Objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu

U “Službenim novinama FBiH”, broj 7/18 od 31.01.2018. godine, objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu.

Osnovice donosimo u nastavku:

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni minister finansija - federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE

ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA

ZA 2018. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.445,00 KM - za slobodna zanimanja,

b) 854,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 381,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 723,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 329,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 329,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 329,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 381,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 329,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2017. godine je 1.314,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".


Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

U “Službenom glasniku BiH" broj 6/15 od 26.01.2018.godine,  objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Ovom Odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2018. godini.

Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine, izuzetno, ukoliko Skupština Komore u 2018. godini ne donese odluku o članarini za 2019. godinu, ova Odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2019. godinu.

U nastavku teksta donosimo vam Odluku u cijelosti:

ODLUKA

O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU

Član 1.

Ovom Odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora) u 2018. godini.

Član 2.

Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu Komori, na osnovu kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine.

Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 20 KM mjesečno.

Osnovica za obračun članarine Komori je ukupan uvoz realiziran u 2017. godini ili iznos bruto plaće zaposlenih iskazan u završnom računu za 2017. godinu.

Članu Komore može se obračunati članarina samo po jednom od osnova iz prethodnog stava, a prema raspoloživim podacima.

Član 3.

Privredno-pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova u inostranstvu koja su u 2017. godini imala realiziran vanjskotrgovinski promet po osnovu uvoza plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na vrijednost uvezene robe.

Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun kvartala je jedna četvrtina ukupnog uvoza u 2017. godini.

Stopa članarina iz prethodnog stava iznosi 0,1% na utvrđenu osnovicu.

Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 20,00 KM mjesečno, odnosno 60,00 KM kvartalno.

Član 4.

Banke, osiguravajuća društva, privredno-pravna lica iz oblasti građevinarstva i privredno-pravna lica iz oblasti prometa, komunikacija i usluga (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti te ostale kompanije koje ostvaruju prihod po osnovu usluge u inostranstvu), kao i drugi članovi Komore kojima se članarina ne obračunava u skladu sa članom 3. ove Odluke, plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na bruto plaću.

Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun članarine kvartala je jedna četvrtina iznosa bruto plaće iskazanog u završnom računu za 2017. godinu.

Stopa članarina iz ovog člana iznosi 0,2% na utvrđenu osnovicu.

Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 20,00 KM mjesečno, odnosno 60,00 KM kvartalno.

Član 5.

Privredno-pravna lica kojima članarina nije utvrđena u skladu sa članom 3. i 4. ove Odluke plaćaju minimalan iznos članarine od 60,00 KM kvartalno.

Privredno-pravna lica koja su osnovana u 2018. godini nisu obavezna plaćati članarinu za 2018. godinu.

Član 6.

Članu Komore koji ostvaruje više od 50% ukupnog prihoda po osnovu prihoda na inostranom tržištu (izvoza), obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje za 20%.

Član 7.

Naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko je provedena procedura predviđena članom 6. stav 4. i 5. Statuta Komore, plaćaju članarinu obračunatu u skladu sa članom 4. ove Odluke.

Član 8.

Uplata članarine po osnovama propisanim ovom Odlukom vrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka.

Član 9.

Generalni sekretar Komore je ovlašten da angažira sredstva u cilju pribavljanja podataka za obračun od institucija koje raspolažu zvaničnim podacima, odnosno pravnih lica čiji su podaci verificirani od tih institucija.

Član 10.

Svi eventualni sporovi zbog nepostupanja po ovoj Odluci rješavat će se dogovorom, ako to nije moguće sporovi će se voditi kod nadležnog suda.

Član 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj 01-1-01-1-1940-6-/16 od 15.12.2016. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/17; "Službene novine Federacije BiH", broj 19/17; "Službeni glasnik RS", broj 30/17; "Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj...).

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine, izuzetno, ukoliko Skupština Komore u 2018. godini ne donese odluku o članarini za 2019. godinu, ova Odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2019. godinu.

 


FIA: Informacija za obveznike izdrade i predaje finansijskih izvještaja za 2017. godinu

Od 1.1.2018. godine elektronska verzija finansijskih izvještaja podrazumijeva snimanje vrijednosti finansijskih izvještaja u excel dokument. Elektronska verzija finansijskog izvještaja koja se snima na CD podrazumijeva snimanje vrijednosti finansijskih izvještaja u excel dokumente Agencije. Predlošci excel dokumenata za sve tipove obveznika predaje finansijskih izvještaja nalaze se u listi:

- Preuzmite excel dokument za budžetske korisnikeBudžetski korisnici
- Preuzmite excel dokument za bankeBanke
- Preuzmite excel dokument za fondoveFondovi
- Preuzmite excel dokument za osiguranjaOsiguranja
- Preuzmite excel dokument za privredna društvaPrivredna društva
- Preuzmite excel dokument za udruženjaUdruženja

Prilikom popunjavanja excel dokumenta nije potrebno voditi računa o formatiranju vrijednosti. Ukoliko se radi o većim brojevima nije potrebno stavljati tačke ili zareze da bi broj bio čitljiviji.

Da bi excel dokument bio ispravan tehnički raspored sheet-ova, kolona, brisanje sheet-ova, brisanje predefinisanih vrijednosti i sl. nije dozovljeno i takav excel dokument smatra se nevalidnim. U slučaju da pravno lice ne predaje neki od bilansa raspored sheet-ova i predefinisanih vrijednosti ne smije biti promjenjen.

Ukoliko excel dokument sadrži greške one će se prikazati u tekstualnom dokumentu, a ukoliko ne sadrži greške poruka o uspiješnoj provjeri prikazaće se na ekranu.

Greške u matematičkim kontrolama se najčešće dešavaju jer vrijednosti nisu cjelobrojne i imaju vrijednosti iza zareza.

Procentualne vrijednosti iznosa stope u obrascu „Obračun naknada za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma“ mogu se mijenjati prema kantonalnim propisima. Vrijednost stope ne mora sadržavati znak % da bi se naznačilo da se radi o procentualnoj vrijednosti.

Dosadašnja praksa je podrazumijevala snimanje XML dokumenta finansijskog izvještaj kao elektonsku verziju. U narednoj 2018. godini XML dokument se izbacuje i zamjenjuje excel dokumentima koje će biti potrebno snimiti na CD/DVD.

Sve vrste obveznika predaje finansijskih izvještaja imaju svoj predložak excel dokumenta u kojem treba snimiti vrijednosti iz obrazaca finansijskog izvještaja. Novi excel dokumenti sadrže kolone ili mjesta za sve vrijednosti iz finansijskog izvještaja uključujući i ostale obrasce (vodna naknade, naknade za šume, obrasce o investicijama itd).

Svi obveznici su dužni da u skladu sa članom 37. Zakona o računovodstvi i reviziji u FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 83/09) dostave finansijske izvještaje pravnih lica potpisane od strane certificiranog računovođe sa važećom licencom i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica, ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica - podnosioca izvještaja.

Rok za dostavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa članom 44. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 83/09)  je do posljednjeg dana februara tekuće 2018.  godine za prethodnu 2017. godinu.

Naknade za prijem, kontrolu, ispravke i čuvanje računovodstvenih iskaza o poslovanju pravnih osoba u iznosu od:

Finansijski izvještaj (godišnji, likvidacioni, konsolidovani) u pisanoj i elektronskoj formi 70,00 KM
Finansijski izvještaj u pisanoj formi (godišnji, likvidacioni, konsolidovani) 90,00 KM
Revizorski izvještaj u pisanoj i elektronskoj formi 50,00 KM
Revizorski izvještaj u pisanoj formi 70,00 KM

NAPOMENA: NAVEDENE USLUGE OSLOBOĐENE SU PLAĆANJA PDV.

