FIA: Informacija za obveznike izdrade i predaje finansijskih izvještaja za 2017. godinu

Od 1.1.2018. godine elektronska verzija finansijskih izvještaja podrazumijeva snimanje vrijednosti finansijskih izvještaja u excel dokument. Elektronska verzija finansijskog izvještaja koja se snima na CD podrazumijeva snimanje vrijednosti finansijskih izvještaja u excel dokumente Agencije. Predlošci excel dokumenata za sve tipove obveznika predaje finansijskih izvještaja nalaze se u listi:

– Preuzmite excel dokument za budžetske korisnikeBudžetski korisnici
– Preuzmite excel dokument za bankeBanke
– Preuzmite excel dokument za fondoveFondovi
– Preuzmite excel dokument za osiguranjaOsiguranja
– Preuzmite excel dokument za privredna društvaPrivredna društva
– Preuzmite excel dokument za udruženjaUdruženja

Prilikom popunjavanja excel dokumenta nije potrebno voditi računa o formatiranju vrijednosti. Ukoliko se radi o većim brojevima nije potrebno stavljati tačke ili zareze da bi broj bio čitljiviji.

Da bi excel dokument bio ispravan tehnički raspored sheet-ova, kolona, brisanje sheet-ova, brisanje predefinisanih vrijednosti i sl. nije dozovljeno i takav excel dokument smatra se nevalidnim. U slučaju da pravno lice ne predaje neki od bilansa raspored sheet-ova i predefinisanih vrijednosti ne smije biti promjenjen.

Ukoliko excel dokument sadrži greške one će se prikazati u tekstualnom dokumentu, a ukoliko ne sadrži greške poruka o uspiješnoj provjeri prikazaće se na ekranu.

Greške u matematičkim kontrolama se najčešće dešavaju jer vrijednosti nisu cjelobrojne i imaju vrijednosti iza zareza.

Procentualne vrijednosti iznosa stope u obrascu „Obračun naknada za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma“ mogu se mijenjati prema kantonalnim propisima. Vrijednost stope ne mora sadržavati znak % da bi se naznačilo da se radi o procentualnoj vrijednosti.

Dosadašnja praksa je podrazumijevala snimanje XML dokumenta finansijskog izvještaj kao elektonsku verziju. U narednoj 2018. godini XML dokument se izbacuje i zamjenjuje excel dokumentima koje će biti potrebno snimiti na CD/DVD.

Sve vrste obveznika predaje finansijskih izvještaja imaju svoj predložak excel dokumenta u kojem treba snimiti vrijednosti iz obrazaca finansijskog izvještaja. Novi excel dokumenti sadrže kolone ili mjesta za sve vrijednosti iz finansijskog izvještaja uključujući i ostale obrasce (vodna naknade, naknade za šume, obrasce o investicijama itd).

Svi obveznici su dužni da u skladu sa članom 37. Zakona o računovodstvi i reviziji u FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 83/09) dostave finansijske izvještaje pravnih lica potpisane od strane certificiranog računovođe sa važećom licencom i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica, ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica – podnosioca izvještaja.

Rok za dostavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa članom 44. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 83/09)  je do posljednjeg dana februara tekuće 2018.  godine za prethodnu 2017. godinu.

Naknade za prijem, kontrolu, ispravke i čuvanje računovodstvenih iskaza o poslovanju pravnih osoba u iznosu od:

Finansijski izvještaj (godišnji, likvidacioni, konsolidovani) u pisanoj i elektronskoj formi 70,00 KM
Finansijski izvještaj u pisanoj formi (godišnji, likvidacioni, konsolidovani) 90,00 KM
Revizorski izvještaj u pisanoj i elektronskoj formi 50,00 KM
Revizorski izvještaj u pisanoj formi 70,00 KM

NAPOMENA: NAVEDENE USLUGE OSLOBOĐENE SU PLAĆANJA PDV.

Naknada za prijem, kontrolu i ovjeru finansijskih izvještaja te ostalih usluga koje su navedene u Odluci uplaćuju na transakcijske račune Finansijsko-informatičke agencije kod sljedećih banaka:

UniCredit Bank d.d. Mostar:Union Banka d.d. Sarajevo:

Raiffeisen Bank d.d. BiH:

  3387202238284024  1027080000005974

  1610000145760068