WEBINAR: NOVI e-KIF i e-KUF, DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata), ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE, OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI e-KIF i e-KUF
 • DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata)
 • ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 11.10.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 11.10. do 15.10.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 11.10. do 15.10.2023. godine.

Savezu računovođa i revozora FBiH poslat je zahtjev za bodovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodvenoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
NOVI e-KIF i e-KUF
 • Izmjene tehničkog uputstva o dostavljanju e-KIF i e-KUF
 • Datum stupanja na snagu izmjena i početak primjene
 • Novi tipovi dokumenata e-Nabavke
  • 05 - Fakture za usluge primljene iz inostranstva,
  • 06 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti (primljene KO i sl.)
  • 07 - Ispravak odbitka ulaznog PDV-a
  • 08 - Ulazni PDV u posebnoj šemi u građevinarstvu po primljenom izvještaju od izvođača
  • 09 – Ostalo
 • Novi tipovi dokumenata e-Isporuke
  • 05 - Fakture za usluge izvršene i primljene od stranog lica
  • 06 - Umanjenje PDV-a po PDV-SL-2 obrascima
  • 07 - Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)
  • 08 - Izvršene donacije
  • 09 – Ostalo
 • Napomene u vezi dostavljanja e-Nabavki i e-Isporuka
DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata)
 • Obaveze svih PDV i akciznih obveznik
 • Koje ugovore i zahtjeve (prijave) moraju dostaviti svi obveznici?
 • Najčešće greške kod popunjavanja ugovora i pijave zastupnika
 • Primjeri popunjavanja ugovora o korištenju IS i prijave zastupnika
 • Kako od UIO da se izvrši nabavka KEP?
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe zaposlenih u pravnim licima?
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe fizičkih lica?
 • Primjeri popunjavanja zahtjeva za nabavku KEP
 • Koje aplikacije se trebaju instalirati na računarima da bi se mogle elektronski potpisivati i podnositi poreske prijave?
ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE
 • Obaveza isplata ugovora o djelu strancima na KM-ovski račun
 • Da li se dividenda stranom vlasniku isplaćuje na devizni ili KM račun
 • Prijava kreditnog posla za date/primljene pozajmice
 • Obaveza ovjere Ugovora o pozajmici/zajmu
 • Kreditni posao kod uvoza/izvoza roba i usluga
 • Obrasci PI-PA, II-IA, P-KP i I-KP
 • Uputstva za popunjavanje obrazaca
 • Odluka o plaćanju, naplati i prenosu u devizama i stranoj gotovini
 • U kojim slučajevima se devize mogu koristiti za plaćanja u BiH?
 • Mogućnost međunarodnih kompenzacija, cesija, asignacija…
 • Posjedovanje devizne blagajne
 • Isplata ino dnevnica u devizama
 • Odluka o iznošenju strane gotovine i čekova
 • Maksimalan iznos novca koji se može iznijeti iz BiH
 • Odluka o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u KM
 • Odluka o uslovima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inostranstvu
OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • Naknada za bolovanje do i preko 42 dana
 • Naknada u slučaju povrede na radu
 • Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Prikaz kantonalnih propisa – prava radnika, mogućnost refundacije naknade za bolovanje
 • Obaveza isplate naknade za porodiljsko odsustvo
 • Prikaz prava porodilja i obaveza poslodavaca po kantonalnim propisima
 • Popunjavanje MIP-1023 obrasca
 • Porezni tretman isplaćenih naknada
AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 11.10. do 15.10.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 11.10. do 15.10.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Savezu računovođa i revozora FBiH poslat je zahtjev za bodovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodvenoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, UINO
 • Elma Peštović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za juli/srpanj 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 72/23 od 20.09.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za juli/srpanj 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli 2023. godine iznosi 1.257 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period maj 2023. godine - juli 2023. godine iznosi 1.266 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli 2023. godine iznosi 1.951 KM.