Naknada za prijem, kontrolu i ovjeru finansijskih izvještaja te ostalih usluga koje su navedene u Odluci uplaćuju na transakcijske račune Finansijsko-informatičke agencije kod sljedećih banaka:

UniCredit Bank d.d. Mostar:Union Banka d.d. Sarajevo:

Raiffeisen Bank d.d. BiH:

  3387202238284024  1027080000005974

  1610000145760068


FIA: Upustvo za popunjavanje naloga za plaćanje

FIA obavještava sve obveznike predaje finansijskih izvještaja i izvještaja revizora da prilikom uplate naknade za predaju  navedenih izvještaja nalog za plaćanje obavezno popune na dole navedeni način.

Transakcijski računi Finansijsko-informatičke agencije:

UniCredit Bank d.d. Mostar: 3387202238284024
Union Banka d.d. Sarajevo: 1027080000005974
Raiffeisen Bank d.d. BiH: 1610000145760068

Svrha doznake:

Uplata za: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ za .... godinu
Uplata za: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ za....godinu
Uplata za: KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ za .... godinu
Uplata za: REVIZORSKI IZVJEŠTAJ za .... godinu
Uplata za: LIKVIDACIONI IZVJEŠTAJ za .... godinu

Naknada za predaju finansijskih izvještaja:

Finansijski izvještaj (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani) u pisanoj i elektronskoj formi

70,00 KM

Finansijski izvještaj u pisanoj formi (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani)

90,00 KM

Revizorski izvještaj u pisanoj i elektronskoj formi

50,00 KM

Revizorski izvještaj u pisanoj formi

70,00 KM

Na navedene cijene se NE obračunava PDV.

Napomena:

Pogrešne uplate po osnovu prijema i obrade svih finansijskih izvještaja od 01.02.2018. godine naplaćivat će se 3,00 KM.

 


FIA: Upustvo za popunjavanje naloga za plaćanje

FIA obavještava sve obveznike predaje finansijskih izvještaja i izvještaja revizora da prilikom uplate naknade za predaju  navedenih izvještaja nalog za plaćanje obavezno popune na dole navedeni način.

Transakcijski računi Finansijsko-informatičke agencije:

UniCredit Bank d.d. Mostar: 3387202238284024
Union Banka d.d. Sarajevo: 1027080000005974
Raiffeisen Bank d.d. BiH: 1610000145760068

Svrha doznake:

Uplata za: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ za .... godinu
Uplata za: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ za....godinu
Uplata za: KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ za .... godinu
Uplata za: REVIZORSKI IZVJEŠTAJ za .... godinu
Uplata za: LIKVIDACIONI IZVJEŠTAJ za .... godinu

Naknada za predaju finansijskih izvještaja:

Finansijski izvještaj (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani) u pisanoj i elektronskoj formi

70,00 KM

Finansijski izvještaj u pisanoj formi (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani)

90,00 KM

Revizorski izvještaj u pisanoj i elektronskoj formi

50,00 KM

Revizorski izvještaj u pisanoj formi

70,00 KM

Na navedene cijene se NE obračunava PDV.

Napomena:

Pogrešne uplate po osnovu prijema i obrade svih finansijskih izvještaja od 01.02.2018. godine naplaćivat će se 3,00 KM.

 


Izrada studije o transfernim cijenama

Ukoliko vaše preduzeće posluje sa povezanim licima, onda postoji obaveza da u trenutku dostavljanja poreznog bilansa posjeduje i studiju o transfernim cijenama koja analizira navedeno poslovanja. Prezentaciju "Izvještaj o transfernim cijenama" koja je prezentovana na FEB-ovom seminaru, možete preuzeti preko sljedećeg linka PREZENTACIJA

Konsultantska kuća FEB d.d. okuplja stručnjake iz oblasti transfernih cijena.

