Statistički podaci vezani za nezaposlenost, u BiH krajem juna evidentirano 548.307 nezaposlenih osoba

nezaposlenostPrema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, u odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih je veći za 982 ili 0,18 posto.

Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 276.744 ili 50,47 posto su žene.

Od ukupnog broja evidentiranih krajem juna, u Federaciji BiH su bile 385.253 nezaposlene osoba, u Republici Srpskoj 150.601, a u Brčko Distriktu 12.453 nezaposlene osobe.

U strukturi osoba koje traže zaposlenje, krajem juna NKV radnika je bilo 157.926 ili 28,80 posto, PKV 10.954 ili dva posto, KV 189.272 ili 34,52 posto, VKV 3.713 ili 0,68 posto, NSS 1.750 ili 0,32 posto, SSS 140.539 ili 25,63 posto, VŠS 7.640 ili 1,39 posto i VSS 36.513 ili 6,66 posto.

Najveći dio evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja - KV radnici 34,52 posto, te NKV radnici 28,80 posto.

Od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u junu 2013., novoprijavljenih osoba koje traže posao bilo je 13.645.

Broj osoba brisanih iz evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 11.869. Od ukupnog broja brisanih iz evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposlene su 6.802 osobe ili 57,31 posto.

U junu 2013., poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 2.211 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrirani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 5.188.

U skladu s važećim zakonskim propisima, u junu 2013. novčanu naknadu koristilo je 13.611 osoba ili 2,48 posto od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba.

U istom periodu 2012. novčanu naknadu koristile su 11.332 osobe, što ukazuje da se ovaj broj povećao za 2.279 osoba ili 20,11 posto.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarile su 409.376 osobe ili 74,66 posto od ukupno registrirane nezaposlenosti u BiH.

Po podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2013. broj zaposlenih u pravnim subjektima u BiH iznosio je 685 .294, a od toga je bilo 282.150 žena.

U odnosu na april 2013., broj ukupno zaposlenih u pravnim subjektima se povećao za 0,1 posto, dok se broj zaposlenih žena povećao za 0,2 posto.

Stopa registrirane nezaposlenosti za maj 2013. iznosila je 44,4 posto i u odnosu na april 2013. bila je manja za 0,1 postotni poen , saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.


Od 01. avgusta 2013. godine na snazi novi Cjenovnik poštanskih usluga

postaJavno preduzeće "BH Pošta" dalo je saglasnost na novi cjenovnik poštanskih usluga, koji će od 1. avgusta biti jedinstven za cijelo područje Bosne i Hercegovine.

Polazna osnova za usklađivanje cjenovnika je utvrđena osnovna cijena standardiziranog pisma, mase do 20 grama, u iznosu 0,90 konvertibilnih maraka, na osnovu koje su izračunate cijene ostalih poštanskih usluga.

Novi cjenovnik, koji je proizašao iz Odluke Agencije za poštanski promet BiH, koja podrazumijeva da tarife rezervisanih poštanskih usluga moraju biti transparentne i jednake na cijelom području BiH, obavezao je javne poštanske operateratere da svoje postojeće cjenovnike usklade s Odlukom, što do sada nije bilo jedinstveno riješeno.

Stupanjem na snagu novog cjenovnika poštanskih usluga, sva tri javna poštanska operatera u BiH (JP "BH pošta" d.o.o. Sarajevo, "HP Mostar" i "Pošte Srpske" AD Banja Luka) imaće jedinstven cjenovnik i nomenklaturu poštanskih usluga.

Obavještenje Javnog preduzeća „BH Pošte“ u vezi sa novim cjenovnikom poštanskih usluga, možete pogledati preko linka http://www.posta.ba/vijesti/1/0/120.html


NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

U ''Službenim novinama ZDK'', broj 8/13 od 18.7.2013. godine objavljen je Zakon o šumama koji je stupio na snagu 26.7.2013. godine i kojim je u članu 52. propisana obaveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma za sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelove pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona. Član 52. vam prenosimo u cjelosti.

