Izmjena Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

U ”Službenim novinama FBiH” broj 86/22 od 28.10.2022. godine, objavljena je izmjena Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Izvršene su izmjene člana 18c. Uredbe u dijelu koji se odnosi na rokove za isplatu pomoći nezaposlenima. Rok za isplatu pomoći na transakcijske račune korisnika produžen do 20. decembra 2022. godine.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Izmjene Uredbe donosimo u nastavku.

UREDBA
O IZMJENI UREDBE O POMOĆI STANOVNIŠTVU USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA

Član 1.

U Uredbi o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/22 i 77/22), član 18c. se mijenja i glasi:

"Član 18c.

(Finansiranje isplate jednokratne novčane naknade)

(1) Ukupna sredstva za isplatu iznosa iz člana 18b. ove uredbe osigurat će se u Budžetu Federacije za 2022. godinu.

(2) Kantonalne službe za zapošljavanje su obavezne, najkasnije do 21. novembra 2022. godine, Vladi Federacije BiH dostaviti zahtjev za isplatu sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade, uz konačni spisak korisnika jednokratne novčane naknade za koje imaju valjan podatak o transakcijskom računu.

(3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana, Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade koji će biti uplaćen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje.

(4) Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će isplatiti jednokratnu novčanu naknadu iz člana 18b. ove uredbe, uplatom na transakcijski račun licima iz člana 18a. ove uredbe, najkasnije do 20. decembra 2022. godine.

(5) Ukoliko nadležna kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu za lice iz člana 18a. ove uredbe ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj transakcijskog računa ili je transakcijski račun u međuvremenu zatvoren), lice koje polaže pravo na naknadu je dužno, najkasnije do 4. novembra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje valjan podatak o svom transakcijskom računu.

(6) Ukoliko lice iz stava (5) ovog člana ne dostavi valjan podatak o transakcijskom računu u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu iz člana 18b. ove uredbe.

(7) Kantonalna služba za zapošljavanje je obavezna, najkasnije do 15. januara 2023. godine, izvršiti povrat sredstava koja ne budu utrošena u svrhu isplate naknada iz člana 18b. ove uredbe.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH

U ''Službenim novinama FBiH'' broj 85/22 od 26.10.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH'', tj. od 27.10.2022. godine, i iste možete preuzeti putem sljedećeg linka: https://feb.ba/wp-content/uploads/2022/10/Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-razvrstavanju-privrednih-subjekata.pdf


Obavijest UINO o načinu popunjavanja DPDV prijave

Uprava za indirektno oporezivanje na svojoj web stranici izdala je obavijest o načinu popunjavanja D PDV prijave sa decimalnim brojevima, obavijest donosima u nastavku:

''Poštovani poreski obveznici,

shodno izmjenama člana 78. izvršenim kroz izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su objavljene u Službenom glasniku BiH broj 47/22, iznosi u D PDV obrascu se iskazuju na način kao i u PDV prijavi, u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.''

 

 

 


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za august/kolovoz 2022. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/22 od 19.10.2022. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za august/kolovoz 2022. godine.
Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2022. godine iznosi 1.138 KM.
Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juni 2022. godine - august 2022. godine iznosi 1.125 KM.
Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2022. godine iznosi 1.761 KM.


WEBINAR: Praktičan prikaz izrade Izvještaja o procjeni ekonomske vrijednosti preduzeća, Računovodstveni i porezni tretman promjena vrijednosti bilansnih stavki

WEBINAR Kontinuirana edukacija procjenitelja, računovođa i revizora

 • UVODNE NAPOMENE U VEZI SA PROCJENOM BILANSNIH POZICIJA
 • PRAKTIČAN PRIKAZ IZRADE IZVJEŠTAJA O PROCJENI EKONOMSKE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA
 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN PROMJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje webinar na temu procjene vrijednosti preduzeća. Webinar je namijenjen Ovlaštenim procjeniteljima, kao i licima koji nemaju certifikat ovlaštenog procjenitelja ali ih interesuju teme procjene vrijednosti imovine.

Webinar je koncipiran na način da učesnicima pruži detaljan i praktičan prikaz izrade Izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća, što će omogućiti onima koji nemaju dovoljno iskustva u procjeni da se praktično upoznaju sa svim elementima Izvještaja o procjeni.