Prilikom izrade studija koristimo renomirane baze podataka koje se preporučuje prilikom izrade studije o transfernim cijenama (odnosno uporedive analize-benchmarking).

Napominjemo da je propisana novčana kazna od 3.000 KM do 100.000,00 KM za ne posjedovanje izvještaja o transfernim cijenama.

Ukoliko želite ponudu za izradu studije o transfernim cijenama kontaktirajte nas na mail denis@feb.ba ili broj telefona 033/210-714.


Koje djelatnosti su obavezne plaćati članarinu Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo?

U "Službenim novinama KS" 2/18 od 11.01.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o djelatnostima obveznih članova turističke zajednice Kantona Sarajevo. Ovim izmjenama određeni su djelatnosti koje su obavezne plaćati članarinu Turističkoj zajednici Kanotna Sarajevo

Za pravna i fizička lica iz člana 2. ovog pravilnika, propisuju se sljedeće djelatnosti u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) i to:

 • 45.1       Trgovina motornim vozilima;
 • 45.20     Održavanje i popravak motornih vozila;
 • 45.31     Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila;
 • 45.32     Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila;
 • 45.40   Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala;
 • 46.3      Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim  proizvodima;
 • 46.4      Trgovina na veliko proizvodima zadomaćinstvo;
 • 46.5     Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom;
 • 46.7      Ostala specijalizirana trgovina na veliko;
 • 47.11    Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodav-nicama pretežno hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima;
 • 47.19    Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama;
 • 47.2     Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.3     Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.5      Trgovina na malo ostalom opremom zadomaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.6      Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.71    Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.72    Trgovina na malo obu}om i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.73    Apoteke;
 • 47.75    Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.77    Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.78    Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.8      Trgovina na malo na {tandovima i tržnicama;
 • 47.9      Trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tržnica;
 • 47.91    Trgovina na malo putem po{te ili interneta;
 • 47.99    Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,{štandova i tržnica;
 • 49          Kopneni prijevoz i cjevovodni transport;
 • 51.1       Zračni prijevoz putnika;
 • 52.21     Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom;
 • 52.23     Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom;
 • 52.29     Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu;
 • 52.30     Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu;
 • 53       Poštanske i kurirske djelatnosti;
 • 55       Smještaj;
 • 56       Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pi}a;
 • 60       Emitiranje programa;
 • 61       Telekomunikacije;
 • 63       Informacijske uslužne djelatnosti;
 • 65.12   Ostalo osiguranje;
 • 66.12   Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima;
 • 68        Poslovanje nekretninama;
 • 73.1     Promocija (reklama i propaganda);
 • 74.2     Fotografske djelatnosti;
 • 74.3     Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača;
 • 77.11   Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije;
 • 77.21   Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)  opreme za rekreaciju i sport;
 • 79       Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperateri i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima;
 • 82.3    Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
 • 90         Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti;
 • 92         Djelatnosti kockanja i kla|enja;
 • 93.13    Fitnes centri;
 • 93.21    Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;
 • 93.29    Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti;
 • 96.04    Djelatnosti za njegu i održavanje tijela.

 


Federacija BiH dobila novi Zakon o PIO, uvodi se bodovni sistem za obračun penzija

penzijaDom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju sa 31 glasova za, 13 glasova protiv i 3 suzdržana glasa.
.
.Ovim izjašnjavanjem Doma naroda omogućeno je njegovo stupanje na snagu jer je ranije usvojen u Predstavničkom domu.
.
Novim Zakonom o PIO-u predviđen je novi bodovni sistem za obračun visine penzija u Federaciji BiH, a predlagači zakona su više puta ponovili da će biti pravedniji i da će uvesti više reda u oblast penzijsko-invalidskog osiguranja.
.

