POSTUPANJE PORESKIH OBVEZNIKA I DRUGIH LICA KOJA VRŠE PROMET DUHANSKIH PRERAĐEVINA PRILIKOM PROMJENE CIJENE DUHANSKIH PRERAĐEVINA

akcize na cigaretePostupanje poreskih obveznika i drugih lica koje vrše promet duhanskih prerađevina prilikom bilo koje promjene cijene duhanskih prerađevina regulisano je  odredbama  člana 45. stav (3)  Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/09 i 49/14), odnosno člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine.

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da su sva lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina (cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje) dužna  na dan početka primjene nove maloprodajne cijene da izvrše popis zaliha ovih duhanskih prerađevina. Popisane zalihe ovih duhanskih prerađevina po novim maloprodajnim cijenama sva lica prijavljuju UIO dostavljanjem popisnih listi u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, te izvršiti obračun razlike akcize na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista.

U skladu sa odredbama člana 45. stav (4) Zakona o akcizama u BiH pri promjeni cijena cigareta u toku 2014. godine pri obračunu razlike akcize za uplatu vrši se utvrđivanje samo razlike proporcionalne akcize (po stopi od 42%) dok se utvrđivanje razlike specifične akcize ne vrši s obzirom da je ista određena u iznosu koji se primjenjuje za cijelu 2014.godinu.


Poziv za prisustvo na XVII Međunarodnom Simpoziju

Poziv za XVII Medunarodni SimpozijUdruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira sedamnaesti Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu 18- 20. septembra na temu: U susret promjenama.

Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike, te pripadnike računovodstvene profesije kojima je skup i posvećen. Kroz niz zanimljivih tema i komentara iz područja finansija, računovodstva i revizije namjera nam je nadograditi i proširiti postojeća znanja svih učesnika. Računovodstvo je profesija koja u stvarnosti podjednako pripada ekonomistima, pravnicima, menadžerima, političkim čelnicima, naučnicima - jednostavno svima.

Simpozij se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 10 bodova.

 

 

Poziv u PDF-u

 

 

 

 

 

U SUSRET PROMJENAMA

Grand Hotel Neum, 18 - 20. septembar 2014. godine

,

PROGRAM SIMPOZIJA

 1. Kemal Kozarić
  • Potencijalni rizici za finansijsku stabilnost u BiH
 2. Ljubo Jurčić
  • Članstvo i pristupanje EU
 3. Miro Džakula, Bojan Danon
  • Neodrživost budžeta u BiH - preporuke za stabilizaciju
 4. Belma Čolaković
  • Monetarna politika kao bitan element ekonomske politike u BiH – stanje i perspektive
 5. Ljerka Marić
  • Strateški pravci razvoja BiH - gdje smo i kakvi su trendovi?
 6. Vedad Silajdžić
  • Pravni mehanizmi kao stvaranje konkurentskih prednosti
 7. Hajrudin Hadžimehanović
  • Mogući pravci reformi direktnih poreza u FBiH
 8. Slobodan Vidaković
  • Vraćanje izvornim zahtjevima od računovodstva i revizije - paradigma pouzdanog finansijskog uzvještavanja
 9. Danimir Gulin
  • Zadaci računovodstvene profesije u malim poduzećima u okviru standarda i direktiva EU
 10. Ibrahim Okanović
  • Inovacije i rukovođenje revizorskim institucijama u 21. stoljeću
 11. Željko Šain
  • Kakva je spremnost industrije osiguranja za promjene
 12. Silvije Orsag
  • Korporacijsko upravljanje i stimulacija menadžera
 13. Alija Aljović  
  • Budžetske reforme kao dio mjera za sprovođenje finansijske konsolidacije
 14. Sanela Agačević
  • Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?
 15. Fuad Balta
  • Nova rješenja za efikasniju registraciju i finansijsku konsolidaciju poslovnih subjekata u FBiH
 16. Amir Karalić
  • Mjerenje učinkovitosti porezne administracije
 17. Dinka Antić
  • Nova pravila oporezivanja "usluga na daljinu" od 2015. u funkciji kreiranja jednostavnijeg i pravednijeg sistema PDV-a u EU
 18. Adnan Rovčanin, Amir Topalović
  • Finansijske inovacije (izvedenice) i mogućnosti primjene u zemljama u tranziciji
 19. Džafer Alibegović
  • Tržiste kapitala u BiH i regiji – postkrizne perspektive razvoja
 20. Damir Zaklan
  • Nestandardna monetarna politika u savremenom svijetu
 21. Mersud Ferizović
  • Globalne promjene i promjene na finansijskim tržištima: uticaj na  privredni razvoj i razvoj finansijskih tržišta
 22. Đinita Fočo
  • Primjena novog Zakona o javnim nabavkama i utjecaj na trenutno stanje u ovoj oblasti
 23. Velma Pijalović
  • Mogući pravci reformi u zdravstvenom sektoru BiH
 24. Zijad Krnjić
  • Pravci reformi penzijskog sistema u FBiH u narednom periodu
 25. Meliha Bašić, Ševala Isaković-Kaplan
  • Posljedice neažuriranja MRS i MSFI u FBiH
 26. Jozo Sović
  • Elektronsko poslovanje i računovodstveno znanje - sinergija nove menadžerske ekonomije
 27. Igor Živko
  • Globalne promjene u financijskom okruženju – izazovi računovodstvu
 28. Boris Tušek
  • Aktualna pitanja djelovanja interne revizije kao instrumenta korporativnog upravljanja
 29. Reuf Kapić
  • Opravdanost - ne opravdanost primjene koncepta fer vrijednosti i revalorizacije u Bosni i Hercegovini
 30. Lajoš Žager, Sanja Sever
  • Specifičnosti zakonske revizije subjekata od javnog interesa
 31. Josipa Grbavac
  • Trendovi u izvještavanju poslovnih subjekata
 32. Jozo Piljić
  • Modeli za predviđanje poslovnih poteškoća
 33. Ramiz Kikanović
  • Računovodstvena struka u funkciji unapređenja korporativnog upravljanja

