Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo

U „Službenim novinama KS“, broj 46/20 od 19.11.2020. godine objavljen je Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo koji je stupio na snagu 20.11.2020. godine.

Dopunom ovog zakona omogućeno je produženje implementacije mjera Kantona Sarajevo na ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za djelatnosti kojima je rad znatno otežan, zbog pandemije koronavirusa. Produženje tih mjera odnosi se, između ostalog, na finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou FBiH za juni i juli 2020. godine u navedenim djelatnostima, a što nije bilo moguće do donošenja ovih zakonskih izmjena.

Vlada će nakon stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt kojim će biti definisani kriteriji o postupku finansiranja, a poslije čega će biti raspisan i javni poziv za preduzeća u Kantonu Sarajevo.

Dopune Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu Sarajevo Vam prenosimo u cjelosti.

 

 

 

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO

 

Član 1.
(Dopuna člana 2.)

U Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/20), u članu 2. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

„(3) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec juni i juli 2020. godine za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa. (4) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (3) ovog člana.“

Član 2.
(Dopuna člana 3.)

U članu 3. iza stava (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase: „(6) Izuzetno, od st. (1) i (5) Fond će se uspostaviti putem Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo, formiranjem nove kreditne linije. Postupak izbora Banke će provesti SERDA d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. (7) Odluku o načinu realizacije Fonda iz st. (1) i (6) donijet će Vlada."

Član 3.
(Dopuna člana 13.)

U članu 13. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: „(2) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene/dopune programa iz stava (1) ovog člana radi provođenja finansiranja iz člana 2. stav (3) ovog zakona.“

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.


Rok za otpis zateznih kamata 31.12.2020. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je do isteka roka za otpis zateznih kamata ostalo još 29 dana i poziva obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine da do 31.12.2020. godine iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i oslobode se zateznih kamata.

Shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave F BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu obrasci.

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima. Ukoliko je pokrenut postupak prinudne naplate porezni obveznik je dužan da dostavi i dokaz o uplati troškova prinudne naplate.

Prije popunjavanja obrasca porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31.12.2016. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.

Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31.12.2020. godine izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga (obaveze za javne prihode koji se odnose na period do 31.12.2016. godine), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata, dostavljene dokumentacije i službene evidencije.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.

 

 

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za septembar/rujan 2020. godine

U "Službenim novinama FBiH", broj 84/20 od 18.11.2020. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za septembar 2020. godine, kao i Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar- septembar 2020.godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar/rujan 2020. godine iznosi 961 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar 2020. godine iznosi 1.480 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2020. godine iznosi 950 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2020. godine iznosi 1.463 KM.


PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: „NOVI ZAKONI I DRUGE AKTUELNOSTI“

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave na webinar mogu pratiti video materijale do 31.12.2020. godine.

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH
 • PREZENTACIJA ODGOVORA UINO U VEZI SA PODNOŠENJEM e-KIF i e-KUF
 • IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU I OSVRT NA UČESTALA PITANJA U VEZI SA GOTOVINSKIM POSLOVANJEM
 • FORENZIKA I TEHNIKE OTKRIVANJA KRIMINALNIH RADNJI U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: webinar možete pregledati od dana prijave do 31.12.2020. godine

PROGRAM WEBINARA

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH (predavač: Elma Peštović)

 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih lica
 • Akt o organizaciji računovodstvenog informacionog sistema
 • Obaveza procjene vrijednosti imovine i kapitala pravnih lica
 • Odgovorna lica za vođenje poslovnih knjige i sastavljanja finansijskih izvještaje
 • Tko može voditi poslovne knjige?
 • Tko može potpisivati finansijske izvještaje?
 • Kvalificirana lica
 • Vođenje knjiga povezanih pravnih lica
 • Ograničenje broja sačinjenih i potpisanih finansijskih izvještaja
 • Registar pravnih lica i poduzetnika
 • Uvođenje kontrole kvaliteta rada u računovodstvu
 • Obveznici revizije
 • Uslovi za poslovanje društava za reviziju
 • Izbor društva za reviziju
 • Interna revizija

PREZENTACIJA ODGOVORA UINO U VEZI SA PODNOŠENJEM e-KIF i e-KUF (predavač: Milica Vidović, UINO)

 • Kako odrediti tip dokumenta?
 • Kako evidentirati fakturu koja zadovoljava uslove za više od jednog tipa dokumenta?
 • Šta se smatra vanposlovnom potrošnjom i pripada tipu dokumenta 02?
 • Kako evidentirati ino usluge?
 • Kako evidentirat PDV SL 2 obrasce i koji tip dokumenta odrediti?
 • Kako evidentirati knjižnja odobrenja?
 • Kako evidentirati nabavke iz uvoza?
 • Kako evidentirati isporuke u inostranstvo?
 • Kad je obavezno dostaviti ispravljeni fajl?
 • Da li dostavljanje izmijenjene PDV prijave za sobom povlači dostavljanje izmijenjenog fajla i obrnuto?
 • Druga pitanja…

IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU I OSVRT NA UČESTALA PITANJA U VEZI SA GOTOVINSKIM POSLOVANJEM (predavač: Denis Zukić)