Za razliku od dosadašnjeg, u novom zakonu o PIO-u koji je Vlada FBiH utvrdila 24. oktobra, prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

Novi zakon će, prema mišljenju Vlade FBiH, ublažiti razlike u penzijama penzionera koji su ušli u penzijski sistem do 1998. godine, a istovremeno će približiti odnosno ujednačiti visine penzija za penzionere koji su otišli u penziju po novom zakonu kroz vrijednost boda od 14 KM.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je da je cilj Prijedloga Zakona o PIO-u stabilizirati penzioni sistem i omogućiti pravičniji sistem izračuna penzija uvođenjem bodovnog sistema.

Uz ostalo, prezentirani su izračuni penzija za različite kategorije, pa je napomenuto da bi penzija učiteljice sa 40 godina staža po trenutnom zakonu bila 635 KM, a prema novom bila bi 672 KM, odnosno 37 više.

Drljača je napomenuo da bi, kada je riječ o penzionerima koji su radni vijek proveli u realnom sektoru, bila penzija uvećana za 25 maraka. To isto, prema njegovim riječima, važi i za policijske službenike.

IZVOR: Klix.ba

UINO: Popis zaliha naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti

Postupanje poreskih obveznika i drugih lica koja vrše promet naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 4/18)

Stupanjem na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji su u primjeni od 01.02.2018. godine, pojavile su se određene  nejasnoće  u pogledu prava i obaveza poreskih obveznika  i drugih lica koji se  bave prometom naftnih derivata, tečnog naftnog plina, biogoriva i biotečnosti.

Postupanje poreskih obveznika i svih drugih lica koja se bave prometom naftnih derivata (uključujući i promet tečnog naftnog plina), biogoriva i biotečnosti, vezano za pomenute izmjene i dopune Zakona, regulisano je odredbama člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH (u daljem tekstu: Zakon), kojim se Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/09, 49/14 i 60/14) dodaje član 45a, kao i odredbama člana 7. Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 50/09, 80/11, 48/12 i 74/14) dodaju novi članovi 66a. i 66b.

Shodno odredbama člana 45a. Zakona i članova 66a. i 66b. Pravilnika, sva lica (bilo da su registrovana kao obveznici akcize ili ne) koja se bave prometom naftnih derivata, uključujući i tečni naftni plin, biogoriva i biotečnosti dužna su na dan 01.02.2018. godine popisati zatečene zalihe ovih akciznih proizvoda čijim prometom se bave i popisne liste dostaviti u UINO, pripadajući regionalni centar, u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa.

Pri vršenju popisa akciznih proizvoda neophodno je imati u vidu izmjene nastale stupanjem na snagu Zakona, i to:

Članom 2. Zakona uveden je novi akcizni proizvod – biogoriva i biotečnosti,  dok je članom 3. Zakona  uveden novi naftni derivat kao akcizni proizvod – tečni naftni plin iz tarifnog broja 2711 (za pogon motornih vozila).

Članom 5. Zakona povećana je akciza na lož ulje (EL i LS) sa ranijih 0,30 KM na 0,45 KM (član. 17. stav 1. tačka e) Zakona o akcizama u BiH). Istim članom  propisana je akciza na tečni naftni plin za pogon motornih vozila (član. 17. stav 1. tačka f) Zakona o akcizama u BiH) u iznosu 0,00 KM i akciza na biogoriva i biotečnosti u iznosu 0,30 KM/litri proizvoda (član. 17. stav 1. tačka g) Zakona o akcizama u BiH).

Članom 7. Zakona mijenja se član 35. Zakona, kojim se propisuju osnovica i iznosi putarine na akcizne proizvode. Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se na sljedeće akcizne proizvode:

 • motorni benzini, uključujući i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva,
 • dizel goriva i ostala plinska ulja,
 • tečni naftni plin za pogon motornih vozila, i
 • biogoriva i biotečnosti.

Putarina na sve navedene proizvode plaća se u iznosu od 0,15 KM po litru proizvoda za puteve i 0,25 KM po litru proizvoda za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (ukupno 0,40 KM za putarine), osim tečnog naftnog plina za pogon motornih vozila na koji se oba pomenuta iznosa putarine plaćaju po kilogramu.