IZVOD IZ ZAKONA O ŠUMAMA

Član 52.

(Naknada za općekorisne funkcije šuma)

(1) Naknadu za općekorisne funkcije šuma u visini od 0,07 % od ukupno ostvarene godišnje dobiti, plaćaju sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona.

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana uplaćuje se tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom izvještaju u korist računa Budžeta.

(3) Od obaveze plaćanja naknade iz stava (1) ovog člana izuzimaju se: korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, javne institucije, humanitarne organizacije, udruženja i fondacije, izuzev onih koji obavljaju djelatnost radi sticanja dobiti, te pravna lica koja upošljavaju preko 50% invalidnih lica, bez obzira na obavljanje djelatnosti radi sticanja dobiti.

(4) Kontrolu obračuna i uplate naknade iz stava (1) ovog člana vrši porezna uprava i šumarski inspektor na način predviđen u članu 51. stav (4) ovog Zakona.


U 2012. godini izdvojeno 158 miliona KM za poticaje

Podsticaji1Izvještaj o izdvajanju sredstava za poticaje u Bosni Hercegovini za 2012. godinu pokazao je da je izdvojeno 158 miliona KM za poticaje u dva entiteta i Distriktu Brčko i značajno su manji u odnosu na prethodne godine - kazao je danas novinarima u Sarajevu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Podcrtao je da je usvojen zaključak da se u skladu s ranijim preporukama pokuša u narednim godinama povećati podsticaje, posebno ako se zna da je 2010. godine ukupan podsticaj iznosio 165 miliona KM.

Govoreći o uvjetima koje BiH mora ispuniti u narednom periodu kada je u pitanju izvoz, Šarović ističe da bi se posebna pažnja trebala posvetiti izvozu hrane životinjskog porijekla budući da je, kada je u pitanju hrana biljnog porijekla, situacija nešto jasnija.

- Jedna od važnijih stavki kada je u pitanju izvoz je krompir, izvozi se oko 4.000 tona, a s 1. julom taj izvoz je prestao zbog nezavršetka posla koji se odnosi na monitoring. Kada je u pitanju izvoz proizvoda životinjskog porijekla vodi se bitka vezana za izvoz mlijeka kao i mesa, peradi, jaja i ostalog - podvukao je Šarović.

Istaknuo je da je urađen određeni napredak posebno kada je u pitanju izvoz mlijeka što je zajednička aktivnost Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i entitetskih ministarstava, kantona i Distrikta Brčko jer je uspostavljen vertikalni, komandni lanac kao ključni zahtjev Evropske komisije.

Budući da je Hrvatska sama otkazala sporazum vezan za oblast veterinarstva, kaže Šarović, BiH je postupila prema svom zakonodavstvu što je značilo da "onaj ko želi da uveze meso i hranu u BiH mora da ima EU-broj ili da kancelarija za veterinarstvo u drugoj zemlji taj objekt primi, s obzirom na broj tih objekata, Hrvatska neće moći izvoziti u BiH što je u skladu s bh. zakonodavstvom".

Osvrnuo se i na IPARD fondove Evropske unije za poljoprivredu, najavivši da bi Evropska komisija uskoro trebala donijeti konačnu odluku o ovom pitanju, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa predložilo je da predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda u najkraćem roku sazove sastanak sa entitetskim premijerima i ministrima zaduženim za oblast poljoprivrede.

- Na tom sastanku bi se trebao osmisliti konačan prijedlog BiH za izgled IPARD strukture u BiH kako bi se mogla dobiti sredstava IPARD-a za period 2014.-2020. godina u iznosu od oko 150 miliona eura - pojasnio je Šarović.

Jedna od tačaka dnevnog reda današnje sjednice Vijeća ministara BiH bio je Prijedlog pravilnika o cijeni pograničnih propusnica, a dogovoreno da cijena propusnica, kaže Šarović, bude usaglašena s Hrvatskom.


