PUFBiH: Obavještenje za popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda

Obavještenje Porezne uprave FBiH donosimo u nastavku:

 

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se pravilnim popunjavanjem naloga za plaćanje skraćuje vrijeme potrebno za ostvarivanje prava poreznih obveznika, kao i osigurava kvalitetnije vođenje poreznih evidencija o naplati javnih prihoda.

Popunjavanje naloga za plaćanje propisano je Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20, 55/20-ispravka, 63/20, 88/20 i 28/21).


Svi obveznici uplate javnih prihoda u Federaciji dužni su ispuniti nalog za plaćanje na sljedeći način:

Polje 1 - Uplatio je (ime, adresa i telefon) Upisuje se: ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa fizičkog ili pravnog lica koje popunjava nalog.

Polje 2 - Svrha doznake Popuniti na način da se u polje upiše: Kratak opis svrhe uplate – npr. (uplata po Nalogu broj i datum; uplata po Rješenju o pokretanju postupka prinudne naplate broj i datum).

Polje 3 - Primalac/Primatelj Upisuje se ime/naziv lica kome se plaća.

Polje 4 - Mjesto i datum uplate Upisuje se mjesto i datum uplate.

Polje 5 - Račun pošiljaoca/pošiljatelja

a) Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, Polje 5 - Račun pošiljaoca/pošiljatelja treba ostati nepopunjeno.

b) Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u Polje 5 - Račun pošiljaoca/pošiljatelja platnog naloga upisuje se broj glavnog uplatnog računa pošiljaoca.

Polje 6 - Račun primaoca/primatelja Podnosilac platnog naloga upisuje jedan od brojeva računa javnih prihoda.

Polje 7 - Iznos (KM) Potrebno je upisati iznos uplate u konvertibilnim markama.

Polje 8 - Hitno Ukoliko pošiljalac želi da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, Polje 8 - Hitno bi trebalo biti označeno sa "X".

Polje 9 - Identifikacioni broj Podnosilac platnog naloga upisuje identifikacioni broj poreznog obveznika dodijeljen u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 69/17 i 17/18). Pravna lica upisuju PJIB, samostalni poduzetnik FJIB, nerezidentno fizičko lice NJIB i fizičko lice – građanin JMBG.

Polje 10 - Vrsta uplate

a) Ako se radi o redovnoj uplati u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “0“ (Redovna).

b) Ako se radi o prinudnoj naplati po rješenju ili odluci u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “1“ (Prinudna).

c) Ako se radi o povratu u skladu sa propisima kojima se uređuje povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “2“ (Povrat).

d) Ako se radi o uplati sredstava u postupku prodaje imovine dužnika u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “3“ (Depozitna uplata).

e) Ako se radi o prijenos javnih prihoda koji se vrši sa jednog računa na drugi ili više računa u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “4“ (Dijeljeni prihodi).

Polje 11 - Vrsta prihoda Upisuje se Vrsta javnog prihoda koji se plaća.

Polje 12 - Porezni period – Od Upisuje se prvi dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

Ako se vrši uplata poreza, ovo polje obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća.

Polje 13 - Porezni period – Do Upisuje se zadnji dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg

Ako se vrši uplata poreza, ovo polje obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća.

Polje 14 - Općina Upisuje se šifra općine.

Polje 15 - Budžetska organizacija: Upisuje se oznaka organizacione klasifikacije budžetskog korisnika javnih prihoda.

Oznake budžetskih korisnika su propisane Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno kantonalnim propisima kod budžetskih korisnika po kantonima.

Oznaka organizacione klasifikacije Porezne uprave Federacije BiH je 16030001, te se kod uplate troškova prinudne naplate u polje 15. Budžetska organizacija upisuje: 16030001.

Oznaka organizacione klasifikacije  Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je 5102001, te se kod uplate doprinosa za obavezno i dodatno osiguranje u polje 15. Budžetska organizacija upisuje: 5102001.

Prilikom popunjavanja Polja 15 - Budžetska organizacija platni nalog daje mogućnost unošenja samo sedam karaktera, a organizacioni kod budžetske organizacije u sistemu trezorskog poslovanja ima osam karaktera. Svaki peti karakter organizacionog koda je nula i sistem dozvoljava da bude izostavljena.

Polje 16 - Poziv na broj

a) Ako se vrši uplata novčane kazne, u Polje 16 - Poziv na broj upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta odštampan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obavezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 sa ponderima "987698769.

b) U Polje 16 - Poziv na broj upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

Polje 17 - Potpis i pečat nalogodavca Stavlja se potpis lica ili potpis ovlaštenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponovan u banci. Ako je pošiljalac pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

Polje 18 - Potpis bankovnog službenika Stavlja se potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

Polje 19 - Pečat banke stavlja se pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

Kao dokaz o uplati javnih prihoda može se prihvatiti i elektronska potvrda o izvršenom plaćanju javnih prihoda putem elektronskog bankarstva samo ukoliko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga.

