Prezentacija: „Računovodstveni aspekt implementacije poslovnog software-a“

softverPoslovni procesi nabavke poslovnog software-a i hardware-a ne predstavljaju svakodnevne transakcije, međutim, kao i svaki drugi knjigovodstveni događaj tako je i događaje koji potvrđuju nabavku i korištenje, poslovnih programa (softvera) ili hardvera, potrebno računovodstveno prikazati i iskazati u finansijskim izvještajima.

Način evidentiranja poslovnih promjena vezanih za software, hardware i objavljivanje potrebnih informacija o takvim ulaganjima vrlo je specifično područje te je potrebno na adekvatan način računovodstveno prikazati izgradnju vlastitog računovodstvenog, odnosno poslovnog programa, troškove kupovine, amortizaciju, nadogradnju i ostale troškove povezane s implementacijom informacionih tehnologija.

Kako je uglavnom riječ o vrlo visokim investicijama, nije svejedno da li će se neke stavke pogrešno prikazati jer će se to odraziti i na dobijanje cjelovite slike o preduzeću.

Pri tome se računovodstvena praksa susreće s određenim problemima pa će se u okviru prezentacije „Računovodstveni aspekt implementacije poslovnog software-a“ prikazati osnovne karakleristike računovodstvenog obuhvatanja i evidentiranja informacionih tehnologija.

Preuzmite prezentaciju OVDJE


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za april/travanj 2014. godine

U "Službenim novinama FBiH" broj 48/14 od 18.6.2014. godine, objavljen je podatak o prosječnoj neto i bruto plaći FBiH za april/travanj 2014. godine, te podatak o tromjesečnom prosjeku za period februar/veljača 2014. - april/travanj 2014. godine.

.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne Hercegovine za april/travanj 2014. godine iznosi 836 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne Hercegovine za period februar/veljača 2014. - april/travanj 2014. godine iznosi 830 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april/travanj 2014. godine iznosi 1.277 KM.

Izvor: "Službene novine  FBiH" broj 48/14 od 18.6.2014. godine


Izmjena uplatnih računa javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

U "Službenim novinama FBiH" broj 46/14, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Izdvajamo novi stav 2. u podtački 18.7, koji se odnosi na uplatu naknade za plastične kese tregerice regulisane Uredbom o naknadama za plastične kese tregerice ("Službene novine Federacije BiH", broj: 9/14), čija uplata se vrši na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, izdvajamo izmjenu uplatnog računa Zavoda za zdravstveno osiguranje tuzlanskog kantona, novi račun UniCredit Bank d.d. broj: 338-440-22124691-66.

Ovaj Pravilnik stupio  je na snagu 12.6.2014. godine.

.

.

Pravilnik dajemo u nastavku:

Na osnovu čl. 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU

UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I

VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14 i 19/14), u poglavlju II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA, u tački 5., podtačka 5.3. stav 3. briše se.

2. U poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u podtački 18.7., stav 2. mijenja se i glasi:

"Prihodi pod red. br. 1. i 2. uplaćuju se na Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknada zagađivača zraka

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00000978-71

izuzev za uplate naknada za plastične kese tregerice regulisane Uredbom o naknadama za plastične kese tregerice ("Službene novine Federacije BiH", broj: 9/14), čija uplata se vrši na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001070-86"

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, pod III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 18. Lukavac, naziv banke: "Raiffeisen bank d.d. BiH" zamjenjuje se nazivom: "UniCredit Bank d.d." i broj računa: "161-025-00233000-29", zamjenjuje se brojem: "338-000-22118227-84"; pod rednim brojem 73. Stari Grad, naziv banke: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH" zamjenjuje se nazivom: "Bor banka d.d. Sarajevo" i broj računa: "154-001-11006631-41" zamjenjuje se brojem: "182-000-03561195-79".

Pod IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod A) Zavodi za zdravstveno osiguranje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje, pod 2.3.  Tuzlanski kanton, naziv banke: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH" zamjenjuje se nazivom: "UniCredit Bank d.d." i broj računa: "154-921-20044910-27" zamjenjuje se brojem: "338-440-22124691-66".

Pod VII. OSTALI KORISNICI, pod A) Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, u tabelarnom pregledu, iza red. br. 1.4. dodaje se novi redni broj 1.5., koji glasi:

Red.br. Naziv računa Naziv banke Broj računa

1.5.

