GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2014. GODINU

omot januar 2015

Naruči knjigu ( 40.00 KM sa PDV )

.

.

SADRŽAJ

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU - GODIŠNJI OBRAČUN

 • Obveznici sastavljanja godišnjeg obračuna
 • Razvrstavanja pravnih lica
 • Računovodstveni iskazi
 • Statistički obrasci
 • Obrasci posebnih naknada i članarina
 • Pregled obrazaca godišnjeg obračuna
 • Porezni obrasci
 • Popunjavanje i kontrola obrazaca
 • Odgovornost za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja
 • Obavezna ovjera certificiranog računovođe
 • Predaja i rok predaje godišnjeg obračuna
 • Revizija finansijskih izvještaja
 • Odluke koje se dostavljaju uz godišnji obračun
 • Korisnici finansijskih izvještaja
 • Finansijsko izvještavanje – opšte karakteristike
 • Načela sastavljanja finansijskih izvještaja

BILANS STANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • AKTIVA
 • Stalna sredstva i dugoročni plasmani
 • Nematerijalna sredstva
 • Materijalna sredstva
 • Nekretnine, postrojenja i oprema
 • Investicione nekretnine
 • Biološka sredstva
 • Dugoročni finansijski plasmani
 • Druga dugoročna potraživanja
 • Dugoročna razgraničenja
 • Odložena porezna sredstva
 • Tekuća sredstva
 • Zalihe
 • Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
 • Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
 • Gotovi proizvodi
 • Roba
 • Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
 • Gotovina i gotovinski ekvivalenti
 • Potraživanja iz specifičnih poslova
 • Druga kratkoročna potraživanja
 • Kratkoročni finansijski plasmani
 • Potraživanja za PDV
 • Aktivna vremenska razgraničenja
 • Gubitak iznad visine kapitala
 • Vanbilansna aktiva
 • PASIVA
 • OSNOVNI KAPITAL
 • Upisani neuplaćeni kapital
 • Rezerve
 • Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici
 • Neraspoređena dobit
 • Gubitak do visine kapitala
 • Otkupljene vlasti te dionice i udjeli
 • Dugoročna rezervisanja i odložene porezne obaveze
 • Dugoročne obaveze
 • Kratkoročne obaveze
 • Kratkoročne finansijske obaveze
 • Obaveze iz poslovanja
 • Obaveze iz specifičnih poslova
 • Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih
 • Druge obaveze
 • Obaveze za PDV
 • Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
 • Pasivna vremenska razgraničenja

BILANS USPJEHA

DOBIT ILI GUBITAK PERIODA

 1. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
  • Poslovni prihodi
  • Poslovni rashodi
 2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASODI
  • Finansijski prihodi
  • Finansijski rashodi
 3. OSTALI PRIHODI I RASHODI
  • Ostali prihodi i dobici
  • Ostali rashodi u gubici
 4. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
  • Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti
  • Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti
 • Prihodi iz osnova promjena računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda
 • Rashodi iz osnova promjena računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda

5. DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA

  • Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
  • Rashod i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata perioda
 • Ostala sveobuhvatna dobit perioda

IZVJEŠTAJ O NOVAČNIM (GOTOVINSKIM) TOKOVIMA

 • Vrste novčanih (gotovinskih) tokova
 • Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
 • Novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti
 • Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti
 • Novčani tokovi u stranoj valuti
 • Tretman kamata i dividendi
 • Novčani tok poreza na dobit
 • Ulaganja u zavisne subjekte, pridružene subjekte i zajedničke poduhvate
 • Promjena vlasničkog udjela u zavisnim društvima i drugim poslovnim subjekti ma
 • Nenovčane transakcije
 • Metode sastavljanja novčanog (gotovinskog) toka
 • Popunjavanje obrasca
 • Direktna metoda
 • Indirektna metoda

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

 • Kategorije kapitala
 • Predaja i sadržaj Izvještaja o promjenama na kapitalu

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

 • Svrha izrade računovodstvenih politika i bilješki
 • Sastavljanje računovodstvenih politika i bilješki
 • Objavljivanje računovodstvenih politika
 • Načelo značajnosti i ključni izvori procjena neizvjesnosti
 • Sadržaj bilješki

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

 • Upoređivanje pokazatelja
 • Uloga menadžmenta u sačinjavanju izvještaja
 • Primjer izvještaja o poslovanju

GODIŠNJI OBRAČUN BANAKA

 • Bilans stanja
 • Bilans uspjeha
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu
 • Računovodstvene politike, zabilješke i ostale informacije uz finansijske izvještaje

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 • Struktura i sadržaj pozicija obrasca bilansa uspjeha
 • Struktura i sadržaj pozicija obrasca bilanse stanja
 • Izvještaj o tokovima gotovine društva za osiguranje
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu društva za osiguranje
 • Zabilješke uz finansijske izvještaje društva za osiguranje
 • Porezni bilans u društvima za osiguranje za 2014. godinu