 

INFORMACIJE O SIMPOZIJU

Naknada za učešće: 290,00 KM (sa PDV-om)

Prijave za učešće:

FEB d.d. Sarajevo ili

Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH

M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo

Tel.: 215-802, 210-714 i 214-874

Fax: 204-676

e-mail: feb@feb.ba

Prisustvovanje Simpoziju moguće je uz predaju kopije virmana plaćene naknade ili plaćanjem gotovinom na samom Simpoziju

Računi za uplatu FEB d.d. Sarajevo:

Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

UniCredit Bank d.d. Mostar 3389002207884134

Nova banka A.D. 5550050000940673

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077

Smještaj i prevoz

Troškove smještaja i prevoza snose sami učesnici

Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod:

Grand Hotel Neum

Tel: 036/880-222 i 880-011

e-mail: prodaja@hotel-neum.com

 

Prevoz obezbjeđen autobusima

Rezervacije i dodatne informacije možete izvršiti na telefone:

Sarajevo 033/215-802


SAOPŠTENJE O PROSJEČNIM ISPLAĆENIM MJESEČNIM NETO I BRUTO PLAĆAMA U FBiH, RS i BiH

FBiH            

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 66/14 od 15.8.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juni 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za juni 2014. godine neto plata.....................................................................................827 KM
 • po zaposlenom za period april - juni neto plata.....................................................................................833 KM
 • po zaposlenom za juni 2014. godine bruto plata................................................................................1.262 KM

RS                                                                                                                           

U "Službenom glasniku RS", broj 67/14 od 29.7.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za juni 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za juni 2014. godine bruto plata iznosi........................................................................1.347 KM
 • po zaposlenom za juni 2014. godine neto plata iznosi............................................................................837 KM
 • po zaposlenom za period januar - juni bruto plata iznosi...................................................................1.328 KM
 • po zaposlenom za period januar - juni neto plata iznosi........................................................................821 KM

BiH

U "Službenom glasniku BiH", broj 59/14 od 29.7.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati zaposlenih u BiH za maj 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za mjesec maj 2014. godine neto plata iznosi................................................................830 KM
 • po zaposlenom za mjesec maj 2014. godine bruto plata iznosi............................................................1.286 KM

Zakon o izmjenama zakona o visini zatezne kamate na javne prihode

U "Službenim novinama FBiH", broj 66/14 od 15.8.2014. godine, objavljen je Zakon o izmjenama zakona o visini zatezne kamate na javne prihode.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Zakon o izmjenama zakona prenosimo vam u cjelosti:

.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE

KAMATE NA JAVNE PRIHODE

 

Član 1.

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06 i 28/13) član 2b. mijenja se i glasi:

"Član 2b.