Fond za zaštitu okoliša FederacijeBosne i Hercegovine – račun zauplatu naknade za plastične kesetregerice

Union banka d.d.

Sarajevo

102-050-00001070-86

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Izvor: „Službene novine FBiH“ broj 46/14 od 11.6.2014. godine


Pravilnik o dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak: nadoknade štete fizičkim licima ne smatraju se oporezivim prihodom

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O

POREZU NA DOHODAK

 

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13 i 90/13), u članu 4. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) U smislu člana 5. tačka 8) Zakona, pod nadoknadama šteta koje se ne smatraju oporezivim prihodom odnosno dohotkom fizičkog lica, podrazumijevaju se pomoći odnosno donacije u novcu, stvarima, prehrambenim i drugim artiklima, odjeći, obući, građevinskom materijalu i dr., koje fizičko lice primi od drugih fizičkih i/ili pravnih lica, a povodom šteta nastalih elementarnim nepogodama (poplave, odroni zemljišta, potresi i dr.)"

Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).

 

Član 2.

Iza člana 50. dodaje se novi podnaslov 4a., i novi član 50a., koji glase:

"4a. Utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti iz člana 12. stav (2) tač. 1), 2) i 3) Zakona

Član 50a.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz člana 12. stav (2) tač. 1), 2) i 3) Zakona, a porez utvrđuju na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija koje su dužni voditi na osnovu člana 19. Zakona, u toku poreznog perioda mjesečni iznos akontacije poreza na dohodak utvrđuju i plaćaju na osnovu odredbi člana 29. Zakona i odredbi člana 70a. stav (1) ovog Pravilnika.

Na osnovu pismenog zahtjeva poreznog obveznika dostavljenog Poreznoj upravi i priložene odgovarajuće dokumentacije, mjesečni iznos akontacije može se ukinuti ili izmijeniti u toku poreznog perioda ako se iz priložene dokumentacije utvrdi da postoje opravdani razlozi za ukidanje ili izmjenu, kao na primjer:

- znatno povećanje i/ili smanjenje poslovnih prihoda i/ili rashoda u odnosu na isti period prethodne godine;

- prestanak (odjava) obavljanja djelatnosti prije isteka poreznog perioda;

- u toku poreznog perioda porezni obveznik prestao obavljati jednu, a počeo obavljati drugu djelatnost;

- zbog djelovanja prirodnih nesreća obvezniku je ugroženo poslovanje (poplave, potresi, požari, klizišta terena na mjestu obavljanja djelatnosti, i dr.) zbog gubitka ili znatnijeg oštećenja poslovnog prostora i/ili opreme za obavljanje djelatnosti.

Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave dužna je poreznom obvezniku izdati rješenje o ukidanju odnosno izmjeni mjesečne akontacije najkasnije 8 dana od dana prijema zahtjeva."

 

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Izvor: “Službene novine FBiH” broj 45/14 od 06.06.2014. godine


Časopis juni 2014

casopis juniS A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Porezni tretman humanitarne pomoći u poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine

2. Fuad Balta, dipl. oec

Da li je moguć otpis dijela poreznog duga sportskih kolektiva?

3. Sanela Agačević, dipl. oec

Office bez papira – I dio

4. Dr sc. Dinka Antić

Sistem odloženog obračuna PDV-a na uvoz

5. Dejan Radić, dipl. oec, Ana Grubač, dipl. iur

Usluge notara – aspekti oporezivanja  porezom na dodatu vrijednost

6. Dr. sc. Jozo Piljić

Vrijednosno usklađivanje dugotrajnih materijalnih sredstava

7. Prof. dr. Jozo Sović

Kapitaliziranje računovodstvenog znanja

8. Emina Mešić, dipl. oec

Obaveza izvještavanja u društvima za osiguranje u 2014. godini sa aspekta primjene važećih podzakonskih akata

9. Safija Žilić, dipl. oec

Značaj i uloga nezavisne revizije

10. Dr sci Ramiz Kikanović, Mr sci Melvedin Jašarević

Merdžeri i akvizicije u Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanju Evropskoj Uniji

11. Alan Vajda, mag. iur.

Olakšice kod primjene ugovora o  izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Kolektivni ugovori u Federaciji Bosne i  Hercegovine

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Starosna penzija kao pravo koje proizilazi iz rizika starosti

14. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Konflikti u organizaciji - kako ih rješavati

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa


UINO: Usvojena instrukcija o podnošenju PDV prijava za poreske obveznike sa područja koja su zahvaćena katastrofalnim poplavama u BiH.

uo uinoUpravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH danas je na 3. vanrednoj sjednici usvojio instrukciju o podnošenju PDV prijava za maj za poreske obveznike sa područja koja su zahvaćena katastrofalnim poplavama u BiH.