GODIŠNJI OBRAČUN NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA

 • Bilans uspjeha
 • Utvrđivanje rezultata poslovanja
 • Bilans stanja
 • Izvještaj o gotovinskim tokovima
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu
 • Bilješke uz finansijske izvještaje

ČLANARINE I NAKNADE

 • Članarine turističkim zajednicama
 • Članarine komorama
 • Opća i posebne vodne naknade
 • Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
 •  Naknade za korištenje opštekorisnih funkcija šume

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

 • GODIŠNJI RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJI BUDŽETSKIH KORISNIKA
 • RAČUN PRIHODA I RASHODA (Obrazac PR)
 • RASPORED VIŠKA PRIHODA (RASHODA)
 • IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (Obrazac NT)
 • IZVJEŠTAJ O KAPITALINIM IZDACIMA I FINANSIRANJU (KIF)
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA (Obrazac GIB)
 • DODATNI FINANSIJSKI OBRASCI „A“ do „C“
 • POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH
 • ANALIZA
 • KONSOLIDOVANI RAČUNOVODSTVENI ISKAZI

PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU BUDŽETA U FBIH

PRAVILNIK o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH

INSTRUKCIJA kako primijeniti klasifikaciju vladinih funkcija u FBiH

POREZNE PRIJAVE ZA 2014. GODINU 


Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, Brčko Distriktu i BiH

FBiH

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 4/15 od 21.1.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec novembar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za novembar 2014. godine neto plata............................................................822 KM
 • po zaposlenom za period septembar - novembar neto plata.................................................828 KM
 • po zaposlenom za novembar 2014. godine bruto plata.........................................................1.255 KM

 

RS

U "Službenom glasniku RS", broj 115/14 od 24.12.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za novembar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za novembar 2014. godine bruto plata iznosi..............................................1.333 KM
 • po zaposlenom za novembar 2014. godine neto plata iznosi................................................. 827 KM
 • po zaposlenom za period januar - novembar bruto plata iznosi..........................................1.332 KM
 • po zaposlenom za period januar - novembar neto plata iznosi..............................................824 KM

 

Brčko Distrikt

U "Službenom glasniku BD BiH", broj 49/14 od 24.12.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Brčko Distriktu BiH za septembar i oktobar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za mjesec septembar 2014. godine neto plata iznosi...............................814,52 KM
 • po zaposlenom za mjesec septembar 2014. godine bruto plata iznosi.........................1.270,82 KM
 • po zaposlenom za mjesec oktobar 2014. godine neto plata iznosi....................................812,67 KM
 • po zaposlenom za mjesec oktobar 2014. godine bruto plata iznosi...............................1.260,37 KM

 

BiH

U "Službenom glasniku BiH", broj 99/14 od 23.12.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati zaposlenih u BiH za oktobar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za mjesec oktobar 2014. godine neto plata iznosi...........................................834 KM
 • po zaposlenom za mjesec oktobar 2014. godine bruto plata iznosi......................................1.295 KM

Ističe rok za uplatu akcizne razlike za duhan i cigarete

cigarete 2Za sva lica koja se bave prometom cigareta i duhana danas ističe rok za uplatu razlike obračunate i već uplaćene akcize na zalihe koje su popisali na početku ove godine, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Obaveza uplate razlike akcize odnosi se i na sve uvoznike i proizvođače duhanskih prerađevina za sve neiskorištene akcizne markice preuzete od UIO do 31. decembra 2014.

Razlika obračunate i već uplaćene akcize na zalihe duhana i duhanskih prerađevina, te preuzetih, a neiskorištenih akciznih markica do 31. decembra 2014. uplaćuje se na jedinstveni račun UIO u skladu sa odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za ovu godinu, koju je usvojio Upravni odbor UIO - navodi se u saopštenju.

Na zvaničnoj veb stranici UIO BiH (www.uino.gov.ba) nalaze se detaljna uputstva.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za ovu godinu mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

IZVOR:  www.uino.gov.ba


Uplate doprinosa za socijalno osiguranje građani mogu provjeriti u poreznim ispostavama

Porezna uprava Federacije BiH obavještava osigurana lica – subjekte upisa u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa da u poreznim ispostavama mogu izvršiti provjeru uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti koje je poslodavac obveznik uplate doprinosa dužan uplatiti prilikom isplate plaće.

Na zahtjev osiguranih lica - zaposlenika Porezna uprava Federacije BiH izdat će uvjerenje o uplaćenim doprinosima.

Sve informacije i saznanja da poslodavci vrše isplatu neto plaće „na ruke“ bez obračuna i uplate poreza i doprinosa, kao i druge oblike nepoštivanja poreznih zakona  građani mogu prijaviti Poreznoj upravi Federacije BiH pozivom na besplatan broj  08 00 20 333, ili dostaviti putem e-maila: primjedbe@fpu.gov.ba.

