Kako na web stranici CBBiH pronaći tržišne kamatne stope?

Zbog čestih pitanja u vezi sa tržišnom kamatnom stopom na date/primljene zajmove, u nastavku donosimo instrukciju kako pristupiti web portalu CBBiH na kojem se nalazi podatak o tržišnim kamatnim stopama.

Svi podaci o kamatnim stopama objavljeni su na statističkom web portalu CBBiH, kojem možete pristupiti putem sljedećeg linka http://statistics.cbbh.ba/Panorama/novaview/SimpleLogin_bs_html.aspx

Nakon dvoklika na polje “Kamatne stope banaka” otvori se  prikaz svih tržišnih kamatnih stopa datih fizičkim i pravnim licima. Ukoliko se radi o pozajmici koja je data (ili primljena) fizičkom ili pravnom licu bez valutne klauzule, potrebno je pristupiti polju “Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM” (za fizička lica) ili “Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM” (za pravna lica).

Nakon dvoklika na jednu od dvije navedene pozicije, slijedi prikaz tržišnih kamatnih stopa. Kamatna stopa se određuje na osnovu vrijednosti zajma i perioda otplate zajma. Primjer: data je pozajmica pravnom licu u iznosu od 600.000,00 KM, na rok otplate od 2 godine. Tržišna kamatna stopa iznosi 3,115%.