Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

porodiljeU “Službenim novinama KS” broj 18/14 od 08.5.2014. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Izdvajamo član 4. ovog zakona koji se odnosi na naknadu plaće ženi – majci (porodilji) “Naknada plaće ženi – majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 60% prosječne plaće, s tim da taj iznos ne može biti manji od najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Najniža plaća iz stava 1. ovog člana obračunava se u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o najnižoj neto satnici pomnoženoj sa 176 sati na mjesečnom nivou.

Naknada plaće ženi – majci koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 30% prosječne plaće.”

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, tj. od 09.5.2014. godine. Zakon o izmjenama i dopunama zakona dajemo u nastavku.

.

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 29.04.2014. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ

ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I

ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

 

 

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13) čl. 28., 29. i 61. brišu se.

Član 2.

Iza člana 79. dodaje se novi član 79a. koji glasi:

“Član 79a.

Ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo, finansijsko poslovanje vezano za utrošak budžetskih sredstava obavljaju u skladu sa standardima o finansijskom poslovanju koje će pravilnikom utvrditi Kantonalno ministarstvo.”

Član 3.

Član 132. mijenja se i glasi:

“Član 132.

Pravo na dječiji dodatak bez obzira na imovinski cenzus pripada djetetu bez jednog ili oba roditelja, te porodici:

– u kojoj jedan od roditelja ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%,

– koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, što se dokazuje pravosnažnim rješenjem donijetim u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 26/08 i 5/12),

– koja ima dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC i celijakije,

– čiji je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći.

Djeci i porodici iz prethodnog stava pripada dječiji dodatak u iznosu iz člana 129. Kantonalnog zakona uvećan za 50%.”

 

Član 4.

Član 143. mijenja se i glasi:

“Član 143.

Naknada plaće ženi – majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 60% prosječne plaće, s tim da taj iznos ne može biti manji od najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Najniža plaća iz stava 1. ovog člana obračunava se u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o najnižoj neto satnici pomnoženoj sa 176 sati na mjesečnom nivou.

Naknada plaće ženi – majci koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 30% prosječne plaće.”

 

(Prelazne i završne odredbe)

Član 5.

Organ iz člana 4. stav 1. Kantonalnog zakona dužan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona po službenoj dužnosti donijeti rješenja o prestanku prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica prestaje danom stupanja na snagu ovog zakona. Za mjesec u kojem prestaje ovo pravo izvršit će se isplata cjelokupnog pripadajućeg mjesečnog novčanog iznosa.

Član 6.

Organ iz člana 4. stav 2. Kantonalnog zakona dužan je po službenoj dužnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona provesti postupak usklađivanja donesenih rješenja o pravu na dječiji dodatak sa odredbama ovog zakona i donijeti nova rješenja koja se odnose na ispunjenost uslova za ostvarivanje prava iz člana 3. ovog zakona.

Za korisnike koji u smislu stava 1. ovog člana ne budu ispunjavali uslove za dalje ostvarivanje prava na dječiji dodatak, donijet će se rješenja o prestanku ovog prava na koja se mogu izjaviti žalbe.

Član 7.

Postupci pokrenuti po zahtjevima za ostvarivanje prava na naknadu plaće ženi – majci prije stupanja na snagu ovog zakona, a po kojima nisu donesena prvostepena rješenja, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 8.

Ovlašćuje se Zakonodavno pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

 

IZVOR: „Službene novine KS“ broj 18/14 od 8. maja 2014. godine