Nova online radionica - Primjena EXCEL-a u analizi poslovanja preduzeća

Online Radionica – Primjena Excel-a u analizi poslovanja preduzeća

 

 

 

Nakon uspješno provedenih radionica pod nazivom ''EXCEL za računovođe'' i "EXCEL za revizore'', Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje novu radionicu pod nazivom ''Primjena EXCEL-a u analizi poslovanja preduzeća''.

Upotreba EXCEL-a

Računovodstveni informacioni sistemi raspolažu sa velikom količinom detaljnih podataka, a pred računovođe se postavlja izazov kako ocijeniti poslovanje preduzeća i kako predstaviti te informacije. Kao moćan alat u procesu analize poslovanja preduzeća ističe se upotreba programa Excel. Primjenom programa Excel može se automatizovati proces analize poslovanja preduzeća na bazi finansijskih izvještaja, što značajno skraćuje vrijeme samog procesa analize i smanjuje rizik pogrešnog izračunavanja pokazatelja uspješnosti. Također, sam proces izrade izvještaja koji sadrži informacije o performansama poslovanja preduzeća može se automatizovati integracijom programa Excel i programa Word.

Kome je radionica namijenjena?

Radionica je namijenjena računovođama, revizorima, ovlaštenim procjeniteljima, menadžerima, poslovnim analitičarima i drugim stručnim licima kojima excel treba biti osnovni alat za analizu finansijskih izvještaja.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Polaznici će na osnovu stečenog znanja biti u mogućnosti da samostalno razvijaju metodologiju analize poslovanja preduzeća u cilju kreiranja detaljnih, potpunih i tačnih izvještaja.

Pored osnovnih funkcija i načina formatiranja tabela i grafikona, polaznici će savladati i složenije funkcije programa Excel, kao i pivot tabele. Polaznici će steći znanje i kompetencije za integraciju više fajlova kroz opciju upita (query), te njihovo formatiranje i upotrebu za svrhu izrade analize poslovanja preduzeća.

Sadržaj radionice

Sadržaj radionice obuhvata sljedeće teme:

 • Teorijske osnove analize poslovanja preduzeća,
 • Metode analize finansijskih izvještaja,
 • Klasifikacija i tumačenje pokazatelja uspješnosti poslovanja,
 • Upotreba programa Excel u automatizaciji horizontalne i vertikalne analize bilansa,
 • Upotreba programa Excel u automatiziji izrade analitičkih pokazatelja uspješnosti poslovanja,
 • Upotreba programa Excel u procesu integracije bilansa i njihove analize primjenom upita,
 • Upotreba programa Excel u analizi zaključnog lista i dnevnika knjiženja primjenom pivot tabela i upita,
 • Kreiranje izveštaja o uspješnosti poslovanja na bazi integracije programa Excel i programa Word.

Vrijeme trajanja radionce je 4 školska sata.

Radionica pored video prezentacija, obuhvata i materijale koji će služiti polaznicima kao šablon i prijedlog za izradu analize poslovanja preduzeća. Na taj način, polaznici će uz video materijale i materijale u formi excel i drugih dokumenata moći lakše da savladaju tehnike automatizacije izrade analize poslovanja preduzeća.

Prijava na radionicu

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radionicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala.

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Peštović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema i Osnove računovodstva, Katedra za finansije i bankarstvo, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 230,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

 

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljača 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/23 od 19.04.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljača 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2023. godine iznosi 1.193 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period decembar 2022. godine - februar 2023. godine iznosi 1.194 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2023. godine iznosi 1.849 KM.


Izrada akata koja se odnose na primjenu Zakona o radu

Zakonom o radu propisana je obaveza izrade niza akata (ugovora i pravilnika) koje poslodavac mora posjedovati. Svjedoci smo da je inspekcija rada u posljednim kontrolama izrekla veliki broj kazni radi neposjedovanja akata ili njegovog nekvalitenog sadržaja.

Konsultantska kuća FEB d.d. okuplja stručnjake iz oblasti radnog prava sa višegodišnjim iskustvom.

