Sretnu Novu 2019. godinu želi vam kolektiv preduzeća FEB d.d. Sarajevo

 

Zahvaljujemo se na odličnoj saradnji iz prethodne godine i nadamo se novim poslovnim uspjesima i druženju u predstojećoj. Sretnu Novu 2019. godinu želi vam kolektiv preduzeća FEB d.d. Sarajevo.


PU: Poziv organizatorima estradnog programa da na vrijeme izvrše svoje obaveze

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike organizatore estradnog programa da pred nastupajuće novogodišnje praznike na vrijeme izvrše svoje zakonom propisane obaveze. Organizatori estradnog programa odnosno muzike uživo dužni su da:

 • najkasnije tri dana prije početka organiziranja žive muzike u ugostiteljskom objektu prijave dan početka i dan završetka organiziranja žive muzike, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH.
 • podnesu prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za organiziranje žive muzike nadležnoj ispostavi Porezne uprave, u roku propisanom kantonalnim zakonima, i da:
 • sa izvođačem žive muzike zaključe ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunaju, obustave i uplate porez na dohodak, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

Izvršavanjem navedenih obaveza organizatori estradnog programa izbjeći će izricanje  sankcija i mjera kao što su:

 • novčane kazne u iznosu od od 500,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od od 200,00 KM do 2.000,00 KM,
 • novčane kazne za fizičko lice u iznosu od od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

U vrijeme novogodišnjih praznika Porezna uprava Federacije BiH izvršit će pojačan inspekcijski nadzor kod organizatora estradnog programa na području Federacije BiH, radi provjere zakonitog organiziranja žive muzike.

U postupku inspekcijskog nadzora posebna pažnja bit će posvećena provjeri prijavljenih honorara, te u slučaju da su isti prikazani u nerealnom iznosu obavještajno-istražni inspektori Porezne uprave u skladu sa svojim nadležnostima vršit će dodatne provjere.

Napominjemo, da Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj izricanje sankcija. Porezna uprava Federacije BiH želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Izvor: www.pufbih.ba


Sporazum o osnovici za obračun plaća za fiskalnu 2019. godinu za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ustanovama na nivou FBiH

U "Službenim novinama FBiH", broj 103/18 od 26.12.2018 objavljen Sporazum o osnovici za obračun plaća za fiskalnu 2019.godinu za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ustanovama na nivou FBiH.

Ovim sporazumom, koji je zaključen između Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u FBiH, utvrđuje se visina osnovice za obračun plaća za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ustanovama na nivou Federacije BiH za fiskalnu 2019. godinu u iznosu od 330,00 KM. Osnovica iz ovog Sporazuma primjenjivati će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Budžet Vlade FBiH za fiskalnu 2019. godine stupi na snagu, a najranije od 01.01.2019. godine.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj plaći zaposlenih u FBiH za oktobar 2018. godine

U "Službenim novinama FBiH" br: 103/18 od 26.12.2018. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj plaći zaposlenih u FBiH za oktobar 2018. godine.

Prema ovom Saopštenju Federalnog Zavoda za statistiku Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2018. godine iznosi 899 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period avgust 2018.godine - oktobar 2018. godine iznosi 893 KM.

 


Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da sve nastale porezne obaveze plate do 31.12.2018. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je do kraja tekuće fiskalne godine ostalo još nekoliko dana i poziva ih da do 31.12. 2018. godine izvrše  plaćanje dospjelih poreznih obaveza i da Poreznoj upravi Federacije BiH dostave zakonom propisane prijave, te novu poslovnu godinu započnu bez poreznih obaveza.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza u skladu sa zakonom porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to:

 • za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,
 • za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,
 • za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni
 • plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

Cilj Porezne uprave FBiH nije sankcionisanje i kažnjavanje poreznih obveznika.
Naš cilj je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

Pozivamo i molimo porezne obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna upava Federacije BiH želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da to blagovremeno čine.

Svim preznim obveznicima Porezna uprava Federacije BiH želi sretnu i uspješnu Novu godinu sa žaljom da ista započne bez duga za porezne obaveze.

Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Izvor: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine


SRRFBiH: Obavijest o objavi profesionalnih standarda (MSFI/MRS, IFRIC, Godišnja unapređenja)

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH (www.srr-fbih.org), objavljena je Obavijesto objavi profesionalnih standarda. Obavijest donosimo u cijelosti u nastavku:

Poštovani članovi,

Obaviještavamo Vas da su na stranici Saveza objavljeni sljedeći dokumenti:

 • Izmjene i dopune MSFI-ja 9- Karakteristike prijevremene otplate sa negativnom naknadom
 • Izmjene i dopune MRS-a 28- Dugoročni udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim poduhvatima
 • Izmjene i dopune MRS-a 19- Izmjene, ograničenja ili izmirenja plana
 • Izmjene i dopune MRS-a 40- Prijenosi ulaganja u nekretnine
 • IFRIC tumačenje 22 – Transakcije u stranim valutama i avansno plaćanje naknada
 • IFRIC tumačenje 23 – Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit
 • Godišnja unapređenja MSFI za ciklus 2014. – 2016.
 • Godišnja unapređenja MSFI za ciklus 2015. – 2017.

Link u nastavku http://www.srr-fbih.org/msfimrs-14

 

Izvor: www.srr-fbih.org


Tabela za izračun sadašnje vrijednosti obaveze i troška kamate prema MSFIu 16 - Najmovi

MSFI 16 Najmovi, propisuje principe priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmovaNovi Standard uvodi značajne promjene u računovodstvenom evidentiranju najma u poslovnim knjigama najmoprimca.

Do sada se operativni najam u poslovnim knjigama najmoprimca, prema MRS 17, evidentirao isključivo kao trošak najma i obaveza prema najmodavcu (knjiženje 533/432). Prema MSFI-u 16 Najmodavac je u obavezi računovodstveno evidentirati „imovinu s pravom korištenja” i obavezu po osnovu najma.

Prema paragrafu 26. MSFI-a 16, na prvi dan trajanja najma, najmoprimac obavezu po osnovu tog najma mjeri po sadašnjoj vrijednosti svih plaćanja u vezi s najmom koja nisu izvršena na taj dan. Ta plaćanja se diskontuju po kamatnoj stopi sadržanoj u najmu ako je stopu lako utvrditi. U slučajevima kad tu kamatnu stopu nije moguće lako utvrditi, najmoprimac primjenjuje inkrementalnu kamatnu stopu zaduženja.

Inkrementalna kamatna stopa je ona kamatna stopa koju bi najmoprimac morao platiti da u sličnom roku i uz slične garancije posudi sredstva neophodna za nabavku imovine slične vrijednosti kao imovine s pravom korištenja u sličnom ekonomskom okruženju.

Zbog učestalih pitanja o načinu obračuna sadašnje vrijednosti obaveze i troška kamate, za vas smo izradili excel tabelu za obračun sadašnje vrijednosti obaveze i troška kamate. Excel dokument možete preuzeti preko sljedećeg linka: https://eliteworks.agency/clients/feb/wp-content/uploads/2018/12/Obracun-sadasnje-vrijednosti-obaveze-i-kamate-FEB-d.d..xlsx

 

Autor: FEB d.d. Sarajevo


Obveznici i način plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo

Zbog sve učestalijih pitanja u vezi sa obavezom plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, u nastavku teksta dajemo vam detaljan pregled obveznika i načina plaćanja predmetne naknade.

Oblast turizma na nivou Federacije BiH još od 2015. godine, zbog presude Ustavnog suda FBiH i nedonošenja novog federalnog zakona,  ostala je bez zakonskog uređenja. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH, a shodno tome, i Uredba o članarinama u turističkim zajednicama (koja se naslanja na Zakon), prema Presudi Ustavnog suda Federacije BiH  broj U-34/13, od 03.07.2014. godine nisu saglasni Ustavu Federacije BiH.

U međuvremenu neki kantoni su donijela svoje propise (Zakone) kojim je uređeno pitanje obračuna članarina turističkim zajednicama.

