Pravilnik o dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 90/20 od 11.12.2020. godine je objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja.

Dopune Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja Vam prenosimo u cjelosti.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

Član 1.

U Pravilniku o evidencijama u oblasti zapošljavanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 74/18), u članu 7. iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:

“(10) Izuzetno od stava (1) ovog člana, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, osobe koje su privremeno spriječene za rad u smislu propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, žena za vrijeme trudnoće na osnovu potvrde nadležnog ljekara, kao i žena nakon porođaja u periodima za koje joj je utvrđeno pravo na naknadu, može se prijaviti službi za zapošljavanje elektronskim putem ili poštom, radi uvođenja u odgovarajuću evidenciju.”

Član 2.

Iza člana 17. dodaje se novi član 17a. koji glasi:

“Član 17a.

(Poduzimanje aktivnosti aktivnog traženja posla elektronskim putem)

Izuzetno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, aktivnosti iz čl. 12.,14.,15.,16. i 17. mogu se provoditi i elektronskim putem.”

Član 3.

U članu 21. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

“(4) Izuzetno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, aktivnosti redovnog javljanja službi za zapošljavanje nezaposlena osoba može provoditi i elektronskim putem.”

Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 03-02/1-1753/20                                                                                                               Ministar
30. novembra 2020. godine                                                                                                     Vesko Drljača, s.r.
Sarajevo