Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj/svibanj 2020. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/20 od 22.07.2020. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj/svibanj 2020. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2020. godine iznosi 935 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart 2020. godine - maj 2020. godine iznosi 941 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2020. godine iznosi 1.438 KM.


Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom

U "Službenim novinama FBiH" broj 47/20 od 15.7.2020. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom. Izmjene i dopune odnose se na odredbe koje se odnose na kreditne poslove po osnovu davanja/prijema zajmova.

Ove izmjene i dopune stupile su na snagu 16.7.2020. godine. Izmjene donosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/10), federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU, ROKOVIMA I OBRASCIMA IZVJEŠTAVANJA O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM

Član 1.

U Pravilniku o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/10), u članu 11. stav 1. riječi: "zaključenja ugovora" zamjenjuju se riječima: "doznačavanja sredstava na račun zajmoprimca".

Član 2.

U članu 14. stav 3. na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "te ovjerena kopija ugovora o zajmu i devizni izvod banke na kojem je naznačena svrha doznake: zajam."

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Časopis Juli / Avgust 2020

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

-

Vodeći računa o zdravlju i bezbjednosti naših uposlenika i svih drugi partnera koji su angažovani u pripremi, štampi i distribuciji časopisa ''Računovodstvo i poslovne finansije", donijeli smo odluku da i ovo izdanje časopisa dostavimo našim pretplatnicima u elektronskom obliku putem e-maila.

Molimo sve pretplatnike kojima nije dostavljen časopis na njihov e-mail, da nam se jave na mail feb@feb.ba
.
.

 1. Federalno ministarstvo finansija/financija

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2020. godine

 2.Dr. sc. Jozo Piljić

Stečajni postupak  - računovodstveni i porezni tretman   

Stečajni postupak se provodi u cilju skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima.    Stečajni postupak pokreće se pismenim prijedlogom. Za podnošenje prijedloga su ovlašteni stečajni dužnik i svaki onaj vjerovnik koji ima pravni interes za provedbu stečajnog postupka. Vjerovnik je dužan u prijedlogu prilaganjem odgovarajuće dokumentacije učiniti vjerojatnim svoju tražbinu i  platežnu nesposobnost stečajnog dužnika.     Stečajni postupak se može provesti nad imovinom pravne osobe, kao i imovinom dužnika pojedinca. Dužnik pojedinac, u smislu ovoga zakona, je: komplementar u komanditnom društvu i osnivač društva s neograničenom solidarnom odgovornošću. Razlog otvaranja stečajnog postupka je platežna nesposobnost stečajnog dužnika. Stečajni postupak provodi stvarno nadležni sud na čijem se području nalazi sjedište pravne osobe ili prebivalište dužnika pojedinca. Stečajni postupak vodi stečajni sudac kao sudac pojedinac. Stečajni dužnik, njegovi zakonski zastupnici i svjedoci su prema stečajnom sudu, imenovanom vještaku i stečajnom upravitelju, obvezni na davanje potpunih i istinitih informacija. Stečajni dužnik ili njegovi zakonski zastupnici su, osim toga, obvezni doprinositi osiguranju stečajne mase i susprezati se od štetnih radnji.

 3.Doc. dr sc. Edin Glogić

 Analiza finansijskih izvještaja

Računovodstvo, pa samim tim i finansijski izvještaji kao rezultat praćenja i evidentiranja poslovnih promjena, predstavlja uslužnu funkciju upravljanja. Osnovni zadatak računovodstva jeste prikupljanje i obrada podataka finansijske prirode i njihovo prezentiranje u finansijskim izvještajima zainteresovanim korisnicima. Finansijsko izvještavanje nije samo sebi cilj. Finansijski izvještaji služe da širokom krugu korisnika obezbijede informacije o finansijskom položaju, rezultatima i promjenama u finansijskom položaju pravnog lica - subjekta finansijskog izvještavanja, koje su korisnicima   informacija potrebne u donošenju njihovih ekonomskih odluka. Cilj finansijskih izvještaja prema MRS/MSFI jest pružiti informaciju o finansijskom položaju, uspješnosti društva, o promjenama koje su se dogodile u posmatranom razdoblju, na način da se zadovolje informacione potrebe svakog korisnika i pomogne u donošenju ekonomskih, odnosno poslovnih odluka. Analiza finansijskih izvještaja najvažniji je dio cjelokupne analize poslovanja društva. Važnost analize tih izvještaja se javlja u vrijeme donošenja godišnjih temeljnih financijskih izvještaja. Iako mnogi korisnici financijskih izvještaja često kažu da iz njih ne mogu ocijeniti bonitet društva i da izvještaji služe samo za zadovoljavanje zakonskih uslova, na temelju dobre analize može se donijeti mjerodavan sud o bonitetu posmatranog preduzeća. Analiza daje rezultate poslovanja poduzeća iz prethodnog razdoblja te način na koji se može poboljšati rezultat u idućem razdoblju.