Prilikom prezentacije procjene, predavači će koristiti DCF metod i te na primjeru konkretnog društva sa stvarnim iznosima.

Pored prezentacije same procjene vrijednosti preduzeća, predavači će prikazati i način računovodstvenog evidentiranja procijenjenih vrijednosti, kao i poreznog tretmana nastalih razlika.

 

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 31.10.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.10. do 05.11.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.10. do 05.11.2022. godine

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PROGRAM WEBINARA

UVODNE NAPOMENE

 • Procjena bilansnih pozicija shodno zahtjevima Zakona o računovodstvu i revziji
 • Obaveza procjenjivanja bilansnih pozicija
 • Cilj vršenja procjene vrijednosti imovine, obaveza i kapitala
 • Procjena bilansnih pozicija kod subjekata od javnog interesa
 • Ko može vršiti procjenu bilansnih pozicija?
 • Prava i obaveze ovlaštenih procjenitelja
 • Edukacija i sticanje certifikata – SRRFBIH
 • MSPV (International Valuation Standards – MSPV 2022 – primjena od 31.01.2022. god)

PRAKTIČAN PRIKAZ IZRADE IZVJEŠTAJA O PROCJENI EKONOMSKE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA

 • Sažetak (predmet izvještaja, korištene metode, rezultat procjene, poziv na korištene standarde…)
 • Uvod (podaci o naručitelju izvještaja, angažovanost, vizija i misija, pretpostavke o neograničenosti poslovanja, uslovi za primjenu DCF metode…)
 • Analiza makroekonomskog i mikroekonomskog okruženja (kretanje BDP-a, podaci sa Agencije za statistiku i CBBiH, SWOT analiza, analiza rizika...)
 • Analiza općeg ekonomskog okruženja (horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja)
 • Analiza osnovnih finansijskih pokazatelja Društva (pokazatelji investicija, finansiranja, likvidnosti, obrta...)
 • Procjena ekonomske vrijednosti Društva (CAPM model, rizici investiranja, beta koeficijent, WACC, DCF metod

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN PROMJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA

 • MRS 36 – Umanjenje vrijednosti
 • Pokazatelji koji ukazuju da je potrebno izvršiti procjenu vrijednosti imovine
 • Koliko često se vrijednost imovine mora procjenjivati shodno MRS?
 • Razlika u primjeni MRS/MSFI i MSFI za MSP
 • Računovodstveno evidentiranje rezultata procijene
 • Porezni tretman umanjena vrijednosti
 • Porezni tretman povećanja vrijednosti

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.10. do 05.11.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.10. do 05.11.2022. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PREDAVAČI:

 • Mirna Pajević Rožajac
 • Ahmed Aljukić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        100,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  120,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Časopis Oktobar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 10/22

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Osnovne pretpostavke pri izboru pružalaca računovodstvenih usluga ili koliko nas cijene poslodavci

Budućnost računovodstvene profesije mora se zasnivati prije svega na nezavisnosti i stručnosti profesionalnih računovođa, a računovođe u tome nikako ne smiju ostati usamljeni. Profesionalne organizacije s jedne, te zakonodavna i izvršna vlast s druge strane, imaju veliku odgovornost u pogledu očuvanja nezavisnosti položaja i rada pripadnika računovodstvene profesije, kako u pogledu primjene i poštovanja međunarodno prihvaćenih zahtjeva o osposobljavanju računovođa, tako i u očuvanju integriteta struke. Odgovornost profesionalnih računovođa velika je, budući da kvalitet njihovog rada ne utiče isključivo i jedino na klijenta ili na poslodavca, već na cjelokupno finansijsko stanje države. Također, odgovornost prema javnosti i zaštita javnog interesa jeste velika obaveza profesionalnih računovođa, ali je istovremeno i najviše priznanje za značaj njihovog rada za opće dobro cijele državne zajednice. Svaka osoba koja se želi baviti poslom računovođe mora biti spremna na sve moguće izazove, ali i da im odoli, ponašajući se u skladu sa etikom profesionalnih računovođa i to prvenstveno zbog sebe, ali u svojstvu odgovornih osoba pred nadležnim organima.