U vezi navedenog, pozivaju se porezni obveznici da prilikom popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda isti popunjavaju na propisani način uključujući i brojčanu oznaku vrste uplate u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravilnim popunjavanjem naloga za plaćanje doprinosi se ažuriranju vođenja poreznih evidencija o zaduženju i naplati javnih prihoda, uključujući i prema vrsti, odnosno svrsi uplate, te se izbjegava podnošenje dodatnih zahtjeva za preknjižavanje pogrešno popunjenih i uplaćenih naloga za plaćanje, a sve to je uslov za kvalitetnu kontrolu i praćenje naplate javnih prihoda od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: http://www.pufbih.ba/v1/kontakti

 

Porezna uprava Federacije BiH 


PUFBiH: Obavještenje poslodavcima sa sjedištem u Republici Srpskoj koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Federaciji BiH

Obavijest Porezne uprave FBiH donosimo u nastavku:

Obavještavamo poslodavce koji imaju sjedište u Republici Srpskoj, a zapošljavaju radnike s prebivalištem u Federaciji BiH da se obračun doprinosa za ove zaposlenike vrši u skladu s propisima o doprinosima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj. Prijava osiguranja i uplata doprinosa za navedene radnike vrši se po propisima koji se primjenjuju u Federaciji BiH kako bi isti mogli da ostvare prava iz zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti.

Poslodavci iz Republike Srpske koji zapošljavaju radnike iz Federacije BiH imaju obavezu podnošenja propisanih obrazaca prema Poreznoj upravi Federacije BiH kako slijedi:

A/Prijava zaposlenika

Prijava zaposlenika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa radnika koji je radni odnos zasnovao u Republici Srpskoj, a koji pravo na zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti ostvaruje prema prebivalištu u Federaciji BiH, vrši se putem Obrasca JS3100 Prijava/Promjena/Odjava (uputstvo za popunjavanje), u kojem se kao osnov osiguranja navodi šifra 1 „Radni odnos“. Popunjen i ovjeren obrazac JS 3100 podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema općini prebivališta zaposlenika lično ili putem pošte. Obrazac JS 3100E može se dostaviti i elektronski putem EJS aplikacije, ako se popune odgovarajući obrasci s web stranice: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/8s tim da pored elektronske dostave obrasca JS 3100E postoji i obaveza dostavljanja tog obrasca u pisanoj formi koji je ovjeren i potpisan od strane nadležnog lica.

Ako se prijava zaposlenika vrši prvi put u FBiH neophodno je uz Obrazac JS 3100 dostaviti kopiju Rješenja o registraciji privrednog subjekta kako bi nadležna porezna ispostava evidentirala obveznika uplate doprinosa.

B/Obračun i uplata doprinosa

Polazeći od činjenice da zaposlenik iz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti koristi prava prema mjestu svog prebivališta, poslodavac je dužan obračunate  doprinose uplatiti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj:54/20, 55/20, 63/20,88/20 I 28/21) na način kako slijedi:

Doprinosi za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti se obračunavaju u skladu s važećim propisima u entitetu Republika Srpska, a uplata se vrši na slijedeći način:

 • 10,2% obračunatog iznosa doprinosa za zdravstveno osiguranje se uplaćuje na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (trenutni transakcijski račun:102-050-0000064-018 otvoren kod Union banke d.d.) s vrstom prihoda 712111 i  šifrom općine prebivališta uposlenika.
 • 89,8% obračunatog iznosa doprinosa za zdravstveno osiguranje se uplaćuje na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja gdje zaposlenik ima prebivalište s vrstom prihoda 712111 i šifrom općine prebivališta uposlenika. ​
 • 30% obračunatog iznosa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti se uplaćuje  na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje (trenutni transakcijski račun:161-000-0028570-003 otvoren kod Raiffeisen bank d.d. BiH) s vrstom prihoda 712113 i šifrom općine prebivališta uposlenika.
 • 70% obračunatog iznosa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti se uplaćuje na račun Kantonalne službe za zapošljavanje gdje uposlenik ima prebivalište s vrstom prihoda 712113 i šifrom općine prebivališta uposlenika.

Transakcijski računi za uplatu doprinosa, vrste prihoda i šifre općina propisani su “Pravilnikom  o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se može preuzeti s web stranice Porezne uprave s linka.

C/Podnošenje obrasca MIP-1023 – “Mjesečni izvještaj o isplaćenim platama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika, obračunatim i plaćenim doprinosima i mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti“.

Poslodavci sa sjedištem u Republici Srpskoj su dužni da za zaposlenike iz Federacije BiH podnose obrazac MIP-1023 za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja.

Poslodavac na obrascu MIP-1023 popunjava Dio 1 - Podaci o poslodavcu/isplatiocu i poreznom obvezniku (redni broj 1-8) i Dio 2 - Podaci o isplaćenim plaćama i drugim oporezivim naknadama, obračunatim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima i porezu (redni broj 1-24) s tim da se u redni broj 2 - vrsta isplate unosi 12 - uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za rezidente Federacije BiH koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske gdje se nalazi sjedište poslodavca/isplatioca, a na redni broj 8) - bruto plaća unosi se bruto osnovica na koju su obračunati doprinosi po propisima Republike Srpske, dok se Dio 3 - Doprinosi na teret poslodavca (redni broj 25-28), ne popunjava.

Obrazac MIP-1023 i Uputstvo za popunjavanje propisano je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak i isto se može preuzeti na web stranici Porezne uprave na linkovima: Obrazac MIP-1023  i  Uputstvo za popunjavanje.

Obrazac MIP-1023 se dostavlja ličnom predajom ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi gdje je prebivalište zaposlenika, odnosno poreznoj ispostavi s čije općine ima najviše zaposlenika, ili na elektronskom mediju, ako je obveznik registrovan kao eksterni korisnik sistema u Poreznoj upravi Federacije BiH, a uputstvo o podnošenju obrasca MIP-1023 na elektronskom mediju može se preuzeti na web stranici Porezne uprave FBiH, na linku.