Ukoliko imate potrebu za izradom novih akata ili revidiranjem postojećih, budite slobodni da nam se javite putem e-maila pitanja@feb.ba ili putem obrasca za ponudu: OBRAZAC ZA PONUDU

Sljedeći akti su predmet naše ponude:

 1. Ugovor o radu,
 2. Pravilnik o radu,
 3. Pravilnik o plaćama i naknadama plaća,
 4. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta,
 5. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti,
 6. Drugi akti iz oblasti radnog prava po potrebi klijenata.

Časopis April 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 4/23

 

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Računovodstveno-informacioni aspekt obračuna i isplate zarada radnika

Neosporno je da je, uz sredstva za rad i predmete rada, radna snaga sa svim svojim intelektualnim i fizičkim resursima, zasigurno najvažniji faktor nastanka, postojanja i opstanka bilo koje firme na ovom svijetu. Plata, kao i naknade i neka druga davanja radnicima su obavezni elementi svakoga ugovora o radu, kako zbog materijalne sigurnosti i obezbjeđenja osnovnih prava radnika, tako i zbog obaveza prema javnim prihodima propisanih za sve poslodavce koji sa radnicima imaju zaključene ugovore o radu. Međutim, i pored istrajavanja organa nadzora i kontrole javnih prihoda na zakonitom obračunu i isplati zarada radnicima i (naravno) pripadajućih poreza i doprinosa s jedne, kao i evidentnom odlasku stanovnika BiH u zemlje Zapadne Evrope (koji su pored političkih (ne)prilika motivirani ponajviše sigurnom i zalaganja na radu vrijednom zaradom) s druge strane, još uvijek nakon provedenih kontrola mediji u BiH, pored drugih nepravilnosti u radu poslodavaca, bilježe i zabrinjavajuće brojke zatečenih neprijavljenih radnika. Pripadnici računovodstvene profesija imaju najviše udjela i odgovornosti u ispravnoj primjeni propisa prilikom obračuna zarada radnicima, kao i u zakonitom evidentiranju u računovodstveno-informacionom sistemu firme i u tome dijelu sigurno nema posebno velikih propusta niti anomalija. No, kada su pitanju isplate zarade radnika, to ujedno znači da je fokus najveće odgovornosti ipak na poslodavcima.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

Metode utvrđivanja vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine

Mnogi ekonomski subjekti koriste razne oblike dugotrajne nematerijalne imovine. U biti su to kupljena ili izvorno stvorena prava za korištenje izuma, inovacija, koncesija i drugog. Budući da i nematerijalna imovina ima rok upotrebe, potrebno je utvrditi vijek korištenja pojedine dugotrajne nematerijalne imovine na temelju čega se utvrđuje razdoblje i stope amortizacije vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine. S obzirom na očitu svjetsku vrlo brzu tehnološku evoluciju, nužno je često provjeravati je li vjerodostojna tehnološka i ekonomska pretpostavka s kojom je ugovoreno pravo korištenja pojedine dugotrajne nematerijalne imovine. Logično je, da o aktualnosti upotrebne tehnološke i ekonomske vrijednosti ovisi i vjerodostojnost knjigovodstvene vrijednosti pojedinog oblika nematerijalne vrijednosti. Praksa je pokazala da je mnogo promjenljivija fer vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u usporedbi s dugotrajnom materijalnom imovinom. Još je promjenljivija fer vrijednost financijske imovine, tako da se može konstatirati da je aktualna fer vrijednost nematerijalne imovine na nekakvoj sredini između materijalne i financijske imovine. Dakle, postoje vrlo jaki argumenti da se treba kontinuirano periodično procjenjivati fer vrijednost nematerijalne imovine, kako bi se zadovoljilo načelo istinitog i fer prikaza financijskih izvještaja.

3.Doc. dr.sc.Semina Škandro

Određivanje praga značajnosti u procesu revizije finansijskih izvještaj

U poslovnom svijetu, revizijska profesija sve više dobija na značaju i postaje prijeka potreba i neophodna aktivnost pravnih subjekata. Na osnovu izvještaja koji prezentira revizor, korisnici tog izvještaja stiču povjerenje u poslovanje pravnog subjekta, te na osnovu toga donose bitne poslovne poteze za poslovanje u budućnosti i u vezi sa poslovnim odnosima sa klijentom. Određivanje značajnosti za finansijske izvještaje, značajnosti za pojedine klase transakcija, stanja na računima i objave te značajnosti definisano je MRevS-om 320 - Značajnost u planiranju i obavljanju revizije. Za revizore je značajnost osnovni alat koji im pomaže u početnoj fazi planiranja revizije kod određivanja koliko i koji su to dokazi dovoljni, kao i kod procjene revizorskog nalaza u kojem revizor izražava svoje mišljenje o realnosti i objektivnosti informacija prezentiranih u finansijskim izvještajima, te njihovoj usklađenosti sa okvirom za finansijsko izvještavanje. Značajnost je najveći iznos pogreške koja postoji u prezentiranim finansijskim izvještajima, a koja ne navodi na pogrešne procjene donositelja odluke.

4.Mr Safija Žilić, dipl. oe

Obaveza izvještavanja  emitenta  i drugih učesnika  tržišta  vrijednosnih papira

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Komisija) je na osnovu  Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH”, broj: 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)) i ovlaštenja propisanih Zakonom o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) donijela  Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije, broj: 99/22, 1/23 i 12/23 - u daljnjem tekstu: Pravilnik ) čijim stupanjem na snagu je prestao da važi Pravilnik o objavljivanju informacija o izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/13 i 65/19). Kada je u pitanju sadržaj Pravilnika nema suštinske razlike u odnosu na do sada važeći Pravilnik. Naime ovim Pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i rokovi dostavljanja izvještaja, objavljivanja izvještaja i informacija emitenata, ovlaštenih učesnika na tržištu vrijednosnih papira, berze odnosno drugog uređenog javnog tržišta, Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH i samoregulirajuće organizacije kao i sadržaj obavještenja o transakcijama na osnovu povlaštenih informacija, što je bio predmet regulisanja pravilnika koji je stavljen van snage.

5.Nedim Čustović

Draft/nacrt novih standarda interne revizije sa opcijom davanja komentara i internih revizora iz BiH

Globalni institut internih revizora u SAD objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici IIA GLOBAL nacrt predloženih novih međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije. S tim u vezi je Institut internih revizora Bosne i Hercegovine ( IIA BiH), pozvao javnost da komentariše nacrt predloženih novih međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije do 13.06. 2023. godine. Institut internih revizora Bosne i Hercegovine pozvao je ne samo interne revizore, već i ostale sve zainteresovane eksterne revizore, računovođe, finansijske kontrolore, da aktivno učestvuju u davanju komentara, prijedloga, sugestija, mišljenja kako bi po prvi puta struka iz Bosne i Hercegovine direktno učestvovala u kreiranju novih međunarodnih  standarda interne revizije. U  prijedlogu novih međunarodnih  standarda za profesionalno obavljanje interne revizije pružaju se zahtjevi i preporuke za usmjeravanje profesionalne prakse kvalitetne interne revizije na globalnom nivou. Brze promjene u poslovnom okruženju, složenost poslovnih procesa i rizik upravljanja koji je najčešće povezan sa opšte poznatom krizom u zemlji, korupcijom, sukobom interesa, prevarama, pranjem novca i drugim oblicima neprihvatljivog i neetičnog ponašanja, traže od interne revizije stalni razvoj, dopunu ili promjenu revizorskog pristupa kako bi kroz svoje aktivnosti pridonijeli i pomogli organizaciji, preduzeću, instituciji u rješavanju navedenih problema i na taj način stekla respekt, ugled od strane svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije (prije svega vlasnici kapitala i imovine).Iz navedenih razloga pokazalo se opravdanim da se pred internu reviziju postavi obaveza promovisanja odgovarajućih etičkih standarda i vrijednosti unutar organizacije, uz razvijanje metodologija i procesa rada interne revizije, primjene  ažuriranih Međunarodnih standarda i dobrih praksi, kako bi se na ovaj način pomoglo u konačnici internoj reviziji da svoju misiju uspješno obavlja na zadovoljstvo svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije, nakon čega bi sigurno i primjena bilo koje relevantne metode mjerenja učinka rada to i potvrdila.

