Pravilnik o dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak: nadoknade štete fizičkim licima ne smatraju se oporezivim prihodom

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O

POREZU NA DOHODAK

 

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13 i 90/13), u članu 4. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) U smislu člana 5. tačka 8) Zakona, pod nadoknadama šteta koje se ne smatraju oporezivim prihodom odnosno dohotkom fizičkog lica, podrazumijevaju se pomoći odnosno donacije u novcu, stvarima, prehrambenim i drugim artiklima, odjeći, obući, građevinskom materijalu i dr., koje fizičko lice primi od drugih fizičkih i/ili pravnih lica, a povodom šteta nastalih elementarnim nepogodama (poplave, odroni zemljišta, potresi i dr.)”

Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).

 

Član 2.

Iza člana 50. dodaje se novi podnaslov 4a., i novi član 50a., koji glase:

4a. Utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti iz člana 12. stav (2) tač. 1), 2) i 3) Zakona

Član 50a.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz člana 12. stav (2) tač. 1), 2) i 3) Zakona, a porez utvrđuju na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija koje su dužni voditi na osnovu člana 19. Zakona, u toku poreznog perioda mjesečni iznos akontacije poreza na dohodak utvrđuju i plaćaju na osnovu odredbi člana 29. Zakona i odredbi člana 70a. stav (1) ovog Pravilnika.

Na osnovu pismenog zahtjeva poreznog obveznika dostavljenog Poreznoj upravi i priložene odgovarajuće dokumentacije, mjesečni iznos akontacije može se ukinuti ili izmijeniti u toku poreznog perioda ako se iz priložene dokumentacije utvrdi da postoje opravdani razlozi za ukidanje ili izmjenu, kao na primjer:

– znatno povećanje i/ili smanjenje poslovnih prihoda i/ili rashoda u odnosu na isti period prethodne godine;

– prestanak (odjava) obavljanja djelatnosti prije isteka poreznog perioda;

– u toku poreznog perioda porezni obveznik prestao obavljati jednu, a počeo obavljati drugu djelatnost;

– zbog djelovanja prirodnih nesreća obvezniku je ugroženo poslovanje (poplave, potresi, požari, klizišta terena na mjestu obavljanja djelatnosti, i dr.) zbog gubitka ili znatnijeg oštećenja poslovnog prostora i/ili opreme za obavljanje djelatnosti.

Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave dužna je poreznom obvezniku izdati rješenje o ukidanju odnosno izmjeni mjesečne akontacije najkasnije 8 dana od dana prijema zahtjeva.”

 

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Izvor: “Službene novine FBiH” broj 45/14 od 06.06.2014. godine