Adrese poreznih ispostava u Federaciji BiH dostupne su na web stranici Porezne uprave FBiH klikom na link.

 

Porezna uprava Federacije BiH


Anketa UINO o digitalnom potpisu i e-Uslugama

Obavijest UINO Vam donosimo u cjelosti:

Poštovani porezni obveznici,

Uprava za indirektno oporezivanje postala je 12.05.2021. godine certifikovano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, prije svega poslovnoj zajednici i obveznicima indirektnih poreza u BiH. Po dobijanju ovog statusa porezni obveznici mogu aplicirati kod UIO za dobijanje digitalnog kvalifikovanog potpisa koji će u komunikaciji na relaciji porezni  obveznici – UIO postepeno zamjenjivati dosadašnji svojeručni potpis i pečat. Zato će UIO u narednom periodu nuditi poslovnoj zajednici spektar usluga koje će se moći realizovati elektronskim putem na način da se dokumentacija ovjerava digitalnim kvalifikovanim potpisom.

Zato Vas molimo da odvojite nekolio minuta svog vremena i odgovorite na anketu koja se nalazi na linku ispod, a kojom želimo upravo od Vas dobiti povratnu informaciju o uslugama koje želite da ostvarite usključivo elektronskim putem.

https://forms.gle/pKLwgjoYmB9zj8Sp9


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za mart/ožujak 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 40/21 od 21.05.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za mart 2021. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2021. godine iznosi 996 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar 2021. godine - mart 2021. godine iznosi 974 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2021. godine iznosi 1.548 KM.


ONLINE POREZNA AKADEMIJA - ZAKON O POREZU NA DOBIT

 

ONLINE POREZNA AKADEMIJA - PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje Poreznu akademiju – primjena Zakona o porezu na dobit.

Edukacija će se održati u vidu online interaktivnog predavanja putem ZOOM aplikacije.

Dopustite da vas učinimo malim stručnjacima u poznavanju i praktičnoj primjeni poreznih propisa. Steknite  i usavršite svoje znanje iz oblasti direktnih poreza koji se odnose na Zakon o porezu na dobit.

Broj mjesta je ograničen, te je potrebna online prijava.

ONLINE PRIJAVA NA EDUKACIJU

DATUM ODRŽAVANJA: 07.6. do 11.6.2021. godine

 

👩‍🎓👨‍🎓U nastavku prenosimo utiske naših polaznika:

“U moru nekih certifikata i diploma, meni je Porezna akademija najdraža obuka. Sa lakoćom sam i išla i vraćala se, bez obzira na radni dan. Konkretni problemi s kojima se susreće računovoda u svakodnevnom radu, informacije do kojih nije lako doći a da su dovoljno pouzdane. Mnogo korisno, dobro organizovano. Sve pohvale timu i predavaču.”

“Vezano za Poreznu akademiju, želim da Vam se zahvalim na dobro pripremljenim prezentacijama i još boljem izlaganju. Super je osmišljen koncept, gdje se izlažu teme i daju odgovori na situacije koje se dešavaju u praksi. S obzirom da sam početnik u ovoj oblasti oko poreza i doprinosa sada nakon završetka mogu reći da sam obogatila svoje znanje i radno iskustvo saznanjima iz ovih oblasti. Takođe grupa je bila super, mix ljudi iz raznih oblasti.”

“Porezna akademija je jedno super iskustvo za mene. Predavač jasno i koncizno izlaže,te je jako susretljiv u davanju odgovora.Nadam se da ćemo imati priliku opet da se družimo na nekim sličnim i jednako ineteresantnim edukacijama.”

 

SADRŽAJ EDUKACIJE

Edukacija – Primjena Zakona o porezu na dobit

 • Obveznici poreza na dobit
 • Utvrđivanje porezne osnovice
 • Porezno priznati troškovi: amortizacije, donacije, manjka zaliha, stipendija, plaća, otpis potraživanja, rezervisanja…)
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Detaljni prikaz popunjavanja Poreznog bilansa i Porezne prijave
 • Praktičan prikaz svih obrazaca propisanih Zakonom i Pravilnikom
 • Porez po odbitku – isplate nerezidentnim pravnim licima
 • Primjena Međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porezni poticaji
 • Korištenje poreznih gubitaka
 • Porezni kredit
 • Isplate dobiti i davanje pozajmica
 • Transferne cijene

 

OSTALE INFORMACIJE

Cijena edukacije: 270,00 KM sa PDV-om

Datum održavanja: 07.6. do 11.6.2021. godine

Trajanje edukacije: pet dana (pon-pet), jedan sat dnevno, period od 14:00 do 15:00

Način održavanja: Online putem zoom aplikacije

Nakon završene edukacije polaznici dobijaju Certifikat o uspješno završenoj edukaciji.

Broj polaznika  je ograničen.

ONLINE PRIJAVA NA EDUKACIJU

Sve potrebne informacije na telefone:
060/340-9368 i 033/ 215-802

email: feb@feb.ba


Javni poziv za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika

Vlada Tuzlanskog Kantona je objavila Javni poziv za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika.

Javni poziv i obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE.