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 20.9.2023.: NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI, POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA, POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA, ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI
 • POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA (privremeni i povremeni poslovi, stručno osposobljavanje, angažman studenata – studentski servisi, volonteri, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, menadžerski ugovor...)
 • POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA
 • ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 20.09.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

TEME

NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI

 • Pomjeranje praga za ulazak u sistem PDV-a
 • Prolongiranje roka za plaćanje PDV-a
 • Oslobađanje od obračuna PDV-a na donacije
 • Konačna rješenja koja se odnose na elektronski potpis
 • Najavljene kontrolne aktivnosti UIO za obveznike koji imaju evidentiran rast zahtijevanog/odobrenog povrata ili neiskorištenog poreznog kredita.

POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA (privremeni i povremeni poslovi, stručno osposobljavanje, angažman studenata – studentski servisi, volonteri, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, menadžerski ugovor...)

 • Mogućnost angažmana putem Ugovora o privremenim i povremenim poslova, obaveza obračuna poreza i doprinosa, obrazac za prijavu
 • Uslovi za angažman lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, obaveza obračuna poreza i doprinosa, obrazac za prijavu
 • Da li je dozvoljen angažman studenata i učenika na rad putem studentskih servisa?
 • Ko može angažovati volontera, obaveze plaćanja doprinosa i poreza, obrazac za prijavu, mogućnost neoporezivih isplata toplog obroka i prevoza
 • Obaveza plaćana posebnog doprinosa za PIO, obrazac za prijavu
 • Razlika između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
 • Rizik angažmana lica putem ugovora o djelu, nesamostalna ili samostalna djelatnost?
 • Menadžerski ugovor, direktor bez zasnivanja radnog odnosa
 • Da li je moguće unutar jednog društva imati angažman više lica pod menadžerskim ugovorom bez zasnivanja radnog odnosa?
 • Da li društvo može poslovati bez zaposlenika?
 • Da li jedno lice može biti direktor bez zasnivanja radnog odnosa u više društava?
 • Da li jedno lice može u jednom društvu obavljati poslove putem Ugovora o radu i Menadžerskog ugovora?

POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA

 • Obaveza plaćanja poreza na dohodak na prodaju udjela
 • Oporezivanje isplate dobiti (dividende) fizičkim licima rezidentima i nerezidentima
 • Porezni tretman datih donacija fizičkim licima
 • Sponzorisanje fizičkih lica
 • Isplata stipendija povezanim i nepovezanim licima
 • Poklon paketići djeci uposlenika
 • Isplaćena zatezna kamata zaposleniku za razliku plaće
 • Utvrđivanje koristi za korištenje službenih vozila u privatne svrhe (električna i hibridna vozila)
 • Beskamatne pozajmice zaposlenicima
 • Službeni put, mogućnost isplate dnevnice i toplog obroka
 • Da li je moguće isplatiti radnicima troškove prevoza u iznosima većim od 200,00 KM?
 • Neoporezivi topli obrok za rad sa nepunim radnim vremenom
 • Neoporezivi topli obrok u slučaju šestodnevne radne sedmice
 • Mogućnost neoporezive isplate naknade za smještaj i odvojeni život
 • Oprez sa osnovicom za obračun regresa!
 • Neoporezivi regres u slučaju da radnik nije iskoristio cijeli godišnji odmor
 • Da li je moguće isplatiti neoporezivi regres u slučaju da je firma poslovala sa gubitkom
 • Oporeziva otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu
 • Neoporezive pomoći radnicima
 • Mogućnost neoporezivog plaćanja doktorata ili magistarskog studija za svoje radnike

ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU

 • Procedura pribavljanja radne dozvole za strance
 • Porezni tretman i porezne prijave isplate plaće stranim licima
 • Da li stranac bez radne dozvole može biti odgovorno lice u društvu i da li mu se može isplaćivati naknada po osnovu menadžerskog ugovora, porezna registracija, porezni tretman i obrasci za prijavu
 • Angažman fizičkih lica sa prebivalištem u FBiH od strane inostranih pravnih lica, ko je obavezan plaćati poreze i vršiti poreznu prijavu
 • Obaveza rezidentnih fizičkih lica da prijave sav dohodak ostvaren u inostranstvu
 • Detašmani, kako funkcionišu i porezni tretman isplata detaširanim radnicima

AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Nova Odluka o neposrednoj kontroli cijena
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivana nagradnih igara
 • Izmjena Uredbe o računovodstvu budžeta FBiH

PRIJAVA NA WEBINAR

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, uposlenica UINO
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBIH
 • Elma Peštović, uposlenica FEB d.d.
 • Denis Zukić, uposlenik FEB d.d.