Osnovni cilj ove instrukcije je da se pomogne privrednicima koji su pretrpjeli direktnu štetu u poplavama, pa će za obveznike, koji nisu u mogućnosti da to učine sami za njih PDV prijavu sa vrijednosti „nula“, dostaviti UIO u zakonskom roku do 10. juna 2014. godine.

Poreski obveznici za koje UIO podnese PDV prijavu za mjesec maj, dužni su do 10. jula 2014. godine podnijeti izmijenjenu PDV prijavu za mjesec maj zajedno sa junskom prijavom.

U skladu sa ovom instrukcijom, poreski obveznici moraće imati dokaz da su pretrpjeli štetu a to su zapisnici koji se dostavljaju nadležnoj opštinskoj komisiji za procjenu i popis šteta. Upravni odbor UINO jednoglasno je zaključio da nije potrebno donositi nove podzakonske akte koji bi dodatno precizirali uvoz humanitarne pomoći, jer je zakonom i prethodnim odlukama Upravnog odbora i Savjeta ministara BiH jasno propisano šta je neophodno dostaviti od dokumentacije da bi humanitarna roba bila oslobođena plaćanja svih dažbina, uz osnovne i neophodne kontrole na granicama.

Izvor: www.uino.gov.ba


Seminar: Polugodišnji obračun u 2014.; Porezne i računovodstvene aktuelnosti

 • poziv juniPOLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2014.
 • POREZNE I RAČUNOVODSTVENE AKTUELNOSTI
  • TRETMAN POSLJEDICA POPLAVA - porezni i računovodstveni aspekt
  • ZALIHE – II DIO
  • INTERNA REALIZACIJA
  • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT
  • IMPLEMENTACIJE POSLOVNOG SOFTWERA
  • AKTUELNOSTI U PRIMJENI POREZNIH I
  • DRUGIH PROPISA

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

POZIV U PDF-u

 

MOSTAR 16.6.2014., Hotel Ero

SARAJEVO 17.6.2014., UNITIC Amfiteatar

TUZLA 18.6.2014., Hotel Tuzla

ZENICA 19.6.2014., Hotel Zenica

BIHAĆ 20.6.2014., Hotel Park

 

TEME SEMINARA

1. SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE POLUGODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Obaveza periodičnog izvještavanja po MRS-u 34
 • Obveznici, obrasci i rokovi
 • Ovjera finansijskih izvještaja od strane certificiranog računovođe
 • Način i uputstvo za pravilno popunjavanje obrazaca
 • Računovodstvene karakteristike utvrđivanja prihoda i rashoda po vrstama
 • Iskazivanje stavki sveobuhvatne dobiti i utvrđivanja rezultata poslovanja

 2. OBRAČUN POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA

 3. PERIODIČNO IZVJEŠTAVANJE BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

 • Sačinjavanje finansijskih izvještaja
 • Novi propisi iz oblasti budžeta

4. TRETMAN POSLJEDICA POPLAVA - porezni i računovodstveni aspekt

 • Način i procedure utvrđivanja:
  • uništenih zaliha (materijala, proizvodnje u toku, gotovih proizvoda i robe)
  • manjka dugoročne imovine
  • ulaganja za popravku oštećene imovine
 • Mogućnost prodaje oštećene imovine i zaliha
 • Nivelacija cijena oštećenih zaliha
 • PDV i računovodstveni aspekt utvrđenog manjka, otpisa, šteta, donacija...
 • Otplate kredita dužnika sa ugroženih područja - Obavještenja Agencije za bankarstvo FBiH i RS
 • Mišljenja Porezne uprave FBiH i RS u pogledu poreznog tretmana isplata fizičkim i pravnim licima koja posluju na ugroženim područjima
 • Davanje pomoći i donacija zaposlenicima i drugim fizičkim licima
 • Predložene porezne olakšice za samostalne obveznike
 • Izmjena akontacije poreza na dobit radi štete uzrokovane višom silom
 • Odluke Vlade FBiH i RS o olakšicama za pravna lica sa ugroženih područja
 • Mogućnost primjene MRS 37 i MRS 19 u ovom kontekstu

