Nagrađeno 5 firmi PANTHEON licencom

U sklopu naših seminara na temu "Primjena poreznih i računovodstvenih propisa", koje smo organizovali u maju u pet bh gradova, organizovana je i PANTHEON nagradna igra. U nagradnoj igri, jednostavnim popunjavanjem kupona, mogao je učestvovati svaki posjetioc seminara. Pet najsretnijih predstavnika kompanija je nagrađeno sa po 1 PANTHEON SE licencom.

Čestitamo nagrađenim i želimo mnogo uspjeh pri pretvaranju podataka u dobit!

dobitnici


Obavještenje PU: Porezni obveznici sa područja koja su poplavljena mogu se obratiti najbližim poreznim ispostavama

info2Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike i građane da je zbog vanredne situacije koju su izazvale poplave u poreznim ispostavama: Sanski Most, Maglaj, Olovo i Orašje prekinut rad sa poreznim obveznicima i građanima.

U cilju ostvarivanja svojih prava i obaveza porezni obveznici i građani mogu se obratiti najbližim poreznim ispostavama, jer porezni informacioni sistem omogućava pristup aplikacijama Porezne uprave Federacije BiH sa drugih lokacija.

Porezni obveznici koji se vode u evidencijama Porezne ispostave Sanski Most mogu se obratiti Poreznoj ispostavi Ključ, u ulici Branilaca BiH bb, a broj telefona je 037-661-099, ali samo za izdavanje poreznih uvjerenja, dok se za sve ostale poslove koji ne iziskuju hitnost mogu obratiti Kantonalnom poreznom uredu Bihać na broj telefona: 037- 223-112 i 037-220-898.

Porezni obveznici koji su registrovani u Poreznoj ispostavi Maglaj mogu se obratiti Poreznoj ispostavi Žepče u ulici Stjepana Tomaševića bb, a broj telefona je 032-880-196.

Porezni obveznici registrovani u Poreznoj ispostavi Olovo mogu se obratiti Poreznoj ispostavi Visoko u ulici Alije Izetbegovića bb, a broj telefona je 032-735-004.

Porezna ispostava Orašje ne radi iako nije poplavljena, jer su zaposlenici ove ispostave zbog trenutne situacije spriječeni da dolaze na posao.

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH provode kontrole kod registriranih poreznih obveznika u cilju sprečavanja nezakonitog poslovanja u radu, odnosno onemogućavanja da pojedinci zloupotrebe katastrofalno stanje prouzrokovano poplavama u cilju osiguravanja lične koristi i bogaćenja.

Izvor: www.pufbih.ba od 20.5.2014. godine


Obavještenje UINO povodom elementarne nepogode

infoPovodom elementarne nepogode i proglašenja vanredne situacije od strane vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta obavještavaju se obveznici indirektnih poreza da se, u skladu sa odredbama propisanim članom 11. stavovima 3., 6. , 7. i 8. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj: 93/05, 21/06, 60/06, 60/07,100/07, 35/08 i 65/10), mogu obratiti zahtjevom za prisustvo predstavnika nadležnih organa radi utvrđivanja obima pretrpljene štete.

Nakon završenih radnji utvrđivanja manjka nastalog uslijed elementarne nepogode obveznici mogu dostaviti kopiju zapisnika i popisnih lista u prostorije protokola nadležnih regionalnih centara UINO BiH, kako bi Uprava postupila u skladu sa važećim propisima.

 

IZVOR: www.uino.gov.ba od 19.5.2014. godine


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

porodiljeU "Službenim novinama KS" broj 18/14 od 08.5.2014. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Izdvajamo član 4. ovog zakona koji se odnosi na naknadu plaće ženi - majci (porodilji) "Naknada plaće ženi - majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 60% prosječne plaće, s tim da taj iznos ne može biti manji od najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Najniža plaća iz stava 1. ovog člana obračunava se u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o najnižoj neto satnici pomnoženoj sa 176 sati na mjesečnom nivou.

Naknada plaće ženi - majci koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 30% prosječne plaće."

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", tj. od 09.5.2014. godine. Zakon o izmjenama i dopunama zakona dajemo u nastavku.

.

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 29.04.2014. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ

ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I

ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

 

 

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13) čl. 28., 29. i 61. brišu se.

Član 2.

Iza člana 79. dodaje se novi član 79a. koji glasi:

"Član 79a.

Ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo, finansijsko poslovanje vezano za utrošak budžetskih sredstava obavljaju u skladu sa standardima o finansijskom poslovanju koje će pravilnikom utvrditi Kantonalno ministarstvo."

Član 3.

Član 132. mijenja se i glasi:

"Član 132.

Pravo na dječiji dodatak bez obzira na imovinski cenzus pripada djetetu bez jednog ili oba roditelja, te porodici:

- u kojoj jedan od roditelja ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%,

- koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, što se dokazuje pravosnažnim rješenjem donijetim u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 26/08 i 5/12),

- koja ima dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC i celijakije,

- čiji je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći.

Djeci i porodici iz prethodnog stava pripada dječiji dodatak u iznosu iz člana 129. Kantonalnog zakona uvećan za 50%."

 

Član 4.

Član 143. mijenja se i glasi:

"Član 143.

Naknada plaće ženi - majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 60% prosječne plaće, s tim da taj iznos ne može biti manji od najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Najniža plaća iz stava 1. ovog člana obračunava se u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o najnižoj neto satnici pomnoženoj sa 176 sati na mjesečnom nivou.

Naknada plaće ženi - majci koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 30% prosječne plaće."

 

(Prelazne i završne odredbe)

Član 5.

Organ iz člana 4. stav 1. Kantonalnog zakona dužan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona po službenoj dužnosti donijeti rješenja o prestanku prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica prestaje danom stupanja na snagu ovog zakona. Za mjesec u kojem prestaje ovo pravo izvršit će se isplata cjelokupnog pripadajućeg mjesečnog novčanog iznosa.

Član 6.

Organ iz člana 4. stav 2. Kantonalnog zakona dužan je po službenoj dužnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona provesti postupak usklađivanja donesenih rješenja o pravu na dječiji dodatak sa odredbama ovog zakona i donijeti nova rješenja koja se odnose na ispunjenost uslova za ostvarivanje prava iz člana 3. ovog zakona.

Za korisnike koji u smislu stava 1. ovog člana ne budu ispunjavali uslove za dalje ostvarivanje prava na dječiji dodatak, donijet će se rješenja o prestanku ovog prava na koja se mogu izjaviti žalbe.

Član 7.

Postupci pokrenuti po zahtjevima za ostvarivanje prava na naknadu plaće ženi - majci prije stupanja na snagu ovog zakona, a po kojima nisu donesena prvostepena rješenja, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 8.

Ovlašćuje se Zakonodavno pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

IZVOR: „Službene novine KS“ broj 18/14 od 8. maja 2014. godine


Časopis Maj 2014

maj 2014S A D R Ž A J

1. Obrazac D PDV - dodatno pojašnjenje

2. Dr Asim Šaković

Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine

3. Denis Zukić, dipl. oec

PDV tretman nabavke i prodaje nekretnina

4. Dr sc. Dinka Antić

Standardna PDV prijava u funkciji pojednostavljenja administriranja porezima u EU

5. Safija Žilić, dipl. oec

Porezne olakšice i porezni stimulansi

6. Mr oec Mirna Pajević

Poslovanje sa gotovim novcem i isplate iz blagajne

7. Mr sc. Hasida Gušić

Kratkoročno finansiranje i njegove implikacije na solventnost i profitabilnost preduzeća

8. Semina Škandro

Specifični oblici finansiranja

9. Mr oec Erdin Hasanbegović

Konceptualni okvir za financijska izvještavanja u EU i BiH

10. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Klasteri

11. Alan Vajda, mag. iur.

Zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj

12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Odnosi s medijima (s javnošću)

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Odgovornost zaposlenika i državnih službenika

14. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa


SEMINAR: PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

poziv majPoziv na savjetovanje – SEMINAR

 • Računovodstvo zaliha – I dio
 • PDV - specifičnosti u praksi
 • Ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu i druge samostalne djelatnosti
 • Otkaz ugovora o radu – prava zaposlenika i obaveze poslodavaca
 • Novi propisi iz oblasti budžeta

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

  • ZENICA,              15.5.2014., Hotel Zenica
  • BIHAĆ,                16.5.2014., Hotel Park 
  • MOSTAR,            19.5.2014., Hotel Ero
  • SARAJEVO,         20.5.2014., UNITIC Amfiteatar
  • TUZLA,                21.5.2014., Hotel Tuzla 

 

POZIV U PDF-a

 

 

 

