SRRFBiH: Potvrda o samoedukaciji

Na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, objavljena je Potvrda o sastavljanju ili sudjelovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizijskog izvještaja.

Napominjemo da se potvrda ISKLJUČIVO šalje putem faksa Saveza na broj 036/334-184 do 03.12.2019. radi pravovremenog izdavanja licenci za 2020. godinu.

Potvrdu možete preuzeti putem sljedećeg linka POTVRDA


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za august/kolovoz 2019. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 78/19 od 23.10.2019. godine je objavljeno Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za august/kolovoz 2019. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2019. godine iznosi 932 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juni 2019. godine - august 2019. godine iznosi 928 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2019. godine iznosi 1.434 KM.


Porezna uprava Federacije BiH provodit će pojačan nadzor obveznika fiskalizacije

Na web stranici Porezne uprave FBiH objavljena je Obavijest u vezi sa kontrolom obveznika fiskalizacije. Obavijest donosimo u nastavku teksta u cijelosti:

U nastavku koordiniranih aktivnosti Porezna uprava Federacije BiH će u narednom periodu provoditi pojačane kontrole obveznika fiskalizacije kod kojih je analizom podataka sa servera Porezne uprave Federacije BiH utvrđeno da se stornira i reklamira značajan dio ostvarenog prometa.

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH će aktivnost inspekcijskog nadzora primjene Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH provoditi svakog dana, u toku radnog vremena i van radnog vremena, ali i u dane vikenda, u cilju smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa.

Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike fiskalizacije koji se nisu fiskalizirali da to što prije učine, a one koji su se fiskalizirali, da izdaju fiskalne račune i svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i tako izvrše prenos podataka o ostvarenom prometu do servera Porezne uprave, jer Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj izricanje sankcija i kažnjavanje, već poštivanje odredbi zakona.

Posebnu pažnju skrećemo obveznicima fiskalizacije koji vrše storniranje fiskalnih računa, da će razloge storniranja prometa morati obrazložiti i dokumentovati. Uprotivnom ukoliko ne dokumentuju stornirane račune navedenim obveznicima fiskalizacije na iznos storniranog računa biće izvršen obračun poreznih obaveza i preduzete sve mjere propisane važećim zakonima, uključujući i podnošenje krivičnih prijava.

Poštivanjem poreznih zakona i Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH obveznici fiskalizacije neće biti izloženi rizicima pečaćenja objekta, kao ni plaćanju visokih novčanih kazni koje za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa iznose od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravna lica, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00 do 10.000,00 KM za poduzetnike.

Za ponovo učinjene prekršaje obveznika u naredne dvije godine, Zakonom o fiskalnim sistemima, propisana je i mjera izricanja zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća i građane da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

U cilju povećanja porezne discipline pozivamo građane da traže fiskalni račun i da prijavljuju Poreznoj upravi Federacije BiH, obveznike fiskalizacije koji ne izdaju fiskalne račune.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se finansiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe, itd.
Sve slučajeve neizdavanja fiskalnih računa građani mogu prijaviti putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

Časopis Oktobar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 1. sc. Dinka Antić

Porezno rasterećenje u BiH: modaliteti i ograničenja

Važan faktor dizajna poreznih reformi jeste složenost fiskalne strukture zemlje i raspodjela nadležnosti za poreze između razina vlada. Institucionalni faktor, u smislu fiskalne arhitekture i složenosti međuvladinih odnosa, može predstavljati značajno ograničenje reformi u složenim državama. U zemljama koje su unitarne u fiskalnom smislu, odnosno u kojima su ovlasti za poreze centralizirane, dizajniranje i implementacija reformi je u nadležnosti centralne vlade i njenih ministarstava i agencija. Međutim, u složenim zemljama, sa više razina vlada, složeni fiskalni odnosi, vertikalni i horizontalni,  mogu kreiranje i provođenje reformi učiniti kompleksnim, pa čak i nemogućim u odnosu na unitarne zemlje. Konačno, složenost fiskalnog sistema složenih država se ogleda u postojanju porezne konkurencije između jurisdikcija iste razine vlasti ukoliko nije uspostavljen mehanizam koordinacije vlada.  Može se zaključiti da polazište za strateško promišljanje pravaca reformi u poreznom sistemu BiH treba biti  činjenica da je to de factosistem “spojenih posuda”. Treba imati u vidu da radikalnija izmjena  poreznog sistema i porezne politike, na prvom mjestu, zahtijeva široki politički konsenzus u BiH u području zajedničkog odlučivanja o politici indirektnih poreza na razini BiH, a, potom, i rješavanja mnoštva pravnih, financijskih i tehničkih problema u implementaciji reforme.

 1. Fuad Balta

 Porezi po odbitku u Federaciji BiH

Porez po odbitku primjenjuje se kod isplate određenim nerezidentnim licima i predstavlja konačnu poreznu obavezu, a ima slučajeva da se porez po odbitku primjenjuje i na rezidentna lica, u kojima je moguće određenje konačne ili akontativne porezne obaveze. Prema članu 24. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, prijava za porez po odbitku je izvještaj koji pravno lice, druga organizacija ili fizičko lice - poduzetnik podnosi Poreznoj upravi, a u kojem su sadržane informacije o porezima koji se moraju obustaviti ili naplatiti od drugog lica i platiti na odgovarajuće račune. Pravno lice, druga organizacija ili fizičko lice - poduzetnik također dostavlja kopiju prijave za porez po odbitku licu od čijih se prihoda porezi odbijaju ili naplaćuju. Za nerezidentne primaoce,  porez po odbitku najčešće znači konačno podmirenje porezne obveze u zemlji izvora (u našem slučaju, u BiH, odnosno FBiH), što ne znači da, zavisno od međunarodnih ugovora/sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ostvarena dobit, odnosno dohodak nerezidentnih pravnih, odnosno fizičkih lica, ne može biti oporezovan u zemljinjihove rezidentnosti zbog prioritetne primjene navedenih ugovora/sporazuma.

 1. dr.sc Mirza Čaušević

 Finansijske prevare na štetu budžeta EU

Obilježje transnacionalnog kriminaliteta u EU, kojem pripada i EU prevara, jest izostanak učinkovite krivično-pravne prevencije i represije na evropskoj razini zbog nepostojanja evropskoga krivično-pravnog sistema i evropskoga krivičnog prava. Unija ne raspolaže krivično-pravnim ovlastima niti ima krivično-pravnu nadležnost. Apsolutno zadržavanje krivično-pravnog suvereniteta država članica onemogućilo je stvaranje evropskih tijela krivičnog progona odnosno krivičnog pravosuđa. I dok se počinitelji krivičnih djela slobodno kreću cijelim teritorijem EU i neometano organiziraju prekogranične kriminalne aktivnosti, ovlasti nacionalnih tijela krivičnog progona zaustavljaju se na nacionalnim granicama i po pravilu ne mogu poduzimati radnje na teritoriju druge države članice. Dakako, zbog jačanja transnacionalnoga organiziranog kriminala nacionalna su tijela vlasti prisiljena međusobno sarađivati i izmjenjivati informacije, no neposredna komunikacija još je uvijek vrlo ograničena

 1. oec Medina Mešanović mr. oec

Faktoring - savremeni  instrument finansiranja

U  dinamičnim uslovima poslovanja preduzeća, u nastojanju da ispune zahtijeve koje im diktira tržišta, suočavaju se sa nizom problema, a jedan od najčešćih problema je svakako nedostatak finansijskih sredstava ili otežan pristup istim. Poteškoće u finansiranju koje se pored klasičanog načina finansiranja, putem bankarskih kredita nisu mogle riješiti, pokušavaju se prevazići uvođenjem novih metoda, tehnika i pravnih poslova, a jedan od takvih je i faktoring. Faktoring kao jedan od specifičnih oblika finansiranja može dijelom ublažiti ovaj problem. Uloga faktoring društva je u tome da  nelikvidnu aktivu tvrtke pretvara u likvidnu. Faktoring omogućuje da sredstva brže cirkuliraju te na taj način doprinosi likvidnosti i solventnosti realne ekonomije.Upotreba faktoringa može dovesti do značajnog povećanja efikasnosti poslovanja, prije svega kroz smanjenje perioda naplate potraživanja i povećanja njegove efikasnosti, a također efikasnije korišćenje resursa poboljšava profitabilnost poslovanja preduzeća i pomaže u smanjivanju pritisaka na njegovu likvidnost i u eliminisanju pritisaka na njegov obrtni kapital.Faktoring u našoj zemlji je još uvijek u začetku, na vrlo niskom nivou razvijenosti. Faktoringu kao instrumentu kratkoročnog finansiranja treba posvetiti posebna pažnja, jer BiH raspolaže sa potencijalom da faktoring može da postane jedan od najfleksibilnijih alternativnih izvora finansiranja koji će predstavljati pokretačku snagu daljeg razvoja privrede.

 1. Jasmin Omeragić

 Troškovi poslovanja u žiži interne ekonomije

Upravljanje troškovima poslovanja, zapravo je bavljenje planiranjem i kontrolom troškova, i ono mora biti jedna od prioritetnih aktivnosti svake firme. Cilj ove aktivnosti je svođenje (reduciranje) troškova poslovanja u okvire optimuma, a da bi se postigao ovaj cilj, firma mora imati jasnu strategiju. U ostvarenju ovoga cilja moraju koalirati svi kadrovski resursi firme, jer menadžment jednostavno ne može široko i duboko preispitivati bazne poslove i procese u firmi bez uključivanja svih sudionika. Menadžment je odgovoran za stalnu analizu i mjerenje svakog troška pojedinačno, jer ovdje se ustvari i radi o promjenama u obimu i strukturi poslovnih aktivnosti, adaptaciji motivacionih faktora i konstantnom prilagođavanju organizacije potrebama firme. Stavljanje troškova pod kontrolu je imperativ nauke i struke, svijesti i savjesti. Potencijali za uštedu na troškovima postoje na svim nivoima poslovanja, jer tek kad ih počnemo analizirati uvidjet ćemo koliko se poslova nepotrebno radi, zašto se ne odlože nebitni kapitalni izdaci, zašto se ne eliminira nepotrebna imovina, inventar i druga sredstva, itd. Firme koje žele prosperitetno poslovanje moraju imati program i plan redukcije troškova poslovanja, jer troškove moramo segmentirati i analizirati. Moramo definirati optimalne koncentrične „prstenove“ unutar kojih i izvan kojih ćemo znalački locirati kako one troškove koji utiču direktno na poslovanje, tako i one troškove koji počesto pod nazivom „ostali“ znaju vrlo neugodno iznenaditi.

 1. oec Elman Nadžaković

 Analiza imovinskog položaja

U cilju sagledavanja položaja sredstva društva iskazanih u aktivi, potrebno je uraditi analizu imovinskog položaja. Imovinski položaj se određuje na osnovu strukture ukupne, poslovne i operativne aktive, strukture stanja i iskorištenosti fiksne imovine, strukture i brzine obrta obrtne imovine, i na osnovu koeficijenta obrta poslovne imovine, a ukupnu aktivu čini poslovna i vanposlovna aktiva. Analiza treba da utvrditi prirodu pomjeranja u strukturi sredstava koja mogu da budu posljedica sezonskih utjecaja ili posljedica teškoća na koje se nailazi u proizvodnji, prodaji ili naplati. Pored toga, analizom treba identifikovati i sredstva koja ne doprinose dobitku, odnosno sredstva koja ne stvaraju korist i njih treba prodati ili otpisati.

 1. Safija Žilić, dipl. ecc.

 Kontrola kvaliteta revizorskih usluga

 Cilj uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta firmi koje vrše reviziju je da se obezbijedi da registrovane revizorske firme, njihovi partneri i zaposleni posluju u skladu sa međunarodnim standardima. Kontrola kvalitetа eksterne revizije treba da osigura da rezultati revizije ispune očekivanja zainteresovanih strana, kao i da odgovori na sve izazove sa kojim se revizija suočava. Proces kontrole kvaliteta eksterne revizije uključuje sve subjekte koji su zainteresovani za pouzdanost revizorskih izvještaja i pružanje visokog nivoa usluga revizije: ovlaštene revizore, revizorske kuće, profesionalne revizorske organizacije i javnost. Sve je veći značaj kontrole kvaliteta revizorskih usluga koje pružaju profesionalne računovođe u savremenim uslovima tržišnog poslovanja, a naročito zahtjevi globalnog tržišta kapitala, koji su uslovili donošenje posebnog Međunarodnog standarda revizije 220 –kontrola kvaliteta revizije, kojim se definiše postupak kontrole kvaliteta nezavisne revizije. Osnovni faktori u osiguranju kontrole kvaliteta jesu donošenje i primjenjivanje revizorskih standarda i metodoloških smjernica, koji naglašavaju obavezu izvođenja revizija u skladu s određenim revizionim postupcima i metodologijom. Da bi se omogućilo osiguranje kontrole kvaliteta, revizorska institucija treba utvrditi kriterijume za vrednovanje revizijskog rada, kojih se zatim trebaju pridržavati i revizori i menadžment.

 1. dr. sci. Erdin Hasanbegović

 Strukturni dijagrami kao savremena metoda i tehnika upravljanja investicijskim projektima

 Investiciono ulaganje predstavlja važan faktor za društveni i privredni razvoj jedne nacionalne privrede.  Investicijska ulaganja mogu biti brojna, ali nisu sva jednako važna i nemaju isti prioritet pri odabiru. Stoga, određene potrebe ulaganja mogu se zadovoljiti realizacijom različitih ideja, sa manje ili više kapitala. Investicijski kapital je ograničen resurs i nije moguće zadovoljiti sve investicione potrebe, pa je vrlo bitno znati odrediti određenu strukturu, odnosno ciljeve, aktivnosti i formu rada. Svaka kompanija teži ka ostvarivanju svojih razvojnih ciljeva, stoga je neophodno da kompanija vodi brigu o načinu i obliku investiranja. Investicijski projekti predstavljaju važnu ulogu za svaku kompaniju koja ima za cilj maksimiziranje vrijednosti kompanije. U praksi se koriste različiti načini planiranja investicijskih projekata. Razvojem kompjuterizacije, sve više maha zauzimaju savremeni pristupi planiranja projekata. Kao pomoćna tehnika za upravljanje investicijskim projektima jesu strukturni dijagrami, koji se zasnivaju na oblikovanju tri komplementarne mrežne strukture. Uloga strukturnih dijagrama je olakšavanje pri planiranju, praćenju i kontroli odvijanja realizacije projekta. Primjenom strukturnih dijagrama stvaraju se uslovi za olakšavanje i poboljšanje procesa planiranja.

 1. sc. Jozo Piljić

Ata Karnet kao putovnica/pasoš za robu

ATA Karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju s rokom važenja od godine dana. Ovim carinskim dokumentom omogućen je privremeni uvoz određenih kategorija robe u carinsko područje svake zemlje koja je prihvatila Konvenciju  o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače slijedi u redovnom postupku za uvoz. Nosilac ATA Karneta može biti samo domaća pravna ili fizička osoba. Nosilac ATA Karneta može imati svog Zastupnika (jednog ili više). Zastupnik je osoba koja putuje sa karnetom tj., prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka druga osoba koju nosilac ovlasti, a može se navesti i više osoba. Ukoliko  je zastupnik strana osoba ili ne znate ko će to biti u rubrici “Zastupnik” se umjesto imena upisuje Pismo ovlaštenja /Letter of authority/. Roba pomoću ATA Karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažiranja špeditera), ali pri tome se moraju poštivati određena pravila. Korištenje ATA Karneta predviđa se i za tranzit kroz zemlju, pod uvjetima iz ATA konvencije.

 1. Bernard Iljazović

 „Bankarstvo u sjeni“ – uloga i značaj u financijskom sustavu

 Sektor bankarstva u sjeni ne bi trebalo promatrati isključivo u smislu rizika koje donosi, nego i prepoznati njegovu značajnu ulogu u financijskom sektoru, odnosno da predstavlja alternativni financijski kanal koji je neophodan svakome gospodarstvu, posebno u vremenima kada tradicionalni akteri u bankarskom sustavu smanjuju financijsku potporu. S obzirom na sve veći rast nebankovnih financijskih institucija i njihov značaj za financijski sustav, te njihove međusobne povezanosti i utjecaja na regularni bankovni sustav potrebno je i dalje jačati regulatorni okvir, te poduzimati niz dodatnih mjera s ciljem kontroliranja  potencijalnih sistemskih rizika i ograničavanja mogućnosti za regulatornu arbitražu u svrhu jačanja integriteta tržišta i povećanja povjerenja štediša i potrošača. S obzirom na značajan utjecaj bankarstva u sjeni na financijski sustav, a s ciljem sprečavanja njegovih negativnih učinaka, Europska unija ulaže velike napore u formiranju institucionalnog i regulatornog okvira za nadzor nebankovnih financijskih institucija.

