPKS: Obavijest o zabrani kretanja i potrebnoj dokumentaciji za kretanje zaposlenika

U nastavku prenosimo u cijelosti Obavijest MUP-a Kantona Sarajevo, u vezi sa zabranom kretanja i potrebnoj dokumentaciji za kretanje zaposlenika i osoba angažovanih na provođenju mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa:

"Uvažavajući činjenicu da je Federalni štab civilne zaštite donio Naredbu kojom se od dana 22.03.2020. godine u vremenu od 18,00 do 05,00 sati na području Federacije Bosne i Hercegovine zabranjuje kretanje građana, ovom prilikom naglašavamo obavezu pridržavanja navedenog ograničenja, a Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo će poduzeti neophodne aktivnosti s ciljem provođenja navedene Naredbe na području Kantona Sarajevo.

Izuzetak od navedenog ograničenja su zaposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama, uz napomenu da se radi o onim procesima rada kojima ranijim odlukama nije zabranjeno vršenje djelatnosti.

S tim u vezi, obavještavamo zaposlene čije je kretanje neophodno u vezi sa naprijed navedenim aktivnostima, da su prilikom kontrole od strane policijskih službenika u obavezi sa sobom imati:

1)   lične identifikacione dokumente po osnovu kojih se može provjeriti njihov identitet,

2) dokaz o radnom statusu (npr. iskaznica određenog organa, zdravstvene ili druge ustanove, novinarske agencije, određenog preduzeća ili sl.),

3) potvrdu poslodavca ovjerenu i potpisanu od strane odgovorne osobe  kojom se potvrđuje da je rad osobe na koju se odnosi potvrda organizovan u smjenama i neophodan za održavanje kontinuiteta djelatnosti.

Ukoliko poslodavac svojim radnicima ne izdaje iskaznice kao vid dokaza o radnom statusu  potrebno je da isto konstatuje prilikom izdavanja potvrde iz prethodnog stava.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, poduzeti zakonom propisane mjere i radnje s ciljem provođenja Naredbi nadležnih organa i institucija, te će eventualne neodgovorne pojedince sankcionisati u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju da se zateknu osobe koje krše Naredbu o zabrani kretanja napominjemo da će isti biti sankcionisani izdavanjam prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a propisane sankcije su od 500,00 do 1500,00 KM, odnosno, za roditelje ili staratelje maloljetnika koji počini prekršaj od 400,00 do 1200,00 KM, uz napomenu da će prema onima koji budu zatečeni u prekršaju i nastave sa vršenjem istog, odnosno, eventualno odbiju da postupe po zakonitom naređenju policijskog službenika biti primjenjena mjera lišenja slobode.

Napominjemo da je i dalje na snazi Naredba kojom se u potpunosti zabranjuje kretanje osoba mlađih od 18 i starijih od 65 godina.

Apelujemo na sve građane da se u potpunosti pridržavaju Naredbi donesenih od strane nadležnih organa i institucija, te time daju svoj doprinos na sprečavanju širenja koronavirusa zbog kojeg je proglašeno stanje nesreće, odnosno, vanredno stanje u cijeloj Bosni i Hercegovini."

POTVRDA ZA POTREBE KRETANJA ZAPOSLENIKA

POTVRDA ZA ANGAŽMAN U SUZBIJANJU KORONAVIRUSA


Saopćenje o prosječno isplaćenoj neto plaći u FBiH

U "Službenim novinama FBiH" broj 21/20 od 20.03.2020. godine, objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći u FBiH.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2020. godine iznosi 958 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period novembar 2019. godine - januar 2020. godine iznosi 949 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2020. godine iznosi 1.477 KM.


Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena

U "Službenim novinama FBiH" broj 21/20 od 20.03.2020. godine, objavljena je Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena. Mjere neposredne kontrole  odnose se na proizvode u nadležnosti kantona, grada i općine propisane članom 9. Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale osnovne životne namirnice i osnovne higijenske potrepštine, koje prodaju privredna društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

Privredna društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, obavezna su za proizvode navedene u Listi, koja je sastavni dio ove odluke, primjenjivati cijene na nivou zatečenom na dan 5.3.2020. godine.

 

LISTA PROIZVODA
NA KOJE SE PRIMJENJUJE MJERA NEPOSREDNE
KONTROLE CIJENA
- sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih
proizvoda od brašna i žitarica,
- mlijeko i mliječne prerađevine,
- jaja i proizvodi od jaja,
- šećer,
- so za ljudsku prehranu,
- riža,
- tjestenina,
- margarin,
- sve vrste svježeg mesa, ribe i njihove prerađevine,
- voće i povrće,
- mesne konzerve,
- riblje konzerve,
- voda za piće,
- jestivo ulje,
- hrana za dojenčad,
- dijetetski proizvodi,
- pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle,
- higijenski ulošci,
- deterdžent za veš,
- deterdžent za suđe,
- sapun,
- sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrirani alkohol),
- toaletni papir,
- pasta za zube,
- zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća,
- zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele,
- zaštitne maske-hirurške,
- zaštitne maske za lice FFP2 i FFP3 i
- posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sistem.


Objavljene dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U "Službenim novinama FBiH" broj 21/20 od 20.03.2020. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Izmjene se odnose na umanjenje paušalne naknade poreznim obveznicima kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu. Umanjenje iznosi 50% paušala. Ovakva odredba se primjenjuje do 31.12.2020. godine.

Nakon navedene izmjene, porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, porez na dohodak će plaćati u slijedećim mjesečnim iznosima:
1. obveznici koji obavljaju obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim, sami bez upošljavanja drugih lica 35,00 KM
2. obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate 15,00 KM
3. obveznici koji obavljaju prevoz putnika samo sa jednim sredstvom prevoza 25,00 KM
4. obveznici koji obavljaju prevoz tereta jednim prevoznim sredstvom nosivosti do 8 tona 40,00 KM
5. obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo osobnim radom izvan prodavaonice 35,00 KM

 

Dopune Pravilnika donosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18) u članu 50. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Iznosi iz stava (1) ovog člana umanjuju se za 50% u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31.12.2020. godine."

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


FEB: Obavijest o izmijenjeni načina rada za vrijeme trajanja pandemije

Dragi korisnici naših usluga,

Ovim putem vas obavještavamo da su kancelarije Konsultantske kuće FEB-a do daljeg zatvorene, a sve u skladu sa mjerama spriječavanja širenja Koronavirusa.

Naglašavamo da ćemo naše usluge i u narednom periodu obavljati nesmetano, te vas ovim putem upućujemo na e-mail feb@feb.ba i pitanja@feb.ba, kao i na brojeve telefona 061/190-656, 060/340-9368 i 062/226-622.

Blagovremeno ćemo vas obavijestiti o svim budućim koracima kao i prestanku važenja gore pomenutih mjera.

Hvala na razumijevanju i s poštovanjem,

Vaš FEB d.d.


Rok za podnošenje poreznih prijava za sve porezne obveznike se produžava do 15.4.2020. godine

Shodno preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju provođenja mjera zaštite na radu i suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da bez potrebe ili poziva ne dolaze u organizacione jedinice Uprave. Ukoliko dođu, potrebno je da se što kraće zadržavaju u prostorijama, a posebno da izbjegavaju stajanje u redovima.

Porezna uprava Federacije BiH će osigurati minimalan broj zaposlenika za rad sa strankama i hitnih poslova vezanih rokovima, a prijem stranaka će se vršiti u vremenu od 8,00-12,00 sati.

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da porezne prijave sa propisanom dokumentacijom dostavljaju putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

S obzirom da je rok za predaju poreznih prijava 31.03.2020. godine, Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se rok za predaju poreznih prijava produžava do 15.04.2020. godine.

Ove mjere primjenjivat će se dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

Porezna uprava Federacije BiH je poduzela preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum i svakodnevno se prati situacija i razmatraju moguće dodatne mjere, a s ciljem zaštite zaposlenika i poreznih obveznika.

Porezni obveznici koji dođu u prostorije organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH, dužni su da se pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH koje su postavljene u svim organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH.

 

  Porezna uprava Federacije BiH


Agencija za javne nabavke BiH: Izmjene zbog koronavirusa

Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa Corona virusom (COVID-19) i nabavki neophodnih za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica istog, te u vezi sa službenim proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije od 11.03.2020. godine, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti definisanih Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) - u daljem tekstu: Zakon, daje slijedeće saopštenje:

Saopštenje možete preuzeti OVDJE.