2.Mehmed Budić

Računovodstvene politike i promjene računovodstvenih procjena

Računovodstvene politike predstavljaju posebna načela, osnove, dogovore, pravila i prakse koje treba dosljedno primjenjivati prilikom sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja. Računovodstvene politike dozvoljeno je mijenjati samo ako je promjena zahtijevana računovodstvenim standardima ili rezultira financijskim izvještajima koji pružaju pouzdanije i značajnije informacije. Prilikom promjene računovodstvene politike efekte promjene potrebno je priznati uz primjenu retroaktivnog pristupa - kao da se računovodstvena politika oduvijek primjenjivala, osim kada je neizvodivo utvrditi učinke promjene. Usklađenja se provode na početnim stanjima kapitala (najčešće zadržane dobiti) i drugim usporednim stanjima na koja je promjena imala učinak. Promjena računovodstvenih procjena najčešće je vezana uz procjenu sumnjivih i spornih potraživanja, zastarjele zalihe, fer vrijednost financijske imovine i obaveza, vijek upotrebe i ostatak vrijednosti imovine koja se amortizira i obaveza temeljem jamstva. Efekt promjene ne priznaje se retroaktivno, nego samo u razdoblju promjene usklađenjem na stavkama kapitala, imovine i obaveza.

3.Dr. sc. Jozo Piljić

Dugoročna rezerviranja - računovodstveni i porezni tretman  

Dugoročna rezerviranja i razgraničenja i odgođene porezne obveze, iskazuju se dugoročna rezerviranja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 - Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina i drugim relevantnim Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja MRS/MSFI i računovodstvenom politikom, dugoročna razgraničenja i dugoročno odgođene porezne obveze. U okviru konta ove grupe knjiže se rezerviranja za troškove koji se s velikom vjerojatnošću očekuje da će nastati u razdobljima poslije datuma bilance, a posljedica su sadašnjeg obavljanja djelatnosti. Na kraju svake poslovne godine menadžment pravne osobe suočava se s poteškoćama utvrđivanja pozicija temeljnih financijskih izvještaja koje je potrebno procijeniti. Nesigurnost i mogućnost pogrešaka kao sastavni dio procesa donošenja odluka o procjeni pojedinih pozicija financijskih izvještaja dovodi do mogućnosti da financijski izvještaji nisu prikazani u skladu s odredbama MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja, odnosno da ne prikazuju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove pravne osobe. Kako određeni broj stavaka u financijskim izvještajima nije moguće pouzdano utvrditi, već se takve pozicije moraju procijeniti, navedene stavke procjenjuju se u skladu s odredbama MRS  8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.

4.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Kontrola kvaliteta revizorskog rada kao pretpostavka kvaliteta finansijskih izvještaja

Za osiguranje kvalitetnih proizvoda ili usluga u svakoj profesiji je potreban dobar sistem nadzora i kvaliteta, pa tako i u reviziji kvalitetan nadzor rada povećava vjerojatnost da će rezultati rada biti pouzdani. Temelj za postizanje i održavanje kvaliteta je postojanje određenih pravila ponašanja, tj. načela, standarda i postupaka kojih se pripadnici pojedine struke moraju pridržavati i neprestano usavršavati. Osnovna uloga eksterne revizije je ispitati i ocijeniti jesu li finansijski izvještaji revidiranog subjekta fer i istinito prezentirani. Taj postupak provode stručne i nezavisne osobe, ovlašteni revizori. Da bi eksterna revizija bila kvalitetna i pouzdana, važno je da postoji efikasan sistem nadzora i kvaliteta iz kojeg proizilaze mnoge prednosti i poboljšanja kao što su: pouzdaniji izvještaji i rezultati revizije, kvalitetniji rad revizije, učenje i unapređenje revizijskog rada, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost revizijskog procesa, veća odgovornost revizora kao i veće zadovoljstvo korisnika revizije. Da bi revizija bila kvalitetno provedena važno je da se revizori pridržavaju „pravila ponašanja“ koja su definisana načelima, standardima i zakonima. Cilj uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta društava koje vrše reviziju je da se obezbijedi da registrovana društva za reviziju, njihovi vlasnici i zaposleni posluju u skladu sa međunarodnim standardima.

5.Mr. oec Elman Nadžaković

Državna revizija - čuvar državnog novca

Pod pojmom državne revizije se podrazumijeva postupak ispitivanja i ocjenjivanja finansijskih izvještaja i finansijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih subjekata koji se u cijelosti finansiraju iz proračuna ili su u većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave ili uprave. Obaveza javnih institucija i zvaničnika kojima je povjereno upravljanje javnim sredstvima je da za svoje postupke odgovaraju onima koji su im te odgovornosti povjerili, odnosno građanima i njihovim predstavnicima. Uloge koje vrše vrhovne revizijske institucije obuhvataju nadzor (sprječavanje neracionalnog trošenja javnih sredstava, otkrivanje zloupotreba i prevara ), uvid (utiču na poboljšanje efikasnosti i uspješnosti javnog sektora) i predviđanje (ispituju rad javnih institucija), a sve u cilju objektivne i nezavisne ocjene korištenja javnih sredstava i poboljšanja efikasnosti javne potrošnje. Kvalitetno vršenje zadataka državne revizije danas posebno dolaze do izražaja, posebno u Bosni i Hercegovini gdje politika na različite načine pokušava da djeluje na nezavisnost ovih institucija, a sve u cilju manipulacije državnim novcem.

6.Mr. oec Aida Bičo

Primjena statističkih metoda u postupku interne revizije

U dinamičnom i nesigurnom okruženju i u uslovima globalizacije, rastućeg razvoja tehnologije i konkurencije, preduzeća ne smiju gubiti puno vremena na dugotrajne analize jer dok se istraživanje završi situacija se već promijenila. U prošlosti preduzeća nisu bila velika i bilo je moguće provoditi istraživanje na cjelokupnoj dokumentaciji što nije oduzimalo puno vremena niti je bilo skupo. Danas kad je vrijeme novac i gdje se sve mijenja iz minute u minute provjeravati cjelokupnu dokumentaciju je složeno, skupo i zahtjevno. U skladu s tim razvilo se revizijsko uzorkovanje gdje revizori na temelju određenog uzorka donose svoj sud.Kontinuiranom i pravilnom primjenom statističkih metoda u reviziji omogućuje se internim revizorima jednostavnije praćenje procedura i poboljšanja rada interne revizije. Metoda uzorka kao i cjelokupan proces provedbe revizije se razvija u skladu sa promjenama na aspektu tehnologije. Pri korištenju metode uzorka već se korite raznovrsni računalni programi i vjeruje se da će u budućnosti softverski sistem još napredovati i olakšati daljnju procedure u odabiru jedinice uzorka.

7.Nedim Čustović

Revizijski i analitički postupci koje koriste interni revizori prilikom provođenja revizorskih angažmana- ( praktični primjeri )

Revizijski postupci, odnose se na proces koji se provodi kako bi se prikupili revizijski dokazi te ostvarili revizijski ciljevi. Pod pojmom priroda revizijskih postupaka podrazumijevaju se vrste testova koji interni revizor provodi kako bi ostvario ciljeve zacrtane internom revizijom. Važno je da interni revizor prilikom izbora revizijskih testova odabere one u kojima će odnos troškova i korist provođenja biti optimalan. Pritom se mogu koristiti tradicionalni revizijski postupci, a u posljednje su vrijeme sve popularniji postupci podržani računarima ili tzv. CAATs alati. Obim revizijskih postupaka zavisi o tome koliko revizor treba prikupiti dokaza kako bi ostvario ciljeve zacrtane internom revizijom. Postoje poslovni događaji koje interni revizor može testirati u potpunom obimu (100%), a postoje i oni koji su u praksi češći, a provode se metodom uzorka. Pod vremenskim periodom podrazumijeva se vremenski raspored u kojem će interni revizor provoditi testove. Prilikom prikupljanja dokaza, revizor može koristiti više načina, tj. revizijskih postupaka, a koji zavise o prirodi revizijskog angažmana. Funkcije interne revizije su proučavanje računovodstvenog sistema i sistema interne kontrole, ispitivanje računovodstvenih informacija, analiziranje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti te analiziranje posluje li organizacija u skladu sa zakonom. Interna revizija kao funkcija ima zadatak osigurati zaštitu poslovnih procesa, prepoznati slabosti u poslovanju te, po mogućnosti, uticati na donošenje poslovnih odluka kako bi se minimizirali rizici poslovanja.

8.Dr. sc. Dinka Antić

Unaprjeđenje administriranja PDV-om: preporuke EU

Bosna i Hercegovina Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja obvezala na kontinuirano usklađivanje PDV sistema sa standardima EU. Osim koherentne politike PDV-a potrebno je i kontinuirano primjenjivati praksu članica kojom se unaprjeđuje rad PDV administracija. Evropska komisija je nedavno objavila dijagnostički izvještaj o stanju PDV administracija u EU u razdoblju 2016-2019., u kojem je dubinski analizirano administriranje PDV-om, najbolje prakse i iskustva članica u tom području. Izvještaj sadrži preporuke za unaprjeđenje administriranja PDV-om u svim segmentima: naplate prihoda od PDV-a, postupaka kontrole, ostalih administrativnih procedura, sa fokusom na digitalizaciju registracije za PDV-e, te su obrazložene strategije koje porezne administracije u članicama EU mogu usvojiti u cilju poboljšanja interakcije sa poreznim obveznicima i unaprjeđenja procesa, kako na strani porezne administracije, tako i na strani obveznika. Prihodi od PDV-a su glavni izvor financiranja budžeta članica. U razvijenim članicama udio PDV-a u poreznoj strukturi odgovara udjelima direktnih poreza (poreza na dohodak i poreza na dobit), a u poreznim strukturama u manje razvijenim članicama, većinom novih iz istočne Evrope, je dominantan zbog nižega stepena razvijenosti. Slabije funkcioniranje PDV administracije ugrožava financiranje potreba građana i institucija članica, ugrožava financiranje institucija EU, kao i samih obveznika, koji su opterećeni troškovima poštivanja PDV propisa.

9.Dr. sc. Jasmina Hurić

Uticaj budžetske politike na makroekonomske agregate

Budžet kao osnovni instrument budžetske politike po svojoj osnovnoj definiciji predstavlja novčani predračun države kojim se određuju prihodi i rashodi državnih organa prema unaprijed određenim namjenama. Budžetska politika definiše način potrošnje odnosno namjenu svih sredstava koja postoje u budžetu. Sredstva koja se nalaze u budžetu obezbjeđuju se instrumentima poreske politike odnosno politike javne potrošnje. Ako se budžetskom politikom želi postići povećanje privredne aktivnosti onda se koristi ekspanzivna  politika kroz povećanje državne potrošnje i smanjenje poreza. Ukoliko se, pak, želi smanjiti privredna aktivnost i kontrolisati inflacija tada države posežu za kontra mjerama kroz povećanje poreskih stopa i smanjenje javnih izdataka. Praksa je pokazala, da se najbolji efekti budžetske politike postižu u kombinaciji sa mjerama monetarne i drugih makroekonomskih politika. Država svoju budžetsku politiku vodi kroz povećanje odnosno smanjenje poreske stope i povećanje ili smanjenje obima javne potrošnje (izdataka države), ovisno o tome kakve makroekonomske efekte želi postići.

10.Dr. sci. Samir Sabljica

Statistički pokazatelji državne pomoći u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu – stanje i perspektive

Državna pomoć (engl. State aid) je oblik državne intervencije koja se koristi za promovisanje određene ekonomske aktivnosti. Posljedica takve intervencije je  da se određeni ekonomski sektori više favoriziraju u odnosu na druge te na taj način državna pomoć narušava konkurenciju jer pravi razliku između kompanija koje primaju pomoć i onih koje je ne primaju. Politika EU koja se odnosi na državnu pomoć treba da spriječi države članice da štite ili promovišu svoja preduzeća na štetu konkurencije u okviru EU. Glavni cilj je da se obezbjedi neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU, kao i da se poveća konkurentnost te da se kreira prostor bez unutrašnjih barijera bilo koje vrste. Svakako da će BiH morati uvažiti pravila Evropske Komisije po pitanju državne pomoći u smislu jačanja napora za smanjenje nivoa državne pomoći za koje se unaprijed ne može utvrditi krajnji efekat. Naime, prije same dodjele državne pomoći, davalac državne pomoći mora anticipirati svrsishodnost pomoći. Davalac bi morao znati kakva je očekivana korist za državu (što podrazumijeva općine, gradove, kantone, distrikt, entitete, državni nivo) od toga što će dodijeliti određenom privrednim subjektima državnu pomoć odnosno koji je omjer onoga što država daje prema onome što država dobija. Također, treba usvojiti sugestije Еvrоpske kоmisiјe dа se pојаčајu nаpоri zа smаnjеnjе оpćеg nivоа držаvnе pоmоći, i dа sе dоdаtnо fоkusirа nа prеlаzаk sа pоdrškе pојеdinim prеduzеćimа ili sеktоrimа nа pоdsticаnjе hоrizоntаlnih cilјеvа, kao što to čini ЕU, kао štо su zаpоšlјаvаnjе, rеgiоnаlni rаzvој, zаštitа živоtnе srеdinе, оbukа, istrаživаnjе i rаzvој.