Časopis Maj 2021

U izdanju novi broj časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 05/21

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

1. Doc. dr. sc. Edin Glogić

Ekonomska analiza kao osnov u procesu izrade studije o transfernim cijenama

 Svrha izrade studije o transfernim cijenama je izrada dokumentacije o transfernim cijenama za transakcije između povezanih društava, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije Bosne i Hercegovine  i Pravilnika o transfernim cijenama Federacije Bosne i Hercegovine kao i preporukama iz OECD Smjernica o transfernim cijenama za multinacionalne kompanije i porezne uprave. U procesu provođenja ekonomske analize prilikom izrade studije o transfernim cijenama, izbor najprikladnije metode utvrđivanja tržišne naknade bi se trebao bazirati na zaključcima funkcionalne analize te karakteristikama transakcije u pitanju. U skladu sa načelom nezavisnosti, cijene između povezanih osoba moraju se određivati kao da je riječ o nepovezanim osobama, tj. takve cijene moraju biti istovjetne onima koje bi u istim ili sličnim uslovima ugovorile nepovezane osobe.      Za sam proces izrade studije o transfernim cijenama potrebno je provesti ekonomsku analizu poslovnih parametara za posmatrani vremenski period. Ekonomska analiza za svoju  osnovu vrši izbor najprikladnije metode utvrđivanja tržišne naknade i taj izbor bi se trebao bazirati na zaključcima funkcionalne analize te karakteristikama transakcije u pitanju. U skladu sa načelom nezavisnosti, cijene između povezanih osoba moraju se određivati kao da je riječ o nepovezanim osobama, tj. takve cijene moraju biti istovjetne onima koje bi u istim ili sličnim uslovima ugovorile nepovezane osobe. Ekonomska analiza je važan dio studije o transfernim cijenama jer upravno u ovom dijelu studije se i postavljaju „mjerila - granice“ na osnovu kojih se komparacijom poslovnih podataka obveznika identifikuje da li je potrebno vršiti uvećanje porezne osnovice ili nije.

2.Jasmin Omeragić

Računovodstvena profesija u svijetlu novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

 Dana 24.2.2021. godine u „Službenim novinama FBiH“, broj 15/21 objavljen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. Novim Zakonom još preciznije se  uređuje organizacija i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, priprema i prezentiranje kao i revizija financijskih izvještaja, kao i sistem rada i organizacije Revizorske komore Federacije BiH, te nadzor društava za reviziju i ovlaštenih revizora, kao i oblast javnog nadzora, otkrivanja i prijavljivanja slučajeva pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Da bi novi Zakon o računovodstvu i reviziji u  Federaciji BiH uzakonio i profil istinskog pripadnika računovodstvene profesije, već stečene radne vještine svakog ozbiljnog računovođe moraju se stalno unapređivati. Osim onoga što se zakonski nalaže pripadnicima računovodstvene profesije, realni poslovni ambijent dobrim dijelom kreira ulogu računovodstvene profesije prilagođavajući je rastućim potrebama poslodavaca da osim računovodstvenih informacija od računovođe očekuju i informacije koje olakšavaju donošenje važnih poslovnih odluka, bitnih kako za upravljanje, strateško planiranje razvoja firme, tako i za svakodnevnu tržišnu analizu.

3.Mr. oec Elman Nadžaković

Revizijski rizik – drugi veliki koncept revizije

Za provedbu revizije izuzetno je značajna i procjena revizijskih rizika, naime, revizor mora procijeniti inherentni i kontrolni rizik koji postoje bez obzira na to da li se provodi revizija finansijskih izvještaja i u skladu s tom procjenom revizor mora odrediti prihvatljivost rizika neotkrivanja koji je neposredno povezan s procesom revizije finansijskih izvještaja. Na primjer, ukoliko su inherentni i kontrolni rizici procijenjeni na visokom nivou, revizor može prihvatiti nizak nivo rizika neotkrivanja, tj. mora provesti znatno više revizijskih postupaka da bi mogao doći do zadovoljavajućeg izvještaja. Pored značajnosti, drugi veliki koncept revizije predstavlja revizijski rizik. Revizijski se rizik definiše kao rizik da revizor nesvjesno neće uspjeti na odgovarajući način oblikovati mišljenje o finansijskim izvještajima koji sadrže značajnu pogrešku. Revizija ne garantuje niti pruža potpunu sigurnost da će se otkriti sve pogreške. Revizor provjerava stepen revizijskog rizika učinkovitošću i opsegom obavljenog posla, pa prema tome, što je posao revizije učinkovitiji i opsežniji, to je manji rizik da će pogreške ostati neotkrivene i da će revizor izdati pogrešan izvještaj.

4.Dr.sc Jozo Piljić

 Planiranje interne revizije

Interna revizija ispituje organizaciju i funkcioniranje računovodstvenog sustava i pripadajućih internih kontrola, vjerodostojnost financijskih i operativnih informacija, ocjenjuje ekonomičnost, efikasnost i efektivnost poslovnih operacija i kontrola, primjenu politika, planova i procedura te provodi posebne provjere. U uvjetima sve složenijeg poslovanja poduzeća intenzivira se potreba za planiranjem interne revizije. Ono obuhvaća više aktivnosti koje treba korektno obaviti ako se želi osigurati učinkovitost cjelokupnog procesa interne revizije. Osim toga, zbog uobičajeno ograničenih resursa za obavljanje interne revizije (vremenskih, financijskih, ljudskih) pažnja internog revizora se mora selektivno usmjeravati na kritična područja poslovanja, što je potrebno definirati planom revizije. Ova faza obavljanja interne revizije uključuje utvrđivanje ciljeva i djelokruga rada interne revizije, prikupljanje informacija o aktivnostima koje se ispituju, utvrđivanje i raspoređivanje potrebnih resursa za obavljanje revizije, razvijanje programa revizije. Jedna od bitnih značajki planova interne revizije je njihova fleksibilnost, odnosno mogućnost njihovog brzog i efikasnog ažuriranja i prilagođavanja potrebama i zahtjevima interesno-utjecajnim skupinama. Planovi interne revizije moraju biti elastično postavljani i omogućiti da se raspoloživi resursi na zadovoljavajući način preusmjeravaju u rizična područja poslovanja poduzeća.