Pojačane aktivnosti kontrole obračuna i uplate poreza i doprinosa na plaće i iz plaća provode se na području Federacije BiH, a inspekcijskim nadzorom obuhvaćeni su porezni obveznici odabrani iz baze podataka Porezne uprave FBiH koji su isplatili plaće, a nisu uplatili doprinose i onih koji nisu podnijeli specifikaciju uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica.

Cilj ove akcije je povećanje finansijske discipline i prikupljanje prihoda za  vanbudžetske fondove. Zbog toga se upozoravaju poslodavci koji imaju dugovanja po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti da uplate svoje obaveze kako bi izbjegli izricanje novčanih sankcija i obračun zateznih kamata koje dnevno iznose 0,04%, zbog neblagovremenog plaćanja javnih prihoda.

Porezna uprava Federacije BiH izvršit će provjere svih prijava i u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i Zakonom o doprinosima i provest će uredske i terenske kontrole u predmetu obračuna i uplate poreza i doprinosa na plaće i iz plaća. Ukoliko se uoče i ostale nepravilnosti i nezakonitosti kod poreznih obveznika bit će izvršen cjelovit inspekcijski nadzor.

Podsjećamo, da su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima propisane novčane kazne koje se kreću od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM za prekršaj ako poslodavac, ne uplati doprinose istovremeno sa isplatom plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu.

Obveznik plaćanja doprinosa kaznit će se za prekršaj, počinjen prvi put, a za prekršaj počinjen drugi put, uz novčanu kaznu, može mu se izreći i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do jedne godine.

Izvor:  www.pufbih.ba


Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

Na osnovu člana 22. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/01 i 72/13) i člana 46. Statuta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Skupština Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 17.12.2014. godine, donijela je

ODLUKU

O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU

 

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora) u 2015. godini.

 

Član 2.

Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu Komori, temeljem kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine.

Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 60 KM kvartalno.

Osnovica za obračun članarine Komori je realiziran ukupni kvartalni uvoz ili iznos bruto plate zaposlenih iskazan u završnom računu za 2014. godinu.

Članu Komore može se obračunati članarina samo po jednom od osnova iz prethodnog stava.

Član 3.

Privredno-pravna lice registrovana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova u inostranstvu koja su u 2014. godini imala realizovan vanjskotrgovinski promet po osnovu uvoza plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na vrijednost uvezene robe.

Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun članarine je vrijednost uvezene robe iskazana u carinskim deklaracijama za kvartal za koji se obračunava članarina.

Stopa članarina iz ovog člana iznosi 0,1% na utvrđenu osnovicu.

Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 60,00 KM kvartalno.

Članice Komore koje u kvartalu za koji se obračunava članarina nisu realizovale uvoz, članarinu za taj kvartal plaćaju u minimalnom iznosu od 60,00 KM.

U skladu sa ovim članom članarinu plaćaju i članovi koji u odnosnom kvartalu 2015. godine prvi put realiuzuju uvoz, pod uslovom da im članarina nije obračunata primjenom člana 4. ove odluke.

Član 4.

Banke, osigurajajuća društva, privredno-pravna lica iz oblasti građevinarstva i privredno-pravna lica iz oblasti prometa i komunikacija (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti, te agencije u prometu), kao i drugi članovi Komore kojima se članarina ne može obračunati u skladu sa članom 3. ove odluke, plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na bruto platu.

Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun članarine kvartala je jedna četvrtina iznosa bruto plate iskazanog u završnom računu za 2014. godinu.

Stopa članarina iz ovog člana iznosi 0,2% na utvrđenu osnovicu.

Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 60,00 KM kvartalno.

Član 5.

Naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko je provedena procedura predviđena članom 6. stav 4. i 5. Statuta Komore plaćaju članarinu obračunatu u skladu sa članom 4. ove odluke.

Član 6.

Član Komore koji dio ukupnog prihoda ostvaruje po osnovu izvoza, obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje za vrijednost izvezene robe, odnosno procenat ostvarenog ukupnog prihoda po osnovu izvoza za godinu za koju je obračunata osnovica za plaćanje članarine.

Umanjenje članarine iz prethodnog stava vrši se temeljem zahtjeva člana Komore i dostavljene dokumentacije.

Član 7.

Uplata članarine po osnovama propisanim ovom odlukom vrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka.

Član 8.

Generalni sekretar Komore je ovlašten da u cilju obračuna i naplate članarine zaključi odgovarajuće ugovore sa nadležnim institucijama kojima se predaju finansijski izvještaji pravnih lica, odnosno putem kojih se vrše finansijske transakcije, te utvrdi način kontrole i uplate članarine.

Član 9.

