Obavijest UINO o načinu popunjavanja DPDV prijave

Uprava za indirektno oporezivanje na svojoj web stranici izdala je obavijest o načinu popunjavanja D PDV prijave sa decimalnim brojevima, obavijest donosima u nastavku:

”Poštovani poreski obveznici,

shodno izmjenama člana 78. izvršenim kroz izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su objavljene u Službenom glasniku BiH broj 47/22, iznosi u D PDV obrascu se iskazuju na način kao i u PDV prijavi, u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.