SEMINAR: PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP), EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI 9, OBAVEZA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U VEZI SA ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA, RASPODJELA I ISPLATA DOBITI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP)
 • EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI 9
 • OBAVEZA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U VEZI SA ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
 • RASPODJELA I ISPLATA DOBITI

Cilj Seminara:

Objavom novih MSFI-ova (MSFI 9, MSFI 15 i MSFI 16), dodatno je zakomplikovana računovodstvena profesija. Naime, MSFI 9 ne odnosi se isključivo na finansijske institucije, već na sva pravna lica koja primjenjuju MRS/MSFI. Prema zahtjevima MSFI-a 9, uveden je novi način vrednovanja potraživanja prema kupcima, prema kojem se potraživanja umanjuju i u situacijama kada su naplativa!? Nadalje, MSFI 15 zahtjeva da se fakturisani prihod procjeni, tj. velika je mogućnost da fakturisani iznos ne predstavlja ostvareni prihod. MSFI 16 u potpunosti je promijenio računovodstveni postupak evidencije najma stalnih sredstava, gdje najmoprimac ima obavezu bilansiranja unajmljene  imovine koja formalno i pravno nije u njegovom vlasništvu.

Odgovor na pitanje „Kako izbjeći primjenu navednih standarda?“, krije se u standardima za mala i srednja preduzeća. Cilj seminara je učesnike upoznati sa prednostima i mogućnostima primjene ”malih standarda”. Ono što svakako raduje računovodstvenu profesiju jeste informacija da ”male standarde” mogu primjenjivati i ona pravna lica koja su razvrstana kao srednja i velika u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH.

Još jedna od dodatnih obaveza za finansijsko-računovodstvenu profesiju jeste primjena odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koja se odnosi u većem dijelu na račnovođe, revizore, porezne savjetnike i sl. Navedni Zakon propisuje niz obaveza koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti, dovoljno je reći da minimalna kazna za nepostupanje po navedenom zakonu iznosi 20.000,00 KM.

 

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • MOSTAR, 15.4.2019. Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 16.4.2019. PC UNITIC
 • TUZLA, 17.4.2019. Hotel Tuzla
 • ZENICA, 18.4.2019. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 19.4.2019. Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSFI za MSP)

 • Šta dobivamo sa primjenom MSFI za MSP?
 • Jednostavnost u primjeni računovodstvenih standarda i finansijskih izvještaja
 • Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
 • Ko sve može primjenjivati MSFI za MSP
 • Razlike u odnosu na “velike” MRS/MSFI
 • Mogućnost primjene MSFI za MSP za društva koja su razvrstana kao velika
 • Način prelaska sa “velikih” na “male” standarde
 • Prikaz prve primjene MSFI za MSP
 • Porezni efekti prelaska na MSFI za MSP
 • Obaveza evidentiranja u bilješkama informacije o prelasku na MSFI za MSP
 • Promjena računovodstvenih politika radi prelaska na MSFI za MSP
 • Kontni plan i obrasci koji se koriste prilikom primjene MSFI za MSP
 • Prikaz računovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava, zaliha, najma, prihoda i dr. u skladu sa MSFI za MSP

EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI-u 9

 • Obavezna primjena na sva pravna lica
 • Novi način vrednovanja potraživanja prema kupcima
 • Prikazivanje gubitaka od potraživanja čak i kada su potraživanja naplativa
 • Procjena gubitaka od potraživanja prema kupcima
 • Primjer pojednostavljenog pristupa procjene potraživanja

OBAVEZA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U VEZI SA ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

 • Računovođe, revizori i porezni savjetnici kao obveznici primjene Zakona
 • Zadaci i obaveze
 • Posebne obaveze lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti (advokati, advokatska društva, revizorska društva, samostalni revizori, fizička i pravna lica koja obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja)
 • Imenovanje ovlaštenih osoba iz oblasti sprječavanja pranja novca
 • Obavezna izrada internog programa procjene rizik
 • Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija
 • Redovito obrazovanje i stručno osposobljavanje
 • Ograničenja u gotovinskom plaćanju
 • Čuvanje i zaštita podataka i vođenje evidencija
 • Obaveza obavještavanja nadležnih organa
 • Kaznene odredbe za pravna lica i odgovorna lica

 RASPODJELA I ISPLATA DOBITI – pravni, računovodstveni i porezni aspekt

 • Odluka skupštine o načinu raspodjele dobiti – osnov za knjiženje
 • Ograničenje isplate dobiti prema Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o finansijskom poslovanju
 • Potrebna dokumentacija za ostvarenje prava na isplatu dobiti
 • Mogućnost akontativne isplate dobiti
 • Knjiženje akontativne isplate dobiti
 • Šta sa akontativnom isplatom dobiti nakon 31.12.?
 • Uslovi koje postavljaju određene banke kod akontativne isplate dobiti
 • Obaveza predaje obrasca ID 813
 • Koja isplaćena dobit je oporeziva?
 • Tretman poreza po odbitku prilikom isplate dobiti
 • Ograničenje isplate dobiti prilikom korištenja poreznih poticaja
 • Isplata dobiti u stvarima, pravima i novcu
 • Isplata dobiti u gotovini
 • Prebijanje obaveza za isplatu dividende sa potraživanjem prema vlasniku (pozajmica)
 • Isplata dividende u stalnim sredstvima društva, tretman transferne cijene
 • Isplata dividende stranom vlasniku, treman Zakona o deviznom poslovanju
 • Isključivanje primljene dividende iz porezne osnovice

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14