Svi eventualni sporovi zbog nepostupanja po ovoj Odluci rješavat će se dogovorom, ako to nije moguće sporovi će se voditi kod nadležnog suda.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj: 01-1-557-5/14 od 31.03.2014. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 29/14, od 15.04.2014. godine; "Službene novine Federacije BiH", broj 29/14, od 16.04.2014. godine, "Službeni glasnik RS", broj 27/14, od 11.04.2014. godine; "Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 12/14, od 11.04.2014. godine).

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01.2015. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH", "Infokomu" i na web stranici Komore (www.komorabih.ba).

 

IZVOR: „Službeni glasnik BiH“, broj 01/15 od 12.01.2015. godine


Časopis januar 2015

casopis1-15

 

S A D R Ž A J

1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec

Naziv članka: Naziv teksta Porezna registracija

 • Da bi bila provedena porezna registracija, prethodno je potrebno izvršiti osnovnu registraciju pravnih lica i drugih subjekata koji žele da se bave odgovarajućom djelatnošću. Tokom 2013, godine došlo je do izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 75/13), a u protekloj godini izvršene su odgovarajuće promjene u Zakonu o registraciji poslovnih subjekata („Službene novine FBiH“, broj: 27/05, 68/05 i 43/09 i 64/14) i  konačno razjašnjene dileme kako se registriraju podružnice stranih pravnih lica, ali su u ovoj kompleksnoj oblasti ostale još neke dvojbe pri: razlikovanju podružnica od poslovnih mjesta, dodjeli identifikacijskih brojeva, odnosno podbrojeva, te prijavljivanju  zaposlenika kod navedenih  pravnih lica, odnosno njihovih podružnica.

2. Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Naziv članka: Analiza implikacija izmjene rokova podnošenja PDV prijava

 • Najnovije inicijative u vezi sa produžavanjem roka podnošenja PDV prijava u Bosni i Hercegovini imaju za cilj relaksiranje financijske pozicije obveznika. S obzirom na ogroman značaj prihoda od PDV-a za državu i visinu troškova obveznika u vezi sa poštivanjem propisa iz područja PDV-a potrebno je analizu implikacija predložene inicijative na obveznike i budžete države usmjeriti u dva pravca: na specifičnosti sistema PDV-a i raspodjele prihoda od PDV-a u BiH i na iskustva članica EU sa dugom tradicijom oporezivanja PDV-om.

3. Autor: Denis Zukić, dipl. oec

Naziv članka: Oporezivanja isporuka izvršenih EUFOR-u, Štabu NATO-a i isporuka koje se finansiraju iz IPA fonda

 • Nerijetko računovođe i ostali finansijski djelatnici donose zaključke da su sve isporuke dobara i usluga, koje se izvrše diplomatskim i međunarodnim organizacijama, oslobođene obračuna PDV-a. Ovakvi zaključci u potpunosti nisu ispravni. Naime, oslobađanje obračuna PDV-a za isporuke izvršene diplomatskim i međunarodnim organizacijama, odnosi se isključivo na isporuke koje se vrše EUFOR-u, Štabu NATO i isporukama koje se finansiraju po osnovu IPA fonda. U nastavku teksta dat ćemo praktičan prikaz načina popunjavanja PDV i DPDV prijave po osnovu isporuka diplomatskim i međunarodnim organizacijama, ukazati na činjenicu kad (ne)postoji obaveza obračuna PDV-a, koju dokumentaciju je potrebno posjedovati kako bi se obveznik „oslobodio“ obračuna PDV-a, te odgovoriti na niz pitanja koji se odnose na ovakav vid isporuka.

4. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka: Raspodjela ostvarene dobiti i pokriće gubitka

 • Rezultat poslovanja utvrđuje se prema Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MRS/MSFI) i računovodstvenim politikama, a obvezujuće postupanje s ostvarenim rezultatom poslovanja - dobiti i gubitkom – propisano je Zakonom o gospodarskim društvima. Zakonom o gospodarskim društvima propisano je tko i kada treba sastaviti, ispitati i utvrditi (prihvatiti) financijski izvještaj, a slijedom toga i raspored rezultata poslovanja. Također, treba voditi računa da je Zakonom o porezu na dobit , propisano da osnov oporezivanja predstavlja oporeziva dobit obveznika koja se utvrđuje u poreznoj bilanci. Zato svako pogrešno postupanje kod utvrđivanja rezultata poslovanja direktno utječe i na pogrešno utvrđivanje visine osnovice za porez na dobit. Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima.

5. Mr. oec Mirna Pajević

Naziv članka: Viškovi i manjkovi – porezni i računovodstveni tretman

 • Rezultat popisa su, nerijetko, popisne razlike koje treba pravilno tretirati kako računovodstveno, tako i porezno. Ukoliko se inventarisanjem utvrde stanja bilansnih pozicija koja su drugačija od onih iskazanih u knjigovodstvu, onda se knjigovodstvena stanja moraju svesti na stvarna knjiženjem utvrđenih razlika. Utvrđene razlike predstavljaju viškove ili manjkove, koji u osnovi predstavljaju prihode ili rashode perioda kada su nastali i tako se i knjiže. Razlozi za nastale viškove ili manjkove mogu biti različiti, od grešaka u knjiženju do slabe kontrole prilikom prijema zaliha sirovina i materijala, zbog čega dolazi do prijema manjih ili većih količina nego što stoji u pratećoj evidenciji i dokumentaciji.

6. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Analiza finansijskih izvještaja malih i srednjih preduzeća

 • Financijsko izvještavanje nije samo sebi cilj. Financijski izvještaji služe da širokom krugu korisnika obezbijede informacije o financijskom položaju, rezultatima i promjenama u finansijskom položaju pravnog lica, koje su korisnicima informacija potrebne u donošenju ekonomskih odluka. Cilj i svrha analize financijskih izvještaja jeste da sumira ključne odnose, performanse i karakteristike koje govore o financijskom stanju i karakteristikama društva, na način da takva analiza daje podatke o profitabilnosti, efikasnosti upravljanja imovinom, solventnosti i investicijskom potencijalu.

7. Autor: Mr Edin Glogić dipl. oec.

Naziv članka: Novi kontni okvir RS i njegova primjena kod PJ privrednih subjekata iz Federacije BiH registrovanih u Republici Srpskoj

 • U Bosni i Hercegovini privredni ambijent karakteriše jedinstveno tržište, što znači da pravna lica sa sjedištem u jednom entitetu mogu obavljati djelatnost u ostatku Bosne i Hercegovine bez većih administrativnih prepreka. Kada govorimo o privrednim društvima sa sjedištem u FBiH, a koja imaju registrovane poslovne jedinice na teritoriji Republike Srpske tada je moguće uočiti koliko je zakonodavni sistem u BiH (državni i entitetski nivo) komplikovan i vrlo često zakoni znaju biti u koliziji jedan s drugim. U navedenom slučaju privredno društvo sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine dužno je u svom poslovanju da se pridržava zakonskih propisa koji važe na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i važećih Zakonskih propisa koji su doneseni na državnom nivou. Prema propisima koji su na snazi u Republici Srpskoj, a koji uređuju tržište, prodaja bilo čega podrazumijeva odobrenje organa lokalne samouprave, što samim time dovodi i do obaveze uspostavljanja i vođenja odgovarajućih evidencija. Kao prva i osnovna grupa evidencija koje su poslovne jedinice Društava iz Federaciji registrovanih u Republici Srpskoj obavezne uspostaviti i voditi su: računovodstvene evidencije i poreske evidencije. S obzirom da je tema ovog rada vezana za izmjene kontnog okvira zadržat ćemo se na računovodstvenim evidencijama.

8. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: Investicijski fondovi sa naglaskom na one  koji ulažu u nekretnine

 • Investicijski fondovi predstavljaju važan segment finansijskog tržišta. Njihov je osnovni zadatak prikupljanje novčanih sredstava od ulagača kako bi se taj novac uložio u vrijednosne papire ili neku drugu imovinu koja će fondu, a time i njegovim vlasnicima, osigurati prinos. Evropska fondovska industrija raspolaže sa 4,7 trilijuna EUR-a imovine koju je uložilo europsko stanovništvo, a u nekim zemljama članicama oko 20% odraslog stanovništva vlasnici su udjela u nekom od investicijskih fondova.

9. Autor: Prof. dr. sc. Boris Tušek

Naziv članka: Aktualna pitanja djelovanja interne revizije kao instrumenta korporativnog upravljanja

 • Značaj i uloga interne revizije, od začetaka njezina razvoja do danas, u stalnom su usponu. Od početne orijentiranosti formalnom i sadržajnom ispitivanju urednosti i pouzdanosti računovodstvenih evidencija, informacija i kontrola, do ispitivanja postojanja i operativne učinkovitosti sustava internih kontrola te preko nove paradigme fokusiranja na izražavanje uvjerenja o adekvatnosti upravljanja rizicima, u današnjim uvjetima interna revizija postaje nezamjenjiv interni nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja. Sve to rezultira novim ambijentom u kojem interni revizori moraju bitno promijeniti pristup. U svom poslu, iz starog pasivnog pristupa revidiranja u novi proaktivni pristup revidiranju orijentiran korisnicima.

10. Autor: Alan Vajda, mag. iur.

Naziv članka: Donesena Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu

 • Navedenim stručnim radom autor daje prikaz postupka donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu koja se temelji na odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 111/12.). Nastavno na navedeno, Vijeće ministara Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 27. studenog 2014. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, koja je objavljena u „Službenom glasniku  Bosne i Hercegovine“, br. 98/14., time da se primjenjuje počevši od 1. siječnja 2015. godine.

11. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Osnovne karakteristike socijalnog dijaloga u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • Međunarodna organizacija rada (MOR) je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda čiji osnovni zadatak je promoviranje  socijalne pravde, odnosno ljudskih i radničkih prava. Ipak, osnovna uloga  MOR - a je utvrđivanje minimalnih  standarda rada donošenjem  konvencija i preporuka. Valja naglasiti da je MOR  jedinstven po svojoj tripartitnoj strukturi u kojoj radnici i poslodavci učestvuju u radu njenih upravnih organa, kao ravnopravni partneri vladama. Uključivanjem poslodavaca i radnika u tripartitne pregovore, postiže se i pravednija raspodjela tereta  odgovornosti, posebno  u vremenima krize i strukturalnih promjena.

12. Savjetodavni servis

13. Saopštenja za primjenu propisa 


SEMINAR: Godišnji obračun i porezne prijave za 2014. godinu

SEMINAR - Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

.

poziv januar 2015GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2014.

 • GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE
 • NOVI PROPISI IZ OBLASTI BUDŽETA
 • SPECIFIČNOSTI U TRGOVINI
 • POREZ PO ODBITKU
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

MOSTAR, 19.01.2015., Hotel Ero

ZENICA, 20.01.2015., Hotel Zenica

SARAJEVO, 21.01.2015., UNITIC Amfiteatar

TUZLA, 22.01.2015., Hotel Tuzla

BIHAĆ, 23.01.2015., Hotel Park

.

PROGRAM

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2014. GODINU

 • Obveznici, obrasci i rokovi
 • Obavještenje AFIP-a o  plaćanju naknade pri predaji izvještaja
 • Odluke koje se prilažu uz finansijske izvještaje
 • Ovjera i kontrola ovjere finansijskih izvještaja od strane nadležnih institucija
 • Knjiženje i radnje koje prethode izradi finansijskih izvještaja
 • Ispravke grešaka i događaji nakon datuma bilansa
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Zabilješke
 • Specifičnosti utvrđivanja prihoda (donacije, kamate, dividende…)
 • Uticaj razgraničenja i rezervisanja na poslovni rezultat
 • Razlika između razgraničenja i rezervisanja
 • Porezno priznata rezervisanja
 • Oprihodovanje neiskorištenih rezervisanja
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata
 • Utvrđivanje sveobuhvatne dobiti
 • Isplata dobiti / pokriće gubitka
 • Obračuni posebnih naknada i članarina
  • Šume, vodne naknade, turističke zajednice, komore,  nesreće

SPECIFIČNOSTI U TRGOVINI

 • Utvrđivanje nabavne, prodajne i planske vrijednosti zaliha
 • Avansi i obaveza ispostavljanja avansne fakture
 • Knjiženje avansne fakture, različiti pristupi u praksi
 • Šta sa avansima koji se dugo nalaze na pozicijama potraživanja i obaveza?
 • Zalihe u tuđem skladištu i komisionu, specifičnosti evidentiranja
 • Usluge kao zaliha – obaveza evidentiranja prema MRS 2 - Zalihe
 • Posredovanja - trgovinska usluga i kako je evidentirati?
 • Obavezne evidencije i poslovne knjige u trgovini  i trgovinskim uslugama
 • Šta je sve,  a šta nije trgovinska usluga?
 • Količinski i finansijski rabat - razlike u knjiženjima
 • Rabat pri prodaji vs naknadni rabat
 • Specifičnost evidentiranja rabata u maloprodaji
 • Bonusi, gratis roba, potrošačke kartice – specifičnosti evidentiranja

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

 • Sačinjavanje finansijskih izvještaja  za 2014.
  • Račun prihoda i rashoda
  • Bilans stanja
  • Izvještaj o novčanim tokovima
  • Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju
  • Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta
  • Pomoćni  obrasci („A“ – „C“)

NOVI PROPISI IZ OBLASTI BUDŽETA

 • Primjena nove Uredbe o računovodstvu sa osvrtom na „staru“ Uredbu
 • Primjena novog Pravilnika o knjigovodstvu  i kontnog plana sa osvrtom na „stari“ Pravilnik
 • Knjiženje transfernih davanja/primanja
 • Kako primijeniti klasifikaciju vladinih funkcija u FBIH -  Funkcionalna klasifikacija (COFOG)
 • Fiskalna odgovornost i budžetski korisnici
 • Interna akata budžetskih korisnika
 • Priprema dokumentacije za internu i eksternu reviziju
 • Uvođenje strateškog planiranja kod budžetskih korisnika

POREZNE PRIJAVE ZA 2014.