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Časopis Septembar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 9/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr. sc. Milica Vidović

Kako potpisati PDV prijavu upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde-prikaz instalacije neophodnih softvera i aktivacije kartica, savjeti za izbjegavanje grešaka-

Od poreskog perioda juni 2023. godine veliki obveznici indirektnih poreza i obveznici domaće akcize dužni su UIO prijave za PDV i domaću akcizu (PDA) podnositi uz upotrebu KEP.  Da bi poreski obveznik dostavio PDV i PDA prijavu na novi način, uslov je da ima KEP izdatu od strane ovlaštenog tijela, te da je ista kompatibilna sa softverom koji koristi UIO. U ovom radu opisana je procedura za instaliranje neophodnih softvera za aktivaciju KEP izdanih od strane UIO, učitavanje potvrda, njihovo eksportovanje i deponovanje, te potpisivanje PDV prijava upotrebom KEP, a zatim je slikovito predstavljeno potpisivanje PDV prijave i njeno podnošenje u aplikaciji ePortal za poreske obveznike. Ukazano je i na najčešće greške sa kojima su se obveznici susretali tokom poreskih perioda jun i jul 2023. godine, te je objašnjen način za ispravku ovih grešaka. Budući da obaveza podnošenja PDV prijava upotrebom KEP za ostale obveznike indirektnih poreza (koji nisu veliki), a kojih ima puno više nastupa od poreskog perioda januar 2024. godine, savjetuje se svim obveznicima da što skorije pokrenu proceduru zaključivanja neophodnih ugovora, zahtjeva, priloga i sl. kako bi na vrijeme izvršili propisane obaveze i blagovremeno potpisali PDV prijavu upotrebom KEP.

2.Dr. sc. Dinka Antić

Problematika PDV faktura: Iskustva EU

PDV-e faktura, kao temeljni dokument,  predstavlja osnovni stub sistema PDV-a. Za obveznike PDV-a faktura je vrijednosni papir jer na temelju fakture obveznik ostvaruje pravo na povrat ulaznog poreza obračunatog na nabavke dobara i usluga. Izmjene Direktive u sferi fakturiranja imale su za posljedicu izmjene u nacionalnim PDV propisima. Cilj uvođenja novih pravila fakturiranja u svrhu PDV-a je pojednostavljenje tog značajnog segmenta administriranja PDV-om. U osnovi, pojednostavljenja fakturiranja koja donose izmjene Direktive, su obvezna, opcionalna i dodatna. Izmjene Direktive su ponukale članice da uvedu i dodatna pojednostavljenja. Uklonjena je obveza izdavanja fakture za sve transakcije financijskih usluga, uklonjeni su zahtjevi za pisani prethodni sporazum za prihvat fakture koje izdaje kupac ili treća osoba u ime prodavca, te su izmijenjeni rokovi za izdavanje fakture za domaće transakcije. Interes poreznih administracija u sferi fakturiranja prevazilazi mikro interese poslovnih subjekata. U cilju efikasne naplate prihoda porezne vlasti traže formalnu i suštinsku ispravnost faktura za svaku transakciju prometa, pogotovo u svjetlu priznavanja prava na odbitak ulaznog PDV-a. Za buduće revizije pravila fakturiranja potrebno je postignuti balans između ciljeva obveznika i ciljeva poreznih vlasti.