6.Dr. sc. Dinka Antić

Oporezivanje kripto imovine direktnim porezima

Virtualne valute, kao dominantna vrsta kripto imovine, u razvijenim zemljama podliježu oporezivanju direktnim porezima, a modalitet i pravila oporezivanja su različiti od zemlje do zemlje. U svrhu oporezivanja porezom na dohodak skoro sve zemlje smatraju virtualne valute oblikom imovine, bilo da su uključene u nematerijalnu imovinu drugačiju od goodwill-a, financijsku imovinu ili zalihe. U većini zemalja se kripto imovina oporezuje kao kapitalna dobit, a u rjeđim slučajevima kao dohodak iz poslovanja ili ostali dohodak. Većina zemalja oporezuje virtualne valute u momentu raspolaganja virtualnim valutama za naknadu, koja može biti u vidu tradicionalnih valuta, drugih virtualnih valuta, dobara ili usluga, te kao naknada plaće. Veći broj zemalja smatra i primitak novih tokena putem rudarenja oporezivim događajem. Porezni tretman ovisi i o statusu obveznika. Ako se radi o povremenom trgovanju za ostvarenje osobnih dobitaka većina zemalja primjenjuje porez na kapitalnu dobit, uz primjenu ostalih pravila i olakšica koje se primjenjuju kod oporezivanja kapitalnih dobitaka pojedinaca. S druge strane, trgovanje virtualnim valutama u kapacitetu stalnog poslovanja u cilju ostvarenja dobiti smatra se dobiti iz poslovanja, te se primjenjuju pravila oporezivanja dobiti, uz primjenu standardnih stopa i odbitaka. Neke jurisdikcije kripto imovinu oporezuju i različitim oblicima poreza na imovinu.

7.Bernard Iljazović

Uvođenje posebnog poreza na imovinu u Republici Srpskoj

Postupak utvrđivanja porijekla imovine reguliran je na različite načine, odnosno pojedini pravni sustavi su to pravno pitanje uredili sa nekoliko zakona, dok su drugi pravni sustavi to uredili posebnim zakonom. U pravnom sustavu Republike Srpske pitanje utvrđivanja porijekla imovine uređeno je posebnim zakonom, odnosno Zakonom o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske. Naime, potreba za donošenjem posebnog pravnog propisa proizlazila je radi toga što su u zakonodavstvu Republike Srpske postojali mehanizmi za oduzimanje imovine proistekle izvršenjem krivičnog djela, ali s druge strane nisu postojali mehanizmi za utvrđivanje porijekla imovine i njegovo oporezivanje. Stoga je u tu svrhu bilo potrebno poduzeti određene mjere i to u obliku zakonskog rješenja koje će regulirati tu materiju. Stoga je donesen Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske kao lex specialis Zakon u odnosu na Zakon o poreskom postupku i Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske. Na taj način su se stvorili pravni temelji za prevencijom korupcije i sive ekonomije čiji se negativni učinci sve više odražavaju na sve segmente društvene zajednice, a ujedno će setako povećati i porezna disciplina u Republici Srpskoj.

