Časopis juni 2014

casopis juniS A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Porezni tretman humanitarne pomoći u poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine

2. Fuad Balta, dipl. oec

Da li je moguć otpis dijela poreznog duga sportskih kolektiva?

3. Sanela Agačević, dipl. oec

Office bez papira – I dio

4. Dr sc. Dinka Antić

Sistem odloženog obračuna PDV-a na uvoz

5. Dejan Radić, dipl. oec, Ana Grubač, dipl. iur

Usluge notara – aspekti oporezivanja  porezom na dodatu vrijednost

6. Dr. sc. Jozo Piljić

Vrijednosno usklađivanje dugotrajnih materijalnih sredstava

7. Prof. dr. Jozo Sović

Kapitaliziranje računovodstvenog znanja

8. Emina Mešić, dipl. oec

Obaveza izvještavanja u društvima za osiguranje u 2014. godini sa aspekta primjene važećih podzakonskih akata

9. Safija Žilić, dipl. oec

Značaj i uloga nezavisne revizije

10. Dr sci Ramiz Kikanović, Mr sci Melvedin Jašarević

Merdžeri i akvizicije u Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanju Evropskoj Uniji

11. Alan Vajda, mag. iur.

Olakšice kod primjene ugovora o  izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Kolektivni ugovori u Federaciji Bosne i  Hercegovine

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Starosna penzija kao pravo koje proizilazi iz rizika starosti

14. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Konflikti u organizaciji – kako ih rješavati

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa