Sporazum o osnovici za obračun plaća za fiskalnu 2019. godinu za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ustanovama na nivou FBiH

U “Službenim novinama FBiH”, broj 103/18 od 26.12.2018 objavljen Sporazum o osnovici za obračun plaća za fiskalnu 2019.godinu za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ustanovama na nivou FBiH.

Ovim sporazumom, koji je zaključen između Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u FBiH, utvrđuje se visina osnovice za obračun plaća za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ustanovama na nivou Federacije BiH za fiskalnu 2019. godinu u iznosu od 330,00 KM. Osnovica iz ovog Sporazuma primjenjivati će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Budžet Vlade FBiH za fiskalnu 2019. godine stupi na snagu, a najranije od 01.01.2019. godine.