 • Ograničenja u visini bankarskih naknada
 • (Ne)obaveza otvaranja transakcijskih računa za poslovne jedinice
 • Obaveze banaka kod otvaranja računa za fizička lica
 • Mogućnost otvaranja računa i bankarskog poslovanja sa nerezidentnim licima
 • Obaveze FIA-e
 • Proširene kaznene odredbe za nepoštivanje Zakona
 • Gotovinsko poslovanje – primjena Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

FORENZIKA I TEHNIKE OTKRIVANJA KRIMINALNIH RADNJI U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA (predavač: Edin Glogić)

 • Pojam, ciljevi i značaj forenzičke revizije
 • Vrste kriminalnih radnji u finansijskim izvještajima
 • Postupci revizora za ottkrivanje protivpravnog prisvajanja gotovine
 • Lažno finansijsko izvještavanje
 • Korupcija, kriminalne radnje i tehnike revizije pomoću računara
 • Sprječavanje kriminalnih radnji
 • Interne kontrole za kriminalne radnje

OSTALE AKTUELNOSTI (predavač: Elma Peštović)

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od dana prijave do 31.12.2020. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od dana prijave do 31.12.2020. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Milica Vidović
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :


PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: PRAKTIČAN PRIKAZ PODNOŠENJE ELEKTRONSKOG KIF-a i KUF-a, IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI I UTICAJ NA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVID 19, ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, UGOSTITELJSTVO, OSTALE AKTUELNOSTI

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave na webinar mogu pratiti video materijale do 31.12.2020. godine.

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRAKTIČAN PRIKAZ PODNOŠENJE ELEKTRONSKOG KIF-a i KUF-a
 • IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI I UTICAJ NA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVID 19
 • ZAKON O ZAŠTITI NA RADU
 • POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • UGOSTITELJSTVO
 • OSTALE AKTUELNOSTI

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR OTVOREN DO 31.12.2020. GODINE

PROGRAM WEBINARA

PRAKTIČAN PRIKAZ PODNOŠENJA ELEKTRONSKOG KIF-a i KUF-a (predavač: Denis Zukić)

 • Video prikaz praktičnog unosa podataka o elektronskom KIF-u i KUF-u
 • Razlike između e-KIF/KUF i ''obični'' KIF/KUF
 • Pojednostavljena obrada podataka kroz korištenje dostupnih aplikacija i softvera
 • Obaveza dostave elektronske evidencije KIF-a i KUF-a
 • Lica ovlaštena za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Sadržaj dokumenta elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Mogućnosti za testiranje ispravnosti kreiranih fajlova prije konačnog slanja na e-Portal
 • Izmjena već podnešenih elektronskih KIF i KUF evidencija
 • Najčešća pitanja i dileme prilikom evidentiranja dokumenata u e-Evidencije:
  • Evidencija gotovinskih računa,
  • Nabavka od neobveznika,
  • Prodaja neobveznicima,
  • “Vozanje PDV-a” kod ino usluga
  • Izvoz/Uvoz
  • Krajnja potrošnja…

IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI I UTICAJ NA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVID 19 (predavač: Edin Glogić)

 • Transformacija, razvoj i pravac kretanja računovodstva
 • Pregled aktuelnih izmjena i dopuna MRS/MSFI
 • Izmjene i dopune koje važe za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune čija je primjena planirana za naredne godine
 • Modifikovana primjena MRS/MSFI pri uticaju krize
 • Amandman MSFI-ju 16 za COVID 19

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (predavač: Elma Peštović)

 • Opća pravila i mjere zaštite na radu
 • Obaveza primjene propisanih mjera zaštite na radu
 • Primjena mjera zaštite na radu
 • Obaveze poslodavca u pogledu organizovanja poslova zaštite na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu
 • Obaveza zdravstvenog pregleda radnika prije zasnivanja radnog odnosa
 • Zabrana davanja finansijske naknade
 • Obaveza upoznavanja sa propisima iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
 • Izrada internog akta o zaštiti na radu
 • Evidencije o ljekarskim pregledima radnika
 • Izvještavanje o povredama na radu i profesionalnim bolestima
 • Postupak raspoređivanja radnika i postupak skraćivanja radnog vremena
 • Posebna obaveza prema radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom
 • Inspekcijski nadzorni interni akti u ugostiteljskoj djelatnosti

POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (predavač: Sanela Agačević)

 • Osnovne karakteristike neprofitnih organizacija
 • Udruženje i fondacije, razlike
 • Projektno poslovanje neprofitnih organizacija
 • Šta treba da rade neprofitne organizacije kada obavljaju profitnu djelatnost?
 • Obaveze po osnovu PDV-a
 • Obaveze po osnovu poreza na dobit
 • Obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa
 • Angažmani fizičkih lica
 • Isplate fizičkim licima u okviru projektnih aktivnosti
 • Blagajničko poslovanje

UGOSTITELJSTVO (predavač: Sanela Agačević)