8.Dr. sc. Jasmina Hurić

Kreditni rejting i kamatne stope u kretanju zaduženosti

Kreditni rejting prikazuje sposobnost i spremnost zemlje da može plaćati svoj dug (vanjski i unutrašnji). To je općenito ocjena kreditne sposobnosti određenog subjekta da pravovremeno i kvalitetno ispunjava svoje obaveze. Sam rejting omogućava zemlji da lakše pristupi povoljnim međunarodnim tržištima kapitala, koja su uvijek jeftinija od klasičnih bankarskih kredita koje zemlja može da uzme na svom unutarnjem tržištu. Dodijeljeni kreditni rejting zavisi o kretanju ključnih ekonomskih pokazatelja. Postoje brojna istraživanja koja se bave pitanjem koje su najznačajnije determinante kreditnog rejtinga, te kako one utiču na sam kreditni rejting. Svaka država traži ocjenu svog kreditnog rejtinga iz razloga da bi sebi i svojim rezidentima olakšala pristup međunarodnom tržištu kapitala, gdje se mnogi ulagači oslanjaju na procijenjene kreditne rejtinge umjesto na preuzimanje velikih kreditnih rizika. Zbog sve većeg razvoja međunarodnih finansijskih tržišta sve više raste potreba za ocjenom kreditnog rejtinga. U posljednjih nekoliko godina pitanje kreditnog rejtinga je postalo još važnije zbog svih promjena u ekonomskim kretanjima na međunarodnoj sceni koja je rezultat učestalih ekonomskih kriza i svih oscilacija na globalnom tržištu. Uloga kreditnog rejtinga zemlje ima snažan uticaj na kretanje zaduženosti. Nizak kreditni rejting ima za posljedicu visoke kamatne stope i rigoroznije uslove zaduživanja na međunarodnom tržištu kapitala. S druge strane ima odraza na privlačenje stranih investitora, rast privrednih aktivnosti i kretanje zaposlenosti

9.Prof. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Portfolio investicije u Bosni i Hercegovini

Pod portfolio ulaganjima podrazumijevaju se ulaganja kod kojih ulagač ne učestvuje u upravljanju i rukovođenju pa možemo govoriti o pasivnim ulaganjima usmjerenim na sticanje profita, dividendi ili kamata. U posljednje vrijeme portfolio investicije se tretiraju kao kupovina HOV, do nivoa koji ne daje pravo kontrole nad subjektima u koje je uloženo. Kod portfolio investicija ne postoji kontrola nad radom preduzeća u inostranstvu, već se radi o kupovini HOV, koje vlasniku donose rentu u visini kamate na uloženi kapital u HOV. Međunarodno kretanje kapitala predstavlja jedan od najznačajnijih oblika međunarodne ekonomske saradnje i ostvarivanja strateških ciljeva privrednih društava. Na taj način dolazi do međunarodne diversifikacije poslovnih aktivnosti, jačanja konkurentske prednosti, promjene privrednih struktura, stopa zaposlenosti i privredne stabilnosti zemalja učesnica. Međunarodno kretanje kapitala je jedan je od najatraktivnijih oblika međunarodne saradnje i ostvarivanja strategijskih ciljeva. Na ovaj način se obavlja međunarodna diversifikacija poslovnih aktivnosti, što utiče na jačanje konkurentske prednosti i stvaranje globalnog konkurentskog proizvoda. Istovremeno se utiče na privredni rast, promjenu privredne strukture, platni bilans, zaposlenost i privrednu stabilnost pojedinačnih zemalja. Iz tog razloga međunarodno kretanje kapitala je jedan od osnovnih generatora i akceleratora globalizacije.

10.Fatima Budić

Analiza okoline poduzeća –  eksterna i interna

Osnovna svrha poduzeća ostvaruje se kroz odnose s okruženjem. Analizu utjecaja okruženja na poslovanje moguće je provoditi na način da se identificiraju tzv.“interesno-utjecajne grupe“ ili dionici. Interesno-utjecajne grupe se mogu definirati kao svaka grupa ili pojedinac koji mogu utjecati na organizacijske ciljeve ili na koje organizacijski ciljevi mogu utjecati. U segmentu eksterne okoline poduzeće nalazi svoje prilike koje nastoji iskoristiti te prijetnje koje nastoji prevladati. Vanjsku okolinu moguće je promatrati primjenom sustavskog pristupa. Najprije je potrebno razmotriti značajke vanjske okoline koja je neposredno važna za poslovanje poduzeća. U eksterne dionike moguće je ubrojiti kupce, dobavljače, konkurente, distributere, financijske institucije, državu, interesne grupe te lokalnu zajednicu, uključujući i medije.

11.Džana Kadribegović

 Zabrana  diskriminacije na osnovu Zakona o radu

Pored zabrane diskriminacije predviđene u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, u Zakonu o radu propisani su slučajevi diskriminacije radnika i lica koje traži zaposlenje, što treba da obezbjedi primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda, u skladu sa međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba.  Diskriminacija bi se mogla definirati kao negativno postupanje uzrokovano nekim ličnim svojstvom radnika kao i osobe koja traži zaposlenje i to na način da se te osobe stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe koje se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji. Stoga je diskriminacija zabranjena naročito kada se radi o uvjetima za zapošljavanje, izboru kandidata na određeno radno mjesto, kod uvjeta rada i svih prava iz radnog odnosa.

