Želimo vam sretnu i uspješnu Novu godinu

Za Novu godinu vam želimo: dobar početak za januar, mir za februar, sreću za mart, ljubav za april, puno zabave u maju, radost od juna do novembra, uživanje za decembar i još mnogo poslovnih uspjeha preko cijele godine.

♥️Vaš FEB d.d.♥️


Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2020. godinu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

 • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu - Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2021. godine,
 • Prijavu poreza na dobit za 2020. godinu do 31. marta 2021. godine,
 • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2020. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2021. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2021. godine,
 • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

 

Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:
 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
 • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
 • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
 • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
 • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodakPorezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:
 • Za dohodak od nesamostalne djelatnosti:

– fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima - Obrazac GIP-1022, koji je poslodavac/isplatilac dužan dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, prema svom sjedištu, i svakom zaposleniku do 28.02.2021. godine;

 

 1. Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:

- Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti, dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku,

- Godišnju prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) nosilac zajedničke djelatnosti obavezan je podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 28.02.2021. godine;

 1. Za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu); povremene samostalne djelatnosti (kao što su djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost):
 2. Godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (pregled sa podacima o obračunatim i isplaćenim naknadama po osnovu drugih samostalnih djelatnosti obavljenih po osnovu ugovora o djelu, ugovora o autorskim honorarima i dr.) koji je isplatilac oporezivih prihoda fizičkim licima dužan dostaviti do 28.02.2021. godine;
 3. Za dohodak od imovine - iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa:
 4. Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine - Obrazac PRIM-1054,
 5. ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu);
 6. Za dohodak od imovinskih prava - vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva):
 7. ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava;
 8. Za dohodak ostvaren u inostranstvu:
 9. dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.),
 10. dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu u slučaju primjene odredbi ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga:
 11. originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove porodice;
 12. potvrdu o participaciji,
 13. dokaz o plaćanju troškova,
 14. kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije i račune apoteka kao dokaz da je lijek plaćen,
 15. dokaz o stepenu invalidnosti kod nabavke ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava),
 16. izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija;Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit:
 17. fotokopiju ugovora o stambenom kreditu;
 18. original potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Potvrda/listing treba da sadrži i broj ugovora o stambenom kreditu;
 19. dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine;
 20. fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu, odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.); odnosno fotokopije računa o kupovini placa i/ili materijala za gradnju stambene jedinice (u slučaju individualne izgradnje) sa dokazima o izvršenom plaćanju istih;U smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m²;
 21. potpisanu izjavu poreznog obveznika da on i članovi uže porodice koji zajedno s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje (Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi ili putem sljedećeg linka na web stranici Porezne uprave: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/c54b6-2.stav_-_fmf.pdf);
 22. izvod računa banke kao dokaz da sredstva odobrenog stambenog kredita do dana podnošenja godišnje porezne prijave nisu utrošena za druge svrhe u slučaju da u toku poreznog perioda za koji se podnosi godišnja porezna prijava porezni obveznik nije sredstva kredita namijenjena za rješavanje svog stambenog pitanja angažovao odnosno namjenski utrošio, uz obavezu da dokaze o namjenskom utrošku tih sredstava naknadno dostavi Poreznoj upravi, i to najkasnije do kraja tekuće godine;
 23. Napomena: navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake naredne godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.

Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim u slučajevima kada je obveznik:

 1. ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu - Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, i
 2. fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

Obrazac GPD-1051 možete preuzeti ovdje:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a9d63-94b8a-obrazac_gpd_1051_ver1__bos_web2.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/c3e44-b1438-obrazac_gpd_1051_ver1_hrv_web1.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a3787-a9ecd-obrazac_gpd_1051_ver1_srp_web1.pdf

 

Rješenje o povratu poreza na dohodak

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

 