 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – osnovne karakteristike
 • Uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Računovodstvo ugostiteljske djelatnosti
 • Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti
 • Djelatnost ugostiteljstva u pravnom licu
 • Zatvaranje djelatnosti (samostalna radnja i pravno lice)
 • Prevazilaženje problema likvidnosti u doba pandemije COVID-19
 • Normativi u ugostiteljstvu, praćenje utroška sirovina u proizvodnji hrane i pića
 • Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića – proizvodnja ili …?
 • Zalihe pića u ugostiteljstvu, trgovačka roba ili proizvodi?
 • Kalkulacija zaduženja zaliha u ugostiteljstvu
 • Knjiga šanka, (ne)postojanje obaveze vođenja vs potreba za istom
 • Obavezni interni akti u ugostiteljskoj djelatnosti

OSTALE AKTUELNOSTI (predavač: Elma Peštović)

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati do 31.12.2020. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu do 31.12.2020. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :


PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: POSTUPANJA POREZNE UPRAVE PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA, ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a i KUF-a, IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV-u, NOVI PRAVILNICI O FISKALIZACIJI I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA FISKALNIM SISTEMIMA, IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KREDITNIM POSLOVIMA, NOVI NAČIN UPLATE JAVNIH PRIHODA - DOPRINOSA, OSTALE AKTUELNOSTI

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave na webinar mogu pratiti video materijale do  31.12.2020. godine.

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POSTUPANJA POREZNE UPRAVE PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a i KUF-a
 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV-u
 • NOVI PRAVILNICI O FISKALIZACIJI I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA FISKALNIM SISTEMIMA
 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KREDITNIM POSLOVIMA
 • NOVI NAČIN UPLATE JAVNIH PRIHODA - DOPRINOSA
 • OSTALE AKTUELNOSTI

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR OTVOREN DO 31.12.2020 GODINE

PROGRAM WEBINARA

POSTUPANJA POREZNE UPRAVE PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA (predavač: Irma Borovac, PUFBiH)

 • Provođenje djelimičnog i potpunog inspekcijskog nadzora
 • Mogućnost uvida u poreznu karticu obveznika
 • Kontrole vezane za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima
 • Suzbijanje rada na crno
 • Provedene kontrole nad ugostiteljskoj, građevinskoj, trgovinskoj, pekarskoj i drugim uslužnim djelatnostima
 • Rezime u vezi sa subvencijama doprinosa po osnovu “Corona Zakona”

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a i KUF-a (predavač: Milica Vidović, UINO)

 • Obaveza dostave elektronske evidencije KIF-a i KUF-a
 • Lica ovlaštena za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Način i postupak dostavljanja elektronske evidencije
 • Sadržaj dokumenta elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Mogućnosti za testiranje ispravnosti kreiranih fajlova prije konačnog slanja na e-Portal
 • Najčešća pitanja i dileme prilikom evidentiranja dokumenata u e-Evidencije

NOVI NAČIN UPLATE JAVNIH PRIHODA – DOPRINOSA (predavač: Elma Peštović)  vezana vijest

 • Novi Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u FBiH
 • Promjene u načinu uplate javnih prihoda-doprinosa
 • Popunjavanje naloga za plaćanje, vrsta prihoda, budžetska organizacija, poziv na broj…

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O PDV-u (predavač: Denis Zukić)  vezana vijest

 • Povrat PDV-a stranim obveznicima
 • Uslovi i način ostvarivanja povrata PDV-a stranim obveznicima
 • Obaveze poreznih zastupnika
 • Obrazac PDV-SPO
 • Zahtjev za povrat PDV-a stranim državljanima
 • Podnošenje obrasca PDV-SL-2
 • Novi način povrata PDV-a stranim državljanima
 • Operator za povrat PDV-a

NOVI PRAVILNICI O FISKALIZACIJI I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA  FISKALNIM SISTEMIMA (predavač: Edin Glogić) vezana vijest

 • Novi Pravilnik o fiskalnim sistemima
 • Novi Pravilnik o fiskalnim dokumentima
 • Novi Pravilnik o postupcima fiskalizacije
 • Najavljene izmjene i dopune Zakona:
  • Proširen obuhvat obveznika fiskalizacije
  • Izuzimanje trgovine na veliko obaveze fiskalizacije
  • Regulisanje evidentiranja prometa za specifične djelatnosti (npr. online prodaja)
  • Kontrola prometa od strane građana
  • Obaveza garancije
  • Povećanje kaznenih odredbi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KREDITNIM POSLOVIMA (predavač: Denis Zukić) vezana vijest

 • Izmjene kod prijave kreditnog posla za date/primljene pozajmice
 • Obaveza ovjere Ugovora o pozajmici/zajmu
 • Obaveza i način prijave kreditnih poslova
 • Kreditni posao kod uvoza/izvoza roba i usluga
 • Obrasci PI-PA, II-IA, P-KP i I-KP
 • Uputstva za popunjavanje obrazaca

OSTALE AKTUELNOSTI (predavač: Elma Peštović)

 • Odluka o usklađivanju vrijednosti općeg boda
 • Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena
 • Zakon o računovodstvu i reviziji RS-a

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati do 31.12.2020. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu do 31.12.2020. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje
 • Irma Borovac, Porezna uprava Federacije BiH
 • Elma Peštović
 • Denis Zukić
 • Edin Glogić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :


Bez zamjene postojećih fiskalnih uređaja

Slijedom sve većeg broj medijskih upita i krivih tumačenja Pravilnika o fiskalnim sustavima, Federalno ministarstvo financija/finansija želi obavijestiti javnost o sljedećem:

Pravilnikom o fiskalnim sustavima, koji stupa na snagu 1. siječnja 2021., propisuju se performanse nove generacije postojećih modela fiskalnih uređaja koji će se proizvoditi i prodavati, pri čemu se zaustavlja daljnja proizvodnja i prodaja starih modela fiskalnih uređaja koji su koncipirani na tehnologiji staroj preko 10 godina.