 1. Nikolina Silak

 Osvrt na neke slučajeve  pravne zaštite u postupcima javne nabave

Naslovljena tema ovog članka  odnosi se na  sažet prikaz određenih  specifičnih pitanja koja su vezana za pravnu zaštitu u postupcima javne nabave, u odnosu na određene, nasumice odabrane slučajeve. Zajedničko za predmetne slučajeve  jeste da se radi o tematici koja zaslužuje pažnju i fokusiranost, a svaka proizvoljnost i paušalnost u pripremi i provedbi istih, sličnih ili srodnih  postupaka, treba biti smanjena na najmanju moguću mjeru, uzevši da je u pitanju  zdravstveni aspekt-zaštita zdravlja stanovništva i to u cilju interesa i koristi onih na koje će biti primijenjena na posredan ili neposredan način  putem nabavljene robe ili oglašene usluge, te onih koji primjenjuju robu i usluge koja je predmet javne nabave. U konačnici, smisao ovog članka i jeste  da potakne određena pitanja na razmišljanje, da se stavi akcenat na dosadašnju pravnu praksu i ujedno ukaže ugovornim organima, žaliteljima, zainteresovanim i svim ostalim koji se susreću sa postupcima javne nabave, da treba voditi računa o zakonskim pravilima, načelima te pojedinim, već usvojenim pitanjima, a uočene i konstatirane pogreške i propuste ispraviti u narednom pokretanju i provođenju radnji postupka sličnog ili srodnog sadržaja. Takvim proaktivnim pristupom,  ojačava se  povjerenje  od strane  cjelokupne javnosti i zainteresiranih osoba u kvalitetan rezultat provedenog postupka javne nabave, u posljedici i postupka pravne zaštite javne nabave, što rezultira ohrabrenjem zainteresiranih, oštećenih žalitelja za češćim korištenjem žalbenih mehanizama, ali i za djelotvorniji pristup organa nadležnih za provođenje postupka pravne zaštite u oblasti javne nabave.

 1. Emsud Muhadžić

 Glavna skupština dioničara u svjetlu EU prava

Potreba reguliranja ove materije na nivou evropskog prava  pojavila se zbog sve složenije korporativne strukture dioničkih društava, unutar EU- a dijelom uvjetovane slobodom kretanja kapitala. Razlozi donošenja Direktive su prije svega u intenciji da se olakša pristup glavnoj skupštini onim dioničarima koji su locirani u inostranstvu. Zbog napretka tehnologije, a naročito zbog mogućnosti primjene audio- video konferencije i interneta danas je moguće olakšati ostvarivanje prava glasa prekograničnim i udaljenim dioničarima. No primjena modernih tehnologija u radu skupštine  društva može dovesti i do problema, za koje trebaju postojati određena rješenja. EU zakonodavac predložio je nacionalnim zakonodavcima da uklone sve prepreke takvom načinu glasanja. Ali se ipak državama članicama ne nameće obaveza donošenja takvih propisa kojima se dionička društva uvrštena na uređeno tržište obavezuju da će svojim dioničarima omogućiti takav način sudjelovanja na glavnoj skupštini.

 1. Alan Vajda, mag. iur.

 Modaliteti osnivanja trgovačkog društva od strane državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Strani državljani što obuhvaća  državljane Europskoga gospo­darskog prostora, te državljane trećih zemalja mogu bez ograničenja registrirati trgovačko društvo na područ­ju Republike Hrvatske i to pod istim uvjetima koji vrijede i za državljane Republike Hrvatske. Međutim, dodatne obveze stranih državljana koji u Republici Hrvatskoj namjeravaju osnovati trgovačko društvu proizlaze iz propisa koji uređuju boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj i ovise o tome hoće li stranac, osnivač trgovačkog društva, bo­raviti u Republici Hrvatskoj, te koje funkcije u trgovačkom društvu koje osniva namjerava obavljati. Državljanin treće zemlje koji želi raditi u trgovačkom društvu koje je osnovao na način da se samozaposli mora sklopiti ugovor o radu i pribaviti dozvolu za boravak i rad izvan godišnje kvote, pod uvjetima koji su regulirani Zakonom o strancima. Međutim, odredbama Zakona o trgovačkim društvima propisano je da trgovačko društvo mogu osnovati jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba, koje nazivamo osnivačima, odnosno članovima društva (vlasnicima). Također napominjemo da su trgovačka društva podijeljena na društva osoba i društva kapitala, između kojih je osnovna razlika isključivo u odgovornosti članova društva (vlasnika) za obveze trgovačkog društva.

 1. Džana Kadribegović

 Šta se uređuje Zakonom o ravnopravnosti spolova

 Ustav  Bosne i Hercegovine i Ustav  Federacije Bosne i Hercegovine, pored obaveze obezbjeđenja najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, navodi i zabranu  diskriminacije, a između ostalog i po osnovu spola. S tim u vezi, Zakon o ravnopravnosti spolova uređuje, promovira i štiti ravnopravnost spolova i garantira jednake mogućnosti svim građanima, kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi društva, te  sprječava direktnu i indirektnu diskriminaciju zasnovanu na spolu. Ovim zakonom diskriminacija na osnovu spola i spolne orijentacije izričito je zabranjena. Puna  ravnopravnost spolova garantira se  u svim sferama društva, a naročito u oblasti obrazovanja, ekonomiji, zapošljavanju i radu, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima. Međutim, ostvarivanje pune ravnopravnosti spolova je dugotrajan proces koji zahtijeva dalje  reforme, a što  umnogome zavisi od brojnih društvenih okolnosti i procesa, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou.

 1. Savjetodavni servis
 2. Saopštenja za primjenu propisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SEMINAR: PREZENTACIJA NOVIH ZAKONA (dohodak, doprinosi, računovodstvo, fiskalizacija, obrt, PDV)

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PREZENTACIJE NOVIH ZAKONA
  • POREZ NA DOHODAK
  • DOPRINOSI
  • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  • FISKALIZACIJA
  • OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
  • PDV

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • ZENICA, 17.10.2019. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 18.10.2019. Hotel Park
 • MOSTAR, 21.10.2019. Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 22.10.2019. PC UNITIC
 • TUZLA, 23.10.2019. Hotel Tuzla

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

NOVI ZAKON O POREZU NA DOHODAK

 • Obveznici poreza na dohodak
 • Porezni tretman isplaćenog toplog obroka, prevoza, dnevnica, otpremnina, stipendija…
 • Isplate oslobođene obračuna poreza na dohodak
 • Faktor ličnog odbitka
 • Stopa poreza na dohodak
 • Oporezivanje isplaćene dobiti

NOVI ZAKON O DOPRINOSIMA

 • Stope doprinosa
 • Prikaz obračuna plaće
 • Oporezivanje volontera, lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, privremeni i povremeni poslovi…
 • Ugovor o djelu i autorski honorar
 • Direktori u i bez radnog odnosa
 • Status penzionera
 • Isplate nerezidentima
 • Obračun doprinosa za samostalne poduzetnike (obrtnike)

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

 • Obveznici primjene Zakona
 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih lica
 • Tko može voditi poslovne knjige?
 • Vođenje poslovnih knjiga putem dodatne i dopunske djelatnosti
 • Ograničenja prilikom vođenja poslovnih knjiga
 • Tko može potpisivati finansijske izvještaje?
 • Predaja finansijskih izvještaja
 • Uvođenje kontrole kvaliteta rada u računovodstvu
 • Obveznici revizije
 • Uslovi rada revizijskih društava

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA

 • Postupci obveznika u slučaju oštećenja fiskalnog uređaja
 • Uslovi i postupak za deregistraciju
 • Osiguranje funkcionisanja fiskalnog uređaja
 • Obvezni rok za početak izdavanja fiskalnih računa
 • Postupak fiskalizacije
 • Evidentiranje, storniranje i reklamiranje prometa
 • Kaznene odredbe

NOVI ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

 • Minimalni uslovi za obavljanje obrta
 • Dopunsko i dodatno zanimanje
 • Osnivanje i rad obrta
 • Mogućnost prenosa obrta
 • Vanjskotrgovinsko poslovanje obrta
 • Ograničeno izvršenje nad imovinom obrtnika

NOVI ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

 • Predmet oporezivanja
 • Promet dobara vs promet usluga
 • Mjesto oporezivanja ino usluga
 • Osnovica za obračun PDV-a
 • Stopa PDV-a
 • Isporuke oslobođene obračuna PDV-a
 • Opći i posebni uslovi za odbitak ulaznog PDV-a
 • Period obračunavanja i plaćanja PDV-a
 • Izgled nove PDV prijave
 • Registracija i prestanak registracije

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                          100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom         120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                        80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14