 • Utvrđivanje poreznih prijava po vrstama i rokovi
 • Usklađivanje  OLP evidencija sa GIP – 1022  i sačinjavanje i podnošenje GIP-1022
 • Pripreme za godišnje porezne prijave

ISKUSTVA I PROBLEMI  U VEZI SA POPUNJAVANJEM POREZNIH PRIJAVA

 • Lični odbici i porezna kartica
 • Usaglašavanje i kontrola svih podataka iz poreznih prijava
 • Mjesečne prijave MIP-1023 i PMIP-1024
 • Primjeri dostavljanje PMIP 1024  prije i poslije podnošenja  MIP 1023
 • Problemi kod prijave i podnošenja mjesečnih i godišnjih poreznih prijava za zaposlenika iz drugog entiteta

POREZ PO ODBITKU

 • (Ne)obaveza obračuna poreza po odbitku
 • Osnovica za obračun poreza po odbitku
 • Oporezivanje poreza po odbitku na vlastiti teret
 • Obustava poreza po odbitku za nabavku softvera- mišljenje FMF
 • Oporeziva isplata dividende
 • Praktični prikaz prijavljivanja poreza po odbitku (P-OD obrazac)
 • Porez po odbitku porezno (ne)priznat rashod
 • Postupanja pri postojanju potpisanog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Praktičan prikaz „čitanja“ međudržavnog ugovora

AKTUALNE IZMJENE PROPISA

 • Registracija podružnica domaćih i stranih pravnih lica
 • Izmjene Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva i poreznoj registraciji
  • Razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti
  • Šta se podrazumijeva pod poslovnom jedinicom nerezidenta?
  • Potrebna dokumentacija za registraciju PJ nerezidenta
  • Slučajevi podnošenje Zahtjeva za odjavu iz registra
  • Novi obrazac prijave za registraciju

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Aktuelnosti u primjeni Zakona o zapošljavanju invalidnih lica
  • Uspostavljanje i vođenje evidencije o zaposlenim osobama sa invaliditetom
  • Način izvještavanja rokovi dostavljanja izvještaja Fondu
 • Taksa na naftne derivate – problemi praktične primjene
 • Skidanje određene grupe korisnika sa evidencije Zavoda za zapošljavanje

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:
Sanela Agačević                 Fuad Balta
Elma Peštović                     Denis Zukić
Mirna Pajević

 

NAPOMENA:
Predavanja za budžet će se održati u zasebnoj sali

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       120,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          150,00 KM
Za učesnike bez materijala                   100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Komplet obrazaca za godišnji obračun
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


UINO: Popis zaliha cigareta i duhana za pušenje

Na web stranici Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje objavljene su popisne liste za zalihe cigareta i duhana za pušenje. U nastavku Vam u cijelosti prenosimo tekst sa stranice www.uino.gov.ba

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu (''Službeni glasnik BiH'', broj 80/14), koja će se primjenjivati od 01. 01. 2015. godine.

Odlukom je definirano da će se od 01. 01. 2015. godine, na cigarete  i duhan za pušenje plaćati sljedeća akciza i to :

a)      akciza na cigarete

-     proporcionalna akciza po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i

-     posebna akciza u iznosu od 52,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,05 KM za pakiranje od 20 komada

Za pakovanja različita od pakovanja od 20 komada, posebna akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakovanju.

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenoj stopi i iznosu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu , manja od minimalne akcize, plaća se minimalna akciza u iznosu od 2,00 KM po paklici od 20 komada cigareta. Za pakovanja različita od pakovanja od 20 komada, akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakovanju.

b)     akciza na duhan za pušenje u iznosu od 80,00 KM po kilogramu

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su popisati zalihe na dan 01.01.2015. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 10.01.2015.godine. To znači da je predmetnom odlukom propisana obaveza i za uvoznika kao poreskog obveznika da izvrši popis zaliha u skladu sa članom 5. i 6. navedene odluke, što podrazumijeva obavezu popisa za sve preuzete akcizne markice nezavisno da li su iste nalijepljene na proizvod ili ne.

Pravni osnov ove obaveze proizilazi iz odredbe člana 23. stav (5) Zakona o akcizama u BiH, kojima je određeno da obaveza plaćanja akcize za duhanske prerađevine nastaje u trenutku preuzimanja akciznih markica i odredbama člana 67. stav (4) Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/09, 80/11, 48/12 i 74/14), kojima je određeno da obaveza obračuna razlike akcize nastaje prilikom svakog povećanja visine akcize i/ili povećanja maloprodajne cijene za duhanske prerađevine, poreski obveznici uvoznici kao i poreski obveznici proizvođači razliku akcize treba da obračunaju i uplate i na količine preuzetih akciznih markica (za cigarete i duhan za pušenje) do 31.12.2014. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje do 31.12.2014. godine (nalaze se na zalihama ili su date u proizvodnju za obilježavanje-lijepljenje ili su poslate u inostranstvo za obilježavanje-lijepljenje), bez obzira kada će duhanske prerađevine biti u prometu na teritoriji Bosne i Hercegovine. U tu svrhu će sačiniti i popis akciznih markica koje su preuzete od Uprave za indirektno oporezivanje, a koje se nalaze na zalihi, date su u proizvodnju na obilježavanj-lijepljenje ili su poslate u inostranstvo na obilježavanje-lijepljenje, odnosno sačinit će popis svih akciznih markica koje u trenutku popisa nisu na cigaretama i duhanu za pušenje kod obveznika (neiskorištene akcizne markice). Po sačinjenim popisnim listama akciznih markica, obveznik će obračunati razliku akcize i izvršiti uplatu razlike akcize u propisanom roku.

