SEMINAR: PREZENTACIJA NOVIH ZAKONA (dohodak, doprinosi, računovodstvo, fiskalizacija, obrt, PDV)

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PREZENTACIJE NOVIH ZAKONA
  • POREZ NA DOHODAK
  • DOPRINOSI
  • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  • FISKALIZACIJA
  • OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
  • PDV

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • ZENICA, 17.10.2019. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 18.10.2019. Hotel Park
 • MOSTAR, 21.10.2019. Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 22.10.2019. PC UNITIC
 • TUZLA, 23.10.2019. Hotel Tuzla

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

NOVI ZAKON O POREZU NA DOHODAK

 • Obveznici poreza na dohodak
 • Porezni tretman isplaćenog toplog obroka, prevoza, dnevnica, otpremnina, stipendija…
 • Isplate oslobođene obračuna poreza na dohodak
 • Faktor ličnog odbitka
 • Stopa poreza na dohodak
 • Oporezivanje isplaćene dobiti

NOVI ZAKON O DOPRINOSIMA

 • Stope doprinosa
 • Prikaz obračuna plaće
 • Oporezivanje volontera, lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, privremeni i povremeni poslovi…
 • Ugovor o djelu i autorski honorar
 • Direktori u i bez radnog odnosa
 • Status penzionera
 • Isplate nerezidentima
 • Obračun doprinosa za samostalne poduzetnike (obrtnike)

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

 • Obveznici primjene Zakona
 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih lica
 • Tko može voditi poslovne knjige?
 • Vođenje poslovnih knjiga putem dodatne i dopunske djelatnosti
 • Ograničenja prilikom vođenja poslovnih knjiga
 • Tko može potpisivati finansijske izvještaje?
 • Predaja finansijskih izvještaja
 • Uvođenje kontrole kvaliteta rada u računovodstvu
 • Obveznici revizije
 • Uslovi rada revizijskih društava

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA

 • Postupci obveznika u slučaju oštećenja fiskalnog uređaja
 • Uslovi i postupak za deregistraciju
 • Osiguranje funkcionisanja fiskalnog uređaja
 • Obvezni rok za početak izdavanja fiskalnih računa
 • Postupak fiskalizacije
 • Evidentiranje, storniranje i reklamiranje prometa
 • Kaznene odredbe

NOVI ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

 • Minimalni uslovi za obavljanje obrta
 • Dopunsko i dodatno zanimanje
 • Osnivanje i rad obrta
 • Mogućnost prenosa obrta
 • Vanjskotrgovinsko poslovanje obrta
 • Ograničeno izvršenje nad imovinom obrtnika

NOVI ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

 • Predmet oporezivanja
 • Promet dobara vs promet usluga
 • Mjesto oporezivanja ino usluga
 • Osnovica za obračun PDV-a
 • Stopa PDV-a
 • Isporuke oslobođene obračuna PDV-a
 • Opći i posebni uslovi za odbitak ulaznog PDV-a
 • Period obračunavanja i plaćanja PDV-a
 • Izgled nove PDV prijave
 • Registracija i prestanak registracije

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                          100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom         120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                        80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14