 1. Prijave poreza na dobit za 2020. godinu Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom elektronskim putem podnose: privredna društva i druga pravna lica - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje), i to:
 2. Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.Prilozi:
 3. Porezni bilans (Obrazac PB-800)
 4. Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG 809),
 5. Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 6. Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 7. Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 8. Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 9. Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 10. Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)
 11. Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),
 12. Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
 13. Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900)
 14. Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica (Obrazac TP-902)
 15. Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica (Obrazac CCB – 901)
 16. Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805);

 

 • Obrazac PP-802 - Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavnaPrilozi:    
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800)
 • Bilans uspjeha
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);
 • Obrazac PP-803 - Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH    Prilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B)
 • Bilans uspjeha
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP-804 - Prijavu poreza na dobit podnose pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog licaPrilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B)
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP- 805 - Prijavu poreza na dobit podnosi matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva    Prilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B)
 • Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica
 • Rješenje o konsolidaciji

 

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit, porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Napominjemo, od 01.01.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste su dužni podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH isključivo elektronskim putem.

Porezni obveznici koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a, prijavu poreza na dobit od 01.01.2021. godine moći će podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:

 1. Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf) i
 2. Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne upraveFBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:
http://www.pufbih.ba, u dijelu: "E-USLUGE/SERVISI", (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7).

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

 • e-maila: puinfo@fpu.gov.ba;
 • telefona koje možete pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH udijelu kontakti (link  http://www.pufbih.ba/v1/kontakti),
 • za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail podrska@fpu.gov.ba

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, preporučujemo poreznim obveznicima da dokumentaciju za registraciju korištenja E-usluga dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

Porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava Federacije BiH podnese prijavu u ime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

 

Porezna uprava Federacije BiH 


Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine

Dana 23.12.2020. godine Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Pozivaju se poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanuposlovnu djelatnost) koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijelaminimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine ("Službene novineKantona Sarajevo", broj: 49/20) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijelaminimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Javni poziv i prateće obrasce možete preuzeti OVDJE.

 

Izvor: Ministarstvo privrede KS.


Izmirite svoje obaveze i započnite 2021. godinu bez poreznih obaveza

Poštovani porezni obveznici,

Do kraja poslovne 2020. godine ostalo još samo sedam radnih pa vas pozivamo da uplatite sve svoje porezne obaveze i 2021. godinu započnete na vaše i naše zadovoljstvo bez poreznih dugova.

Porezni obveznici koji imaju porezni dug koji je nastao zaključno do 31.12.2016. godine, imaju mogućnost da uplatom ovog duga do 31.12.2020. godine ostvare pravo na otpis zateznih kamata, te 2021. godinu započnu bez starih poreznih obaveza i ostvarenom koristi od otpisa zateznih kamata.

Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/baf1d-obrazac-zaok.pdf, a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to:

 • za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,
 • za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,
 • za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni riziku
 • plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

Cilj Porezne uprave Federacije BiH nije sankcionisanje i kažnjavanje poreznih obveznika. Naš cilj je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

Pozivamo i molimo porezne obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Blagovremenim isplatom plaća i plaćanjem poreznih obaveza dobivate zadovoljnog i produktivnog radnika koji može da ostvari svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, a zadovoljni radnik daje najbolje rezultate.

Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze i poziva i ostale porezne obveznike da to blagovremeno čine.

Porezna uprava Federacije BiH


Poziv svim poreznim obveznicima – pravnim licima za registraciju i korištenje E-usluga Porezne uprave FBiH

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj 87/20 od 02.12.2020), čija primjena počinje  od 01.01.2021. godine, svim poreznim obveznicima propisana je obaveza da Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans, prijave poreza po odbitku i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom o porezu na dobit podnose elektronskim putem.

Od 01.01.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste su dužni podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH isključivo elektronskim putem.

U vezi s navedenim, Porezna uprava obavještava porezne obveznike koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a da će Prijavu poreza na dobit od 01.01.2021. godine moći podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:

a)Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf) i

b)Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:
http://www.pufbih.ba, u dijelu: "E-USLUGE/SERVISI", (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7).