Popisna lista zaliha cigareta na dan 01.01.2015. godine

Popisna lista zaliha neiskorištenih akciznih markica za obilježavanje cigareta na dan 01.01.2015. godine

Popisna lista zaliha duhana za pušenje na dan 01.01.2015. godine

Popisna lista zaliha neiskorištenih akciznih markica za duhan za pušenje na dan 01.01.2015. godine

Popisna lista za cigarete, za duhan za pušenje i neiskorištene akcizne markice pripremljena je u Excel-u, tako da obveznici trebaju samo upisati podatake o vrsti cigareta (duhana za pušenje odnosno akciznih markica), količinu paklica (količinu izraženu u kilogramima, odnosno akciznim markicama), maloprodajnu cijenu prije stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu i maloprodajnu cijenu nakon stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu.

Svi ostali podaci se automatski izračunavaju u pomenutim listama. Ovako ovjerene i potpisane popisne liste dostavljaju se nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje BiH do 10.01.2015.godine.

Sva lica koja se bave prometom cigareta  i duhana za pušenje dužna su na zatečene zalihe cigareta i duhana za pušenje, utvrđene u popisnim listama na dan 01. 01. 2015. godine, a poreski obveznici uvoznici kao i poreski obveznici proizvođači  i na količine preuzetih, a neiskorištenih akciznih markica na dan 31.12.2014. godine, obračunati akcizu prema Odluci o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu, te u roku od deset dana od dana dostave popisnih lista (najkasnije do 20.01.2015.godine) uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize, na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Obveznici, koji budu vršili obračun razlike akcize na preuzete akcizne markice namijenjene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje, dužni su da uz popisne liste akciznih markica dostave i kopije otpremnica po kojima su preuzeli odnosne akcizne markice od UINO.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu (''Službeni glasnik BiH'', broj: 80/14), prodavat će se do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Uplata razlike između obračunate i već uplaćene akcize vršit će se na sljedeći način:

1. Poreski obveznici registrovani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duhana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II tačka 3. - Plaćanje obaveza po osnovu PDV-a, akciza na domaće proizvode i poreza na promet na akcizne proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa) Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO (''Službeni glasnik BiH'', broj: 99/07, 51/09):

Vrsta prihoda: 715412

Budžetska organizacija: 0000000

2. Poreski obveznici, koji nisu registrovani za akcizu tj. nisu upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na domaće proizvode, razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa izOdjeljka II tačka 2.- Plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu, koje se ne plaćaju na osnovu carinske prijave, kao i ostalih prihoda i taksi i jednokratnih uplata (druga grupa uplatnih računa) Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO (''Službeni glasnik BiH'', broj: 99/07, 51/09):

UPLATNI RAČUN ZA OSTALE PRIHODE

Vrsta prihoda: 715412

Budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra UIO, ovisno o sjedištu obveznika

Banja Luka 0094005
Sarajevo 0010900
Mostar 0010700
Tuzla 0010300

Poreski obveznici uvoznici duhanskih prerađevina,  koji uvoze duhanske prerađevine nakon 01.01.2015.godine, a za koje su akcizne markice preuzete u periodu do 31.12.2014.godine ne plaćaju razliku akcize pri uvozu, pod uslovom da nadležnom carinskom organu prilikom carinjenja koje se vrši:

 1. u periodu 01.01 -20.01.2015.godine dostave kopiju Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2015.godine u dva primjerka, od kojih nadležni carinski organ jedan zadržava za svoje potrebe, a drugi dostavlja Sektoru za poreze. Također, uvoznik dostavlja carinskom organu i dokaz o izvršenoj uplati razlike akcize, ukoliko je ista izvršena do momenta carinjenja. Ako je uplata izvršena poslije carinjenja, uvoznik je dužan najkasnije do 20.01.2015.godine carinskom organu dostaviti dokaz o uplati razlike akcize. Dokaz o uplati se dostavlja u dva primjerka, od kojih nadležni carinski organ jedan zadržava za svoje potrebe, a drugi dostavlja Sektoru za poreze.
 1. nakon 20.01.2015.godine dostave kopiju Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2015.godine i kopiju izvršene uplate razlike akcize iskazane u navedenoj popisnoj listi u dva primjerka, od kojih nadležni carinski organ jedan zadržava za svoje potrebe, a drugi dostavlja Sektoru za poreze.

IZVOR: www.uino.gov.ba