3.Jasmin Omeragić

Računovodstvena profesija - presjek stanja

Svaka profesija je u nekom od svojih segmenata neprikosnovena, a svaki pojedinac – pripadnik određene profesije ne bi trebao biti podcijenjen ni od koga (ili pak čega), a pogotovo to ne bi trebao biti slučaj ili pojava između pripadnika iste profesije.. Mora se priznati da će se samo u praktičnom radu računovođa pojavljivati i neke specifične poslovne promjene koje će morati biti predmet stručne rasprave, a to zapravo i čini računovodstvo kompleksnim i sveobuhvatnim. I pored tolikih zakonskih ograničenja, činjenica je da se baš u toj računovodstvenoj praksi i dalje ne nalaze samo oni koji „znaju posao“, no (ipak neka ih gdje jesu) ukoliko iskreno žele da steknu praktična znanja u dosljednoj primjeni računovodstva upravo u  praksi. Profesionalni računovođa mora naučiti svakodnevno živjeti sa činjenicom da za sve što tokom nekoga perioda uradi firma čije „knjige vodi“ na kraju jedino i  najviše bude pitan upravo on – računovođa! Bez obzira na sve, budućnost računovodstvene profesije mora se zasnivati na nezavisnosti i stručnosti profesionalnih računovođa. Profesionalne organizacije zato i imaju veliku odgovornost u pogledu očuvanja nezavisnosti, položaja i rada svojih članova, kao i u pogledu primjene i poštovanja međunarodno prihvaćenih zahtjeva osposobljavanja računovođa.

4.Midhat Salihović i  Mehmed Budić

Utjecaj različitih računovodstvenih politika amortizacije na financijski rezultat poslovnih subjekata

Računovodstvena politika je jedan od instrumenata ostvarenja poslovne politike i njezini instrumenti i ciljevi moraju biti podređeni ostvarenju glavnog cilja.  Jednom izabrane računovodstvene politike ne smiju se mijenjati, iznimno u slučaju promjene zakonskih propisa ili ukoliko to odluči menadžment potrebno je objasniti razloge te kvantificirati učinak takve promjene na financijski rezultat. Stoga je zadatak svakog menadžera odabrati računovodstvenu politiku koja će mu najrealnije odgovarati u određenim okolnostima i vremenskom razdoblju za ostvarenje postavljenog cilja. Troškovi amortizacije, koji utječu na ukupne troškove poduzeća, od velike su važnosti te njima treba znati upravljati sukladno ciljevima poduzeća. Računovodstvenim politikama nije moguće stvoriti poslovni rezultat, već se njima postiže, zavisno od zahtjeva menadžmenta, da se ukupna masa troškova amortizacije rasporedi tijekom korisnog vijeka trajanja po dinamici koja odgovara ukupnoj poslovnoj politici poduzeća. Računovodstvenim politikama se ne stvara poslovni rezultat već se izborom različitih metoda poslovni rezultat moguće „seliti“ iz jednog obračunskog razdoblja u drugo. Zbog toga je u kraćem razdoblju utjecaj računovodstvenih politika na iskazanu uspješnost znatan, a dugoročno taj utjecaj ne postoji. Iz svega prethodno rečenog može se izvesti zaključak da se odabirom računovodstvenih politika može itekako utjecati na informacije o financijskom  položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima gospodarskog društva prezentiranim u financijskim izvještajima.

5.Mr Selma Kešetović

Primjena EBIT i EBITIDA marže kod mjerenja profitabilnosti privrednog društva  u praksi

Finansijski izvještaji sa pratećom knjigovodstvenom i finansijskom dokumentacijom su osnovno polazište za analizu. Isti se temelje na ažuriranim poslovnim promjenama koje su dokumentovane i unesene u poslovne knjige. Zadatak analitičara je da pravilno koristi dokumentaciju i da preko sintetičkih i analitičkih konta dođe do podataka na bazi koji će bazirati svoje mišljenje. Polazište u svakoj analizi moraju biti revidirani fer iskazani finansijski izvještaji koji u sebi sadrže pokazatelje iz bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama na kapitalu i bilješkama koje su sastavni dio istih. Primjena metode EBIT I EBITIDA marže kod mjerenja profitabilnosti  privrednog društva najčešća je kod  revizije  učinaka. S toga je korisna revizorima i  sudskim vještacima koji se susreću u praksi sa sličnim slučajevima.  Radi se o veoma pouzdanim indikatorima na osnovu kojih se mogu donijeti pravilni zaključci

6.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Kreativno računovodstvo i manipulacije finansijskim izvještajima