 

Obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo

Kanton Sarajevo donio je Zakon o turizmu, koji je objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 19/16 od 12.05.2016. godine. Ovim zakonom uređuje se planiranje i razvoj turizma, turistički subjekti, obavljanje turističke djelatnosti, utvrđuju mjere na promociji i razvoju turizma na području Kantona Sarajevo. Pitanje članskog doprinosa, obveznici i obaveze plaćanja članarine regulisano je na drugačiji način od ranijeg federalnog zakona jer nije propisana obaveza plaćanja članarine. Međutim u „Službenim novinama KS“, broj 31/17 i 34/17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu kojim je uvedena obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici.

 

Obveznici plaćanja članarine

Članarinu Turističkoj zajednici dužni su plaćati:

 • obavezni i
 • dobrovoljni članovi.

Obavezni članovi Turističke zajednice su sva pravna i fizička lica, koja na području Kantona imaju sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i koja ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Dobrovoljni članovi imaju ista prava i obaveze kao i obavezni članovi. O zahtjevu za dobrovoljno članstvo odlučuje Skupština Turističke zajednice.

Obavezni članovi TZ regulisani su Pravilnikom o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo, koji je donesen 2016. godine (“Službene novine KS”, broj 44/16). Donošenjem ovog Pravilnika, iako su propisane djelatnosti odnosno obavezni članovi, nije postojala i obaveza plaćanja članskog doprinosa. Tek, po stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o turizmu KS, propisane djelatnosti, odnosno obvezni članovi su od 18. 08. 2017. godine dužni da obračunavaju i plaćaju članski doprinos. Obavezni članovi turističke zajednice utvrđeni su u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10).

U 2017. godini od 18. 08. 2017. godine obaveza plaćanja članarine TZ se odnosila samo na sljedeće djelatnosti:

 

55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
55.90 Ostali smještaj
56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
79.11 Djelatnosti putničkih agencija
79.12 Djelatnosti turoperatora,
79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima.

U 2018. godini u dva navrata je došlo do izmjena Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo čime su se proširili obavezni članovi turistike zajednice i to:

 1. “Službene  novine KS”, broj 2/18, od 11. 01. 2018. godine. Prema trenutno va­žećim odredbama, djelatnosti koje su od 11. 01. 2018. godine dužne plaćati članski doprinos su:
45.1 Trgovina motornim vozilima
45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
46.4 Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo
46.5 Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
46.7 Ostala specijalizirana trgovina na veliko
47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim

Proizvodima

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
47.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
47.3 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama
47.5 Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama;
47.6 Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavnicama
47.73 Apoteke
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama
47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
47.8 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
47.9 Trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica
47.91 Trgovina na malo putem pošte ili interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
51.1 Zračni prijevoz putnika
52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
52.23 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu
52.30 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu
53 Poštanske i kurirske djelatnosti
55 Smještaj
56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
60 Emitiranje programa
61 Telekomunikacije
63 Informacijske uslužne djelatnosti
65.12 Ostalo osiguranje
66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
68 Poslovanje nekretninama
73.1 Promocija (reklama i propaganda)
74.2 Fotografske djelatnosti
74.3 Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača
77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
79 Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperateri i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima
82.3 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
90 Kreativne,umjetničke i zabavne djelatnosti
92 Djelatnosti kockanja i klađenja
93.13 Fitnes centri
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
96.04 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 1. “Službene  novine KS”, broj 12/18, od  22. 03. 2018. godine, te su od 22. 03. 2018. godine dužne plaćati članski doprinos i djelatnosti:
64.19 Ostalo novčarsko posredovanje
64.20 Djelatnosti finansijskih holding-društava
64.30 Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti
64.9 Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova

 

Osnovica

Zavisno od pravnog statusa obveznici plaćanja plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Obveznik plaćanja Stopa
Pravno lice 0,05%
Fizičko lice 0,025%

Osnovica za obračun članarine pravnom licu je ukupan prihod ostvaren u naprijed navedenim djelatnostima utvrđenim u smislu člana 63. stav (3) Zakona kojeg čine svi prihodi koje je pravno lice dužno iskazati u računu dobiti i gubitka u skladu sa propisima o računovodstvu.

Osnovica se utvrđuje pojedinačno za svaku poslovnu jedinicu, odnosno organizacioni dio izvan sjedišta pravnog lica te se prilikom obračuna osnovica utvrđuje tako da se ukupan prihod pravnog lica umanjuje za ukupan prihod ostvaren u poslovnim jedinicama.

 

Uplatni račun i vrsta prihoda

Pravna i fizička lica članarinu plaćaju akontativno. Akontacija članarine plaća se do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec na depozitni račun Kantona Sarajevo (UniCredit Bank d.d. broj: 338-000-22100192-63), a vrsta prihoda je 723428. Obveznik čiji godišnji iznos članarine prelazi 300 KM u odnosu na visinu obračunate članarine iz prethodne godine, akontaciju plaćaju mjesečno, a obveznik koji plaća godišnju članarinu manju 300 KM dužan je članarinu uplaćivati tromjesečno.

 

Obrasci

Uz dokaz o uplati članarine obveznici su dužni Turističkoj zajednici dostaviti i obrazac obračuna članarine iz kojeg je jasno vidljivo u kojoj općini obveznik ima sjedište/prebivalište, odnosno u kojoj mu je izdato odobrenje za obavljanje djelatnosti. Pravilnikom o obliku i sadržaju obrazaca za uplatu članarine turističkoj zajednici KS, koji je objavljen u „Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 46/17 od 23.11.2017. godine, propisuje se oblik i sadržaj obrazaca prijave obračuna i to:

 • Akontacije članarine TZ KS  -  Obrazac POAČ
 • Konačan obračuna članarine TZ KS -  Obrazac KOČ

Obrazac POAČ uz dokaz o uplati akontacije obračunate članarine dostavlja se Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo do 15-og u mjesecu ta prethodni mjesec/tromjesečje. Obrazac KOČ dostavlja se  Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo do 15.4. tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrasci su postavljeni u elektronskoj formi na web stranicama Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Turističke zajednica Kantona Sarajevo odakle se mogu preuzeti.

 

Kaznene odredbe

Propisane su i novčane kazne u slučaju da pravno lice u propisanom roku ne uplati članarinu u iznosu od 700 KM do 7.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200 KM do 2.000 KM. Novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM, kaznit će se fizičko lice ako u propisanom roku ne uplati članarinu.

 

Autor. FEB d.d. Sarajevo


Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2019. godinu

U "Službenim novinama FBiH" broj 100/18 od 14.12.2018. godine, objavljene su osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2019. godinu.

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2019. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.491,00 KM – za slobodna zanimanja,

b) 881,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 393,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 745,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 339,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 339,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 339,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 393,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 393,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2018. godine je 1.355,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".


SRRFBiH: Objavljeni IFRIC-22 i IFRIC-23

Na web stranici saveza računovođa i revizora FBiH objavljena su dva ova tumačenja IFRIC 22 - Transakcije u stranim valutama i avansno plaćanje naknada i  IFRIC 23 - Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit.

IFRIC 22 odnosi se na transakcije (ili dijelove transakcija) u stranim valutama kada subjekat priznaje nenovčanu imovinu ili nenovčanu obavezu proizašlu iz avansnog plaćanja ili primanja naknade prije nego što prizna povezanu imovinu, trošak ili prihod (odnosno njegov dio).

IFRIC 23  pojašnjava način primjene zahtjeva MRS-a 12 u pogledu priznavanja i mjerenja u slučaju postojanja neizvjesnosti u vezi sa postupanjem s porezom na dobit. U takvim okolnostima, subjekat priznaje i mjeri tekuću ili odgođenu poresku imovinu ili obavezu u skladu sa MRS-om 12 zasnovano na oporezivoj dobiti (poreskom gubitku), poreskim osnovicama, neiskorištenim poreskim gubicima, neiskorištenim poreskim olakšicama, te poreskim stopama utvrđenim uz pomoć ovog tumačenja.

Više o navedenim tumačenjima možete pronaći na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH (www.srr-fbih.org).