Slijedom navedenih odredbi, lica koja se bave prometom naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti dužna su na dan 01.02.2018. godine izvršiti popis zatečenih zaliha naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti i izvršiti obračun akcize i putarine prema odredbama Zakona na sljedećim popisnim listama:

Popisne liste zatečenih zaliha akciznih proizvoda čijim prometom se bave, sa obračunom iznosa akcize i putarine za uplatu, obveznici su dužni dostaviti u UINO, pripadajući regionalni centar, u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa,  te u roku od deset dana od dana izvršenog popisa (do 11.02.2018. godine) izvršiti uplatu obračunatog iznosa akcize i putarine.

Uplate se vrše u skladu s propisima kojim je uređeno plaćanje indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UINO i to posebnim platnim nalogom za svaku vrstu prihoda, a prema sljedećim uputstvima:

1.1. Poreski obveznici registrovani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na naftu i naftne derivate, dužni su razliku između obračunate i ranije uplaćene akcize i putarine, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II član 3. - Plaćanje PDV-a, akciza i putarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 4/18):

 • vrsta prihoda: 000 000 (za uplatu razlike akcize na lož ulje) i 722 536 (za uplatu razlike  naknade za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene domaće nafte i naftnih derivate 0,25 KM)
 • budžetska organizacija: 0000000

1.2. Poreski obveznici registrovani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na biogoriva i biotečnosti, dužni su akcizu i putarinu obračunatu i iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II član 3. - Plaćanje PDV-a, akciza i putarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 4/18):

 • vrsta prihoda: 000 000 (za uplatu akcize na biogoriva i biotečnosti i uplatu naknade za izgradnju puteva iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti 0,15 KM) i 722 540 (za uplatu naknade za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva  iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti 0,25 KM)
 • budžetska organizacija: 0000000

2.1. Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom nafte i naftnih derivate, koji nisu registrovani za akcizu tj. nisu upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na domaće proizvode, razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II član 5.- Plaćanje PDV-a, akciza i putarine na proizvode domaće proizvodnje (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 4/18):

 • vrsta prihoda: 715 411 (za uplatu razlike akcize na lož ulje) i 722 536 ( za uplatu razlike  naknade za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene domaće nafte i naftnih derivate 0,25 KM)
 • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.

2.2. Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom biogoriva i biotečnosti, koji nisu registrovani za akcizu tj. nisu upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na domaće proizvode, razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II član 5.- Plaćanje PDV-a, akciza i putarine na proizvode domaće proizvodnje (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 4/18):

 • vrsta prihoda: 715 410 (za uplatu akcize na biogoriva i biotečnosti) 722538 (za uplatu naknade za izgradnju puteva iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti 0,15 KM) i 722 540 (za uplatu naknade za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva  iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti 0,25 KM)
 • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.

Uplata se vrši na jedan od računa za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, odnosno ostalih prihoda i taksi, kao i plaćanja jednokratnih uplata u skladu sa Aneksom V, odnosno sa Aneksom VI za proizvođače naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti.

Raspoloživi računi za uplatu su sljedeći:

Redni broj

NAZIV BANKE

Računi za poreske obveznike i druga lica koja se bave prometom nafte i naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti, koji nisu registrovani za akcizu

