Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 27/19 od 09.04 2019. godine objavljeno je  Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti.

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05), te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti.

Ovim Uputstvom se bliže utvrđuju pravila u postupku kreiranja poreznih prijava u podsistemu ePorezi i postupanje sa poreznim prijavama za određeni porezni period te način kreiranja razreza poreza po službenoj dužnosti na osnovu porezne prijave koju Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu UIO) donosi u ime poreznog obveznika i koja se automatski kreira u podsistemu ePorezi.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, od kada se i primjenjuje.

Uputstvo možete preuzti ovdje: http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/XI2JMzzPNd0=