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

-e-maila: puinfo@fpu.gov.ba;

-telefona koje možete pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH udijelu kontakti (link  http://www.pufbih.ba/v1/kontakti),

-za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail podrska@fpu.gov.ba

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, preporučujemo poreznim obveznicima da dokumentaciju za registraciju korištenja E-usluga dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

 

Porezna uprava Federacije BiH 


Odgođena primjena Pravilnika o fiskalnim sistemima, Pravilnika o fiskalnim dokumentima i Pravilnika o postupcima fiskalizacije za 01.04,2020. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 92/20 od 18.12.2020. godine objavljeni su sljedeći pravilnici:

 1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fiskalnim sistemima,
 2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fisklanim dokumentima i
 3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima fiskalizacije.

Izmjene se odnose na prologiranje datuma početka primjene svih pravilnika. Nakon izmjena i dopuna, novi datum za primjenu predmetnih pravilnika je 01.04.2020. godine.

 

 


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/ bruto plaći zaposlenih u FBiH za oktobar/studeni 2020. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 92/20 od 18.12. 2020. godine je objavljeno Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za oktobar/studeni 2020. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2020. godine iznosi 961 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period august 2020. godine - oktobar 2020. godine iznosi 957 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2020. godine iznosi 1.481 KM.


Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće(u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine

U "Službenim novinama Kanatona Sarajevo", broj 49/20 0d 10.12.2020 godine je oblavljena Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće(u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Ovom uredbom uređuje se način raspisivanja javnog poziva i rješavanje prijava, kriteriji za isplatu i način finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni, odnosno juli 2020. godine, isplata sredstava i pravna zaštita poslovnih subjekata koji apliciraju na javni poziv.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Uredbu možete preuzeti OVDJE.


Pravilnik o dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 90/20 od 11.12.2020. godine je objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja.

Dopune Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja Vam prenosimo u cjelosti.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

Član 1.

U Pravilniku o evidencijama u oblasti zapošljavanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/18), u članu 7. iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:

"(10) Izuzetno od stava (1) ovog člana, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, osobe koje su privremeno spriječene za rad u smislu propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, žena za vrijeme trudnoće na osnovu potvrde nadležnog ljekara, kao i žena nakon porođaja u periodima za koje joj je utvrđeno pravo na naknadu, može se prijaviti službi za zapošljavanje elektronskim putem ili poštom, radi uvođenja u odgovarajuću evidenciju."

Član 2.

Iza člana 17. dodaje se novi član 17a. koji glasi:

"Član 17a.

(Poduzimanje aktivnosti aktivnog traženja posla elektronskim putem)

Izuzetno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, aktivnosti iz čl. 12.,14.,15.,16. i 17. mogu se provoditi i elektronskim putem."

Član 3.

U članu 21. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Izuzetno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, aktivnosti redovnog javljanja službi za zapošljavanje nezaposlena osoba može provoditi i elektronskim putem."

Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-02/1-1753/20                                                                                                               Ministar
30. novembra 2020. godine                                                                                                     Vesko Drljača, s.r.
Sarajevo


Časopis Decembar 2020

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.
1
U izdanju novi broj časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 12/20
1

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

 1. Nermin Hafizagić

Primjena poreza po odbitku u Federaciji BiH               

Porez po odbitku se, u kontekstu poreza na dobit, obračunava na prihod koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji Federacije, osim prihoda koji se može pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta u Federaciji. Međutim, pored lokalnog propisa, za pravilno postupanje u pogledu obračuna predmetnog poreza na konkretne prihode, odnosno naknade je neophodno ispravno primijeniti i odredbe odgovarajućeg međudržavnog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ukoliko je isti zaključen i ukoliko je u primjeni. Obračun, obustavu, plaćanje i prijavu ovog poreza vrši rezident FBiH u okvirima iznosa prihoda obveznika – nerezidenta koji će općenito, uz obezbjeđenje vjerodostojne dokumentacije, u skladu sa nadležnim lokalnim poreznim zakonodavstvom ostvarivati pravo na porezni kredit za iznos poreza koji mu je obustavljen u FBiH. U slučaju da iz bilo kojeg razloga, rezident FBiH propusti izvršiti obavezu obračuna i obustave poreza po odbitku u okviru prihoda nerezidenta, biće obavezan izvršiti obračun poreza po odbitku na svoj teret (primjenom preračunate stope).