Računi za poreske obveznike registrovane za akcizu

1

NLB BANKA DD Sarajevo

1320000000000252

1320000000000446

2

INTESA SANPAOLO BANKA DD Sarajevo

1540012000335037

1540012000342409

3

VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo

1600200120608652

1600200220608668

4

RAIFFEISEN BANK BiH DD Sarajevo

1610000046470189

1610000046470286

5

ADDIKO BANK DD Mostar

3060190000594134

3060190000594231

6

UNICREDIT BANK DD Mostar

3380002200046014

3380002200047954

7

UNICREDIT BANK AD Banja Luka

5510010002066517

5510010002067778

8

ADDIKO BANK AD Banja Luka

5520020001634512

5520020001637131

9

PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK Bijeljina

5540010002370082

5540010003370055

10

NOVA BANKA AD Banja Luka

5550000107469810

5550000407469858

11

NLB BANKA AD Banja Luka

5620990001785294

5620990001786555

12

SBERBANK AD Banja Luka

5671628202222272

5671628204444445

Napominjemo da su i lica koja će se od 01.02.2018. godine baviti uvozom i/ili proizvodnjom novih akciznih proizvoda, tj. biogoriva i biotečnosti i tečnog naftnog plina za pogon motornih vozila, dužna blagovremeno se registrovati kod UINO za akcizu, u skladu sa odredbama člana 13. Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17) i člana 13. i člana 65. stav (3) Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 50/09, 80/11, 48/12, 74/14 i 4/18).

Osim toga, obaveza poreskog obveznika akcize da blagovremeno prijavi proizvodne pogone i skladišta akciznih proizvoda propisana je odredbama člana 14. Zakona o akcizama u BiH i člana 14. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini.

Uzimajući u obzir specifičnosti i mogućnosti upotrebe tečnog nafnog plina (za  pogon motornih vozila i za ostale namjene), ukazujemo na sljedeće:

 • Na iskazane zalihe tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila na dan 01.02.2018. godine, kao i na promete istog krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila, ne vrši se obračun putarine, a što će biti predmet provjera od strane kontrolnih organa.
 • Imajući u vidu da je odredbama člana 61. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja određeno da je teret dokazivanja na obvezniku indirektnih poreza, za promet tečnog nafnog plina  koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila iskazanog na zalihi na dan 01.02.2018. godine, poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom tečnog nafnog plina krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila, u cilju dokazivanja navedene namjene tečnog nafnog plina - da nije namijenjen za  pogon motornih vozila, vode evidenciju o prometu tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila, koja sadrži minimalno sljedeće podatke:

Evidencija o prometu tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila

Red br.

Naziv/Ime i prezime kupca

Mjesto i adresa  kupca

ID/PIB  kupca

Registarska oznaka vozila otpreme

Broj računa

Broj otpremnice

Datum otpremnice

Prodata količina

Prodajna vrijednost plina sa PDV

                   
                   
                   

 

Tabelu možete preuzeti ovdje:

fileEvidencija o prometu tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila

 • Kako je odredbama člana 14. Zakona o akcizama u BiH proizvođač, odnosno uvoznik tečnog nafnog plina za  pogon motornih vozila dužan UINO prijaviti skladište u kojem se vrši skladištenje akciznih proizvoda i/ili sirovine za proizvodnju akciznih proizvoda, to je obaveza proizvođača, odnosno uvoznika da ima skladišta tečnog nafnog plina za  pogon motornih vozila (akciznog proizvoda) odvojeno od skladišta tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila.
 • U skladu sa prethodno navedenim, poreski obveznici koji pri uvozu tečnog nafnog plina daju Izjavu o uvozu tečnog nafnog plina, dužni su uvezene količine tečnog nafnog plina smjestiti u skladišta tečnog nafnog plina koja su odvojena od skladišta tečnog nafnog plina koji je namijenjen za  pogon motornih vozila, Upotreba tečnog nafnog plina za svrhe suprotno namjeni koja je navedena u Izjavi o uvozu tečnog nafnog plina podliježe oporezivanja putarinom.
 • O prometovanim količinama tečnog nafnog plina krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila, proizvođač i uvoznik tečnog nafnog plina vode u elektronskom ili pisanom obliku Evidenciju o prometu tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila.
 • Obračun i plaćanje putarine dužni su izvršiti poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom tečnog nafnog plina i na količine tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila iskazane na zalihi na dan 01.02.2018. godine, a za čije prometovanje poslije izvršenog popisa ne postoji Evidencija o prometu tečnog nafnog plina krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila.
 • Proizvođači i uvoznici na prometovane količine  tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila, za koje ne postoji Evidencija o prometu tečnog nafnog plina krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila, dužni su izvršiti obračun i plaćanje putarine.

