Časopis April 2013

april 2014 casopisS A D R Ž A J

1. Dr Asim Šaković

Primjena računovodstva troškova kao jednog od reformskih procesa u FBiH

2. Safija Žilić, dipl. oec

Ovlašteni učesnici na tržištu vrijednosnih papira i obaveza postupanja prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH

3. Denis Zukić, dipl. oec

Kapitalizacija troškova pozajmljivanja prema zahtjevima MRS-a 23 – Troškovi pozajmljivanja

 

4. Dr sc. Jozo Piljić

Zarade po dionici – EPS

5. Sanela Agačević, dipl. oec

„Detaširani“ radnici u svjetlu doprinosa i PDV-a

6. Aleksandra Regoje, dipl. oec

Mjesečne fluktuacije indirektnih poreza

7. Dr sc. Dinka Antić

Saradnja poreznih uprava: Pravni okvir EU i pouke za BiH

8. Mr oec Mirna Pajević

Zastara potraživanja

9. Alan Vajda, mag. iur

Uvjeti boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj - I dio

10. Edin Glogić, dipl. oec

Upravljanje ambalažom, ambalažnim otpadom i elektronskim otpadom

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ugovor o radu, plaće i naknade plaće

12. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik

Neka obilježja penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja iz službenih glasila

15. Saopštenja za primjenu propisa 


SEMINAR: PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

PRAKTIČNA PRIMJENA

POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

 

 • RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA
 • TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA
 • RAD NA TERENU I TERENSKI DODATAK
 • GRAĐEVINSKE I SRODNE DJELATNOSTI
 • KONSOLIDACIJA
 • NOVINE I AKTUELNOSTI U PORESKIM PROPISIMA

 

22.04.2013. Mostar “Hotel Ero”

23.04.2013. Sarajevo Hotel Holiday Inn

24.04.2013. Tuzla “Hotel Tuzla”

25.04.2013. Zenica “Hotel Zenical”

26.04.2013. Bihać “Hotel Park”

 

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO KONTINUIRANA EDUKACIJA CERTIFICIRANIH TEHNIČARA, RAČUNOVOĐA I OVLAŠTENIH REVIZORA I UPISUJE U EVIDENCIJSKE KNJIŽICE KAO 7 BODOVA

PROGRAM SEMINARA

RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

 • Odluka o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka
 • Knjiženje raspodjele dobiti i pokrića gubitka
 • Razlikovanje korištenja poreznih gubitaka u Poreznom bilansu i pokrića gubitka kao finansijskog rezultata
 • Dobit koja je „reinvestirana“ po ranijem Zakonu o porezu na dobit: knjiženje, mogućnosti i ograničenja „korištenja“ te dobiti
 • Korištenje dobiti koja je bila oslobođena plaćanja poreza na dobit (ulaganje ino kapitala, poslovanje slobodnih zona, olakšice po sadašnjem Zakonu)
 • Isplata iz dobiti rezidentu pravnom i fizičkom licu: porezni aspekt
 • Isplata iz dobiti nerezidentu pravnom i fizičkom licu: porezni aspekt
 • Akontativna isplata iz očekivane dobiti

 

TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA

 • Šta „pokriva“ dnevnica i koji se još troškovi uz dnevnicu mogu pravdati?
 • Obaveza i sadržaj Naloga za službeni put
 • Šta sve može biti osnova za odlazak na službeni put (poslovni sastanak, edukacija, prikupljanje informacija o kupcima, ...)?
 • Isplata ostalih troškova kada se koristi vlastito vozilo na službenom putu (parking, putarine, cestarine i sl.)
 • Dnevnice zaposlenika kojima je u opisu radnog mjesta prevoz (robe i putnika)
 • Dnevnica vs prekovremeni rad?
 • Putovanje kroz više država – kako obračunati dnevnicu?
 • Šta kada putovanje uključuje vikend?
 • Upotreba službenih vozila u privatne svrhe odnosno  privatnih vozila u službene svrhe
 • Isplate troškova službenog puta licima koji nisu u radnom odnosu

 

TERENSKI DODATAK

 • Terenski rad i troškovi smještaja zaposlenika
 • Naknade za rad na terenu, dužina neprekidnog boravka na terenu  i njegov  porezni tretman
 • Povrede na radu i pitanje zaštite na radu i osiguranja od povrede na radu u situaciji  kada radnici rade na terenu odnosno na tuđem radilištu
 • „Detaširani“ radnici

 