 2. Hajrudin Hadžimehanović

Aktuelni trenutak reformi direktnih poreza

Sadašnje poslovno okružnje u turbulentnom recesijskom vremenu veliki je izazov za sve nivoe vlasti i mnoge privredne subjekte. Brojni faktori (politički, ekonomski, socijalni) i posebno širenje pandemije Covid-19, direktno utiču na poslovanje privrednih subjekata i u Federaciji BiH. Svi ovi negativni trendovi su se negativno odrazili i na ostvarenje javnih prihoda posebno prihoda od indirektnih poreza što ukazuje na veoma ozbiljne probleme s kojima se susreće bosanskohrecegovača privreda. Reformama u oblasti oporezivanja dohotka i doprinosa sigurno bi se smanjivao interes za zapošljavanje radnika bez ugovora i na taj način vršio utaju plaćanja obveznih poreza i doprinosa. Predložene mjere proširenja porezne osnovice i smanjenja stopa doprinosa u kombinaciji sa inicijalnim sredstvima za novo upošljavanje, pokretanje privatnog biznisa i druga, imao bi veliki efekat na smanjenje broja zaposlenih u Federaciji BiH. Novi efekat bi bio i povećanje javnih prihoda kroz povećanje zaposlenosti, povećana primanja zaposlenika, smanjenje sive ekonomije, kao i povećanja lične, investicione i opšte potrošnje. Za uspješnu realizaciju ovog velikog projekta, velika je odgovornost, zadaci i poslovi koji stoje pred Parlamentom Federacije BiH kako bi se što prije utvrdila predložena rješenja o oporezivanju dohotka fizičkih lica i smanjenje doprinosa.

 3.Irma Subašić

Oporezivanje i dokumentovanost usluga sa povezanim pravnim licima u FBiH prilikom kontrole Porezne uprave

Usluge među povezanim pravnim licima predstavljaju jedan od obaveznih elemenata prilikom poreznih kontrola pravnih lica. S usvajanjem novog Zakona o porezu na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnika o transfernim cijenama Federacije Bosne i Hercegovine od 2016. godine pravna lica su za usluge koje su imale sa povezanim pravnim licima dužna izraditi Studiju o transfernim cijenama kao dokaz da su usluge koje su pružene između povezanih pravnih lica van dohvata ruke zaključno sa 31.12 predmetne godine. Izrada Studija o transfernim cijenama o tada predstavlja jedan od bitnih segmenata iz oblasti poreznog savjetovanja. Međutim iako je Studija o transfernim cijenama obavezna za sva pravna lica koja su imala promet usluga sa povezanim licima ona ne predstavlja dovoljno pokriće prilikom Porezne kontrole. Naime, osim obaveze izrade Studije o transfernim cijenama pravna lica su dužna prilikom porezne kontrole obezbjediti inspektorima adekvatnu prateću dokumentaciju uz pružene usluge koje će poduprijeti rezultate izrađene studije. Upravo svrha ovog članka jeste upoznati relevantne osobe u pravnim licima o načinima na koji će u slučaju porezne kontrole osigurati dovoljnu dokumentovanost vezanu za transakcije sa povezanim pravnim licima.