 5. ZALIHE – II DIO

 • Računovodstvo proizvodnje
 • Dorada na proizvodima
 • Lohn poslovi
 • Knjiženje nedovršenih usluga
 • Roba u tranzitu, računovodstveni i PDV aspekt
 • Roba koja se prodaje u okviru druge djelatnosti (npr. usluge frizersko-kozmetičkog salona, popravka vozila i sl.); računovodstveni, porezni i aspekt propisa o trgovini

 6. INTERNA REALIZACIJA

 • Mogućnosti upotrebe dobara i usluga u vlastite poslovne svrhe
 • Preuzimanje i evidentrianje vlastitih proizvoda i robe kao stalnog sredstva
 • Upotreba vlastitih proizvoda i robe (reprezentacija, topli obrok...)
 • Upotreba rezervnih dijelova za potrebe održavanja stalnih sredstava
 • Računovodstveni i porezni aspekt upotrebe dobara  i usluga u vlastite poslovne svrhe
 • Obaveza ispostavljanja interne porezne fakture
 • Priznavanje internih prihoda, da ili ne?

 7. RAČUNOVODSTVENI ASPEKT IMPLEMENTACIJE POSLOVNOG SOFTWERA

 • Poslovni programi (software) kao dio imovine preduzeća i preprodavača
 • Računovodstveno praćenje nabavke poslovnih programa
 • Kupovina i zakup poslovnih programa
 • Razvoj i izgradnja vlastitih programa
 • Računovodstveni tretman doniranih poslovnih programa
 • Računovodstveni prikaz korištenja (trošenja) poslovnih programa
 • Evidencija održavanja i nadogradnje poslovnih programa
 • Procesi otuđivanja poslovnih programa
 • Računovodstveni tretman praćenja hradware-a i ostalih komponenti informacionog sistema
 • Prodaja poslovnog programa izrađenog u vlastitoj režiji
 • Prodaja, iznajmljivanje i donacije poslovnog programa
 • Primjeri računovovodstvene evidencije informacionih tehnologija

 8. AKTUELNOSTI U PRIMJENI POREZNIH I DRUGIH PROPISA

 • Izmjene Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak
 • Zakon o sprečavanju pranja novca

9. PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       120,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          150,00 KM
Za učesnike bez materijala                   100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Komplet obrazaca za polugodišnji obračun
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Porezna uprava RS-a: Obavještenje poreskim obveznicima koji doniraju sredstva za otklanjanje štete uzrokovane poplavama

poresk uprava rsaObavještavaju se poreski obveznici - pravna lica koja doniraju sredstva javnim institucijama, humanitarnim, kulturnim i obrazovnim organizacijama radi otklanjanja štete uzrokovane poplavom, imaju pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na dobit u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 91/06 i 57/12).
.
Naime, prema članu 8. stav 2. tačka đ) Zakona o porezu na dobit, pravnim licima se priznaju u rashode donacije date javnim institucijama, humanitarnim, kulturnim i obrazovnim organizacijama u iznosu do 3% od ukupnog prihoda u toj poreskoj godini, s tim što se donacija koja prelazi taj iznos može prenositi u naredne tri godine, umanjujući buduće donacije.
.
Pored navedenog, prema članu 7. stav 1. tačka g) Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj od 91/06 do 107/13), poslodavci, odnosno pravna lica i fizička lica-preduzetnici mogu za zaposlenog ili člana njegove porodice isplaćivati pomoć za gubitke nastale kao posljedica elementarnih nepogoda-poplave bez obaveze plaćanja poreza na dohodak i to do visine utvrđene Opštim kolektivnim ugovorom, odnosno Granskim kolektivnim ugovorom.
.
Saglasno članu 6. stav 1. tačka a) Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 116/12) na navedenu pomoć do visine utvrđene po posebnim propisima (Granski kolektivni ugovor)  ne plaćaju se doprinosi.
Takođe, u skladu sa članom 15. stav 2. tačka lj) Zakona o porezu na dohodak, fizičkim licima-preduzetnicima u rashode se priznaju donacije u humanitarne, kulturne, obrazovne ili sportske svrhe u visini do 2% prihoda.
.
Izvor: www.poreskaupravars.org