Milićević: BiH ostaje bez novca od MMF-a

FMFSARAJEVO, Federalni ministar finansija Jelka Milićević izjavila je da BiH više ne može računati na novac Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, zbog čega će vlasti morati da traže alternative i da smanjuju troškove i određene kapitalne transfere.

„Znali smo već u prvoj misiji da MMF ima mnogo uslova i da ih nećemo moći lako da ispunimo, tako da nismo sjedili skrštenih ruku. Ali, sada je jasno da ćemo velike probleme morati da riješimo bez MMF-a“, rekla je Milićevićeva za „Dnevni avaz“.

Prema njenim riječima, rebalans federalnog budžeta ići će u pravcu smanjenja troškova, odnosno transfera i kapitalnih transfera, a vlast mora energičnije krenuti u reforme i rezove, prije svega u reformu javne uprave, kao i zakona o radu.

„Moraćemo drugačije postaviti fiskalnu stabilnost i reformu javne uprave ako mislimo sebi dobro. Sami sebi ćemo morati da odredimo te termine, ako mislimo da preživimo“, upozorila je Milićevićeva.

Ona je potvrdila da će, najvjerovatnije, biti odgođena isplata podsticaja u privredi, kao i stvaranje povoljnijih preduslova za stabilnije punjenje budžeta.

U ovom trenutku mi nismo ozbiljni partneri MMF-a u smislu reformi za koje oni vide da su nam neophodne“, kaže Milićevićeva.

Deficit u Federaciji BiH iznosi 646 miliona KM.

IZVOR: Capital


MMF postavio rok - Zakon o radu do kraja jula

MMF-1440x564_cNakon što je misija MMF-a završila posjetu BiH, postalo je jasno da vlasti u BiH neće moći ispuniti uslove koje MMF nameće. Još je rano da se tvrdi da od novog aranžmana sa MMF-om nema ništa, jer je MMF vlastima ostavio 10 do 20 dana da se usaglase, te da do kraja jula završe neke obaveze koje su ranije preuzete. To znači uslov za novi aranžman je usvajanje zakona o radu.
Postojeći stand by aranžman ističe 30. juna, već godinu određene mjere koje su bile definisane u prethodnom aranžmanu nisu ispunjene, tako da nije bilo povlačenja posljednje tranše od 300 mil KM. Tokom ove posjete razgovaralo se o eventualnim modalitetima programa i koje politike će se uključiti u eventualni program. Još nije usaglašeno pismo namjere, dato nam je dodatno vrijeme od 10 dana da vidimo koji su to modaliteti - kazao je savjetnik premijera FBiH Goran Miraščić.
Što se tiče mjera, one će najvećim dijelom biti kao i iz prethodnog stand by aranžmana, odnosno iz posljednjeg dopunskog pisma namjere. Dakle, to uključuje izmjene radnopravnog zakonodavstva, saradnju među poreznim upravama, bolju naplatu prihoda i poboljšanje poslovnog ambijenta.
Ako postignemo okvirnu suglasnost u narednih deset do 20 dana da bi se neke mjere završile do kraja sedmog mjeseca, eventualno možemo očekivati odobravanje aranžmana na Izvršnom odboru MMF-a početkom septembra - kazao je Miraščić.

Ukoliko od novog aranžmana sa MMF-om ne bude ništa, entitetski budžeti će zapasti u velike probleme, prihodi su značajno manji od rashoda, tako da entiteti više neće biti likvidni.

Savjetnik premijera FBiH je izjavio da Vlada ima plan B, a to je rebalans budžeta na način da troškovi budu skresani maksimalno. Ukoliko ne dođe do sporazuma sa MMF-om, vjerovatno će doći i do izmjena u kalendaru emisija vrijednosnih papira FBiH kako bi se održala likvidnost. U tom slučaju, budžetski rashodi bi bili svedeni na minimum, jedino bi transferi prema fondu penzijskog i invalidskog osiguranja ostali na sadašnjem nivou.

IZVOR: eKapija

Predviđeni ekonomski rast u 2015. godini od 2,6 posto

rastVijeće ministara Bosne i Hercegovine primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o perspektivama 2015. - 2018. godine u kojoj se navodi da bi uslijed očekivanog ekonomskog rasta ekonomskih partnera Bosne i Hercegovine, bh. ekonomski rast mogao iznositi 2,6 posto u 2015. godini te 3,2 posto u 2016. godini.

U periodu 2017. – 2018. godine se očekuje daljnje postepeno jačanje ekonomskog rasta u BiH i to prvenstveno zbog sve povoljnijeg eksternog okruženja. Tako je za 2017. godinu projiciran rast od 3,6 posto, nakon čega slijedi daljnje ubrzavanje na 4,4 posto 2018. godine.

Očekivano postepeno povećanje broja zaposlenih i realnih plaća nošeno proizvodnjom i izvozom, rast tekućih priliva iz inozemstva te direktnih stranih ulaganja bi trebali dovesti do rasta finalne potrošnje od 1,7 posto i investicija od 8,3 posto u 2015. godini, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

IZVOR: eKapija


Federacija BiH: U prvih pet mjeseci rast izvoza ali i uvoza

izvoz-uvozFederacija BiH je u maju 2015. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 506,2 miliona KM, što je za 21,9 miliona KM ili 4,2 posto manje u odnosu na april 2015., odnosno za 74 miliona KM ili 17,1 posto više u odnosu na maj prethodne godine.

U istom mjesecu ostvaren je uvoz u vrijednosti 908,9 miliona KM, što je za 30,4 miliona KM ili 3,2 posto manje u odnosu na april 2015., odnosno za 56,2 miliona KM ili 6,6 posto više u odnosu na maj prethodne godine.

U periodu januar – maj 2015. izvoz iz Federacije BiH je prosječno rastao svaki mjesec za 2,4 posto, a uvoz prosječno za 6,5 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine za maj 2015. bilo je 69,3 posto, a u ukupnom uvozu 66,2 posto.

Procent pokrivenosti uvoza izvozom bio je 55,7 posto što je za 0,5 posto manje u odnosu na april 2015. kada je pokrivenost iznosila 56,2 posto.Trgovinski deficit Federacije BiH za maj 2015. iznosio je 402,7 miliona KM.

U maju ove godine iz Federacije BiH se najviše izvozilo u: Njemačku - 92,4 miliona KM ili 18,3 posto ukupnog izvoza; Hrvatsku 61,7 miliona KM ili 12,2 posto i Italiju 56,4 miliona KM ili 11,2 posto ukupnog izvoza. Izvoz u sve ostale zemlje iznosio je 295,5 miliona KM ili 58,4 posto ukupnog izvoza.

U istom mjesecu najviše se uvozilo iz: Hrvatske – 122,2 miliona KM ili 13,4 posto ukupnog uvoza, Njemačke – 117,1 milion KM ili 12,9 posto i Italije – 115,5 miliona KM ili 12,7 posto ukupnog uvoza. Uvoz iz svih ostalih zemalja iznosio je 554 miliona KM ili 61 posto ukupnog uvoza.

IZVOR: Fena


PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Naruči knjigu ( 50.00 KM sa PDV-om )

.

.

Autori: Zijad H. Pašić, dipl. oec   i   Mr. Duško Dančić, dipl. oec

Izdavač: FEB d.d.

Godina izdanja: 2011. godina

Stranica: 930

Knjiga predstavlja istraživanje teme, ne tako česte obrađivane u bosanskohercegovačkoj literaturi i obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, u slučajevima različitog rezidentnog statusa poreskog obveznika. Zaključivanjem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja zemlje potpisnice stimulišu kretanje kapitala i nesmetano ostvarivanje dohotka u funkciji vlastitog napretka.

Međunarodno dvostruko oporezivanje se generalno definiše kao oporezivanje poreskog obveznika od strane dvije države, primjenom istih ili vrlo sličnih poreza, po osnovu istog predmeta oporezivanja, u istom vremenskom periodu. Upravo radi otklanjanja dvostrukog oporezivanja istovrsnim porezom istog predmeta oporezivanja dohotka odnosno dobiti i imovine, države zaključuju bilateralne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Takvi bilateralni ugovori primjenjuju se na načelu reciprociteta. Cilj im je da definišu koja država u odnosu na pojedini predmet oporezivanja ima pravo da naplati porez od poreskog obveznika rezidenta druge države. Ili, jednostavnije rečeno, u slučaju kada rezident jedne države ostvaruje dohodak ili dobit u drugoj državi, koja od njih ima pravo da naplati porez.

Primjena ugovora/sporazuma zahtijeva upoznavanje sa odredbama istih, a prije svega posjedovanje teksta ugovora/sporazuma, što za mnoge ugovore/sporazume, prije svega one "ranije" koje je potpisala SFRJ, a Bosna i Hercegovine preuzela na bazi notifikacije, predstavlja poseban problem pošto ti ugovori/sporazumi nikada nisu objavljeni u ÒSlužbenom glasniku BiH, niti se mogu pronaći na službenim web stranicama državnog (ili bilo kojeg) ministarstva finansija (ili bilo koje institucije), a isti nisu jednoobrazni i prilično su šaroliki.
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je zaključila Bosna i Hercegovina koncipirani su prema Modelu poreskog ugovora Organizacije za privrednu saradnju i razvoj (Model OECD-a) kojim se, na jedinstvenoj osnovi, preporučuju načela i načini rješavanja određenih pitanja. Svrha Modela je da države koje zaključe bilateralni ugovor na iste poreske slučajeve primjenjuju istovjetna rješenja radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Tako se standardizuje položaj poreskih obveznika nezavisno od toga koje su države rezidenti i nezavisno od toga u kojoj državi ostvaruju dohodak ili imaju imovinu. Međunarodni ugovori su dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Prema pravnoj snazi, oni su iznad domaćeg zakonodavstva. Ako Bosna i Hercegovina sa određenom državom primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe tog ugovora imaju prednost u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.
Ovo je prva štampana knjiga u Bosni i Hercegovini koja u cijelosti obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, koje se pojavljuje pri međunarodnoj razmjeni dobara i usluga, transfera kapitala i intelektualnog vlasništva kada rezident jedne države prima dohodak (shvaćen u širem smislu) od druge države, pri čemu država rezidentnosti poreskog obveznika i država izvora, tj. država u kojoj je dohodak ostvaren, zaključivanjem međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja otklanjaju dvostruko oporezivanje istog poreskog obveznika (rezidenta države ugovornice). Cilj zaključivanja međudržavnih ugovora, što se nažalost često zaboravlja, nije samo da se spriječi dvostruko oporezivanje istog dohotka od strane dvije države već i da se osigura da porez na dohodak bude plaćen u jednoj od država ugovornica saglasno odredbama ugovora.

Knjiga je podijeljena na četiri dijela. U prvom se pregledno iznosi teorija i praksa problematike međunarodnog dvostrukog oporezivanja i njegovog izbjegavanja, dok se u drugom dijelu analizira primjena nacrta Ugovora Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, radi eliminisanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja, uz primjere poreza po odbitku u primjeni međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ovaj nacrt Ugovora je u skladu sa Međunarodnim standardima i sa daţim rješenja i principe za koje je svjetska praksa pokazala da imaju ekonomsku opravdanost i pravnu logiku.

U trećem dijelu dat je prevod Modela ugovora OECD-a sa svojim nezaobilaznim Komentarima. Cilj ovog dijele je da čitaocima predoči izvorni tekst OECD-ovog Modela i tekst Komentara radi lakšeg snalaženja u primjeni ugovora i domaćeg poreskog zakonodavstva o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U četvrtom dijelu, dati su svi ugovori/sporazumi koji su u primjeni u Bosni i Hercegovini.
Takođe, primjeri poreza po odbitku u primjeni međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske uvode čitaoce u pravne okvire osnova Međunarodnog dvostrukog oporezivanja i naročitu paţnju posvećuju odnosu između domaćeg zakonodavstva i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Upravo se u ovom pristupu ogleda namjera autora da ova knjiga bude vodič za sve one koji se suočavaju sa pitanjima praktične primjene poreskih ugovora.


ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Naruči knjigu ( 58.50 KM sa PDV )

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić
Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor

Knjiga je pisana prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, menadžerima, analitičarima, finansijskim i računovodstvenim stručnjacima koji svakodnevno donose odluke iz područja upotrebe resursa gospodarskog društva, a koji žele proširiti i dopuniti znanje iz područja financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja.

Knjiga se preporučuje studentima pri proučavanju finansijskog izvještavanja i analize finansijskih izvještaja kao i pri izradi diplomskih radova.

U njoj je uspješno spojena računovodstvena i financijska teorija i praksa i nudi odgovarajuća rješenja kroz  mnoštvo praktičnih primjera priizboru i primjeni računovodstvenih politika u cilju poboljšanja finansijskog  položaja i uspješnosti poslovanja privrednog društva.

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. Uvod
 2. Računovodstvo kao izvor informacija za  upravljanje
 3. Financijsko izvještavanje
 4. Računovodstvene politike kao dio ukupne poslovne politike gospodarskog društva
 5. Analiza financijskih izvještaja
 6. Utjecaj izbora i primjene računovodstvenih   politika na  financijski položaj i uspješnost poslovanja gospodarskog društva
 7. Utjecaj kreativnog računovodstva na financijske izvještaje
 8. Forenzično računovodstvo kao instrument za  otkrivanje zloupotrebe kreativnog računovodstva
 9. Praktični primjer: vertikalna i horizontalna  analiza financijskih izvještaja
 10. Praktični primjer: računovodstvene politike i bilješke
Download: Sadržaj Knjige

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto/bruto plaći u FBiH, RS i Brčko Distriktu za april 2015. godine

FBiH                 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 46/15 od 17.6.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec april 2015. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2015. godine neto plata...................................... 833 KM

- po zaposlenom za period februar - april neto plata.................................. 827 KM

- po zaposlenom za april bruto plata................................................      1.272 KM.

RS                                                                                                                        

2. U "Službenom glasniku RS", broj 40/15 od 25.5.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za 2015. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2015. godine bruto plata iznosi.............................1.346 KM

- po zaposlenom za april 2015. godine neto plata iznosi..................................835 KM

- po zaposlenom za period januar - april bruto plata iznosi...........................1.335 KM

- po zaposlenom za period januar – april neto plata iznosi..............................828 KM.

Brčko Distrikt

3. U "Službenom glasniku BD BiH", broj 10/15 od 22.5.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Brčko distriktu BiH za novembar i decembar 2014. i januar i februar 2015. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mjesec novembar 2014. godine neto plata iznosi....................803,15 KM

- po zaposlenom za mjesec novembar 2014. godine bruto plata iznosi...............1.247,74 KM

- po zaposlenom za mjesec decembar 2014. godine neto plata iznosil....................827,19 KM

- po zaposlenom za mjesec decembar 2014. godine bruto plata iznosi.................1.283,71 KM

- po zaposlenom za mjesec januar 2015. godine neto plata iznosi..........................816,01 KM

- po zaposlenom za mjesec januar 2015. godine bruto plata iznosi......................1.266,46 KM

- po zaposlenom za mjesec februar 2015. godine neto plata iznosi.........................806,10 KM

- po zaposlenom za mjesec februar 2015. godine bruto plata iznosi.....................1.258,89 KM


Budžet Kantona Sarajevo veći za 13,3 mil KM

kmm

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su prihvatili Nacrt izmjena i dopuna budžeta KS-a za 2015. godinu koji iznosi 689,2 mil KM i povećan je za 13,3 mil KM, i upućen je u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, a nakon toga će Skupštini biti podnesen izvještaj.
Nakon brojnih kritika i pitanja zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo na račun Nacrta Budžeta KS za 2015. godinu, premijer KS Elmedin Konaković je odbacio insinuacije nekih zastupnika i naglasio da nije bilo pritisaka na donošenje ovakvog nacrta budžeta.Podsjetio je da je sa 126 mil KM deficit sveden je na 90,5 mil KM u godini koja bilježi nemire, poplave, ali je ipak napravljen suficit.

Veću finansijsku podršku planiranim budžetom dobit će Ministarstvo unutrašnjih poslova KS u iznosu od 1,9 mil KM, Sud KS, Općinski sud i Tužilaštvo više od milion maraka, sektor obrazovanja 3,5 mil KM, a na ime izvršenja sudskih presuda predviđeno je 3 mil KM.

IZVOR: eKapija

 


ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I AKCIZA (prečišćeni tekstovi) SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

Naruči knjigu ( 46,80 KM sa PDV )

Donošenjem Zakona o porezu na dodatu vrijednost izvršena je jedna od najopsežnijih reformi iz oblasti indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini u zadnjih nekoliko decenija.

Veliki broj izmjena i dopuna jednog propisa je ukazao na hitnu potrebu za prečišćenim tekstom, kako bi njegova primjena u praksi bila što praktičnija i jednostavnija, te će i iz tog razloga ova zbirka, sasvim korisno poslužiti.
U 2009. godini se desila još jedna značajna promjena iz oblasti indirektnih poreza, jer je donesen novi Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini kojim su takođe uvedene bitne promjene i novine u odnosu na propis koji je do tada bio na snazi. Ovim Zakonom je prije svega, izvršeno značajno usklađivanje kod oporezivanja određenih vrsta proizvoda (tkz. akcizni proizvodi) ovim indirektnim porezom sa relevantnim direktivama EU koje regulišu osnovne principe i standarde koji moraju ispunjavati propisi iz oblasti akcize zemalja članica i onih sa statusom kandidata.
U zbriku su uvršteni i najznačajniji podzakonski akti iz oblasti PDV-a i akcize, čije poznavanje i više nego potrebno za svakodnevnu praksu svih onih lica koja po bilo kom osnovu primjenjuju te propise ili na koja se oni primjenjuju i odnose.
Zbirka sadrži i najvažnije Instrukcije i Uputstva, koja je donijela Uprava za indirektno oporezivanje radi efikasnijeg uređivanja određenih postupaka i procedura, te izgled i formu propisanih obrazaca koji se koriste prilikom podnošenja raznih zahtjeva za ostvarivanje određenih prava i u svim drugim slučajevima kada je to određenim propisima regulisano.
Ova zbirka propisa je, prije svega nastala kao rezultat višegodišnjeg praktičnog rada vezano za njihovu primjenu ali i na pripremi nacrta za mnoge od njih, jer je mnogo lakše i praktičnije za svakodnevni rad imati sve važnije propise sa prečišćenim tekstovima i primjere obrazaca iz PDV-a i akcize na jednom mjestu i sabrane u jednu knjigu.
Brojni primjeri iz prakse, koji se navode u ovoj knjizi, biti će od pomoći kod tumačenja pojedinih odredbi Zakona o PDV-u i akcizama u BiH, jer iz svakog poglavlja ovih propisa se navodi po nekoliko konkretnih primjera.
Ova knjiga će značajno doprinijeti boljem, kvalitetnijem i lakšem obavljanju poslova svima onima koji ove propise primjenjuju u svakodnevnom radu, i biti korisna svim poslovnim ljudima i stručnim radnicima iz raznih oblasti, državnim službenicima i drugim zaposlenim u državnim organima, javnim ustanovama i drugim subjektima ali i stranim ulagačima koji se po prvi put upoznaju sa indirektnim porezima u Bosni i Hercegovini.


ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Naruči knjigu ( 20.00 KM sa PDV )

 

 

Kratki sadržaj:

 • Klasa 0 - STALNA SREDSTVAI DUGOROČNI PLASMANI
 • Klasa 1 - ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI
 • Klasa 2 - GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI
 • Klasa 3 - KAPITAL
 • Klasa 4 - OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA
 • Klasa 5 - RASHODI
 • Klasa 6 - PRIHODI
 • Klasa 7 - OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA
 • Klasa 8 - VANBILANSNA EVIDENCIJA
 • Klasa 9 - OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA

UPOREDNI PREGLED PREKNJIŽAVANJA NA NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA
DRUŠTVA prilikom otvaranja početnih stanja 01. 01. 2011. godine.