Ovim pravilnikom ne stvara se obaveza poslovnim subjektima koji su obveznici fiskalizacije da 1. siječnja 2021. izvrše zamjenu postojećih fiskalnih uređaja koji su ispravni i rade, već će poslovni subjekti čiji su postojeći fiskalni uređaji ili istrošeni ili uništeni ili im iz drugih razloga treba novi fiskalni uređaj, moći kupiti i fiskalizirati isključivo nove modele fiskalnih uređaja.

U novoj generaciji postojećih modela fiskalnih uređaja implementira se nova tehnologija koja višestruko povećava tehničke mogućnosti fiskalnog uređaja i to u dijelu komunikacije sa serverom Porezne uprave gdje se omogućava korištenje 3G ili 4G mreže, za razliku od postojećih fiskalnih uređaja koji isključivo koriste 2G mrežu, kriptiranje podataka u svrhu njihove zaštite i sigurnosti prometa i dostavljanje svakog pojedinačnog fiskalnog računa na server Porezne uprave što postojeći fiskalni uređaji nisu u mogućnosti zbog korištenja 2G mreže.

Naposljetku, novi modeli fiskalnih uređaja će omogućiti ispisivanje QR koda na fiskalnom računu putem kojeg svaki građanin može izvršiti provjeru ispravnosti i validnosti svog fiskalnog računa uz pomoć mobilne aplikacije i provjeriti da li je njegov račun dostavljen na server Porezne uprave Federacije BiH. Zahvaljujući ovoj funkciji fiskalnih uređaja pruža se mogućnost građaninu da bude inspektor i doprinese u borbi za suzbijanje sive ekonomije.

Izvor: Ministarstvo finasija/financija FBiH


Časopis Novembar 2020

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.
j
U izdanju novi broj časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 11/20
l

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

1.Dr.sc. Jozo Piljić

Obračun graničnih troškova i tačke pokrića proizvodnog poduzeća

Granični troškovi (engl. marginal costs) definiraju se kao povećanje ukupnih proizvodnih troškova koji nastaju zbog promjene količine proizvodnje (količine proizvoda) po jedinici proizvodnje. Kako se fiksni troškovi ne mijenjaju s promjenom količine proizvodnje, promjena troškova će se isključivo očitovati kroz varijabilne troškove odnosno kroz varijabilnu komponentu mješovitih troškova. Stoga,granični troškovi uključuju samo izravne troškove materijala, rada i varijabilne režijske proizvodne troškove. Sustav obračuna graničnih troškova alternativni je sustav sustavu obračuna ukupnih proizvodnih troškova, kojim se vrijednost proizvedenih jedinica vrednuje prema odredbama MRS-a 2, Zalihe, a prema kojem se u vrijednost zaliha uključuju i fiksni proizvodni troškovi. Za razliku od sustava ukupnih troškova, vrijednost se proizvedenih proizvoda i usluga u sustavu obračuna graničnih troškova prikazuje po vrijednosti dodatnih troškova proizvodnje za proizvodnju jedne dodatne jedinice proizvoda. Suština obračuna graničnih troškova jest u izračunu prinosa ukupnom poslovnom rezultatu koji se izračunava kao razlika prodajne cijene i varijabilnih troškova. Naime, nakon proizvodnje i prodaje količine proizvoda iznad tačke pokrića ukupnih troškova, svaka dodatna proizvedena i prodana jedinica proizvoda prouzročit će povećanje varijabilnih troškova, dok će fiksni troškovi ostati nepromijenjeni. Sustav obračuna graničnih troškova alternativni je sustav, sustavu obračuna ukupnih proizvodnih troškova, s osnovnom idejom izračuna vrijednosti koja je, nakon pokrića jediničnih varijabilnih troškova, raspoloživa za pokriće fiksnih režijskih troškova poduzeća.

 2. Mr.  oec Elman Nadžaković

Amortizacija i metode amortizacije nematerijalnih sredstva

Amortizacijski iznos nematerijalnog sredstva sa ograničenim korisnim vijekom trajanja treba se sistemski rasporediti tokom procijenjenog korisnog vijeka njegove upotrebe. Amortizacija treba započeti kada je sredstvo raspoloživo za upotrebu, tj. kada je ono na lokaciji i u stanju potrebnom za funkcionisanje u skladu s namjerama uprave. Amortizacija prestaje kada se sredstvo klasificira kao namijenjeno prodaji (ili uključi u grupu za otuđenje klasificiranu kao namijenjenu prodaji) u skladu sa MSFI-jem 5 - Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, ili kada se sredstvo prestane priznavati, već prema tome šta je ranije. Korištena metoda amortizacije treba odražavati model po kojem će subjekt ostvarivati buduće ekonomske koristi od sredstva, a ukoliko se taj model ne može pouzdano odrediti, koristit će se proporcionalna (linearna) metoda amortizacije.