  4.Dr. sci. Jasmina Hurić

Različita zakonska rješenja imovinskih poreza u Bosni i Hercegovini

Porez na imovinu je veoma star porezni oblik i prisutan je u svim poreznim sistemima. U razvijenijim zemljama ne zauzima veliko učešće u ukupno naplaćenim prihodima, dok manje razvijenije zemlje u strukturi ukupnih prihoda imaju veću zastupljenost ovog poreznog oblika. Pod oporezivanjem imovine se podrazumijeva oporezivanje nekretnina u smislu građevina i zemljišta, kao i različiti oblici stjecanja nekretnina (promet nekretnina, uključujući nasljeđivanja i darove), primitke koji se ostvaruju od imovine (iznajmljivanje stambenih i poslovnih prostora) i kapitalnu dobit što proizlazi iz porasta vrijednosti imovine (neovisno o obliku u kojemu se pojavljuje, npr. finansijska imovina, nekretnine, pokretnine itd.) U BiH se oporezivanje imovine vrši na nivou entiteta i Brčko Distrikta, odnosno u Federaciji na nivou 10 kantona. Kada je u pitanju Federacija BiH nadležnost za primjenu propisa kojima se oporezuje imovina ima Porezna uprava Federacije BiH, a u Republici Srpskoj, Porezna uprava RS. Po osnovu ovih vrsta poreza u Federaciji se godišnje prikupi značajan iznos prihoda. Ovako kompleksno i različito oporezivanje imovine od strane entiteta, kantona u Federaciji i Brčko Distrikta, na jednom prilično malom poreznom prostoru kao što je BiH samo još više ukazuje na složenost i neharmoniziranost poreznog sistema BiH.

5. Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2021. godine

6.Dr. sc. Dinka Antić

Pojednostavljene PDV fakture u EU

Reforma fakturiranja, koja se u Uniji implementira od 2013. godine, kreirana je i s primarnim ciljem da se smanji troškovni aspekt fakturiranja na poslovanje kompanija. PDV fakture, kao vrijednosni dokumenti, od ključne su važnosti za poslovanje kompanija svih veličina. Pravila fakturiranja proizvode različite implikacije na poslovnu zajednicu, ovisno o veličini kompanije. Postoje dva područja  utjecaja pravila  fakturiranja na  troškove administriranja PDV-om u mikro, malim i srednjim poduzećima. Jedno područje se odnosi na primjenu pojednostavljene PDV fakture, a drugo područje na  troškovne implikacije primjene različitih tehničkih rješenja u vezi sa e-fakturama i e-arhiviranjem. Članice i obveznici zahtijevaju daljnje pojednostavljenje fakturiranja, u smislu smanjenja broja elemenata standardne fakture i smanjenja minimalnog broja elemenata pojednostavljene fakture.

7. Dr.sc. Jozo Piljić

 Podsjetnik za sastavljanje financijskih izvještaja za 2020. godinu

U skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 1 -Prezentiranje financijskih izvještaja (tačka 25. - 26.) potrebno je razmotriti temeljnu pretpostavku da će poduzetnik vremenski neograničeno poslovati, odnosno, da će poslovati u doglednoj budućnosti. Ova pretpostavka razrađena je u MRS 1 prema kojem (tačka 25.) poduzetnik je dužan sastaviti financijske izvještaje na osnovi neograničenog vremena poslovanja. Međutim, ako menadžment: (1) namjerava likvidirati subjekt, (2) prestati poslovati ili (3) ako nema drugih realnih alternativa, tada neće sastavljati financijske izvještaje na osnovu pretpostavke neograničenosti vremena poslovanja. Kada je menadžment na temelju procjene svjestan neizvjesnosti vezane uz poslovne događaje kao i osnovanog postojanja sumnji u nastavak poslovanja na pretpostavci neograničenog vremena poslovanja tada tu neizvjesnost mora objaviti. Također, poduzetnik mora objaviti i razloge zašto izvještaje ne može sastaviti na pretpostavci neograničenosti vremena poslovanja. Za ocjenu primjerenosti ove pretpostavke uzimaju se sve relevantne informacije u budućnosti, a uzima se razdoblje najmanje za 12 mjeseci od datuma bilance. Također, ako je poduzetnik poslovao u prošlosti profitabilno i ako ima trenutni pristup resursima može bez daljnje analize konstatirati da je ispunjena pretpostavka neograničenosti vremena poslovanja.Kvalitetne pripremne radnje su važna pretpostavka izrade kvalitetnih financijskih izvještaja kao osnove odlučivanja korisnika izvještaja o poslovnim aktivnostima.

