ODLUKA O VISINI ČLANARINE, RASPODJELI IZMEĐU UDRUŽENJA OBRTNIKA TE UDRUŽENJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU SRODNE DJELATNOSTI I OBRTNIČKIH KOMORA KANTONA I OBRTNIČKE KOMORE FBiH TE NAČINU UPLATE ČLANARINE

Na osnovu člana 102. stava 1 alineja 4 i člana 63. vezano za član 96. i 98. stava 1 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/09 i 42/11) te člana 19. stava 1 alineja 2 Statuta Obrtničke komore FBiH, Skupština Obrtničke komore FBiH, ispunjenjem uvjeta iz člana 21. stav 1. i 3. Statuta Obrtničke komore FBiH na sjednici Skupštine održane 02.03.2013. godine u Zenici, donosi

ODLUKU

O VISINI ČLANARINE, RASPODJELI IZMEĐU

UDRUŽENJA OBRTNIKA TE UDRUŽENJA OSOBA

KOJE OBAVLJAJU SRODNE DJELATNOSTI I

OBRTNIČKIH KOMORA KANTONA I OBRTNIČKE

KOMORE FBiH TE NAČINU UPLATE ČLANARINE

I

Ovom odlukom utvrđuje se osnovica i stopa članarine obrtničkim komorama kantona za:

1. Obrtnike koji samostalno ili u zajedničkom obrtu obavljaju djelatnost,

2. Osobe koje samostalno ili zajednički obavljaju srodnu djelatnost,

3. Privredna i druge pravne osobe koje su osnovane pod drugim propisima, a dobrovoljno su se izjasnila da žele biti članovi komore.

II

Osnovica za uplatu članarine za sve obrtnike su osnovice za obračun doprinosa za 2013. god. koju objavljuje Federalno ministarstvo financija.

Za pravne osobe koje su se učlanile dobrovoljno osnovica je ostvarena dobit u prethodnoj godini i ne može biti manja nego što je osnovica za obrtnika.

III

Za obrtnike koji djelatnost obavljaju kao dopunsku ili dodatnu osnovica je kao za djelatnost u osnovnom zanimanju.

IV

Stopa za obračun članarine je 1% na navedene osnovice.

V

Članarina komorama se uplaćuje kvartalno u skladu sa članom 10. Pravilnika o visini, raspodjeli i načinu plaćanja članarine obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti na DEPOZITNI RAČUN Obrtničke komore kantona, u skladu navedenom Pravilniku.

VI

Članarina se raspoređuje:

1. Obrtničkoj komori kantona 80%

2. Obrtničkoj komori FBiH 15%

3. Razvojni fond Obrtničke komore FBiH 5%

VII

a) Obrtničke komore su dužne iznos od 15% iz stava 2 člana VI prenijeti na depozitni račun Obrtničke komore FBiH.

b) Obrtničke komore su dužne iznos od 5% iz stava 3 člana VI prenijeti na depozitni račun Obrtničke komore FBiH.

c) Iznos od 50% članarine iz člana VI stava 1. ove odluke Obrtničke komore kantona dužne su prenijeti na transakcijski račun udruženja obrtnika koji su registrirani na području kantona za članove udruženja obrtnika koji su članovi tih udruženja, a koji su izmirili članarinu.

VIII

Ova Odluka stupa na snagu nakon objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjuje se od slijedećeg dana nakon objave do donošenja nove Odluke Danom primjene ove Odluke prethodna Odluka objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 8/11 stavlja se izvan snage.

IX

Za izvršenje ove Odluke nadležan je Upravni odbor OKFBiH, a na osnovu člana 1. stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj Upravi FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10) u suradnji sa Poreznom upravom FBiH.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH, br. 26/12“