5.Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

 Sistem interne kontrole i provođenje interne kontrole

 Kako bi se poboljšala kvaliteta financijskog izvještavanja neophodno je osigurati adekvatan sistem interne kontrole. Objavljena finansijska izvješća predstavljaju informacije na osnovu kojih interesne skupine treba da donesu poslovne odluke. Samim tim značaj kontrole i njena upravljačka uloga ogleda se u tome što je kontrola prisutna u svim aktivnostima, ona djeluje u toku planiranja, organizovanja i vođenja poslovnih aktivnosti. One organizacije koje nemaju efikasan sistem kontrole, snose veći rizik nastanka nepravilnosti, greški i zloupotreba. Pod sistemom interne kontrole podrazumijevaju se politike, postupci i organizacija koje su utvrdili nadležni organi organizacije svojim aktima, a koji imaju za cilj da obezbijede efikasno i stabilno poslovanje organizacije, zaštitu njenog kapitala, sredstava njenih poslovnih partnera i drugih povjerilaca, sprječavanje i otkrivanje grešaka i nesavjesnih i kriminalnih radnji u radu, tačnost i potpunost računovodstvenih evidencija i blagovremeno sastavljanje pouzdanih financijskih informacija od značaja za upravljanje organizacijom.Zato se efikasna interna kontrola smatra odgovarajućim rješenjem za nastale ili potencijalne teškoće u poslovanju. Takođe, značaj i svrha interne kontrole ogleda se u potrebi da se u organizaciji postigne planirano ili održi postojeće, uspješno poslovanje i optimalno stanje. Dakle, uočava se direktna povezanost interne kontrole sa postizanjem ciljeva, smanjenjem ili eliminisanjem rizika, provođenjem planiranih aktivnosti, zadataka i programa, kao i ostvarivanjem uspješnog poslovanja u organizaciji.

 6.Bernard Iljazović

Pravno-porezni status privremenih i povremenih poslova u FBiH

Unatoč postavljenom zakonskom okviru za obavljanje privremenih i povremenih poslova, u praksi često dolazi do zloupotrebe tako sklopljenih ugovora. S obzirom da se definirano vremensko razdoblje odnosi na obavljanje konkretnih poslova, a ne na nositelja tih poslova, poslodavci se često služe različitim metodama za zaobilaženje pravila kako bi osobe koje su angažirane  na privremenim i povremenim poslovima, nastavile raditi u takvom obliku rada i kroz duže vremensko razdoblje. (npr. kroz mijenjanje opisa posla…). Stoga je za preventiranje takve loše poslovne prakse nužno pojačati i inspekcijske kontrole nad poslovanjem poslodavaca, kako bi se nadasve zaštitili radnici. Ujedno i radnici trebaju više računa voditi o svojim pravima i obvezama, te pri sklapanju takvih ugovora dobro se informirati o svim radnim uvjetima koje im pružaju poslodavci. Poslodavci često zaboravljaju da će jedino zadovoljan zaposlenik biti produktivan i doprinijeti daljnjem razvoju poslovanja, a što će imati pozitivne učinke za obje ugovorne strane.

7.Dr. sc. Dinka Antić

Oporezivanje e-trgovine: Opća pravila i posebne sheme

Koncept mini sheme “sve na jednom mjestu” uveden je posljednjom fazom reforme oporezivanja usluga u EU 2015.godine. Koncept se pokazao jako uspješnim sa stajališta efikasnosti primjene, naplate prihoda i manjih troškova administriranja PDV-om za korisnike sheme. U sklopu reforme oporezivanja e-trgovine EU je odlučila da proširi opseg sheme. Shema za kompanije izvan EU (“non-Union scheme”), koja se od 2015. koristi za digitalne usluge od strane obveznika koji nemaju sjedište u EU, se proširuje na sve vrste usluga koje se pružaju krajnjim kupcima u EU. Navedena shema je interesantna za obveznike iz BiH koji pružaju digitalne i druge usluge krajnjim kupcima u EU. S druge strane, shema za kompanije iz EU (“Union scheme”) za prekogranično pružanje digitalnih usluga  između članica se proširuje na sve usluge prema krajnjim kupcima B2C, kao i na e-trgovinu dobrima između članica preko elektronskih interfejsa. Ujedno se ukida sadašnji prag za trgovinu na daljinu u skladu sa načelom odredišta.

8.Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Mehanizam obrnutog oporezivanja u EU

 Jedan od načina borbe protiv prevara u svezi s PDV-om u EU je primjena mehanizma obrnutog oporezivanja što je odstupanje od osnovnog pravila u sistemu PDV-a, prema kojemu svaki obveznik koji u nacionalnom prometu obavlja oporezivu isporuku robe ili usluga, mora obračunati i platiti porez. Primjena ovoga mehanizma nije obavezna, ali je države mogu ugraditi u nacionalna zakonodavstva sukladno vlastitim potrebama, i to za isporuke utvrđene u Direktivi o PDV-u. Stoga se primjena mehanizma znatno razlikuje u pogledu isporuka na koje se odnosi u državama članicama EU-a. S obzirom na njegova obilježja, odnosno odstupanja od osnovnih postavki sistema PDV-a, mehanizam obrnutog oporezivanja postavlja dodatne zahtjeve pred obveznike koji ga moraju primjenjivati. Obveznici, naime, moraju unijeti određene promjene u vlastite sisteme obračuna i plaćanja PDV-a.

