PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA LICENCI OVLAŠTENIM REVIZORIMA I DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 83/09), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU

I USLOVIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I

ODUZIMANJA LICENCI OVLAŠTENIM REVIZORIMA I

DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU

 

Član 1.

U Pravilniku o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 12/10, 42/10 i 17/13) u članu 3. stav 5. riječi: “iz člana 72. stav 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 83/09)” brišu se, a iza riječi “slučajevima” dodaje se riječ “spriječenosti”.

Član 2.

Iza člana 4a. dodaje se novi član 4b. koji glasi:

“Ministarstvo na osnovu potpunog i dokumentovanog zahtjeva iz čl. 3., 4. i 4a. ovog Pravilnika izdaje licencu ovlaštenom revizoru u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Ukoliko se iz priložene dokumentacije utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za izdavanje/obnavljanje licence ovlaštenom revizoru, Ministarstvo će donijeti Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje/obnavljanje licence ovlaštenom revizoru.

Ovlašteni revizor je dužan da najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja licence podnese zahtjev za obnavljanje licence sa potrebnom dokumentacijom iz čl. 4. i 4a. ovog Pravilnika.

U slučaju da ovlašteni revizor u datom roku ne podnese zahtjev iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo će u roku od 30 dana donijeti rješenje o brisanju ovlaštenog revizora iz Registra ovlaštenih revizora.

Ako ovlašteni revizor podnese zahtjev za ponovno izdavanje licence nakon brisanja iz Registra ovlaštenih revizora, dužan je, uz zahtjev, priložiti dokumentaciju iz čl. 4. i 4a. ovog Pravilnika.”

Član 3.

U članu 6. stav 2. alineja 8. iza riječi “knjižica” dodaje se zarez i riječi: “ovjerene fotokopije licenci ovlaštenih revizora i ugovora o radu”.

Iza alineje 10. dodaje se nova alineja 11. koja glasi:

” – ovjerene fotokopije ugovora o saradnji i ovjerene fotokopije licenci ovlaštenih revizora koji su angažovani od strane društva za reviziju.”

Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 55/13 od 17. 7. 2013.