12.Alan Vajda, mag. iur.

Prikaz uvjeta za obavljanje dopunskog/dodatnog rada prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u Republici Hrvatskoj

Dodatan rad, kao rad radnika iznad, odnosno više od propisanoga njegovog punog radnog vremena, uobličen je u pravni institut radnog vremena. Radno vrijeme odre­đuje se kao vremenski periodu kojemu je radnik obvezan obav­ljati poslove, odnosno u kojemu je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mje­stu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac, time da prema novom zakonskom rješenju, puno radno vrije­me radnika ne može biti dulje od 40 sati tjedno. Sama svrha dodatnog rada radnika leži u tome da se pu­tem njega legalizira rad iznad tih 40 sati tjedno za drugog poslodavca (jer kod rada iznad 40 sati tjedno kod istog poslodavca, riječ je, u pravilu o prekovremenom radu radnika). Naime, u suprotnom bi se radilo o radu na crno, odnosno, kako se to sada naziva, o neprijavljenom radu prema odredbama Zakona o suzbi­janju neprijavljenog rada.

13.Prof. dr Asja Gojačić

Liderstvo i organizaciona kultura

Liderstvo predstavlja veliki izazov za praktičare i istraživače koji žele da razumiju prirodu liderstva. Riječ je o izuzetno važnom i složenom fenomenu. Tokom godina, liderstvo je definisano i koncipirano na mnogo načina. Zajedničko za skoro sve klasifikacije jeste da je liderstvo shvaćeno kao proces ostvarivanja uticaja, koji pomaže grupama pojedinaca da ostvare ciljeve. S obzirom na to da su i lideri i sljedbenici dio procesa liderstva, važno je pomenuti pitanja sa kojima se susreću sljedbenici, kao i ona sa kojima se susreću lideri. Lidere i sljedbenike bi trebalo analizirati u okviru međusobnih odnosa. Pod liderstvom se podrazumijeva usmjerenost na ciljeve. To znači da lideri usmjeravaju grupu pojedinaca ka ostvarivanju određenog zadatka ili rezultata, odnosno da usmjeravaju svoju energiju ka pojedincima koju pokušavaju nešto zajedno da postignu. Stoga se liderstvo javlja i funkcioniše u uslovima u kojima se pojedinci orijentišu ka cilju. Liderima trebaju sljedbenici, a sljedbenicima su potrebni lideri. Iako su jedni i drugi čvrsto povezani, često je lider taj koji podstiče stvaranje odnosa, stvara uslove za komunikaciju i brine se o održavanju odnosa. Svi ili većina članova organizacije postepeno usvajaju značenja realnosti koje je nametnuo lider te organizacije i tako formiraju zajedničke pretpostavke, vjerovanja i vrijednosti kao sadržaj organizacione kulture.

14.Safeta Lukačević

Psihometrijske statističke metode i tehnike istraživanja motivacije i zadovoljstva zaposlenih

Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih predstavljaju veoma važnu pretpostavku efektivnosti rada i ostvarivanja postavljenih ciljeva kako pojedinaca tako i organizacija. Shodno tome, kontinuirano mjerenje motivacije i zadovoljstva zaposlenih je od suštinskog značaja za poboljšanje efikasnosti kompanije i poboljšanje korištenja ljudskih resursa. Rezultati dobro planiranog, detaljnog i adekvatnog istraživanja metoda i tehnika motivacije i zadovoljstva zaposlenih mogu se primijeniti na dizajniranje različitih shema koje imaju za cilj smanjenje izostanaka i fluktuacije zaposlenih i sveukupnog uspjeha kompanije. Potvrđeno je da osoblje i njihov potencijal predstavljaju „produktivni kapital koji stvara dodatnu vrijednost za njihovu organizaciju“. Iz tih razloga uspješne organizacije gledaju na zaposlene kao na primarni razvojni resurs i pokazuju im najveći stepen pažnje i interesa. Ulaganje u ljudski kapital se povećava i postaje sve izraženije. Najveći dokaz za to je činjenica da svaka veća kompanija neminovno ima odjel za ljudske resurse. Upravljanje ljudskim resursima postaje odlučujući faktor opstanka i razvoja organizacije, jedan od ključnih elemenata produktivnog poslovanja. Jedna od oblasti ljudskih resursa, kojoj se još uvijek ne posvećuje dovoljno pažnje i njen značaj je više nego očigledan, jeste oblast istraživanja. U smislu istraživanja zaposlenih, pored analize faktora okruženja, organizacione strukture i radnog učinka, važno je uočiti i razmotriti potrebe zaposlenih, njihove navike, vrijednosti, stavove i očekivanja. Neophodno je da se menadžment ljudskih resursa stalno prilagođava, mijenja i unapređuje.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