3. Dr. sc. Dinka Antić

Gotovinsko računovodstvo u sistemu PDV-a

Osnovni cilj uvođenja sheme gotovinskog računovodstva u EU je zaštita kompanija od nelikvidnosti. Dodatni okidač za širenje primjene sheme u članicama je bila posljednja globalna ekonomska i financijska kriza, koja je u većoj mjeri pogodila manje kompanije. Male kompanije su manje otporne na rizik nelikvidnosti svojih kupaca. U odnosu na velike kompanije one su financijski nestabilnije, nemaju rezervi gotovine, imaju otežan pristup financijskim sredstvima zbog slabijeg boniteta i kredibiliteta za bankarski sektor. U takvim okolnostima, kada je zaduživanje za premoštavanje problema u gotovinskom toku nemoguće ili preskupo za financiranje, svako kašnjenje naplate potraživanja od kupaca može biti pogubno za opstanak male kompanije. U nastojanju da se pomogne malim kompanijama da opstanu i da se oporave od krize EU je promovirala shemu kao mjeru antikrizne porezne politike. Iako je shema gotovinskog računovodstva bila moguća kao opcija i prije reforme fakturiranja interes članica za uvođenjem sheme naglo je porastao tek nakon stupanja na snagu Druge direktive o fakturiranju. Budući da shema dovodi do poremećaja u gotovinskom toku punjenja budžeta moglo se očekivati da će shemu prihvatiti samo one članice koje imaju dovoljno fiskalnog kapaciteta za reforme takve vrste. Stoga, jedna od osnovnih dilema koju treba pažljivo procijeniti kod uvođenja sheme jeste balans između potrebe potpore malim obveznicima i održavanja likvidnosti budžeta države.

4. Jasmin Omeragić

Dobra priprema – pola urađene inventure

Popis, ili popularna inventura ima vrlo veliki (često neosnovano zanemarivan) značaj za poslovanje firme, njeno finansijsko izvještavanje, te za vjerodostojnost materijalnih podataka o stanju sredstava i izvora sredstava firme. Posebno je pitanje što je taj godišnji popis i zakonski obavezna procedura, što opet u praksi često ima i dvosmjerni efekat: neki, nadamo se većina njih, popis rade da bi i doista utvrdili (i uskladili) fizičko stanje svojih sredstava i izvora sredstava sa stvarnim stanjem evidentiranim u poslovnim knjigama, dok opet (tamo) neki drugi (ali samo zato da bi ispoštovali zakonsku obavezu) popis „urade“ jednostavnim postupkom „prepisivanja“ finansijskih podataka u inventurne liste. Rečeno računovodstvenim žargonskim jezikom: ovi prvi svoja stanja ipak „uštimaju“, dok oni drugi to - „naštimaju“. Pritom, i jedni i drugi savršeno dobro znaju šta su zapravo – uradili, jer za „uštimavanje“ vrlo često zbog utvrđenog manjka greške se plaćaju odmah (i to pošteno), a cijena „naštimavanja“ uglavnom se plati u dvostruko većem iznosu. Međutim, kako god da se poslovi oko popisa urade, najveći i najteži dio uvijek „puca“ po računovođama i računovodstvenoj profesiji. To, između ostalog, i u smislu dobrog i kvalitetnog izvršenja poslova popisa sredstava i izvora sredstava podrazumijeva i činjenicu da računovodstvo, kao jedinstvena uslužno-kreativna funkcija prikupljanja, obrade i prezentacije računovodstvenih informacija o poslovanju firme, od svih učesnika u poslovnom procesu firme zahtijeva informacije koje moraju biti tačne, istinite i podudarne u smislu stvarnog i knjigovodstvenog stanja.

5. Bernard Iljazović

Zakonske izmjene u računovodstvu i reviziji u Republici Srpskoj

Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske donesen je 2015. godine, te je stupio na snagu 24. novembra 2015. godine. Navedenim zakonom, između ostaloga uređena je oblast računovodstva i revizije koja obuhvaća pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripremu i prezentaciju financijskih izvještaja, organizaciju i rad Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske, reviziju financijskih izvještaja, stjecanje zvanja, certifikaciju i licenciranje… Povod za novim zakonskim izmjenama u tom području proizlazi prvenstveno radi otklanjanja određenih nedostataka koji su se pojavljivali u praksi, a radi lakše primjene zakonskih normi, što bi se u konačnici trebalo pozitivno odraziti na daljnji razvoj računovodstva i revizije. Svrha novih zakonskih izmjena je smanjiti administrativno opterećenje kako u pogledu dokumentacije tako i vremenski za početak obavljanja djelatnosti privrednih društava za reviziju. Uvođenjem rješenja o upisu u registar poduzetnika za pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga i mijenjanjem načina upisa u Registar pridonijeti će boljoj funkcionalnosti Registara i učinkovitijim nadzorom nad djelatnosti tih subjekata, a propisivanjem stručnih uvjeta za ovlaštene osobe nadzora ojačati će se i personalni kapaciteti za poboljšanjem cjelokupnog nadzora.