Prosječne bruto i neto plaće isplaćene u FBiH, BiH i RS

Federacija BiH                 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 56/13 od 19.7.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec maj 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za maj 2013. godine neto plaća........................................................846 KM

- po zaposlenom za period mart - maj neto plaća........................................................836 KM

- po zaposlenom za maj 2013. godine bruto plaća....................................................1.292 KM

Bosna i Hercegovina

2. U "Službenom glasniku BiH", broj 58/13 objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za maj 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mjesec maj 2013. godine neto plaća iznosi...................................832 KM

- po zaposlenom za mjesec maj 2013. godine bruto plaća iznosi..............................1.298 KM

Republika Srpska

3. U "Službenom glasniku RS", broj 54/13 od 27.6.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za maj 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za maj 2013. godine bruto plaća iznosi..........................................1.314 KM

- po zaposlenom za maj 2013. godine neto plaća iznosi..............................................796 KM

- po zaposlenom za period januar - maj bruto plaća iznosi.......................................1.325 KM

- po zaposlenom za period januar - maj neto plaća iznosi...........................................803 KM


ODLUKA O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA PERIOD OD 01. JULA 2013. GODINE DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE

Temeljem člana 317. stava 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08) i člana 14. stava 3. Zakona o sistemima indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 135. sjednici, održanoj 05.07.2013. godine, donio je

ODLUKU

O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA

PERIOD OD 01. JULA 2013. GODINE DO 31.

DECEMBRA 2013. GODINE

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope kompenzatorne kamate za period od 01. jula 2013. godine do 31. decembra 2013. godine

Član 2.

Visina stope kompenzatorne kamate za period iz člana 1. ove odluke iznosi 12 %.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 01. jula 2013. godine.

 

IZVOR: „Službeni glasnik BiH“ broj 57/13 od 22. 7. 2013. godine


Časopis Juli/Avgust

casopis juliS A D R Ž A J

1. Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2013. godine

2. Sanela Agačević, dipl. oec

Inspekcijske kontrole i računovođe

3. Emina Mešić, dipl. oec

Vrednovanje bilansnih i vanbilansnih pozicija u društvima za osiguranje

4. Dr sc. Jozo Piljić

Računovodstveni i porezni tretman biološke imovine

5. Denis Zukić, dipl. oec

Oporezivanje usluga u skladu sa članom 15. Zakona o PDV-u

6. Dr sc. Dinka Antić

Primjena gotovinskog računovodstva u sistemu PDV-a

7. Fuad Balta, dipl. oec

Oporezivanje imovine

8. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Nepoštivanje djelovanja mjenične klauzule “bez protesta” u praksi pojedinih izvršnih sudaca

9. Mr oec Mirna Pajević

Posredovanje u prodaji

10. Mr sc. Hasida Gušić

Ocjena isplativosti ulaganja

11. Safija Žilić, dipl. oec

Ugovori u privredi

12. Mr oec Erdin Hasanbegović

Mladen Šimšić

Organizacija funkcije finansijskog menadžmenta

13. Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti boravka i rada stranih državljana u Bosni i Hercegovini

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ugovor o radu sa posebnim osvrtom na plaće i naknade plaće

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Međunarodni aspekti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja invalida sa osvrtom na stanje u Federaciji BiH

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA LICENCI OVLAŠTENIM REVIZORIMA I DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 83/09), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU

I USLOVIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I

ODUZIMANJA LICENCI OVLAŠTENIM REVIZORIMA I

DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU

 

Član 1.

U Pravilniku o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju ("Službene novine Federacije BiH", br.: 12/10, 42/10 i 17/13) u članu 3. stav 5. riječi: "iz člana 72. stav 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09)" brišu se, a iza riječi "slučajevima" dodaje se riječ "spriječenosti".

Član 2.

Iza člana 4a. dodaje se novi član 4b. koji glasi:

"Ministarstvo na osnovu potpunog i dokumentovanog zahtjeva iz čl. 3., 4. i 4a. ovog Pravilnika izdaje licencu ovlaštenom revizoru u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Ukoliko se iz priložene dokumentacije utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za izdavanje/obnavljanje licence ovlaštenom revizoru, Ministarstvo će donijeti Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje/obnavljanje licence ovlaštenom revizoru.