 8.Mr oec Elman Nadžaković

Oportunitenti trošak – datim mogućnostima do najbolje kombinacije

Kako bi se planirale i kontrolirale aktivnosti poduzeća, menadžment mora imati informacije o troškovima koji nastaju pri obavljaju različitih poslovnih aktivnosti, a u skladu s tim može se zaključiti da se sve ekonomske odluke temelje na troškovima, pa se upravljanju troškovima treba posvetiti posebna pozornost. Troškovi predstavljaju okosnicu ekonomije i svi ostali problemi poslovanja na njih se nadovezuju ili iz njih proizlaze, jer tržišnoj ekonomiji troškovi predstavljaju gotovo jedino područje gdje menadžment poduzeća optimalnom kombinacijom inputa može steći određenu komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju i tako ostvariti tržišnu prednost. Iz navedenog razloga upravljanju troškova se pridaje izuzetno velika pažnja u svim svjetskim kompanijama, a isto tako je poznato da je upravljanje troškovima kvalitetnije što stručniji kadrovi upravljaju troškovima. Prilikom izbora najbolje kombinacije treba imati na umu koncept oportunitetnog troška, koji je posljedica činjenica da su: faktori proizvodnje oskudni i da je moguća alternativna upotreba faktora proizvodnje. U okviru proizvodnih mogućnosti neke privrede kao date veličine, postojeće oskudne faktore proizvodnje moguće je alternativno upotrijebiti.

 9.Doc. dr. sc. Semina Škandro

Metodologija revizije ciklusa prodaje

Cilj revizije ciklusa prodaje jeste da se utvrdi da su prodaje, onako kako su navedene u bilansu korektno prikazane u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima. Račun prodaje direktno je vezan za račun potraživanja od kupaca i račun blagajne.Testiranje ciklusa prodaje vrši se radi provjere da li su revizorski ciljevi u vezi sa poslovnim događajima ostvareni, tj. da li su ostvareni: postojanje, potpunost, vlasništvo, vrednovanje, razgraničenje, prezentiranje i objelodanjivanje. Revizor  kod revizije prodaje treba da obrati pažnju na glavne vrste poslovnih događaja koji su vezani za ciklus prodaje, da pregleda račune iz finansijskih izvještaja koji su povezani sa ciklusom prodaje i dokumentaciju po osnovu koje je vršeno knjigovodstveno evidentiranje. Također potrebno je da utvrdi podjelu dužnosti i glavne postupke, a sve u cilju utvrđivanja inherentnog i kontrolnog rizika. Na osnovu dobijenih rezultata formiraju se testovi vezano za račune koji su povezani sa ciklusom prodaje (prihodi, potraživanja od kupaca..).

 10.Nedim Čustović

Implementacija Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola sa ključnim rizicima u BiH (II dio)

Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2020- 2025. (Strategija) je nastavak opredjeljenja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za daljnje jačanje preduslova za zakonski usklađeno, efikasno, transparentno i odgovorno upravljanje javnim finansijama (UJF). Djelotvoran sistem internih finansijskih kontrola (engl. PIFC) doprinosi jačanju fiskalne discipline, većoj transparentnosti i odgovornosti, te primjeni principa „vrijednost za novac“ u upravljanju javnim sredstvima. Obaveza uspostave i razvoja sistema PIFC-a u institucijama BiH u skladu s međunarodnim standardima i dobrom praksom ujedno proizlazi i iz potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te predstavlja jednu od oblasti za usklađivanje pravne stečevine u Poglavlju 32-Finansijske kontrole u procesu pristupnih pregovora s Evropskom unijom (EU). U tu svrhu, Strategija je usaglašena i s preporukama nadležnih tijela Evropske komisije. Iako postoji zakonsko utemeljenje za upravljačku odgovornost rukovodilaca na svim nivoima, nisu uvedeni mehanizmi za njenu primjenu u konkretnim poslovnim procesima. Rukovodioci trebaju imati jasna uputstva šta kontroliraju, u kojim rokovima i kako se dokazuje djelotvornost provedenih kontrola. Međutim, procedure koje uređuju ključne procese upravljanja javnim finansijama na nivou pojedinačnih institucija ne  sadrže jasna uputstva o suštinskim kontrolama koje su rukovodioci dužni provoditi u svrhu kvalitetnijeg upravljanja resursima i rezultatima.