4.Doc.dr.sc. Semina Škandro

 CVP analiza  (Cost – Volume – Profit Analysis) kao instrument poslovnog odlučivanja

CVP analiza je najčešće korišteni alat za poslovno odlučivanje na svim nivoima menadžerskog upravljanja. Osnovni zadatak CVP analize je da analizira ponašanje ukupnih prihoda, ukupnih troškova i operativne dobiti kod promjene nivoa outputa, prodajnih cijena, varijabilnih troškova po jedinici proizvoda  ili fiksnih troškova. Kada se posmatraju savremeni uslovi poslovanja privrednih subjekata evidentno je da se sva preduzeća u toku svog poslovanja susreću sa nizom različitih izazova koji utiču na tok njihovog poslovanja, kako na samom tržištu na kojem egzistiraju, tako i u njihovom društvenom okruženju. Donošenje poslovnih odluka na osnovu podataka koji su produkt menadžerskog računovodstva uglavnom se temelji na praćenju odnosa troškova- prihoda – dobiti. Iz tog razloga kao jedan od osnovnih alata za kratkoročno planiranje koji koriste menadžeri kako viših, tako i nižih nivoa je CVP  ( Cost- Volumen- Profit Analysis) analiza ( analiza trošak-prihod-dobit). Ova analiza se pokazala kao jako dobar alat za analiziranje reakcija između prihoda, troškova i dobiti usljed njihovih oscilacija. Na osnovu ove analize menadžeri mogu da dobiju odgovore na pitanje “ŠTA AKO”?, npr. smanje obim prodaje/proizvodnje, povećaju fiksne troškove, povećaju ili smanje varijabilne troškove po jedinici proizvoda, koliku prodaju treba da ostvare da bi imali pozitivan rezultat, u kojem momentu preduzeće posluje na pragu rentabilnosti, odnosno gdje se nalazi tačka pokrića/ prelomna tačka i sl. Ispitivanjem različitih mogućnosti i alternativa CVP analiza ilustrira različite poslovne odluke i iz tog razloga je dobar alat u procesu planiranja poslovanja.

  5.Jasmin Omeragić

Računovođa v.s. revizor, ili „dream team“

Nakon proteklih deset godina, koliko je već u primjeni aktuelni Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, bilo bi iluzorno ponavljati ko, zašto i kako je obavezan vršiti reviziju svoga poslovanja, no kada je revizija poslovanja u pitanju, bez obzira na zakonsku obavezu (ili olakšicu), veoma je važno za sve firme s velikim obimom poslovanja i znatnim brojem atipičnih transakcija uvesti u praksu provođenje revizije poslovanja. Kontinuirana revizija poslovanja je neophodna za sve firme čija priroda posla zahtijeva veću pažnju s posebnim fokusom na rano otkrivanje eventualnih računovodstvenih grešaka. Što prije „doznamo“ komentare revizora (još ako se to desi i prije isteka poslovne godine), te ako u pravo vrijeme razmotrimo sve nedoumice, i ako se u tome postigne konsenzus, to će nam biti lakše revidirati i uskladiti godišnje izvještaje o poslovanju, a bit ćemo sigurni i u revizorski izvještaj, a naravno i „bezbjedniji“ u smislu kontrole poslovanja od strane inspekcijskih organa. Računovodstvena funkcija svakodnevno nudi cijelu riznicu dragocjenih podataka koje reviziji daju smjernice za realizaciju redovnih, kao i specifičnih poslova. S obzirom da u strukturi izvora svih informacija iz domena poslovanja prevladavaju one računovodstvene, a u strukturi korisnika informacija kao najzainteresiraniji pojavljuju se vlasnik kapitala i menadžment, upravo revizija poslovanja bi trebala i morala biti taj produženi kvalitet računovodstvene funkcije.

 6. Mr. oec Elman Nadžaković

Finansijski alati i tehnike u fukciji otkrivanja prevara

Različite su definicije prevare, ali svi se slažu da su to nezakonite i neovlaštene radnje, koje su okarakterizirane kao namjerne. Posljedice prevara u organizacijama i kompanijama su nesagledive. Sve češće se dešavaju prevare, kako po učestalosti, tako i po obimu, tj. finansijskoj vrijednosti. Iako su se u razvijenim ekonomijama svijeta razvili stručnjaci za ovu oblast, u Bosni i Hercegovini još uvijek to nije čest slučaj. Postoji nekoliko jednostavnih pravila, kojih se treba pridržavati prilikom ulaska u određeni finansijski aranžman sa novim i nepoznatim partnerima. Stvaranje efikasnih i dugotrajnih mjera zaštite je složeno i teško, a uključuju eliminaciju uzroka prevare koji se ogledaju u ublažavanju uticaja motiva, mogućnosti i nedostatka integriteta. Treba biti svjestan da se prevare u potpunosti ne mogu ukloniti iz poslovanja, jer one jednostavno uvijek nađu način za zaobilazak normalnih kontrola organizacije. Za borbu protiv prevara treba pristup koji može da pokrije sve aspekte prevare.

 7.Bernard Iljazović

Novi Zakon o poreznom postupku u Republici Srpskoj

Zakonom o poreznom postupku propisuje se organizacija i nadležnost Porezne uprave Republike Srpske, prava i obaveze poreznih obveznika, porezni postupak, plaćanje poreznih obveza, redovna i prinudna naplata poreznih obaveza, kao i drugi načini prestanka poreznih obaveza, porezna kontrola, posebna kontrola, postupak po pravnom lijeku i nadzor u oblasti poreza u Republici Srpskoj. Od svojeg donošenja Zakon o poreznom postupku doživio je nekoliko zakonskih izmjena i dopuna. Razlog za donošenjem novog zakonskog okvira proizlazi prvenstveno radi stvaranja pravnog okvira za provođenje projekta e-registracija privrednih subjekata u Republici Srpskoj, uvođenja načela poreznog postupka kao općih pravila relevantnih za porezne službenike i porezne obveznike koja moraju biti poštovana u svakoj fazi vođenja poreznog postupka, preciziranjem metoda za utvrđivanje porezne osnovice procjenom, propisivanjem pravila informativne kontrole…a svrhu poboljšanja cjelokupnog poreznog postupka u Republici Srpskoj. Za očekivati je da će novim zakonskim uređenjem provedbe poreznog postupka doći do njegove efikasnije i djelotvornije primjene u praksi, a što će utjecati na smanjivanje sive ekonomije i njezinih negativnih učinaka na cjelokupno bh gospodarstvo, kao i boljom kontrolom poreznih obveznika, odnosno smanjivanjem prostora za različite koruptivne radnje.

  8.Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

 Porezna konkurentnost i porezni poticaji Bosne i Hercegovine

 Svaka razvijena država koristi sva moguća sredstava da potakne svoju konkurentnost,  privuče strane investicije i olakša poslovanje domaćim preduzećima. Jedna od mjera za to su sredstva koja stoje na raspolaganju iz oblasti porezne politike odnosno porezni poticaji. Oni su najčešći oblik državne intervencije u funkciji izgradnje konkurentnosti, mada se i ostalim sredstvima može pozitivno uticati na konkurentnost. Porezne poticaje je potrebno posmatrati u širem kontekstu fiskalnih poticaja. Porezni poticaji čine najveći broj fiskalnih poticaja uopće, te se prema tome mogu podijeliti prema raznim kriterijima, a njihova konačna klasifikacija zavisi od zakonske regulative poreznih oblika koji se koriste u poticanju konkurentnosti u određenoj zemlji. Porezni poticaji za izgradnju konkurentnosti u većini slučajeva su usmjereni za privlačenje investicija, inovacija i izvoza. Najvažniji porezni poticaji su oni koji se odnose na porez na dobit, jer je to porez koji s aspekta troškova i profita ima ključnu ulogu u poslovanju preduzeća.

9.Emsud Muhadž

 Finansijski derivati

Finansijski derivati su ugovori kojima se trguje na berzi slično vrijednosnim papirima čija cijena zavisi od kretanja cijena vrijednosnih papira ili drugih aktiva  iz kojih se izvode, deriviraju, tj. koji čine njihovu aktivnu podlogu (tzv. bazna aktiva). Oni se ponašaju kao vrijednosni papiri, ali, pritom, ne ispunjavaju kriterije u pogledu njihove forme, već predstavljaju terminski (ročni) ugovor sa odložnim ispunjenjem. Dakle, finansijski derivati su nastali na koncepciji terminskog berzanskog ugovora, odnosno ugovora kod koga postoji vremenska distanca između trenutka njegovog zaključenja  i trenutka njegovog ispunjanja, i ideji da se ugovorenim ispunjenjem, koje je vezano za budući rok, tj. koje je odloženo, može u međuvremenu trgovati zavisno od kretanja cijena njegovog predmeta i tako ostvariti dobit.Finansijski derivati su prenosivi ugovori, pa se zato i svrstavaju među vrijednosne papire.Finansijski derivati glase na standardizirane predmete kojima se može trgovati samo na berzama, preko berzanskih posrednika, a za njihovo izvršenje polaže se garantni depozit, odnosno garancija.

10.Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

 Predmeti i strategije investiranja

Investicije predstavljaju važan segment kako za nacionalnu privredu tako i za bilo koji oblik organizacionog poslovanja. Da bi investicije bile isplative, odnosno da bi investitor imao određeni prinos potrebno je voditi brigu u koje predmete investirati i koju strategiju investiranja primijeniti. Predmeti investiranja mogu biti različiti. Najčešći predmet investiranja je investiranje u dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu. Pored investiranja u imovinu moguće je investirati i u druge oblike predmeta, kao što je obrazovanje, društveni standard radnika, razvoj nove tehnologije, nastup na tržištu, istraživanje novih nalazišta sirovina i sl.Predmeti i strategije investiranja imaju ključni značaj u postupku donošenja odluka o izboru najpovoljnijih investiranja od strane različitih investitora. Strategije investiranja imaju veliki društveni značaj, jer je njihova namjena da približi i olakša investicione odluke mnogobrojnim investitorima. Svaki investitor treba da bude oprezan u cilju minimiziranja rizika. Pažljiva procjena stanja likvidnosti, solventnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti investitora  uz pravilnu procjenu trenutnih tržišni kretanja odnosa ponude i potražnje za predmetima investiranja, treba da značajno doprinesu ostvarivanju osnovnih ulagačkih ciljeva, tj. prihodovanje kapitalne dobiti i dividendi kao prinosa na investirani kapital.

11.Mr Safija Žilić, dipl.ecc.