9.Dr. sc. Jasmina Hurić

Razvojna funkcija poreznih administracija u Bosni i Hercegovini

 Porezne administracije su ključne institucije za razvoj svake zemlje i one moraju biti usmjerene isključivo u tom pravcu. One su u svakoj zemlji glavni nosioci postizanja i očuvanja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti. Kada je u pitanju porezni sistem, pored ukupnog značaja porezne politike posebnu ulogu imaju porezne administracije kao ključni nosioci poreznog sistema jedne zemlje. Od njih se očekuje najveći efekat, iako oni nisu jedini akteri kreiranja poreznog sistema, nego u tome velika odgovornost pripada svoj zakonodavnoj vlasti. Ovo je poseban problem za porezne administracije koje su nesamostalne u svom radu i u sastavu su organa koji ne mogu na pravi način sagledati probleme sa kojima se suočava privreda, a ne dozvoljavaju poreznim upravama da imaju aktivniju ulogu u kreiranju poreznih propisa i jačanju svojih kapaciteta. Veliki je broj zemalja u regionu koje nemaju samostalne porezne uprave. Ovaj problem je inače više karakterističan za zemlje u razvoju i tranzicijske zemlje. Moderne razvijene zemlje koje karakteriziraju najsavremeniji porezni sistemi imaju proaktivnu politiku prema poreznim administracijama kojima posvećuju ogroman značaj, daju velika finansijska sredstava za njihov razvoj i edukacije, što se sve kroz njihovu efikasnost i efektivnost pozitivno reflektuje na ekonomski rast, prihvatljive okvire sive ekonomije, visok porezni moral, razvijenu poreznu svijest i disciplinu. I pored niza reformi u poreznom sistemu BiH nije postignut značajan pozitivan efekat na investicije i BDP, niti na bolju konkurentsku poziciju zemlje.

10.Mr. sci. Emir Durić

Ekonomija Bosne i Hercegovine  poslije pandemije  koronavirusa  (COVID-19)

Najviši nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini, a to su Vijeće ministara i Predsjedništvo, trebaju da donesu mjere, koje će pomoći svim privrednim subjektima u prevazilaženju krize izazvane pandemijom. Niži nivoi vlasti, moraju dati svoj doprinos i iznaći dodatna sredstva, kako bi olakšali poslovanje privrednim subjektima koji egzistiraju na njihovim općinama. Pristup fondovima Evropske unije, teže će moći koristiti Bosna i Hercegovina, jer nije njena članica, ali sve mogućnosti za pomoć u finansijskim sredstvima iz Evropske unije, maksimalno iskoristiti. Omogućiti i osposobiti naše privrednike, da apliciraju na ta sredstva.Bosna i Hercegovina mora iznaći sredstva i iz drugih izvora, većinom će to biti sredstva kreditnog zaduživanja od Finansijskih institucija, kako bi stabilizovala budžet i dodatno uložila finansijska sredstva u privredu. Stimulisati zapošljavanje radne snage, preko svih državnih fondova i nivoa vlasti, da se osnaže penzioni fondovi i vrati sigurnost građana u finansijsku stabilnost države. Bankama pomoći da reprogramiraju kredite, kako privredi, tako i stanovništvu.

11.Mr. oec Medina Mešanović

 Finansijska pismenost stanovnika Bosne i Hercegovine

 Projekti finansijske pismenosti i finansijskog obrazovanja na međunarodnoj sceni razvijaju se posljednih desetak godina. Finansijska pismenost odnosi se na znanje, stavove i ponašanja stanovništva prema novcu odnosno ličnim i poslovnim finansijama. Finansijska pismenost neizostavni je dio života svakog pojedinca. Ona predstavlja kombinaciju svijesti, znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih finansijskih odluka i postizanje individualnog finansijskog blagostanja. S obzirom na to da se finansijske odluke pojedinaca direktno odražavaju na razvoj gospodarstva i tržište rada, finansijska pismenost je osnovna vještina, neophodna za normalno funkcioniranje društva. U poređenju sa ostalim državama, Bosna i Hercegovina nema zavidne rezultate finansijske pismenosti. Potrebno je provesti sustavno finansijsko obrazovanje u obrazovnim institucijama, kao i osmisliti  program obrazovanja za odrasle, kako bi se u budućnosti mogao riješiti ovaj problem.

12.Mr  Safija Žilić, dipl. oec

 Exchange Traded Funds (ETF-ovi) - Investicijski fondovi kojim se trguje na berzama

 ETF-ovi su fondovi koji se osnivaju kao obični investicijski fondovi, a ulažu novac u određenu investicijsku korpu. Tako postoje indeksni ETF-ovi koji ulažu u korpu dionica koje čine neki dionički indeks, obveznički ETF-ovi bazirani na obveznicama i njihovim prinosima, dionički ETF-ovi vezani uz određenu grupu dionica, te robni ETF-ovi koji ulažu u burzovne robe (nafta, plemeniti metali i sl.). ETF-ovi izdaju vlasničke certifikate (udjele) kojima se trguje na uređenim tržištima isto kao i dionicama kompanija. Za održavanje njihove likvidnosti zaduženi su market majkeri. Ulaganje u ETF-ove omogućava veću diverzifikaciju u različitim sektorima i tržištima.   ETF možemo klasificirati kao jedan od najsigurnijih vrijednosnih papira. Namijenjeni su širokoj javnosti te se njima trguje na berzama, što znači da podliježu najvišim kontrolama i regulacijama. ETF spadaju pod regulatorni okvir UCITS, što je usklađeni europski režim koji reguliše uslove upravljanja i prodaje uzajamnih fondova. UCITS direktiva ujedinjuje regulaciju fondova unutar Evrope, uvodi nužne standarde za fondove i jedinstvene uslove zaštite kupaca.