6. Doc.dr.sc. Semina Škandro

Mišljenja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji

Revizorski izvještaj predstavlja glavni produkt ili output procesa revizije, putem kojeg se korisnicima finansijskih izvještaja prezentiraju nalazi provedene revizije. Pisanje revizorskog izvještaja slijedi nakon završenih faza prikupljanja i procjene dovoljnih i mjerodavnih dokaza u vezi sa fer i objektivnoj prezentaciji informacija u finansijskim izvještajima. Kroz revizorski izvještaj revizori prenose, u sažetom obliku, profesionalni sud o informacijama koje je revidirani subjekt prezentirao u svojim finansijskim izvještajima, te predstavlja izvještaj koji daje određeni pečat vrijednosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja zbog nezavisnosti kod provođenja postupka revizije. Zadatak revizora je da utvrdi da li privredna društva dosljedno primjenjuju računovodstvena načela, te da u svom izvještaju da mišljenje o tome. Tj. da objavi ako postoje materijalno značajne greške koje utiču na finansijske izvještaje. Izvještaj revizora je glavni produkt revizijskog postupka, a temelji se na dovoljno prikupljanje revizijske dokumentacije, odnosno revizijskih dokaza koji su osnova za davanje mišljenja. Cilj revizije finansijskih izvještaja je da revidira u svim značajnim aspektima izvještaje privrednog društva u skladu sa računovodstvenim standardima i prihvaćenim Okvirom za finansijsko izvještavanje. Revizor može dati modifikovano i nemodifikovano mišljenje o finansijskim izvještajima ovisno o tome šta je u toku postupka revizije utvrdio. Odnosno  može dati pozitivno mišljenje, mišljenje sa rezervom, uzdržati se od mišljenja ili dati negativno mišljenje.

7. Nedim Čustović

Implementacija Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola sa ključnim rizicima u BiH (I dio)

Iako postoji zakonsko utemeljenje za upravljačku odgovornost rukovodilaca na svim nivoima, nisu uvedeni mehanizmi za njenu primjenu u konkretnim poslovnim procesima. Rukovodioci trebaju imati jasna uputstva šta kontroliraju, u kojim rokovima i kako se dokazuje djelotvornost provedenih kontrola. Međutim, procedure koje uređuju ključne procese upravljanja javnim finansijama na nivou pojedinačnih institucija ne  sadrže jasna uputstva o suštinskim kontrolama koje su rukovodioci dužni provoditi u svrhu kvalitetnijeg upravljanja resursima i rezultatima. Situaciju komplicira nedovoljna uređenost uloga i odgovornosti , te modaliteta za saradnju među sektorima u kojima se odvijaju poslovni procesi koji proizlaze iz mandata institucije i organizacionim jedinicama za finansije u ključnim procesima budžetskog ciklusa. Posljedica toga je da rukovodioci svojim aktivnostima stvaraju obaveze, iskazuju potrebe za finansijskim sredstvima, koriste nabavljenu imovinu, upravljaju aktivnostima koje generiraju namjenske prihode i slično, a da pri tom nedovoljno usmjeravaju i kontroliraju finansijske efekte koji proizlaze iz njihovih odluka i za koje trebaju preuzeti odgovornost. U praksi, većinu kontrola u procesima upravljanja javnim finansijama provode finansijske službe. Međutim, te kontrole nisu i ne mogu biti dovoljne, niti mogu kompenzirati neprovođenje suštinskih kontrola rukovodstva. Uvedeni mehanizmi za razvoj upravljačke odgovornosti, kao što su Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije i upitnik o samoprocjeni sistema FUK-a, nisu uvezani i percipiraju se kao dodatni administrativni poslovi koje, u pravilu, obavljaju finansijske službe. Dopunjena Odluka o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta u institucijama BiH, kojom se propisuje i obaveza rukovodiocima na svim nivoima upravljanja u institucijama BiH za uspostavu FUK-a, još nije implementirana u svim institucijama BiH.