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata propisanih članom 2a. Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, te u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do 31.12.2014., odnosno ukoliko se na njega odnosi  stav 3. člana 1. ovog zakona otpisat će se obračunata kamata.

Ako podnosioc zahtjeva izmiri glavni dug od 31.12.2014. do 30.06.2015. otpisat će se obračunata kamata u visini od 50%.

Pod obračunatom kamatom iz st. 1. i 2. ovog člana podrazumijeva se kamata obračunata na nepravovremeno plaćene javne prihode do dana njihove uplate.".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: “Službene novine FBiH”, broj  66/14 od 15.8.2014. godine


Objavljena vrsta prihoda za uplatu donacija za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

vpU “Službenim novinama FBiH” , broj 65/14 od 13.8.2014. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

U pomenutom Pravilniku objavljena je vrsta prihoda za uplatu donacija od domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom koje se uplaćuju u skladu sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), a na Račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i račune javnih prihoda budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a isti vam prenosimo u cjelosti:

.

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE

JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH

FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 i 60/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 19.

Ostali neporezni prihodi, podtačka 19.1.8. Donacije, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 3. dodaje se novi  redni broj 4. koji glasi:

Red.br

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

4.

Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733116

Dosadašnji redni brojevi 4. do 6. postaju redni brojevi 5. do 7.

U tabelarnom pregledu, iza rednog broja 6. koji postaje redni broj 7. dodaje se novi redni broj 8. koji glasi:

Red.br

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

8.

Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733126

2. Iza podtačke 19.1.8. dodaje se nova podtačka 19.1.8.a. koja glasi:

"19.1.8. Donacije od domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom uplaćuju se u skladu sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), na Račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i račune javnih prihoda budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće, a koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Prenos na poseban namjenski donatorski račun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i posebne namjenske donatorske račune kantona i općina, raspolaganje i namjena trošenja ovih sredstava vršiti će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrđene Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom."

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: “Službene novine FBiH”, broj 65/14 od 13.8.2014. godine


Saopćenje Vlade FBiH u vezi s tehničkom greškom u Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom

vlada fbihPovodom medijskih napisa u vezi nedavno usvojenog Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom, radi istinitog i pravilnog informiranja javnosti Vlada FBiH izdala je saopćenje za javnost.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 118. sjednici održanoj 05.06.2014. godine usvojila i u parlamentarnu proceduru uputila ovaj Zakon s ciljem osiguranja i transparantnog usmjeravanja sredstava namijenjenih za obnovu područja stradalih od poplava, koje su našu zemlju zadesile u maju ove godine. U tekstu Zakona koji je Vlada utvrdila, u članu 7. omogućeno je da se dio zarade svih zaposlenih u Federaciji BiH, dakle bez razlike između državnog i privatnog sektora, izdvoji iz njihove plaće i usmjeri ka finansiranju obnove stradalih područja. Za zaposlene u javnoj upravi taj iznos je jedna dnevna zarada, dok je za zaposlene u privatnom sektoru 1% neto mjesečne plaće u narednih šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Također, propisano je da će se sredstva izdvajati pod uslovom da zaposlenik nije pisano odbio da mu se ta sredstva izdvoje iz plaće.

Kada je Zakon usvojen u Parlamentu Federacije BiH, tehničkom greškom izostavljen je dio spomenute odredbe te na taj način zaposleni u privatnom sektoru nisu mogli pisano odbiti izdvajanje iz svoje plaće.

U cilju otklanjanja ovog tehničkog propusta, Zakon je amandmanski revidiran te je ispravljenu verziju potvrdio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, a očekuje se i skora potvrda i od strane Predstavničkog doma.

Još jednom želimo napomenuti da je intencija ovog Zakona u dijelu koji se odnosi na moguća izdvajanja zaposlenih u FBiH za pomoć nastradalim omogućavanje onima koji to žele da doprinesu obnovi bez obzira da li dolaze iz javnog ili privatnog sektora. Znači, ni u kojem slučaju se ne radi o nekom novom nametu zaposlenim ili poslodavcima u Federaciji BiH.”

 

Izvor: www.fbihvlada.gov.ba od 04.08.2014. godine


FEB dd: Kolektivni godišnji odmor do 20. avgusta

Poštovani,

Uposlenici preduzeća FEB dd Sarajevo, trenutno su na kolektivnom godišnjem odmoru do 20. avgusta. Sve eventualne upite šaljite na mail feb@feb.ba.

Vaš FEB dd