11.Bernard Iljazović

Pravni okvir za zaštitu prijavitelja korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine

U trenutnim okolnostima svjedoci smo da se korupcija sa svim svojim negativnim učincima uvukla u skoro sve pore društva. Nerijetko su i sami kreatori politika i na državnoj i lokalnoj razini inkorporirani u različite oblike koruptivnih radnji, pri čemu u većini slučajeva ne snose odgovarajuće sankcije čime se ne samo da podriva pravni poredak, nego se i stvara negativna percepcija u javnosti o funkcioniranju državnih tijela. Za učinkovitiju prevenciju i sankcioniranje takvih radnji potrebno je poduzimati, odnosno donositi adekvatne mjere i to u obliku zakonskih normi. No, unatoč tim pomacima zakonodavac je napravio značajne propuste tako što je izostavio štetne radnje ključnih aktera u vrhu zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, što znači da i oni koji su nerijetko upleteni u različite koruptivne radnje neće biti sankcionirani. S obzirom da je postojanje korupcije u dosta slučajeva teško dokazati, a i koja se pod spregom određenih lobija i uspješno zataškava, prijavitelje korupcije se tako stavlja u nezavidan položaj, odnosno da će biti izloženi visokim novčanim kaznama zbog lažnog prijavljivanja, što će ih samo demotivirati na prijavljivanje koruptivnih radnji. U konačnici, takvim zakonskim normama neće se uspostaviti učinkoviti mehanizmi za provođenje zaštite prijavitelja korupcije, te krenuti u istinsku borbu protiv korupcije.

12.Džana Kadribegović         

Ovlaštenja i obaveze  zaposlenika na osnovu Zakona o  vijeću zaposlenika

Zakonom o radu, koji je u okviru reforme radnog zakonodavstva donesen 1999. godine,  predviđen je  osnov za donošenje i ostalih propisa iz oblasti radnog zakonodavstva. Propisano je, također, da se način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeća zaposlenika uređuju posebnim zakonom.  S tim u vezi, donesen je Zakon o vijeću zaposlenika i objavljen  u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 38/04, kojim je predviđeno učešće zaposlenika u odlučivanju o pitanjima koja se odnose na poslovnu politiku poslodavca kao i   organiziranje  tijela koje će pružati zaštitu u ostvarivanju prava i interesa zaposlenika. Vijeće zaposlenika, prema poslodavcu  ima ovlaštenja i obaveze, dok poslodavac ima samo obaveze koje je dužan da poštuje. Zakonom je propisana obaveza poslodavca  da o pitanjima koja su od interesa za ekonomski i socijalni položaj zaposlenika informira vijeće zaposlenika,  konsultuje i pribavlja prethodnu saglasnost vijeća zaposlenika.

13.Safeta Lukačević

Ergonomija – pristup, analiza i oblikovanje radnog mjesta

Ergonomija nauka o uslovima rada, ljudi i radno okruženje (grč.)  po definiciji je naučna disciplina (nauka o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt. Dakle, ergonomija proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela. To nije nezavisna nauka nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovjekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom itd.). Ergonomija omogućava da se kvalitetno radi, poveća proizvodnja, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se poveća efikasnost i sigurnost upotrebe predmeta. Ergonomija mora biti najčvršće povezana s konstrukcijom i tehničkim projektovanjem proizvoda (s jedne strane) i dizajniranjem (s druge strane). Dizajn ne može mijenjati čovjeka, ali putem ergonomije saznaje o činjenicama koje su čovjeku potrebne. Upravo ergonomija omogućava dizajneru da prilagođava ili promijeni predmet u najprikladnijoj kombinaciji za čovjeka. Idealna situacija kaže da bi dizajn nekog uređaja trebao početi od čovjeka, ali najčešće se događa suprotno. Zato je važno uočiti da je dizajn oblikovan za ljude na osnovu podataka o konačnom korisniku. Ergonomija kao nauka daje principe dimenzija za oblikovanje predmeta s kojim korisnik dolazi u doticaj. Ergonomija je moglo bi se reći nauka koja se bavi dizajnom proizvoda tako da oni najbolje budu prilagođeni ljudskom tijelu.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 26.10.2022.: Isplate nerezidentnim pravnim licima - Porez po odbitku, Isplate nerezidentnim fizičkim licima, Primjena Međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, Prednosti u primjeni Standarda za mala i srednja preduzeća