FORENZIČKA REVIZIJA I FINANSIJSKE PREVARE

 

Naruči knjigu (85.00 KM + PDV)

Autori:

1.Doc. dr. sc. Edin Glogić
2.Prof. dr. sc. Erdin Hasanbegović
3.Doc. dr. sc. Semina Škandro

Godina izdanja: 2023. godina

Stranica: 492

.
Opis:

Kroz deset povezanih poglavlja autori nakon uvoda u forenzičku reviziju i finansijske prevare definiraju pojam kreativnog računovodstva i opisuju manipulacije u finansijskim izvještajima kao i kriminal u finansijskom sektoru. Ključni praktični dio knjige predstavlja opis procesa forenzičke revizije i opis metoda i postupaka interne i eksterne revizije u otkrivanju grešaka i prevara te uticaj etike na kvalitetu finansijskih izvještaja.

Opis procesa forenzičke revizije obuhvata, pokretanje istrage, definiranje teorije prevare, sastavljanje plana istrage, prikupljanje dokaza, provođenje intervjua i konačno izvještavanje. Poseban osvrt autori daju na probleme pranja novca i tehnike njegovog provođenja, porezne evazije i postojanje različitih poreznih oaza u svijetu. Posebno zanimljivo poglavlje odnosi se na sudska vještačenja i stečajeve različitih poduzeća koji su u današnje vrijem aktualni i kod nas.

Na kraju djela autori daju opise najpoznatijih svjetskih računovodstvenih i finansijskih prevara koji budućim forenzičarima pomažu u otkrivanju manipulacija jer se one najčešće ponavljaju. Sastavni dijelovi ovog djela logički su raspoređeni i uklapaju se u homogenu cjelinu koja čitateljima daje uvid u glavne aspekte forenzičke revizije i finansijskih prevara.

.
Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost

U "Službenim novinama Fedearacije Bosne i Hercegovine", broj 24/23 od 05.04.2023. godine je objavljen Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost.

Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) i uslovi za njihovo obavljanje.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/09 i 12/12).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost.


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 26.04.2023. GODINE: ISPLATE LICIMA KOJA NEMAJU STATUS ZAPOSLENIKA KOD ISLATIOCA, SPECIFIČNOSTI KOD NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENIM, SLUŽBENA PUTOVANJA, POZAJMICE, KONSOLIDACIJA...

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ISPLATE LICIMA KOJA NEMAJU STATUS ZAPOSLENIKA KOD ISPLATIOCA
 • SPECIFIČNOSTI KOD NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENICIMA
 • SLUŽBENA PUTOVANJA
 • PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 26.04.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.04. do 30.04.2023.. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PROGRAM WEBINARA

ISPLATE LICIMA KOJA NEMAJU STATUS ZAPOSLENIKA KOD ISPLATIOCA

 • Ugovor o djelu
 • Ugovor o autorskom djelu
 • Isplate direktorima koji nisu u radnom odnosu
 • Isplate licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog onoda
 • Isplate volonterima
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Isplate studentima praktikantima
 • Porezni tretman u ovisnosti o mjestu prebivališta primaoca prihoda
 • Pregled neoporezivih isplata licima koja nemaju status zaposlenika kod isplatioca

