Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom

U “Službenim novinama FBiH” broj 47/20 od 15.7.2020. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom. Izmjene i dopune odnose se na odredbe koje se odnose na kreditne poslove po osnovu davanja/prijema zajmova.

Ove izmjene i dopune stupile su na snagu 16.7.2020. godine. Izmjene donosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/10), federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU, ROKOVIMA I OBRASCIMA IZVJEŠTAVANJA O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM

Član 1.

U Pravilniku o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/10), u članu 11. stav 1. riječi: “zaključenja ugovora” zamjenjuju se riječima: “doznačavanja sredstava na račun zajmoprimca”.

Član 2.

U članu 14. stav 3. na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: “te ovjerena kopija ugovora o zajmu i devizni izvod banke na kojem je naznačena svrha doznake: zajam.”

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.