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ISPLATE NEREZIDENTNIM PRAVNIM LICIMA  - POREZ PO ODBITKU
 • ISPLATE NEREZIDENTNIM FIZIČKIM LICIMA
 • PRIMJENA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA ZA ISPLATE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA
 • PREDNOSTI U PRIMJENI STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - MSFI ZA MSP
 • AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 26.10.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.10. do 30.10.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.10. do 30.10.2022. godine.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i vrednuje se kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM WEBINARA

AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA (prezentant: Elma Peštović)

 • Zakon o minimalnoj plaći
 • Izmjena Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena
 • Izmjene žiro-računa za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Obaveza podnošenja PDV prijava sa decimalnim brojevima
 • Zakon o socijalnom osiguranju

ISPLATE NEREZIDENTNIM FIZIČKIM LICIMA (prezentant: Mirela Mašić)

 • Obračun poreza i doprinosa na isplate nerezidentnim fizičkim licima (lica sa prebivalištem izvan teritorije FBiH)
 • Isplate Ugovora o djelu/Autorskog honorara nerezidentnim licima (obrasci za prijavu i obračun poreza)
 • Mogućnost isplate Ugovora o djelu bez obračuna poreza
 • Isplata dobiti nerezidentnim fizičkim licima (oporezivanje, obrasci, devize ili KM)
 • Prihod koji nerezident ostvaruje od najma nekretnina u FBiH
 • Isplate zaposlenicima sa prebivalištem u RS/BD, poslodavac u FBiH
 • Procedura zapošljavanja stranaca (Ured za strance, radna dozvola, boravak...)
 • Isplate nerezidentima po osnovu primanja po menadžerskom ugovoru

ISPLATE NEREZIDENTNIM PRAVNIM LICIMA  - POREZ PO ODBITKU (prezentant: Mirela Mašić)

 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja…
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku. Šta ukoliko dobavljač ne potpiše obrazac OP-820?
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon…)
 • Oporezivanje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Upotreba međunarodne izjave o rezidentnosti za facebook, google…
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe, prevoz povezan sa uvozom ili izvozom robe
 • Plaćanje poreza po odbitku na nabavku licence i usluge održavanja licenci
 • Plaćanje poreza po odbitku za ISO i dr. standarde

PRIMJENA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA ZA ISPLATE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA (prezentant: Mirela Mašić)

 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Dohodak od nepokretne imovine
 • Dobit od poslovanja
 • Dividende, kamate, autorske naknade
 • Prihod od imovine
 • Prihod iz radnog odnosa
 • Naknade direktora
 • Ostali dohodak

PREDNOSTI U PRIMJENI STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - MSFI ZA MSP (prezentant: Denis Zukić)

 • Ko može primjenjivati “male standarde”?
 • Prednost primjene “malih standard”
 • Razlika u primjeni “velikih” i “malih” standarda
 • Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
 • Kontni plan i obrasci koji se koriste prilikom primjene MSFI za MSP
 • Prikaz računovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava, zaliha, najma, donacija, prihoda i dr. u skladu sa MSFI za MSP
 • Način prelaska na “male standarde”

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.10. do 30.10.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.10. do 30.10.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i vrednuje se kao 7 bodova/sati.

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Interaktivna edukacija ''ŠKOLA POREZA'' - prijave otvorene do 21.10.2022. godine

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo nakon uspješno provedenih edukacija kao što su: Porezna akademija, abc Knjigovodstvo, excel za računovođe/revizore, analiza finansijskih izvještaja, interna revizija i interna kontrola..., organizuje novu edukaciju pod nazivom ''Škola poreza''.

