Časopis Oktobar 2016

S A D R Ž A J

1. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Računovodstvena profesija - zanat, struka i nauka

2. Mr. oec Denis Zukić
Tretman poreza po odbitku u skladu sa novim Zakonom o porezu na dobit u FBiH

3. Fuad Balta, dipl. oec
Prilagođavanje fi nansijskog poslovanja u Federaciji BiH propisima Europske unije

4. Mr. oec Samir Sunulahpašić
Računovodstveni aspekti stečaja preduzeća - II dio

5. Mr. sc. Gabriela Čilić Kardov
Financijski učinci primjene računovodstvenih politi ka na području amortizacije

6. Dr. sc. Dinka Antić
Efekti nove politi ke oporezivanja duhanskih prerađevina 2014-2016

7. Dr. sc. Jozo Piljić
Neke od mjera u suzbijanju nezakonite evazije poreza na dodanu vrijednost

8. Safi ja Žilić, dipl. oec
Ugovor o zajmu između pravnih lica

9. Nedim Čustović, dipl. oec
Prihvatanjem aplikacije za članstvo u EU, BiH mora prvo uspostaviti harmoniziran „Finansijski nadzor - javnih fi nansija“

10. Bogoljub Raff aelli, dipl. iur.
Stres

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa

12. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Kraći osvrt na penzijsko i invalidsko osiguranje u Federaciji BiH i dalji pravci razvoja

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa

15. Iz Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH