Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće- Kanton Sarajevo

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 17/19 od 25.04.2019. godine objavljena je Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće.

Ovom uredbom uređuju se uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava koja pripadaju državnim službenicima i namještenicima u kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama i drugim organima kantonalne uprave (u daljnjem tekstu: kantonalni organ uprave), koja nemaju karakter plaće, a čija visina i način ostvarivanja nisu u potpunosti regulisani Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zakon).

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/12, 25/14 i 21/18).

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljianja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Uredbu možete preuzeti: https://eliteworks.agency/clients/feb/wp-content/uploads/2019/04/Sluzbene-novine-Kantona-Sarajevo.docx


Prestala obaveza vođenja knjige KEUB

U "Službenom glasniku BiH" broj 28/19 od 12.04.2019. godine objavljeno je Uputstvo o stavljanju van snage uputstva o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna.

Ovim Uputstvom van snage je stavljeno Uputstvo o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna koje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH" broj 11/11 od 14.2.2011. godine.  Stavljanjem van snage predmetnog Uputstva ukinuta je između ostalog i obaveza vođenja knjige evidencije utroška brašna (KEUB).  Ove izmjene primjenjuju se od 20.02.2019. godine.

Uputstvo koje je stavljeno van snage možete preuzeti preko sljedećeg linka UPUTSTVO

 


Pravilnik o mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 26/19 od 19.04.2019. godine  objavljen je Pravilnik o mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Ovim pravilnikom uređuju se radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupak utvrđivanja i postupak revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, potrebna dokumentacija, stepen uvećanja staža osiguranja na tim radnim mjestima, snižavanje starosne granice za sticanje prava na penziju, način uspostavljanja evidencije i druga pitanja vezana za radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/12). Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Pravilnik možete preuzeti: https://eliteworks.agency/clients/feb/wp-content/uploads/2019/04/Sluzbene-novine-Federacije-BiH-26-19.docx

 


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2019. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 26/19 od 19.04.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2019. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2019. godine iznosi 895 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2019. godine iznosi 1.372 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period decembar 2018. godine - februar 2019. godine iznosi 911 KM.

 


Vrijednost općeg boda za penzije povećana na 14,50 KM

Vlada Federacije BiH, na sjednici održanoj 18.04.2019. godine je dala saglasnost na usklađenu novu i veću vrijednost općeg boda za obračun penzija u 2019. godini u visini od 14,50 KM, koji će biti primjenjivan za sve koji u FBiH budu penzionisani u ovoj godini.

Prema članu 78. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, vrijednost općeg boda se od 1.1.2019. godine usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini.

Na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća je u 2018. u odnosu na 2017. godinu povećana za 3,6 posto. Nakon što se na usvojenu vrijednost općeg boda od 14 KM primjeni procenat usklađivanja od 3,6 posto, izračunata usklađena vrijednost općeg boda za 2019. godinu iznosi 14,50 KM (14 KM x 1,036).

Visina starosne penzije određuje se tako što se lični bodovi osiguranika pomnože sa vrijednošću općeg boda na dan ostvarivanja prava.

Izvor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

 


Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost

U "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 27/19 od 09.04 2019. godine ovjavljeno je Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.

Na osnovu člana 52. stav (9) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.

Ovim Uputstvom propisuju se uvjeti i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanja poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", od kada se i primjenjuje.

Uputstvo možete preuzeti ovdje: http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/69pzLoPc8fY=


Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti

U "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 27/19 od 09.04 2019. godine objavljeno je  Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti.

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti.

Ovim Uputstvom se bliže utvrđuju pravila u postupku kreiranja poreznih prijava u podsistemu ePorezi i postupanje sa poreznim prijavama za određeni porezni period te način kreiranja razreza poreza po službenoj dužnosti na osnovu porezne prijave koju Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu UIO) donosi u ime poreznog obveznika i koja se automatski kreira u podsistemu ePorezi.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", od kada se i primjenjuje.

Uputstvo možete preuzti ovdje: http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/XI2JMzzPNd0=


Časopis April 2019

omot april 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

  1. Fuad Balta

Porezni povrati

Povrat poreza i drugih javnih prihoda zbog preplaćenih ili pogrešno uplaćenih poreznih obaveza nije moguće ostvariti bez odgovarajuće saradnje obveznika koji traži povrat i aktivnosti nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH. Pošto se i u ovom slučaju radi o povratu poreza na dohodak, ali u budžetsku kasu odnosne općine, jedini ispravan način ispravke greške je da svaki od zaposlenika, kojima su za više od 12 isplaćenih plaća, ustvari, uvećani lični odbici na koje nisu imali pravo, što je moguće prije podnesu ispravljenu godišnju prijavu poraza na dohodak (GPD-1051) i da uz istu prilože uplatnice o plaćenom porezu na dohodak u visini nepravilno isplaćenih, odnosno većih iznosa ličnih odbitaka! To znači da zaposlenici imaju pravo na povrat poreza na dohodak za lične odbitke u mjesecima za koje su radili, ali im nije isplaćena plaća - naravno, najviše do visine uplaćenog poreza na dohodak, a svim radnicima kojima je uz isplatu više od 12 plaća „dodatna“ plaća uvećavana za lične odbitke, uz već opisanu proceduru, dužni su da uplate iznos poreza na  dohodak u odgovarajućoj visini uz OBAVEZNO podnošenje obrasca GPD-1051!

 1. Milica Vidović

Uloga i značaj podataka o krajnjoj potrošnji za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza u BiH

Porezi u savremenoj državi predstavljaju osnovni i najvažniji oblik javnih prihoda. Prikupljanjem poreza i drugih javnih prihoda država obezbjeđuje sredstva koja su joj neophodna za zadovoljenje potreba njenih građana, a koje se ogledaju u finansiranju infrastrukture, izgradnji i finansiranju zdravstvenih ustanova, obrazovnih institucija kao i izgradnji drugih javnih dobara što je od opšteg interesa za sve građane. Porezi u savremenoj državi čine oko 2/3 ukupnih prihoda državnog budžeta. S obzirom na uređenje Bosne i Hercegovine pitanje raspodjele ostvarenih prihoda od indirektnih poreza je veoma osjetljivo. Ono je egzistencijalno i političko pitanje te mu je neophodno posvetiti dužnu te na struci i nauci utemeljenu pažnju. Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda regulisan je način uplate indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za koje je odgovorna Uprava za indirektno oporezivanje, pravila za vođenje Jedinstvenog računa za prikupljanje prihoda od indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, doznačavanje i raspodjela prikupljenog prihoda Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH kao i knjigovodstvene evidencije za Jedinstveni račun, informisanje u pogledu prikupljanja, doznačavanja i raspodjele prikupljenog prihoda. Uprava za indirektno oporezivanje vodi Jedinstveni račun na koji se uplaćuju svi prihodi po osnovu indirektnih poreza. Pojedinačni koeficijenti za raspodjelu i doznačavanje prikupljenih prihoda od indirektnih poreza prema Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH utvrđuju se kao odnos sume krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost za robu i usluge na teritoriji datog korisnika prihoda (Republika Srpska, Federacija BiH i Distrikt Brčko BiH) i ukupne sume krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, koje su unesene u evidenciju Uprave za indirektno oporezivanje za isti period.

 1. Dr.sc. Dinka Antić

Pravila oporezivanja vaučera u EU

Vaučer je postao simbol svih oblika trgovine u kojima se plaćanje ili promocija dobara ili usluga vrši pomoću elektronske kartice, bona ili kupona. Do sada su članice na različit način oporezivale vaučere, neke odmah po izdavanju, a druge u momentu realizacije vaučera kada se vrši promet dobara ili usluga. Od 2019. godine EU primjenjuje nova pravila oporezivanja vaučera PDV-om. Tržište vaučera u EU je raslo uporedo sa rastom tržišta informatičkih i telekomunikacijskih usluga. Pravila oporezivanja PDV-om na razini EU kreirana su za tradicionalne metode prodaje u trgovini. U nedostatku jedinstvenih pravila oporezivanja PDV-om članice su primjenjivale nacionalna pravila. Autonoman i nekonzistentan tretman oporezivanja vaučera u članicama proizvodio je probleme poslovnoj zajednici i poreznim administracijama u smislu pravne nesigurnosti u poslovanju na tržištu Unije. Rast tržišta vaučera u takvim uvjetima dovodio je do dvostrukog oporezivanja ili dvostrukog neoporezivanja, sa negativnim posljedicama po prihode i konkurentnost EU. Neusklađenost pravila oporezivanja stvorila je prostor za pojavu štetne porezne konkurencije između članica i tržišnih distorzija. Izmjenama Direktive Vijeća 2006/112/EC, koje su u primjeni od 1.1.2019., propisane su definicije jednonamjenskih i višenamjenskih vrsta vaučera, u cilju lakšeg razlikovanja u konkretnim situacijama oporezivanja. Uvedena su jedinstvena pravila oporezivanja prema kojima se transfer jednonamjenskog vaučera smatra prometom dobara ili usluga na koje se odnosi vaučer. Višenamjenski vaučeri će biti oporezivi samo u momentu njihovog otkupa, iz čega proizilazi da transferi vaučera u prometnom lancu neće biti oporezivi. Osnovicom za obračun PDV-a smatraće se prodajna cijena koju plaća potrošač ili nominalna vrijednost vaučera umanjena za pripadajući PDV na dobra i usluge koja se isporučuju.

 1. Hajrudin Hadžimehanović

 Funkcionisanje Jedinstvenog računa UIO i učešće pojedinih nivoa vlasti u prihodima sa Jedinstvenog računa

Raspodjela prihoda sa Jedinstvenog računa u BiH regulirana je zakonima i provedbenim aktima. Provedbeni akt koji je donio Upravni odbor UIO za primjenu zakonske odredbe kojim je propisana raspodjela preostalog prihoda između entiteta odnosi se samo na propisivanje metodologije izračuna i obezbjeđenje normativnih uvjeta da su „koeficijenti doznačavanja“ izračunati na bazi prijava o krajnjoj potrošnji. Prema tome, kada se govori o raspodjeli prihoda sa Jedinstvenog računa, potrebno je imati na umu usvojena zakonska rješenja koja se jedino mogu implementirati, a sve što nije u skladu sa usvojenim rješenjima može biti samo predmet diskusije ili eventualnih inicijativa za izmjene važećih zakonskih rješenja. U skladu sa metodologijom funkcionisanja Jedinstvenog računa UIO i Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH vrši se blagovremena raspodjela prihoda od indirektnog oporezivanja u FBiH.

 1. Safija Žilić

Uloga odbora za reviziju u korporativnom upravljanju

 Efektivno korporativno upravljanje danas predstavlja važan mehanizam za zaštitu dioničara, a odbor za reviziju je, prema savremenim konceptima korporativnog upravljanja, izuzetno značajna komponenta tog mehanizma. Zato je bitno da uloga odbora bude dobro definisana i da se njegove nadležnosti obavljaju u skladu sa najboljom praksom u ovoj oblasti. Ta praksa je znatno kompleksnija nego ranije, jer se djelokrug rada odbora stalno proširuje, naročito u posljednjoj deceniji, kao posljedica finansijskih skandala i finansijske krize u mnogim zemljama svijeta. U brojnim velikim preduzećima uprava formira odbore i komisije na koje prenosi neke od svojih nadležnosti, koje se efikasnije obavljaju ako se njima bavi posebno tijelo. Jedno od takvih je odbor za reviziju, zadužen za nadzor finansijskog izvještavanja, interne kontrole i interne i eksterne revizije. Zahtjevi koji se postavljaju preduzećima, naročito onima čijim se dionicama trguje na berzama, sve su veći i složeniji, jer je oblast finansijskog izvještavanja, kontrole i revizije, predmet povećane pažnje direktno zainteresovanih subjekata (investitora, regulatora, kreditora i dr.) i šire javnosti. Zbog toga se od odbora za reviziju traži da u djelokrug svog rada uključe i pitanja kojima se tradicionalno, ranije, nije bavio, kao što je nadzor finansijskog izvještavanja i interne kontrole i nadzor interne revizije.