11.Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Osnovne odrednice društveno odgovornog poslovanja

Društveno odgovorno poslovanje ima dugu historiju i iako se možda nije definisalo pojmom „društveno odgovorno poslovanje“ (dalje: DPO) itekako je prisutno još od vremena Mezopotamije preko početka 19-tog vijeka pa sve do danas kada je sastavni dio poslovnih strategija preduzeća. Definicije pojma DPO razvijale su se kroz vrijeme pa se pojam naizmjenično koristio s pojmovima „korporacijska društvena odgovornost“ odnosno „održivi razvoj“. Nerazvijena DPO velika je opasnost za poslovni ugled preduzeća što u uslovima jake konkurencije i slobodnog tržišta nijedno preduzeće sebi ne može priuštiti. S druge strane razvijena društvena odgovornost  je prednost i prepoznat dobar glas „goodwill“ koji je dokazano najbolja praksa koja značajno osigurava lojalnost kupaca i partnera. Za preduzeće, biti društveno odgovoran znači više od samog ispunjavanja zakonskih obaveza, ono znači da preduzeće stalno treba investirati u ljudski kapital, životnu sredinu i brigu o zajednici i svojim dobavljačima. Dodatnoj konkurentskoj prednosti može pridonijeti i investiranje u tehnologije koje nisu opasne za okolinu unutar kojeg djeluju, kao i ulaganje u edukaciju zaposlenih, radne uslove u kojima zaposleni djeluju te općenito u dobre odnose sa zaposlenima ali i dobavljačima. Cjeloživotno učenje, bolji protok informacija unutar preduzeća, bolja uravnoteženost rada, porodica i slobodno vrijeme zaposlenih, jednake plaće i sigurnost na poslu samo su neke od bitnih komponenti koncepta DPO.

 12.Jasmin Omeragić

Korona – „pogoduje“ li sivoj ekonomiji i ona?

Siva ekonomija je prije pojave pandemije Covid 19 bila, a jeste i dalje teško rješiv problem svakog, pa i našega državnog sistema, kakav god da je on, no ako pandemija donekle i jeste „viša sila“, onda siva ekonomija ipak to nije, što znači da se ista može smanjiti, odnosno eliminirati kao faktor opće destrukcije. Pošast zvana siva ekonomija, sama od sebe ne nastaje niti će kao takva nestati, te se na nju mora djelovati korektivno. Stoga, sve što se oko nas dešava ukazuje nam na to da uz borbu sa aktuelnom pandemijom moramo raditi na stalnom unapređivanju makroekonomske stabilnosti i stvaranja uslova za ekonomski rast u periodu koji nas očekuje, što predstavlja važnu komponentu uspješne strategije za smanjenje sive ekonomije. To podrazumijeva kako opće, tako i ciljane reformske aktivnosti, koje utiču na smanjenje sive ekonomije, podsticajne mjere neposredno usmjerene na sivu ekonomiju i jačanje administrativnih sposobnosti države, kao i razvijanje sistema preventivnih i podsticajnih mjera za formalizaciju sive ekonomije, posebno iz oblasti poreske politike, institucija tržišta rada, finansijskog sektora, itd. Svako društvo, bez obzira na dostignuti stupanj svoga razvoja samosvijesti i društvene odgovornosti, susreće se u većoj ili manjoj mjeri s problemom sive ekonomije, tako da postoji stalna potreba da se sve takve transakcije posebno istražuju i da se procjenjuje njihov obim i uticaj na veličinu i strukturu bruto domaćeg proizvoda, državnog budžeta, što i s koronom ali i bez nje u konačnici udara po džepu građana.