Ovlašteni revizor je dužan da najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja licence podnese zahtjev za obnavljanje licence sa potrebnom dokumentacijom iz čl. 4. i 4a. ovog Pravilnika.

U slučaju da ovlašteni revizor u datom roku ne podnese zahtjev iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo će u roku od 30 dana donijeti rješenje o brisanju ovlaštenog revizora iz Registra ovlaštenih revizora.

Ako ovlašteni revizor podnese zahtjev za ponovno izdavanje licence nakon brisanja iz Registra ovlaštenih revizora, dužan je, uz zahtjev, priložiti dokumentaciju iz čl. 4. i 4a. ovog Pravilnika."

Član 3.

U članu 6. stav 2. alineja 8. iza riječi "knjižica" dodaje se zarez i riječi: "ovjerene fotokopije licenci ovlaštenih revizora i ugovora o radu".

Iza alineje 10. dodaje se nova alineja 11. koja glasi:

" – ovjerene fotokopije ugovora o saradnji i ovjerene fotokopije licenci ovlaštenih revizora koji su angažovani od strane društva za reviziju."

Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 55/13 od 17. 7. 2013.


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansijafederalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/13), u poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, iza podtačke 24.7. dodaje se nova podtačka 24.7.a., koja glasi: "24.7.a. Za svaku izmjenu računa iz podtačke 24.7., korisnici javnih prihoda su obavezni do objave izmjena Pravilnika osigurati operativnost računa koji se gasi ili obavijestiti uplatioce javnih prihoda o izmjenama računa."

2. U podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u poglavlju III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem: 21. Živinice, naziv banke: "Poštanska banka BiH d.d. Sarajevo" zamjenjuje se nazivom: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH" i broj računa: "187-200-00000082-51" zamjenjuje se brojem: "154-360-20047307-52".

3. U podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u poglavlju IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod A) Zavodi za zdravstveno osiguranje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2.7. Hercegovačko-neretvanski kanton, naziv banke: "HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar" zamjenjuje se nazivom: "NOVA BANKA AD Banja Luka" i broj računa: "306-001-00010127-95" zamjenjuje se brojem: "555-000-00048732-98".

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 53/13 od 10.07.2013. godine

 


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

U „Službenim novinama TK“, broj 8/13 od 03.07.2013. godine objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o naknadi plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona koje stupaju na snagu 11.7.2013. godine.

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD NA TERET SREDSTAVA ZAVODA

 

Član 1.

Član 9. Pravilnika o naknadi plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 3/13 - u daljem tekstu: Pravilnik), mijenja se i glasi:

"Najviši iznos naknade plate iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika ne može biti viši od 80% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plata osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika.

Najviši iznos naknade plate iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika ne može biti viši od 100% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plata osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika.

Najviši iznos naknade plate za osiguranika koji je upućen na ocjenu preostale radne sposobnosti, od momenta upućivanja do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti, utvrđuje se u iznosu najniže plate koja se isplaćuje u Federaciji BiH.

Ukoliko je nadležni organ donio odluku "liječenje nije završeno" najviši iznos naknade se obračunava u skladu sa odredbama stava 3. ovog člana sve do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti.

U slučaju kada osiguranik nije ostvario plate u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, najviši iznos naknade plate, ne može biti veći od 80% od osnovice koju čini prosječna isplaćena plata na nivou Kantona za odgovarajući mjesec."

 

Član 2.

Iza člana 9. Pravilnika dodaje se novi član 9a. koji glasi:

"Član 9a.

Zahtjev za povrat isplaćene naknade plate, može se osporiti u cijelosti ili djelimično, ukoliko obračun i isplata naknade plate nije izvršena u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Ukoliko se osporava zahtjev iz stava 1. ovog člana, o razlozima osporavanja obavještava se podnosilac zahtjeva za povrat isplaćene naknade plate, pismeno, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat."

 

Član 3.

Prelazne odredbe

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

 

IZVOR: „Službene novine TK“ broj 8/13 od 03.07.2013. godine