SPECIFIČNOSTI KOD NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENICIMA

 • Naknada za rad na terenu (terenski dodatak)
 • Naknada za prevoz
  • Šta ukoliko za određenu lokaciju ne postoji cijena prevoza od ovlaštenog prevoznika?
  • Da li se radniku može isplatiti 12 naknada za prevoz u toku godine?
  • Korištenje privatnog vozila za prevoz na posao i sa posla
  • Porezni tretman isplaćene naknade za prevoz ukoliko je radnik veći dio mjeseca proveo na bolovanju?
 • Naknada za topli obrok
  • Porezni tretman naknade za topli obrok u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom
  • Porezni tretman naknade za topli obrok u slučaju šestodnevne radne sedmice
  • Kombinacija isplate naknade za topli obrok u hrani i novcu
 • Naknada za smještaj i odvojeni život
  • Isplata naknade za smještaj i odvojeni život članu uprave
 • Regres za godišnji odmor
  • Šta ukoliko se radniku isplati regres, ali radnik ne iskoristi godišnji odmor?
 • Otpremnina prilikom odlaska u penziju
 • Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu
  • Porezni tretman otpremnine u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu
 • Novčane pomoći zaposlenicima
  • Teška bolest,
  • Hirurška intervencija,
  • Invaliditet
 • Naknada za pokrivanje troškova sahrane
  • Da li je potrebno pravdati trošak putem računa?
 • Pokloni zaposlenicima
 • Neoporeziva korist:
  • posebna radna odjeća
  • posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa
  • sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposlene,
  • razni oblici obrazovanja i stručnog usavršavanja
  • premije kolektivnog osiguranja
 • Koeficijenti i način obračuna koristi

PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA

 • Sastavljanje ugovora o pozajmici u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ograničenja u vezi sa davanjem pozajmica
 • Ino pozajmice, Zakon o deviznom poslovanju
 • Potrebna dodatna izvještavanja za ino pozajmice (prijava kreditnog posla)
 • Porezni tretman pozajmica
 • Pozajmice kao transferna cijena, povezana lica
 • Obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama, mogućnost sastavljanja skraćenog izvještaja
 • Pozajmice: fizičko lice – pravno lice, pravno lice – pravno lice, fizičko lice – fizičko lice
 • Beskamatne pozajmice, porezne posljedice kod (ne)povezanih lica
 • Obračun koristi na beskamatno datu pozajmicu
 • Davanje/prijem pozajmice preko blagajne
 • Porezni tretman oprosta pozajmice
 • Računovodstvo pozajmica prema kontnom planu
 • Mogućnost prebijanja pozajmica, konverzija obaveze u kapital
 • PDV tretman pozajmice
 • Pozajmica kao avans
 • Pozajmica i akontativna isplata dobiti

SLUŽBENA PUTOVANJA

 • Šta se smatra službenim putem
 • Službeni put na relaciji kraćoj od 30km
 • Isplata i pravdanje putne akontacije
 • Isplate akontacije za službeni put u devizama
 • Obračun dnevnice u BiH i inostranstvu
 • Dnevnice, smještaj, ishrana…
 • Priznavanje troškova mostarina, putarina… ukoliko se koristi privatni automobil za službeni put
 • Troškovi reprezentacije na službenom putu
 • Putni naloga – obaveza, sadržaj, izgled
 • Rok za pravdanje putnog naloga
 • Dokazivanje da je službeni put zaista obavljen
 • Pravdanje i naknada troškova prevoza i smještaja
 • Neopravdan putni nalog – pozajmica ili korist?
 • Šta se može podvesti pod „ostale troškove“ (reprezentacija, kupovine u trgovinama….)?
 • Da li poslodavac može samostalno odrediti visinu dnevnice za službeni put?
 • Službena putovanja lica koja nisu u radnom odnosu

KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Sastavljanje i predaja konsolidovanih finansijskih izvještaja shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Razvrstavanje grupe pravnih lica
 • Primjena MSFI prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Izuzeća od obaveze konsolidacije
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Primjena MSFI-a  10 - Konsolidovani finansijski izvještaji
 • Konsolidovani izvještaj o poslovanju
 • Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Obaveza revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu 26.04. do 30.04.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14