 1. Nedim Čustović

Uloga računovodstvene funkcije FUK-a i interne revizije u sprječavanju prevara

Prateći problematiku nepravilnosti i prevara uočili smo da su poslovni subjekti sve češće izloženi raznim oblicima prevarnih postupanja. Gotovo da ne postoji poslovni subjekt koji nije izložen riziku prevara. Prevare za sobom nose velike financijske poteškoće i štete za poslovne subjekte. Zadnjih godina financijskim prevarama naročito su izložena privredna društva, javne korporacije, banke, leasing društva, osiguravajuća društva i skoro svakodnevno su na djelu porezne (indirektni i direktni porezi) utaje. Pored navedenih prevara često se dešavaju i prevare u vidu lažiranja finansijskih izvještaja. U BiH postoje nerealna očekivanja o ulozi revizora u otkrivanju prijevara. Stvarna je situacija takva da revizor ne može otkriti i procesuirati sve prevare. Nepravilnosti i prevare su se počele sistemski tretirati tek nakon donošenja zakonodavnog okvira finansijskog upravljanja i kontrola u BIH (Zakon o finansiranju institucija u BiH, Zakon o internoj reviziji u BiH, Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH, Zakon o internoj reviziju u FBIH, Zakon o sistemima interne kontrole u RS-u. S tim u vezi važno je istaći da ovi zakoni definišu termine i definicije nepravilnosti prevara, zatim preventivno sprječavanja nastanka prevara kroz adekvatno finansijsko upravljanje i kontrolu na bazi procjene rizika, imajući u vidu da zaposlenici i interni revizori nemaju adekvatno znanje o otkrivanju prevara ali zato rade na procjeni rizika o prevarama.U  svakoj reviziji interni revizori trebaju uzeti u obzir rizik prevare, trebaju zadržati ”revizorski skepticizam”, upozoriti na „prilike” koje dovode do prevara (nedostaci u internim kontrolama), nastojati obaviti reviziju procesa upravljanja rizikom prevare i dati preporuke za uspostavu ili poboljšanje finansijski isplativih kontrola kako bi se pomoglo odvraćanju od prevare.

 1. Mr. oec Elman Nadžaković

Proces planiranja i izrade budžeta u Bosni i Hercegovini

Budžetsko planiranje u prvom koraku predstavlja proces izgradnje ili kreiranja  budžeta, a u udrugom se koristi za kontrolu poslovanja i utroška sredstava. Prema tome, svrha budžetskog planiranja je ublažavanje rizika od lošijih finansijskih rezultata od očekivanih. Prvi korak u planiranju budžeta je izgradnja ili izrada budžeta. Priprema i planiranje budžeta predstavlja važan alat koji se koristi za upravljanje i ulaznim i izlaznim sredstvima organizacije ili države. Planiranje će zadržati smjernice o tome kako se sredstva troše i gdje se isplaćuju, kao i kontrolu potrošenih sredstava.

 1. Mirjana Matić,MScM

Pravni i institucionalni okvir sistema državne pomoći u Bosni i Hercegovini

Od Bosne i Hercegovine se, kao i od većine tranzicijskih zemalja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, zahtijeva da u što kraćem vremenskom periodu uskladi nacionalni pravni sistem sa pravnom stečevinom Evropske unije i provede reforme preuzete potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH. Državna pomoć predstavlja sastavni dio industrijske politike neke zemlje i jedna je od mjera uz pomoć kojih država utiče na tržišni položaj određenih preduzeća ili privrednih grana.  Imajući u vidu navedeno, sistemu državne pomoći potrebno je posvetiti veliku pažnju. Kontrola državne pomoći je ključna u zaštiti tržišne konkurencije i to ne samo radi ostvarenja jednakog poslovanja na tržištu već i zbog povećanja konkurentnosti preduzetnika. Bolja i efikasnija kontrola svakako bi pridonijela boljoj alokaciji sredstava, koja bi pak bila zasnovana na kriterijima maksimalne koristi i povrata sredstava. Sve to dovelo bi do efikasnije raspodjele sredstava te u konačnici  i do većeg rasta privrede.

 1. Bernard Iljazović

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi – CAF model

U razvijenim europskim državama moderna javna uprava predstavlja kvalitetni i efikasni javni servis u punom smislu te riječi u pružanju javnih usluga svojim korisnicima, odnosno građanima, te jedan od značajnih pokretača gospodarskog rasta i razvoja. Za postizanje tih ciljeva neophodne su korjenite promjene u svim segmentima rada javne uprave, kao i kontinuirano uvođenje novih tehnika i metoda rada koje će omogućiti uspješno prilagođavanje novonastalim okolnostima, a posebice potrebama korisnika javnih usluga. Na taj način se jedino može postići da javna uprava u pružanju svojih usluga bude što kvalitetnija, učinkovitija, brža, dostupnija na obostrano zadovoljstvo kako nositelja tih usluga tako i korisnika, odnosno građana. Imajući u vidu sve pozitivne aspekte CAF modela u upravljanju kvalitetom, nesumnjivo je da njegova implementacija javnim organizacijama donosi brojne beneficije, no ostaje pitanje kada će se isti primjenjivati u javnoj upravi FBiH. Prvih pomaka ipak ima jer su već neke javne organizacije uspješno primijenile navedeni model, te su započele i stručne edukacije na tu tematiku.

 1. Dr. sc. Jozo Piljić

Projektno financiranje kao suvremeni način financiranja javne infrastrukture

Rast standarda i blagostanja građana te gospodarski razvitak države ili regije nedvosmisleno ovise o razvitku infrastrukture. Ulaganja u infrastrukturu velika su, sveobuhvatna i skupa pa su javni prihodi često nedostatni za pokriće troškova njihove izgradnje. Javni sektor nije uvijek u mogućnosti uobičajenim načinima financiranja prikupiti dovoljno javnih prihoda za izgradnju ili modernizaciju infrastrukturnih objekata kao što su, na primjer, prometnice, vodovodi, kanalizacije, zračne luke, mostovi, tuneli, telekomunikacijski sustavi, sustavi ekološke zaštite i drugo. Te nedostatke financijskih sredstava moguće je riješiti udruživanjem privatnog i javnog sektora. Sredstva privatnog sektora, sukladno načelima profitabilnosti i ekonomičnosti, ulagat će se u one projekte koji mogu funkcionirati kao nezavisni gospodarski sustavi i kojim će eksploatacija omogućiti zadovoljavajuću stopu povrata na uložena sredstva i uz prihvatljiv stupanj rizika. U raznim oblicima sudjelovanja privatnog i javnog sektora postoje znatne mogućnosti za rješavanje nemalih infrastrukturnih poteškoća. Ovakvo partnerstvo bit će i ostvareno ukoliko su rizik i stopa povrata na uložena sredstva zadovoljavajuće alocirani između privatnog i javnog sektora.

 1. Mr iur Faruk Latifović

Prikaz pojedinih ekonomskih aspekata javno – privatnog partnerstva: kratko određenje za „neekonomiste“

Javno – privatno partnerstvo jeste jedan od oblika saradnje javnog i privatnog sektora radi zadovoljenja određenog javnog interesa. Taj oblik saradnje nosi niz praktičnih ekonomskih benefita, pa je postao predmetom interesa laičke javnosti, ali i istraživačkim fokusom niza naučnih disciplina. Javno – privatno partnerstvo se tako, u svojoj savremenoj formi, po utjecajem doktrine New Public Management-a i neoklasičnih ekonomskih škola, definitivno, pozicioniralo na tromeđi prava, ekonomije i politologije. To dalje znači da nije moguće njegovo svestrano izučavanje sa pravnog motrišta bez posjedovanja izvjesnih ekonomskih znanja. Na isti način kao što se ekonomisti ne mogu baviti JPP bez poznavanje pravnih kategorija, važi i obrnuto: pravnici zaposleni u ovoj branši trebaju posjedovati izvjesna ekonomska znanja iz ove oblasti. Nije moguće spoznati totalitet ustanove JPP bez istovremenog spoznavanja pravnih i ekonomskih disciplina.

 1. Emsud Muhadžić

Pravo manjinskih dioničara na tužbu u ime dioničkog društva    

Članovi upravnih i nadzornih organa dioničkih društava imaju određena ovlaštenja u vezi vođenja poslova i zastupanja, kao i nadzora nad vođenjem poslova društva. Postojanje ovih ovlaštenja članova upravnih i nadzornih organa dioničkih društava pretpostavlja i postojanje njihove odgovornosti u slučaju ako oni ne ispunjavaju svoje obaveze, kao i obavezu postupanja s određenom pažnjom u obavljanju tih ovlaštenja. Pritom članovi upravnih i nadzornih organa društva u prvom redu odgovaraju samom društvu koje je samostalni pravni subjekt u pravnom prometu, ali oni moraju voditi računa i o interesima različitih učesnika koji se javljaju u dioničkom društvu. Tako u prvom redu o interesima samog društva, ali i interesima dioničara, zaposlenika, vjerovnika društva i određenih općih interesa. U slučaju povrede obaveza članova upravnih i nadzornih organa dioničkog društva samim se dioničarima daje mogućnost da podnosu tužbe za naknadu štete protiv članova upravnih i nadzornih organa. Te tužbe podnose se u ime dioničkog društva, a eventualna naknada štete dosuđuje se u korist dioničkog društva, a ne individualnih dioničara. Pretpostavka za njihovo podnošenje jest da je došlo do posrednog nastanka štete za dioničare štetnim radnjama članova upravnih i nadzornih organa. Na taj način se tužbe u ime dioničkog društva pojavljuju kao značajna pravna sredstva kojima dioničari mogu uticati na korporativno upravljanje u dioničkom društvu.

  13. Safeta Lukačević

Donošenje odluka u menadžerskom svijetu – aspekti odlučivanja

Odlučivanje i sistem odlučivanja su od izuzetnog značaja za privredna društva i druge pravne osobe. Naime, nema kvalitetnog korporativnog upravljanja, pa onda ni ekonomski uspješnih privrednih subjekata bez dobro razrađenog odlučivanja. Donošenje odluka ili odlučivanje je proces biranja između više mogućnosti. To je temeljni misaoni proces koji se sastoji od prepoznavanja i biranja mogućih rješenja koja vode do nekog željenog stanja ili željenog rješenja. Odlučivanje obično rezultira odabirom akcije koju treba poduzeti ili strategije koju treba primijeniti u praksi. Osnovna razlika između menadžera i ostalih zaposlenih je nivo odlučivanja kao i tip odluka koje oni donose. Ono što je najteže i najodgovornije u samom rukovođenju jest donošenje (ispravnih) odluka. I na kraju, kako sve ipak zavisi od ljudskih resursa, izuzetno je bitno ko će biti uključen u sistem odlučivanja.

 1. Džana Kadribegović

Šta sadrži  Uredba o prijemu u radni odnos u javnom  sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19 ) propisan je postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija, te u privrednim društvima u kojima Federacija sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala (u Uredbi označen terminom: poslodavac).   Treba naglasiti da se Uredba ne primjenjuje u zavodima, agencijama direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom u kojima se na postupak prijema u radni odnos primjenjuju propisi kojima je uređen radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe. Kod gore navedenog poslodavca, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja. U Uredbi su predviđene i određene iznimke od obaveze javnog oglašavanja.

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa

 

 

 

 

 


SEMINAR: PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP), EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI 9, OBAVEZA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U VEZI SA ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA, RASPODJELA I ISPLATA DOBITI

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP)
 • EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI 9
 • OBAVEZA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U VEZI SA ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
 • RASPODJELA I ISPLATA DOBITI

Cilj Seminara:

Objavom novih MSFI-ova (MSFI 9, MSFI 15 i MSFI 16), dodatno je zakomplikovana računovodstvena profesija. Naime, MSFI 9 ne odnosi se isključivo na finansijske institucije, već na sva pravna lica koja primjenjuju MRS/MSFI. Prema zahtjevima MSFI-a 9, uveden je novi način vrednovanja potraživanja prema kupcima, prema kojem se potraživanja umanjuju i u situacijama kada su naplativa!? Nadalje, MSFI 15 zahtjeva da se fakturisani prihod procjeni, tj. velika je mogućnost da fakturisani iznos ne predstavlja ostvareni prihod. MSFI 16 u potpunosti je promijenio računovodstveni postupak evidencije najma stalnih sredstava, gdje najmoprimac ima obavezu bilansiranja unajmljene  imovine koja formalno i pravno nije u njegovom vlasništvu.