GRAĐEVINSKE I SRODNE DJELATNOSTI

 •  MRS 11 – Ugovori o građenju
 • Posebna građevinska šema, PDV tretman datih i primljenih avansa te slučaj povrata avansa  zbog raskida ugovora
 • Građevinski radovi domaćih firmi u inostranstvu
 • Ugovori o građenju u kojima  je kao  glavni izvođač angažiran nerezident
 • Fakturisanje usluge ustupanja radnika, PDV tretman i evidencije
 • Doprinosi i porez na dohodak za radnike na radu u inostranstvu
 • Korištenje dijela objekta od strane investitora nakon završene gradnje
 • PDV tretman prometa nedovršenog objekta
 • Datum ispravke ulaznog PDV-a kod promjene namjene – specifičnosti
 • Ulaganje u tuđi objekat – računovodstveni aspekt, PDV i porez na dobit i modaliteti ugovaranja
 • Stav UINO po pitanju ulaganja u tuđi objekat
 • Ugovor o poreznom zastupanju u BiH
 • Međunarodno finansiranje – povrat PDV-a

 

KONSOLIDACIJA

 • Obveznici i rokovi za predaju konsolidovanih finansijskih izvještaja prema  Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH i podzakonskim aktima
 • Konsolidovani  finansijski izvještaji: MRS 27
 • Konsolidacija manjinskih učešća i zajednički kontrolisanih subjekata u skladu sa MRS 28 i MRS 31
 • Praktičan primjer konsolidacije zaliha, prihoda i rashoda

 

POREZNE AKTUELNOSTI

 • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • Početak primjene odbitaka za nerezidenta FBiH
 • Način podnošenja zahtjeva za otpis kamata na javne prihode

INFORMACIJE O SEMINARU

N A K N A D A :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


ODLUKA O VISINI ČLANARINE, RASPODJELI IZMEĐU UDRUŽENJA OBRTNIKA TE UDRUŽENJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU SRODNE DJELATNOSTI I OBRTNIČKIH KOMORA KANTONA I OBRTNIČKE KOMORE FBiH TE NAČINU UPLATE ČLANARINE

Na osnovu člana 102. stava 1 alineja 4 i člana 63. vezano za član 96. i 98. stava 1 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11) te člana 19. stava 1 alineja 2 Statuta Obrtničke komore FBiH, Skupština Obrtničke komore FBiH, ispunjenjem uvjeta iz člana 21. stav 1. i 3. Statuta Obrtničke komore FBiH na sjednici Skupštine održane 02.03.2013. godine u Zenici, donosi

ODLUKU

O VISINI ČLANARINE, RASPODJELI IZMEĐU

UDRUŽENJA OBRTNIKA TE UDRUŽENJA OSOBA

KOJE OBAVLJAJU SRODNE DJELATNOSTI I

OBRTNIČKIH KOMORA KANTONA I OBRTNIČKE

KOMORE FBiH TE NAČINU UPLATE ČLANARINE

I

Ovom odlukom utvrđuje se osnovica i stopa članarine obrtničkim komorama kantona za:

1. Obrtnike koji samostalno ili u zajedničkom obrtu obavljaju djelatnost,

2. Osobe koje samostalno ili zajednički obavljaju srodnu djelatnost,

3. Privredna i druge pravne osobe koje su osnovane pod drugim propisima, a dobrovoljno su se izjasnila da žele biti članovi komore.

II

Osnovica za uplatu članarine za sve obrtnike su osnovice za obračun doprinosa za 2013. god. koju objavljuje Federalno ministarstvo financija.

Za pravne osobe koje su se učlanile dobrovoljno osnovica je ostvarena dobit u prethodnoj godini i ne može biti manja nego što je osnovica za obrtnika.

III

Za obrtnike koji djelatnost obavljaju kao dopunsku ili dodatnu osnovica je kao za djelatnost u osnovnom zanimanju.

IV

Stopa za obračun članarine je 1% na navedene osnovice.

V

Članarina komorama se uplaćuje kvartalno u skladu sa članom 10. Pravilnika o visini, raspodjeli i načinu plaćanja članarine obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti na DEPOZITNI RAČUN Obrtničke komore kantona, u skladu navedenom Pravilniku.

VI

Članarina se raspoređuje:

1. Obrtničkoj komori kantona 80%

2. Obrtničkoj komori FBiH 15%

3. Razvojni fond Obrtničke komore FBiH 5%

VII

a) Obrtničke komore su dužne iznos od 15% iz stava 2 člana VI prenijeti na depozitni račun Obrtničke komore FBiH.

b) Obrtničke komore su dužne iznos od 5% iz stava 3 člana VI prenijeti na depozitni račun Obrtničke komore FBiH.

c) Iznos od 50% članarine iz člana VI stava 1. ove odluke Obrtničke komore kantona dužne su prenijeti na transakcijski račun udruženja obrtnika koji su registrirani na području kantona za članove udruženja obrtnika koji su članovi tih udruženja, a koji su izmirili članarinu.

VIII

Ova Odluka stupa na snagu nakon objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od slijedećeg dana nakon objave do donošenja nove Odluke Danom primjene ove Odluke prethodna Odluka objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 8/11 stavlja se izvan snage.

IX

Za izvršenje ove Odluke nadležan je Upravni odbor OKFBiH, a na osnovu člana 1. stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj Upravi FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10) u suradnji sa Poreznom upravom FBiH.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH, br. 26/12“