13.Emsud Muhadžić

Međunarodno privredno sudstvo i privredne arbitraže

Centralno mjesto za proučavanje Međunarodnog suda pravde je svakako oblast međunarodnog javnog prava koja se tim pitanjem bavi. To je glavni sudski organ Ujedinjenih nacija. Sud se sastoji od skupa nezavisnih sudija, koji su izabrani bez obzira na njihovo državljanstvo između ličnosti visokih moralnih osobina i priznate stručnosti. Sud se sastoji od 15 članova koji se biraju za period od devet godina i mogu biti ponovo birani. Članove suda biraju Generalna skupština i Savjet bezbjednosti sa liste ličnosti koje su predložene od strane nacionalnih grupa Stalnog arbitražnog suda, a oni članovi Ujedinjenih nacija koji nisu zastupljeni u Stalnom arbitražnom sudu predlažu kandidate na način i pod uslovima koji su propisani za članove Stalnog arbitražnog suda. Parnične stranke pred sudom mogu biti samo države. U prvom redu to su države koje su učesnice u donošenju statuta Međunarodnog suda pravde, ali to mogu biti i druge države pod uslovima koje utvrđuje Savjet bezbjednosti. Sud ima dvije osnovne funkcije: donosi odluke i daje mišljenja. U prvom redu sud je nadležan za sve sporove koje stranke iznesu pred njega, kao i za sve slučajeve naročito predviđene Poveljom Ujedinjenih nacija ili ugovorima ili konvencijama na snazi.

14.Irma Muhović, mr. iur.

Obaveze poslodavaca iz oblasti zaštite na radu

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječili zastoji u odvijanju tehnoloških i proizvodnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika. Ovo važno polje zaštite regulirano je Zakonom o zaštiti na radu koji propisuje niz odredbi usmjerenih na sprječavanje povreda nastalih pri radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad. Poslodavcima je izuzetno zahtjevno ispoštovati sve ono što Zakon traži. Međutim, olakšavajuća okolnost na strani poslodavaca je činjenica da za izvršavanje navedenih zahtjeva može povjeriti ovlaštenoj organizaciji koja ima odobrenje za rad od strane nadležnog ministarstva. Za poslodavca ostaje obaveza da imenuje radnika za zaštitu na radu te vodi propisane evidencije, kao i da uredno dostavlja Godišnji izvještaj nadležnoj inspekciji rada  i Izvještaj o povredama ukoliko dođe do povrede na radu i profesionalnog oboljenja. Radi ispunjavanja svih ostalih zahtjeva koje postavlja Zakon i pravilnici može, a u propisanim uslovima mora, ugovorom ovlastiti ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu.

15.Džana Kadribegović

Odmori i odsustva prema Zakona o radu

Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kao temeljnim propisom iz oblasti radnog zakonodavstva, naročito su značajne odredbe koje su u funkciji zaštite života i zdravlja radnika u što spada i  pravo na odmore i odsustva. S tim u vezi, treba imati u vidu da je  Bosna i Hercegovina ratificirala, između ostalog, Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) koje se odnose na odmore i odsustva. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine utvrđeno da međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, te opšta pravila međunarodnog prava čine dio zakonodavstva Federacije BiH, a u slučaju nesaglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva (u konkretnom slučaju konvencija), preovladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum. S obzirom na navedene ustavne principe, pravo radnika na odmore i odsustva ne bi se moglo uskratiti, čak i da isti nisu uređeni Zakonom o radu.

16.Safeta Lukačević

Šta je psihološki kapital i kako je povezan s uspjehom u poslu

Pojam psihološki kapital se odnosi na unutrašnje kapacitete samog pojedinca koji su usmjereni na ispoljavanje određenih svojstava njegove/njene ličnosti koji utiču na sam odnos prema    poslu i          djelotvornost, tj.        produktivnost. Za sada ono što se sa sigurnošću može zaključiti jeste da psihološki kapital u poslovnom smislu može da bude ono po čemu se jedna firma razlikuje od druge i što joj daje prednost u odnosu na konkurenciju i na specifičan način doprinosi njenom uspjehu. Na jačanju psihološkog kapitala može da se radi i na organizacijskom i na individualnom nivou. Najvažniji korak u daljem razvoju koncepta psihološkog kapitala jeste pronalaženje različitih strategija i gotovih načina na koje resursi i dimenzije psihološkog kapitala mogu da se povećaju. Očigledno je da je psihološki kapital važan i za osjećaj ličnog zadovoljstva i blagostanja kao i za produktivnost. U poslovnom smislu, psihološki kapital može biti dio onoga što određenoj organizaciji daje prednost nad konkurencijom, onoga što je čini jedinstvenom i na specifičan način doprinosi njenom uspjehu. Tehnologija se može nabaviti, ljudi se mogu dodatno edukovati, ali način na koji oni vide sebe kao pojedince i kao zaposlenike, te način na koji se nose s izazovima i promjenama, svakako može značajno uticati na organizacijsku klimu i uspješnost.