PROGRAM SEMINARA

1. RAČUNOVODSTVO ZALIHA - I DIO

 • Posredovanje u prodaji robe, proizvoda i usluga
 • Prodaja pre-paid kartica
 • Komisiona prodaja i posredovanje: razlike
 • Računovodstvo posredovanja i komisione prodaje
 • PDV aspekt posredovanja i komisione prodaje
 • Evidentiranje komisione prodaje u TKM
 • Posebna kalkulacija za robu u komisionu
 • Obaveza odvajanja robe u komisionoj prodaji i vlastite robe
 • Evidentiranje posredničke provizije u KPU
 • Posredovanje u prodaji usluga
 • Popusti u maloprodaji
 • Količinski i finansijski popusti
 • Je li popust ograničen i može li ići ispod nabavne vrijednosti ?
 • Akcijska prodaja za 1 KM – PDV „priča“
 • Davanja bez naknade i sl. promotivne aktivnosti u maloprodaji
 • IFRIC 13 u kontekstu pogodnosti kupcima
 • Obavljanje drugih djelatnosti uz maloprodaju

2. PDV - SPECIFIČNOSTI U PRAKSI

 • Dodatak uz PDV prijavu - prvo podnošenje i problem koji se javljaju
 • Vanposlovna potrošnja
 • Donacija, sponzorstvo, reklama i promocija
 • Povrat PDV-a stranim fizičkim licima (PDV SL-2)
 • Povrat PDV-a stranim pravnim licima (PDV SL-1)
 • Oporezivanje nekretnina u izgradnji
 • PDV tretman „preprodaje nekretnina”
 • PDV tretman iznajmljivanja stanova i poslovnih prostora
 • Prodaja opreme nabavljene u sistemu poreza na promet
 • Tretman kamate sa PDV-om,
 • Prefakturisanje u sistemu PDV-a

3. UGOVORI O DJELU, UGOVORI O AUTORSKOM DJELU I DRUGE SAMOSTALNE DJELATNOSTI

 • Različiti načini ugovaranja i obračuna UOD
 • Različiti načini i obračuni UOAD i ostalih drugih samostalnih djelatnosti
 • Razlike između Ugovora o djelu i Ugovora o autorskom djelu
 • Šta kada fizičko lice ispostavi račun koji ovjeri pečatom (npr. vještak, sudski tumač)?
 • Šta zaista predstavlja „bruto“ naknadu sa poreznog aspekta?
 • Koeficijenti preračunavanja sa neto na bruto naknade
 • Tretman troškova plaćenih direktno ili isplaćenih izvršiocu posla
 • Različit porezni tretman rezidenata i nerezidenata
 • Mogućnost potpisivanja UOD sa zaposlenikom
 • Praktični primjeri popunjavanje i podnošenje poreznih prijava
 • Praktični primjeri Ugovora o djelu i Ugovora o autorskom djelu
 • Porezni tretman privremenih i povremenih poslova
 • Isplata naknade u gotovini – kaznene odredbe

4. OTKAZ UGOVORA O RADU – PRAVAZA POSLENIKA I OBAVEZE POSLODAVACA

 • Koliko poslodavca „košta“ kada da otkaz zaposleniku kada zaposlenik njemu da otkaz i kada se potpiše sporazumni raskid radnog odnosa?
 • Načini prestanka ugovora o radu (zakon, volja radnika, volja poslodavca, sporazum)
 • Otkaz zbog neispunjavanja radnih zadataka ili tehnološkog viška - razlike
 • Obaveze poslodavca i prava zaposlenika prilikom otkaza ugovora o radu
 • Forma i trajanje otkaznog roka
 • Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja i porodiljskog odsustva
 • Pravo na otpremninu
 • Koliki je obavezujući, a koliki neoporezivi iznos otpremnine
 • Pravo na godišnji odmor prije raskida radnog odnosa
 • Materijalna i socijalna sigurnost za vrijeme nezaposlenosti - novčana naknada
 • Postupak ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti

5. NOVI PROPISI IZ OBLASTI BUDŽETA

 • NOVA Uredba o računovodstvu budžeta i budžetskih korisnika
 • Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika

6. AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • Odluka o visini doprinosa za PIO zao sobe koje se osiguravaju u određenim uslovima (volonteri, pripravnici...)
 • Članarina vanjskotrgovinskoj komori
 • Aktuelnosti iz profesije

7. PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA

 

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14