Dopustite da vas učinimo malim stručnjacima u poznavanju i praktičnoj primjeni poreznih propisa. Steknite  i usavršite svoje znanje iz oblasti direktnih i indirektnih poreza, kao i velikog broja obaveznih parafiskaliteta.

Projekat ''Škola poreza'' predstavlja online interaktivnu edukaciju u kojoj će se učesnicu upoznati sa aktuelnim odredbama iz poreznih propisa koji se odnose na primjenu direktnihi indirektnih poreza:

 • Direkni porezi u FBiH
  • Zakon o porezu na dohodak
  • Zakon o porezu na dobit
 • Indirektni porezi u BiH
  • Zakon o PDV-u
  • Zakon o akcizama
  • Zakon o carinskoj politici
 • Parafiskaliteti

👩‍🎓👨‍🎓U nastavku prenosimo utiske naših polaznika sa ranijih edukacija u organizaciji Konsultantske kuće FEB d.d.:

“U moru nekih certifikata i diploma, meni je Porezna akademija najdraža obuka. Sa lakoćom sam i išla i vraćala se, bez obzira na radni dan. Konkretni problemi s kojima se susreće računovoda u svakodnevnom radu, informacije do kojih nije lako doći a da su dovoljno pouzdane. Mnogo korisno, dobro organizovano. Sve pohvale timu i predavaču.”

“Vezano za Poreznu akademiju, želim da Vam se zahvalim na dobro pripremljenim prezentacijama i još boljem izlaganju. Super je osmišljen koncept, gdje se izlažu teme i daju odgovori na situacije koje se dešavaju u praksi. S obzirom da sam početnik u ovoj oblasti oko poreza i doprinosa sada nakon završetka mogu reći da sam obogatila svoje znanje i radno iskustvo saznanjima iz ovih oblasti. Takođe grupa je bila super, mix ljudi iz raznih oblasti.”

“Porezna akademija je jedno super iskustvo za mene. Predavač jasno i koncizno izlaže,te je jako susretljiv u davanju odgovora.Nadam se da ćemo imati priliku opet da se družimo na nekim sličnim i jednako ineteresantnim edukacijama.”

 

Broj mjesta je ograničen, te je potrebna online prijava. Prijave traju do 21.10.2022. godine.

Prijava na radionicu

 

OSTALE INFORMACIJE

Cijena po edukaciji: 450,00 KM sa PDV-om

Datum održavanja: 24.10. - 28.10.2022. godine

Trajanje po edukaciji: pet dana

Satnica: 12:00 - 14:00

Mjesto održavanja: Online putem Zoom platforme

Broj polaznika  je ograničen.

Prijava na radionicu

Sve potrebne informacije na telefone:
060/340-9368 i 033/ 215-802

email: pitanja@feb.ba


Obavezno podnošenje PDV prijave za septembar 2022. godine u decimalnim iznosima

UINO obavještava sve PDV obveznike da se iznosi u PDV prijavi za septembar 2022. godine, upisuju u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.

Navedeno postupanje predstavlja primjenu izmijenjenog člana 78. stav 3) Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, u kojem se navodi: ''(3) Iznosi u PDV prijavi se iskazuju u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.''


Otvorene prijave za najgledanije radionice: Analiza finansijskih izvještaja, Excel za računovođe i revizore, Interna revizija

Zbog učestalih upita u vezi sa pregledom naših najgledanijih radionica, otvorili smo nove prijave za sljedeće radionice:

 1. ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAČUNOVOĐE, REVIZORE I DRUGE FINANSIJSKE RADNIKE - program i prijave na sljedećem linku ANALIZA FI
 2. EXCEL ZA RAČUNOVOĐE - program i prijave na sljedećem linku EXCEL RAČUNOVOĐE
 3. EXCEL ZA REVIZORE - program i prijave na sljedećem linku EXCEL REVIZORI
 4. PRAKTIČNA PRIMJENA INTERNE REVIZIJE I INTERNIH KONTROLA - program i prijave na sljedećem linku INTERNA REVIZIJA

Napominjemo da su radionice postavljene na našoj web platformi u vidu snimljenih video materijala.  Nakon što se prijavite na radionicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala. Sa kolegom koji Vas kontaktira dogovarate datum za pregled video materijala. Video materijale možete neograničen broj puta pregledati, u periodu od pet radnih dana koji Vama odgovaraju.