  17. Savjetodavni servis

  18. Saopštenja za primjenu propisa

  19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH


ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 25.05.2021.: AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA, PDV TRETMAN DOMAĆIH I INO USLUGA, ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE, DRUGE AKTUELNOSTI

Zbog velikog interesovana za webinar pod nazivom ''Akteulnosti iz oblasti indirektnog oporezivanja, PDV tretman ino i domaćih usluga, Zakon o sprječavanju pranaj novca, Trgovina, Proizvodnja...'', otvorene su nove prijave za 25.05.2021. godine.

 

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA
 • PDV TRETMAN DOMAĆIH I INO USLUGA
 • ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
 • TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Učesnicima webinara će se obratiti predstavnici UINO u dijelu teme koja se odnosi na Aktuelna pitanja iz oblasti indirektnog oporezivanja.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 25.05.2021. godine

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (predavanja od strane predstavnika UINO)

 • Najčešće pogreške kod evidentiranja elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Prekršajni nalozi za neuredno podnesene elektronske prijave
 • Način podnošenje izmjenjene PDV prijave
 • Dodatna PDV prijava
 • Razlika između dodatne i izmijenjene PDV prijave
 • Povrat poreza i porezni kredit
 • Popunjavanje PDV prijave po Rješenju UINO
 • Evidentiranje krajnje potrošnje
 • Prefakturisanje, promet da ili ne?
 • Popunjavanje PDV prijave kod reeksporta
 • Druga aktuelna pitanja iz oblasti indirektnog oporezivanja

PDV TRETMAN DOMAĆIH I INO USLUGA

 • PDV tretman ino-usluga
 • Oprez prilikom “vozanja” PDV-a
 • Računovodstveno i porezno postupanje u slučaju neobračunavanja PDV-a na ino usluge, odnosno na “vozanje” ino usluga
 • Instrukcija o postupku podnošenja PDV prijave u slučaju “vozanja” PDV-a
 • Praktičan prikaz popunjavanja PDV i DPDV prijave
 • PDV tretman usluge prevoza izvršenog od ino-lica
 • Obaveza obračuna PDV kod pružanja besplatnih usluga
 • Pružanje usluga bez naknade
 • Usluge popravke opreme i motornih vozila
 • Oporezivanje sponzorstva
 • Uvođenje direktora bez zasnivanja radnog odnosa u sistem PDV-a
 • Ispravka PDV-a (KO) na ino usluge
 • Osnovica za obračun PDV-a na uslugu “stavljanje osoblja na raspolaganje”
 • Usluge povezane sa izvozom/uvozom
 • Usluga davanja u zakup zemljišta i nekretnina
 • Oporezivanje naknada štete
 • Prefakturisanje troškova zakupa

ZAKON O SPRJEČAVANU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

 • Računovođe, revizori i porezni savjetnici kao obveznici primjene Zakona
 • Zadaci i obaveze
 • Kontrola od strane finansijske policije
 • Posebne obaveze lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti (advokati, advokatska društva, revizorska društva, samostalni revizori, fizička i pravna lica koja obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja)
 • Imenovanje ovlaštenih osoba iz oblasti sprječavanja pranja novca
 • Obavezna izrada internog programa procjene rizika
 • Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija
 • Redovito obrazovanje i stručno osposobljavanje
 • Ograničenja u gotovinskom plaćanju
 • Čuvanje i zaštita podataka i vođenje evidencija
 • Obaveza obavještavanja nadležnih organa
 • Kaznene odredbe za pravna lica i odgovorna lica

TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE

 • Veleprodaja vs maloprodaja
 • Šta inspektori traže u kontrolama trgovaca?
 • Obaveze trgovca prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača
 • Elektronsko vođenje trgovačkih knjiga
 • Trgovačka knjiga kod ugostitelja, (ne)postojanje obaveze vođenja
 • Evidentiranje popusta, otpisa, manjkova i sl. putem trgovačke knjige
 • Redni broj trgovačke knjige na artiklima
 • Trgovačka roba i vlastiti proizvodi u istoj prodavnici i na skladištu
 • Komisiona prodaja i posredovanje
 • Prodaja u tranzitu, računovodstveno evidentiranje i porezni aspekt
 • Vanjskotrgovinski promet obrtnika
 • Postupci pri zatvaranju trgovačke radnje
 • Postupci pri prelasku iz trgovačke radnje u privredno društvo
 • Mogućnost prenosa zaliha bez obračuna PDV-a
 • Proizvodnja po stvarnim i planskim cijenama
 • Šta sve MORA ući u vrijednost proizvoda
 • Praktični primjer efekta pogrešnog vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda
 • Zalihe usluga u toku

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Primjena Novog Zakona o računovodstvu i reviziji
 • Registar pravnih i fizičkih lica koji pružaju računovodstvene usluge
 • Izmjene koje se odnose na Zakon o zaštitu na radu

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.05. do 30.05.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.05. do 30.05.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, predstavnik UINO
 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/21 od 30.04.2021. godine je objavljen Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca.

Ovim pravilnikom se propisuju uvjeti koje mora ispunjavati stručno osoblje za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, način obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca u zavisnosti od rizika, djelatnosti i broja radnika, kao i druga pitanja od značaja za način obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca.


Objavljen Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u F BiH) za mjesec mart i april 2021.godine

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u F BiH) za mjesec mart i april 2021.godine.

Javni poziv preuzmite OVDJE.