13.Safeta Lukačević

Implementacija e-learning (učenja) u korporativnom okruženju

Brz napredak tehnologije i razvoj i primjena informatičkih tehnologija u sve većem broju poslovnih organizacija znatno su uticali na promjene dosadašnjeg načina poslovanja. Poslovne organizacije koje žele zadržati svoju konkurentnost i opstati na sve konkurentnijem tržištu moraju biti spremne na promjene i konstantno prilagođavanje zahtjevima koje postavlja razvoj informacijskih tehnologija. U današnjim uslovima, organizacije mogu biti uspješne samo ako su spremne na prilagođavanje, konstantno ulaganje u svoje uposlenike, prilagođavanje njihovih znanja i vještina promjenama u okruženju te ukoliko rade na pronalasku novih i efikasnijih načina obučavanja i usavršavanja svojih uposlenika. E-learning se sve više prepoznaje kao važno sredstvo za djelotvorno učenje na radnom mjestu. Zahvaljujući financijskim prednostima kompanije se suočavaju s izazovima kako osigurati pravu primjenu te tehnologije kako bi dala očekivane rezultate. Zato je važno sistematski pristupiti tom procesu imajući na umu trenutne potrebe i kontekst u kojemu uposlenici uče i rade.Poslovno e-learning (učenje) postavlja se kao jedinstveni odgovor na ključne faktore iz okruženja organizacija kao što su sveobuhvatne globalne promjene, tržište rada i produktivnost organizacija. Poslovno e-learning (učenje) premošćuje jaz između učenja i posla te predstavlja opciju svakoj organizaciji koja nastoji poboljšati vještine i sposobnosti svojih uposlenika posebno u današnjim uslovima poslovanja kada postoji konstantna potreba za ubrzanim obučavanjem i osposobljavanjem uposlenika, bilo za primjenu novih tehnologija, bilo o novim proizvodima i uslugama organizacije.

 14.Bernard Iljazović

Pravo na rad i penziju povodom odluke Ustavnog suda FBiH

U današnjim ekonomskim okolnostima, osobe starije životne dobe, odnosno penzioneri posebice su na udaru, što se negativno odražava na njihovu financijsku situaciju. Radi toga jedan dio penzionera se i nakon stjecanja prava na penziju ponovno vraća na tržište rada, umjesto da uživaju u blagodatima penzionerskog života. No, problemi koji su se pojavili u praksi je da im se nakon zasnivanja radnog odnosa obustavlja pravo na penziju, odnosno isplata penzije. Stoga je pred Ustavnim sudom  Federacije BiH pokrenuto ustavno pitanje koje se odnosi na utvrđivanje ustavnosti članka 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, povodom čega je donesena presuda Ustavnog suda Federacije BiH, te regulirala sporna pravna situacij. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o predočenom donio je Presudu temeljem koje se utvrđuje da članak 116. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18) nije sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Sukladno navedenome, prema presudi Ustavnog suda FBiH penzioneri koji su u radnom odnosu ili će zasnovati radni odnos imati će istovremeno i pravo na penziju i na plaću.

15.Džana Kadribegović

Uticaj sindikata u zaštiti prava radnika

Zakonom o radu predviđeno je pravo radnika da osnivaju organizacije (sindikate) koje će predstavljati i zastupati njihove intereser u cilju ostvarivanja jednog od temeljnih prava za stvaranje jakih i pouzdanih organizacija u sistemu industrijskih odnosa. U tom smislu pomenuti zakon promovira principe kao što su: sloboda udruživanja, dobrovoljnost članstva kao i zabrana poslodavcima, odnosno udruženjima poslodavaca da se miješaju u funkcioniranje udruženja. U svakom slučaju, interes radnika i poslodavca je da imaju jake predstavnike koji će biti njihovi legitimni predstavnici u ekonomskim i socijalnim procesima, a također i u uspostavljanju i razvijanju socijalnog dijaloga kao najpoželjnijeg i najefikasnijeg načina za usklađivanje interesa svih socijalnih partnera (sindikata, udruženja poslodavaca i vlade).

16.Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

18. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.