Šta donosi novi Zakon o PIO-u penzionerima u FBiH

penzioneri-penzija-setnja-parkovi_660x330Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju usvojen je u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH sa 51 glasom, a nema dvojbe da li će biti usvojen u Domu naroda. Direktor Federalnog zavoda za PIO Zijad Krnjić objasnio je za Klix.ba šta novi zakon u praksi donosi budućim i postojećim penzionerima.
.
Krnjić nam je kazao da je postojeći zakon generirao nepravdu, a da će se primjenom novog zakonodavstva ta nepravda sanirati, naročito zbog usvojenog bodovnog sistema."Bodovni sistem je nešto što su već usvojile sve zemlje koje imaju sličan sistem. To će omogućiti potpuno pravedno obračunavanje penzija, što je u postojećem zakonu bio veliki problem. Postojeći zakon je generirao nepravdu", kategoričan je Krnjić.

Dodao je da je koeficijent za obračun penzija 14 KM, a da, najjednostavnije gledano, osoba koja je 40 godina imala prosječnu platu u odnosu na prosječnu platu u godini sa kojom se poredi, imati će 40 bodova.

"To znači da će ta osoba imati penziju 560 KM. Sa više bodova će imati veću, a sa manje bodova manju penziju, ali je donja granica 326 KM. Dakle, to je minimalna penzija", rekao je Krnjić za Klix.ba.

Prema Krnjićevim riječima, osim novim penzionerima, zakon će djelimično suzbiti nepravdu kada je riječ o postojećim.

"Onima koji su penzionisani do 31. jula 1998. godine bit će penzije povećane za 10 posto, odnosno onima koji su penzionisani do 31. decembra 2007. godine bit će penzije povećane za pet posto", istakao je Krnjić, dodavši da će, kad zakon počne s primjenom, praktično ući u pravedniji sistem postojeći penzioneri.

Istakao je da će se penzije usklađivati, što do sada nije postojalo, a što je u principu bio najveći problem postojećeg sistema.

"Usklađivanje penzija je bilo isključeno intervncijom OHR-a 2001. godine. Sad se penzije ponovo usklađuju i to po koeficijentu, po poznatoj švicarskoj formuli. Buduća vrijednost će se usklađivati prema porastu plata", kazao je Krnjić za Klix.ba.

Dodao je da je sistem sada postavljen tako da će ovisiti o realnim ekonomskim parametrima, kretanju plata, troškovima života.

"Na taj način gledano zakon je jako dobar, za budućnost", kategoričan je Krnjić.

Istakao je da je u usvojenom zakonu osnovna granica 40 godina radnog staža, što je bilo i dosad.

"Ukoliko radnik nema 40 godina staža, onda ima mogućnost da ide u starosnu penziju za šta je neophodno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Dosad je bilo 20 godina", podsjetio je Krnjić.

Dodao je da je zakon omogućava ponovo prijevremeno penzionisanje, ali sa postepenim podizanjem granice staža.

"Granice životne starosti definitivno ostaje 65. Staž od 35,5 za muškarce i 30,5 za žene će ići do 40 godina, i svake godine će se pomjerati po pola godine", istakao je Krnjić.

Direktor Federalnog zavoda za PIO je kazao da je njima najbitnije da sa novim zakonom biti zaustavljeno klizanje, odnosno porast rashoda i porast nepravde.

"Novi penzioneri su imali sve više i više. Ima ih skoro hiljadu koji imaju penziju veću od plate. To ne postoji nigdje. Ovim zakonom će se postaviti stvari realno. Neće više biti nekontrolisanog porasta rashoda na nepravednoj osnovi. Sistem će biti osiguran da ostane u finansijskoj ravnoteži", zaključio je Krnjić.

IZVOR: Klix.ba