8. Mr Safija Žilić, dipl oec

Nadzor i regulacija bankarskog sektora

Ozbiljan poremećaj na bankarskom tržištu sedamdesetih godina prošlog vijeka, posebno deviznom, usmjerili su pažnju stručne javnosti na rizik piramidalnog efekta urušavanja bankarske industrije, a s obzirom da su neke velike i ugledne banke morale da obustave dalji rad.Ovakav razvoj događaja stavio je u fokus pitanje adekvatnosti kapitala banaka u odnosu na izloženost rizicima i potrebe uvođenja međunarodnih standarda na planu kalkulacije kapitalnih troškova, te potrebu za unapređenjem bankarskog nadzora na nivou cijelog svijeta.Velika recesija svjetske privrede tokom 2007/2010. godine pokazala je da se regulacija i supervizija banaka i drugih finansijskih institucija mora pooštriti. Naime, postalo je očigledno da banke samoregulacijom, djelovanjem tržišnih kriterija i načinom (stepenom) regulacije i supervizije, koji je do tada postojao, nisu u mogućnosti da finansijski sektor održavaju u zoni stabilnog poslovanja. Internacionalizacija bankarskih komitenata, širenje filijalske mreže, pojačana konkurencija među bankama s jedne strane i nebankarskih finansijskih institucija s druge strane, povećanje cijene bankarskih inputa, te globalizacija svjetske privrede, doveli su do povećanih ulaganja u rizične plasmane. Kako bi se bankarski sektor zaštitio od finansijskih kriza, koje su sve češće, Bazelski komitet donio je regulaciju o standardima poslovanja, poznatija kao Bazelski sporazumi (I, II i III). Prema Bazelu III banke bi uvijek trebale imati dovoljno kapitala da mogu izdržati 30 dana krize likvidnosti te ta kapitalna rezerva treba 100% odgovarati mogućim gubicima banke. Smatra se da Bazel III sadrži dobre smjernice bankama za prilagođavanje promjenama na tržištu i za dugoročni opstanak i profitabilnost te da omogućuje veću stabilnost međunarodnog bankarskog sektora. Također, bitna je njegova uloga u otklanjanju izvora konkurentske nelojalnosti. Zaključna konstatacija, vezana za poslovanje banke, bila bi: poslovne banke ne treba spašavati već ih permanentno kontrolisati i sankcionisati u slučaju da ne ostvaruju dovoljne stope kapitala, kojim treba da pokriju neočekivane (nestandardne) gubitke.

9. Doc. dr Kristina Mijić

Koncentracija tržišta na bazi podataka iz finansijskih izvještaja–teorijski i praktični aspekti u bankarskom sektoru

Konkurencija preduzeća na tržištu od izuzetnog je značaja za opstanak, rast i razvoj preduzeća. Odnos preduzeća na tržištu u pogledu tržišnog učešća određuje stepen koncentracije na tržištu. Stepen koncentracije na tržištu može se kretati od savršene konkurencije, preko oligopola do monopolskog tržišta. Ukoliko preduzeća imaju podjednak položaj na tržištu u pogledu učešća na tržištu, onda je riječ o savršenoj konkurenciji. Takva koncentracija tržišta dovodi do tržišnog nadmetanja između svih preduzeća učesnika na tržištu u pogledu konkurencije cijena, kvaliteta i slično što bi dovelo do povećanja tržišnog učešća. Tržište bankarskih usluga je veoma osjetljivo na pitanje i problem stvaranja oligopolnog tržišta. U situacijama stvaranja merdžera i akvizicija, problem oligopolnog tržišta bankarskih usluga dolazi do izražaja. U cilju obezbjeđivanja konkurentnosti i dobrih, odnosno povoljnih uslova za klijente, neophodno je permanentno analizirati nivo tržišne koncentracije na tržištu bankarskih usluga. Analiza koncentracije tržišta bankarskih usluga zasniva se na primjeni različitih matematičko-statističkih metoda koji kao ulazne podatke koriste podatke iz finansijskih izvještaja banaka. U Bosni i Hercegovini registrovano je ukupno 24 banke, koje posluju uz dobre pokazatelje performansi poslovanja s aspekta profitabilnosti.

10. Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Investicijska ulaganja i mjerenje njihove isplativosti primjenom statičkih metoda

Statičke metode kao način mjerenja isplativosti investicijskih ulaganja podatke crpe iz bilansi na neki određeni datum. Kada je riječ o investicijskim ulaganjima i njihovom isplativosti, podaci iz kojih se izračunavaju statički pokazatelji dobivaju se iz bilanse reprezentativne godine. To je godina kada je investicioni projekat na vrhuncu, tj. kada je postignut optimalan kapacitet realizacije. Ključna stvar u pripremi projektnog prijedloga je kvalitetna analiza isplativosti investiranja. Prilikom izrade investicijskog projekta koriste se razne metode za ocjenu investicijskog projekta, tj. različiti finansijski pokazatelji isplativosti projekta. Neki od tih finansijskih pokazatelja isplativosti projekta nazivamo Statičkim metodama. Ako ti pokazatelji pokažu da projekat nije isplativ ili nije održiv, odustaje se od projekta odmah na početku. Ako pokazatelji budu zadovoljavajući, ulazi se u realizaciju projekta.

11. Emsud Muhadžić

Društvo za sticanje posebne namjene  

Društvo za sticanje posebne namjene (u daljem tekstu: SPAC), koje se ponekad naziva i društvo s praznim čekom, je društvo koje ne posluje, ali planira izaći na tržište s namjerom da preuzme ili spoji društvo koje koristi prihod od SPAC-ove inicijalne javne ponude (IPO). SPAC-ovi omogućavaju malim ulagačima da ulažu u transakcije tipa privatnog kapitala, posebno otkupe s leveridžom. Prema SEC-u (Komisija za vrijednosne papire SAD), "SPAC je stvoren posebno za udruživanje sredstava kako bi se finansirala mogućnost spajanja ili pripajanja u određenom roku. Prilika obično tek treba biti identificirana."Svaki SPAC ima svoj likvidacijski okvir unutar kojeg mora izvršiti spajanje ili pripajanje. Inače je prisiljen raspustiti i vratiti imovinu u povjerenju javnim dioničarima. SPAC obično vodi iskusni menadžerski tim sastavljen od tri ili više članova sa prethodnim privatnim kapitalom, spajanjem i preuzimanjima i/ili operativnim iskustvom.

12. Alan Vajda, mag. iur.

Promjene koje donosi novi Zakon o strancima kod rada i boravka državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Prijedlogom novog Zakona o strancima na jasniji su način propisane odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca, jer za razliku od važećeg Zakona o strancima, novi Zakon o strancima će na drugačiji način regulirati zapošljavanje državljana trećih zemalja. Budući da se više neće utvrđivati godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca, poslodavci će za pronalazak radne snage biti dužni obratiti se nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji će im izdati mišljenje za zapošljavanje stranca. Temeljem prijedloga novog Za­kona o strancima, državljani treće zemlje moći će u Republici Hrvatskoj boraviti i raditi na temelju pribavljene dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Prema tome, u sustavu zapošljavanja državljana trećih zemalja zadr­žavaju se postojeća dozvola za boravak i rad te potvrda o prijavi rada, kao i isprave koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, putem policijske uprave odnosno postaje, a kojima se državljanima trećih zemalja dopušta obavljanje rada na području Republike Hrvatske. Međutim, određene kategorije državljana trećih zemalja moći će raditi bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, s time da će, u odnosu na važeći Zakon o strancima, biti proširen popis osoba koje će moći raditi bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Uvjeti za ulazak, kretanje i bora­vak državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, te prava upućenih radni­ka propisani Zakonom o strancima („Narodne novine“, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18. 53/20) te nizom podzakonskih propisa koji su doneseni na temelju navedenog zakona.

13. Džana Kadribegović

Usvojen Zakon o zaštiti na radu

Nakon što se godinama nalazio u parlamentarnoj proceduri, Parlament Federacije  Bosne i Hercegovine nedavno je usvojio  Zakon o zaštiti  na radu.  Novim Zakonom se, između ostalog, uređuju   prava, obaveze i  odgovornosti poslodavca i radnika u provođenju i poboljšanju zaštite na radu, odnosno sistem pravila  čijom primjenom se postiže sprječavanje povreda, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline. Također, Zakonom se predviđa posebna zaštita radi očuvanja duševnog i tjelesnog razvoja mladih, zaštita žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštita osoba sa invaliditetom i profesionalno oboljelih od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, te očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.  Važno je naglasiti da su odredbe ovog zakona  usklađene s Konvencijom o zaštiti na radu i radnoj sredini broj 155 i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini broj 164 Međunarodne organizacije rada, kao i odredbama revidirane Evropske socijalne povelje koje se odnose na pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a koje je Bosna i Hercegovina ratificirala.

14. Safeta Lukačević 

Krizne situacije i poslovanje u vanrednim okolnostima (zbrinjavanje tokom kriznog perioda i pravila krizne komunikacije)

Kriza je normalni, sastavni dio života. Svako od nas prolazi kroz različite krize; one se ne posmatraju samo u kontekstu stresa ili problema. Ovako shvaćene, krize zahtijevaju razrješenje, kako se ne bi prenijele u narednu razvojnu fazu. Bez obzira da li pričamo o razvojnim krizama kroz koje prolazi jedan tim, ili o kriznim situacijama kao što su nepovoljni događaji ili izrazito stresne okolnosti, menadžer je taj koji ima moć da u kriznim situacijama, svojim činjenjem ili nečinjenjem, utiče na to kako njegov tim doživljava krizu i kako sa njom izlazi na kraj.Krize sa sobom donose mnoge izazove. Sa jedne strane, tokom kriznog perioda posebno je važno imati neometanu i efikasnu komunikaciju sa timom. Međutim, sa druge strane, baš ovaj period obilježit će najveći problemi u komunikaciji. To je zato što je komunikacija pod velikim uticajem faktora kao što su emocije i percepcija ljudi koji u njoj učestvuju. Ono što menadžer može da uradi tokom krize u svrhe osnaživanja svog tima je nezamjenljivo; niko drugi to ne može da uradi umjesto njega. Kada se nalazimo u kriznom periodu, znači nam kad smo upućeni na ljude koje poznajemo i koji poznaju nas. Isto je i sa timom. Zato menadžer nema taj luksuz da u periodima krize brine samo o sebi i o biznisu; to je nemoguće ukoliko se ne brine o timu, o ljudima koji ga čine i o potrebama koje oni imaju.

  15.Savjetodavni servis

 16. Saopštenja za primjenu propisa

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.


Novi Zakon o zaštiti na radu stupa na snagu 08.11.2020. godine

U ''Službenim novinama FBiH" broj 79/20 od 30.10.2020. godine, objavljen je Zakon o zaštiti na radu.

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i zaštita radne okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu.

Posebna zaštita se propisuje radi očuvanja duševnog i tjelesnog razvoja mladih, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite lica sa invaliditetom i profesionalno oboljelih lica od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti i očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.

Ovaj Zakon stupa na snagu 08.11.2020. godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti na radu ("Službeni list SR BiH", broj 22/90).

Zakon o zaštiti na radu možete preuzeti OVDJE.