Odgovor na pitanje „Kako izbjeći primjenu navednih standarda?“, krije se u standardima za mala i srednja preduzeća. Cilj seminara je učesnike upoznati sa prednostima i mogućnostima primjene ''malih standarda''. Ono što svakako raduje računovodstvenu profesiju jeste informacija da ''male standarde'' mogu primjenjivati i ona pravna lica koja su razvrstana kao srednja i velika u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH.

Još jedna od dodatnih obaveza za finansijsko-računovodstvenu profesiju jeste primjena odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koja se odnosi u većem dijelu na račnovođe, revizore, porezne savjetnike i sl. Navedni Zakon propisuje niz obaveza koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti, dovoljno je reći da minimalna kazna za nepostupanje po navedenom zakonu iznosi 20.000,00 KM.

 

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • MOSTAR, 15.4.2019. Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 16.4.2019. PC UNITIC
 • TUZLA, 17.4.2019. Hotel Tuzla
 • ZENICA, 18.4.2019. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 19.4.2019. Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSFI za MSP)

 • Šta dobivamo sa primjenom MSFI za MSP?
 • Jednostavnost u primjeni računovodstvenih standarda i finansijskih izvještaja
 • Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
 • Ko sve može primjenjivati MSFI za MSP
 • Razlike u odnosu na “velike” MRS/MSFI
 • Mogućnost primjene MSFI za MSP za društva koja su razvrstana kao velika
 • Način prelaska sa “velikih” na “male” standarde
 • Prikaz prve primjene MSFI za MSP
 • Porezni efekti prelaska na MSFI za MSP
 • Obaveza evidentiranja u bilješkama informacije o prelasku na MSFI za MSP
 • Promjena računovodstvenih politika radi prelaska na MSFI za MSP
 • Kontni plan i obrasci koji se koriste prilikom primjene MSFI za MSP
 • Prikaz računovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava, zaliha, najma, prihoda i dr. u skladu sa MSFI za MSP

EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI-u 9

 • Obavezna primjena na sva pravna lica
 • Novi način vrednovanja potraživanja prema kupcima
 • Prikazivanje gubitaka od potraživanja čak i kada su potraživanja naplativa
 • Procjena gubitaka od potraživanja prema kupcima
 • Primjer pojednostavljenog pristupa procjene potraživanja

OBAVEZA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U VEZI SA ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

 • Računovođe, revizori i porezni savjetnici kao obveznici primjene Zakona
 • Zadaci i obaveze
 • Posebne obaveze lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti (advokati, advokatska društva, revizorska društva, samostalni revizori, fizička i pravna lica koja obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja)
 • Imenovanje ovlaštenih osoba iz oblasti sprječavanja pranja novca
 • Obavezna izrada internog programa procjene rizik
 • Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija
 • Redovito obrazovanje i stručno osposobljavanje
 • Ograničenja u gotovinskom plaćanju
 • Čuvanje i zaštita podataka i vođenje evidencija
 • Obaveza obavještavanja nadležnih organa
 • Kaznene odredbe za pravna lica i odgovorna lica

 RASPODJELA I ISPLATA DOBITI - pravni, računovodstveni i porezni aspekt

 • Odluka skupštine o načinu raspodjele dobiti - osnov za knjiženje
 • Ograničenje isplate dobiti prema Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o finansijskom poslovanju
 • Potrebna dokumentacija za ostvarenje prava na isplatu dobiti
 • Mogućnost akontativne isplate dobiti
 • Knjiženje akontativne isplate dobiti
 • Šta sa akontativnom isplatom dobiti nakon 31.12.?
 • Uslovi koje postavljaju određene banke kod akontativne isplate dobiti
 • Obaveza predaje obrasca ID 813
 • Koja isplaćena dobit je oporeziva?
 • Tretman poreza po odbitku prilikom isplate dobiti
 • Ograničenje isplate dobiti prilikom korištenja poreznih poticaja
 • Isplata dobiti u stvarima, pravima i novcu
 • Isplata dobiti u gotovini
 • Prebijanje obaveza za isplatu dividende sa potraživanjem prema vlasniku (pozajmica)
 • Isplata dividende u stalnim sredstvima društva, tretman transferne cijene
 • Isplata dividende stranom vlasniku, treman Zakona o deviznom poslovanju
 • Isključivanje primljene dividende iz porezne osnovice

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14