Zatvoreni inveticijski fondovi u Federaciji Bosne i Hercegovine Prema Zakonu o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima, PIF-ovi su osnovani radi prikupljanja certifikata u postupku privatizacije i njihovog investiranja u dionice i udjele preduzeća, u skladu s Zakonom o privatizaciji preduzeća. Slijedeći iskustva zemalja koje su prošle tranziciju, PIF-ovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao finansijski posrednici, postali su integralni dio  programa masovne privatizacije putem certifikata. U Federaciji BiH, PIF-ovi su se razvili u sklopu provođenja modela masovne privatizacije, kao što je to bio slučaj i u drugim tranzicijskim zemljama. Ograničen uspjeh masovne privatizacije nisu prouzrokovali samo fondovi svojom pasivnom vlasničkom ulogom, već i velika disperzija vlasništva nad novoprivatizovanim društvima i ograničene mogućnosti u osiguranju svježeg kapitala, kao i zadržavanje značajnog vlasništva države u kapitalu pojedinih privatiziranih društvima, sa povlaštenim statusom u odnosu na ostale dioničare. Ulaskom fondova  umjesto države u vlasničku strukturu privatiziranih preduzeća, ta preduzeća su dobila vlasnike bez moći i uticaja, ali i  potrebnog znanja da se poduzmu aktivnosti koje bi dovele do poboljšanja u poslovanju takvih preduzeća. Pored toga, bez dobre i kvalitetne ponude vrijednosnih papira na tržištu kapitala, normativno-pravni okvir kojim je regulisano poslovanje investicijskih fondova i tržišta kapitala u cjelini, ne može sam po sebi doprinijeti značajnijoj afirmaciji ovog segmenta finansijskog tržišta.

 12.Nedim Čustović

Upravljačka  odgovornost rukovodilaca korisnika javnih sredstva (budžeta) u BiH i poteškoće primjene u praksi

Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti u institucijama predstavljaju alat i podlogu rukovodiocima na svim nivoima upravljanja u institucijama Bosne i Hercegovine za bolje razumijevanje i lakšu implementaciju njihove uloge i odgovornosti u procesima upravljanja i rukovođenja. U Smjernicama su date opće preporuke i pojašnjenja za razvoj upravljačke odgovornosti koju će rukovodioci implementirati i razvijati uzimajući u obzir specifičnosti svojih institucija. Odgovorno rukovodstvo, aktivno uključeno u poslovne procese, razvijat će i sisteme internih finansijskih kontrola jer su im oni neophodni da uspješno realiziraju poslove i zadatke, odnosno smanje rizike od grešaka, propusta i drugih nepravilnosti u poslovanju za koje su odgovorni prema rukovodiocu institucije. Razvijena upravljačka odgovornost, stoga, potiče i razvoj sistema internih finansijskih kontrola. Kroz razvoj sistema internih finansijskih kontrola na nivou pojedinih procesa, funkcija, organizacionih jedinica smanjuje se izloženost rizicima u poslovanju kao što su, na primjer, rizici neusklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima, rizici neefikasnosti u pružanju usluga raznim korisnicima, rizici neefikasnog upravljanja budžetskim sredstvima što za posljedicu može imati nekvalitetno budžetsko planiranje, nenamjensku potrošnju, finansiranje neprioritetnih aktivnosti, necjelovitu i neblagovremenu naplatu prihoda, nepouzdane finansijske izvještaje i brojne druge probleme. Da bi rukovodstvo bilo aktivno uključeno u procese i odgovorno za kontrole, mora postojati formalna i jasna podjela ovlaštenja i odgovornosti, konkretizacija zadataka i rezultata koji se očekuju od rukovodstva, te uređene kontrolne tačke u procesima na način da se jasno zna ko šta treba kontrolirati, u kojim rokovima i kako se dokazuju provedene kontrole.

13.Džana Kadribegović

Neka  pitanja iz oblasti radnih odnosa u doba epidemije   koronavirusa

U vezi sa epidemijom koronavirusa, Vlada Federacije BiH je 14. maja 2020. godine utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.  Naime, u praksi se pokazalo da određene odredbe važećeg Zakona o radu koje se primjenjuju u normalnim okolnostima nije moguće na adekvatan način primijeniti u vanrednim okolnostima, kao što je stanje nesreće.  Odredbe koje se mijenjaju upravo se odnose na institute kao što su: radno vrijeme, godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno, čekanje posla  i dr.  Predviđeno je da će se ovaj zakon primjenjivati za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji BiH, te najdalje  još 60 dana, od dana kada nadležne institucije donesu odluku o prestanku proglašenog stanja prirodne i druge nesreće.  U skladu sa predloženim izmjenama  dopunama Zakona o radu, ukazala se potreba i za izmjenama pojedinih odredaba Zakona o vijeću zaposlenika, nakon čega će oba zakona biti upućena u parlamentarnu proceduru.

14.Safeta Lukačević

Šta je preduzetništvo – (da li i) kako započeti

Preduzetništvo je proces stvaranja novog preduzeća, djelatnosti koja sa sobom nosi i rizike, a sve u cilju stvaranja profita. Preduzetništvo je u isto vrijeme i proces, angažman i spremnost da se organizuju i realizuju ideje. Preduzetništvo predstavlja način razmišljanja koji se vezuje za kreativnost, sistemski pristup problemu i proaktivnost. Važnost preduzetništva ogleda se u činjenici da preduzetništvo prvenstveno predstavlja novi izvor poslova, podsticanje ekonomskog razvoja i proizvodnje kroz mala i srednja preduzeća, stvaranje novih proizvoda i razvoj novih tehnologija. Uspješne inovacije u preduzetništvu mogu poboljšati i životni standard pored stvaranja bogatstva svojim preduzetničkim poduhvatima, uspješni preduzetnici stvaraju i nova radna mjesta i uslove za prosperitetno društvo. Preduzetnički poduhvati stvaraju novo bogatstvo, novi i poboljšani proizvodi, usluge ili tehnologija otvaraju vrata novim tržišnim mogućnostima. Akcija, vizija i strast su riječi koje su osnova svakog preduzetničkog poduhvata. Nije lako biti preduzetnik jer konkurencija vreba na svakom koraku. Procjena je da se 2/3 preduzetničkih radnji zatvori u prve dvije godine poslovanja. Identifikacija i procjena šanse je dio preduzetničkog procesa kojim preduzetnik dolazi do prilike za novi poduhvat.

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE I POREZNE PRIJAVE

Vlada FBiH je usvojila prijedlog zaključka Federalnog ministarstva finansija, a nakon inicijative Porezne uprave FBiH, kojim je propisani rok za dostavljanje zahtjeva iz člana 4. stav (8) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a glasi: "Poslovni subjekti i samostalni poduzetnici koji nisu u roku podnijeli zahtjev za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak, to mogu uraditi njihovim podnošenjem najkasnije do dvadesetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec".

Kako je navedeno, Porezna uprava Federacije BiH je u maju ove godine predložila produženje roka za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa, a Vlada Federacije BiH je donijela zaključak, kojim je rok za podnošenje Obrasca ZSD za april produžen do 29.5.2020. godine, dok je za ostale mjesece rok do desetog u mjesecu za prethodni.

Zbog određenog broja Obrazaca ZSD koji nisu dostavljeni nadležnim poreznim ispostavama u ovom roku, a poslovni subjekt ispunjava sve uslove za subvenciju doprinosa za obavezna osiguranja, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a imajući u vidu da je cilj i duh zakona pomoć poreznim obveznicima, izneseno je mišljenje da je opravdano i potrebno produžiti rok za deset dana, odnosno prihvatiti i zahtjeve koji nisu dostavljeni u propisanom roku.

Izvor: Vlada FBiH


Odluka o objavljivanju MSFI i MRS

U “Službenim novinama FBiH”, broj 44/20 od 3.7.2020. godine objavljena je Odluka o objavljivanju MSFI i MRS.

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

– Izmjene i dopune MSFI-ja 16 Najmovi;

– Izmjene i dopune MSFI-ja 3 Poslovne kombinacije;

– Izmjene i dopune MSFI 9, MRS 39 i MSFI 7;

– Izmjene i dopune MRS-1 Prezentacija financijskih izvještaja;

– Izmjene i dopune MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema;

– Izmjene i dopune MRS-a 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina i

– Godišnja unapređenja 2018-2020

Standardi iz ove Odluke bit će objavljeni na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine www.srr-fbih.org 23.6.2020.


Odluka o prestanku važenja odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 43/20 od 01.07.2020. godine" je objavljena Odluka o prestanku važenja odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. stav (1) alineja 2. i člana 10. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 227. sjednici, održanoj 25.06.2020. godine, donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA

I.

Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena V. broj 517/2020 od 09.04.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/20), prestaje da važi.

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 863/2020
25. juna 2020. godine
Sarajevo

Premijer

Fadil Novalić, s. r.