Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo

U „Službenim novinama KS“, broj 46/20 od 19.11.2020. godine objavljen je Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo koji je stupio na snagu 20.11.2020. godine.

Dopunom ovog zakona omogućeno je produženje implementacije mjera Kantona Sarajevo na ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za djelatnosti kojima je rad znatno otežan, zbog pandemije koronavirusa. Produženje tih mjera odnosi se, između ostalog, na finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou FBiH za juni i juli 2020. godine u navedenim djelatnostima, a što nije bilo moguće do donošenja ovih zakonskih izmjena.

Vlada će nakon stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt kojim će biti definisani kriteriji o postupku finansiranja, a poslije čega će biti raspisan i javni poziv za preduzeća u Kantonu Sarajevo.

Dopune Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu Sarajevo Vam prenosimo u cjelosti.

 

 

 

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO

 

Član 1.
(Dopuna člana 2.)

U Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/20), u članu 2. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

„(3) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec juni i juli 2020. godine za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa. (4) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (3) ovog člana.“

Član 2.
(Dopuna člana 3.)

U članu 3. iza stava (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase: „(6) Izuzetno, od st. (1) i (5) Fond će se uspostaviti putem Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo, formiranjem nove kreditne linije. Postupak izbora Banke će provesti SERDA d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. (7) Odluku o načinu realizacije Fonda iz st. (1) i (6) donijet će Vlada.”

Član 3.
(Dopuna člana 13.)

U članu 13. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: „(2) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene/dopune programa iz stava (1) ovog člana radi provođenja finansiranja iz člana 2. stav (3) ovog zakona.“

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.