Sa širenjem obima poslovanja u svijetu i pojave različitih oblika privrednog kriminala, razvila se potreba za redovnim praćenjem finansijskih informacija koje se prezentiraju u finansijskim izvještajima. Dakle upravo zbog velikog broja prevara u finansijskom svijetu dovedena je u pitanje istinitost finansijskih izvještaja. Kreativno računovodstvo predstavlja transformaciju finansijskih računovodstvenih prikaza od onoga što je stvarno u ono što subjekt želi prikazati koristeći postojeća pravila i/ili ignorišući neka od njih. S druge strane, motivi zbog kojih dolazi do nepravilne primjene kreativnog računovodstva su razni. Postoji veliki broj različitih oblika manipulacije finansijskim izvještajima, odnosno postoji veliki broj područja u poslovanju gdje je moguće izvršiti manipulacije, a u praksi se najčešće pojavljuju sljedeći: manipulacija troškovima i rashodima, manipulacija prihodima, prikrivanje obaveza, pranje novca i obmanjivanje kupaca, utaja poreza i drugih davanja. Zemlje razvijenih ekonomija i korporativne kulture razvile su mjere za zaštitu protiv manipulacija, međutim, one su i dalje neefikasne. Zato se pitanje sprečavanja manipulacija sve više svodi na pitanje kako ublažiti njihov uticaj i vratiti povjerenje u finansijske izvještaje. Sve  reforme regulatornih tijela, edukacije računovođa i napori revizije usmjereni su na jačanje povjerenja u računovodstvenu profesiju i finansijske izvještaje, što bi onda za rezultat imalo pad troškova kapitala i stabilizaciju finansijskih tržišta.

7.Dr Mirna Pajević Rožajac

Analiza finansijskih izvještaja kao bitan elemenat Izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća

Finansijska analiza predstavlja sintezu finansijskih podataka kojom se pokušavaju prepoznati ekonomski trendovi, odrediti finansijske politike i usmjerenja, izraditi finansijski planovi i rizici za budućnost, te identifikovati potencijalni projekti i investicije. Finansijska analiza se bavi istraživanjem i brojčanim predstavljanjem funkcionalnih odnosa koji postoje između bilansnih pozicija, stanja i uspjeha, sa ciljem da se omogući što objektivnija ocjena finansijskog položaja i aktivnosti preduzeća. Cilj finansijske analize je provjeriti da li je preduzeće, koje je predmet analize, stabilno, likvidno i profitabilno (rentabilno). Sa tom svrhom analitičar koji izvodi analizu provjerava različite finansijske podatke. U osnovi finansijska analiza predstavlja racio analizu, odnosno stavljanje u odnos pojedinih bilansnih pozicija. Za potrebe procjene vrijednosti preduzeća moguće je raditi kompletnu ili parcijalnu analizu pojedinih pokazatelja, u zavisnosti od potrebe klijenta. Navedeni pokazatelji u mnogome mogu da olakšaju sagledavanje trenutne finansijske situacije u preduzeću.

8.Nedim Čustović

Integrisano i agilno upravljanje  rizicima, metodološko upravljane internom revizijom i novi model kroz agilno upravljanje internom revizijom

Postoji rizik da funkcije interne revizije u ekonomiji tradicionalnim pristupima i metodama rada više neće moći odgovoriti potrebama dioničara radi njihovih povećanih zahtjeva, kao i svih ostalih zinteresovanih stranaka, ograničenih resursa te dinamičkih promjena u faktorima okruženja. Kako bi odgovorila na postavljene izazove, interna revizija u privredi, kao i svim ostalim sektorima trebala bi razmotriti mogućnosti i prednosti novog agilnog pristupa i metodologija za unapređenje vlastitih procesa interne revizije. Agilni pristup i metodologija interne revizije mogu, između ostalog doprinijeti jasnijim rezultatima angažmana, ubrzati ciklus isporuke te povećati uključenost i zadovoljstvo ključnih dioničara. Agilni pristup internoj reviziji podrazumijeva promjenu razmišljanja funkcije interne revizije, kako bi se ona usmjerila na potrebe dioničara, rukovodstva, zaposlenika i svih drugih zainteresovanih strana, naročito u svrhu zadovoljenja javnoga interesa, što je i u skladu sa objavljenim novim draftom globalnih standarda interne revizije, kao i ubrzala cikluse revizije, pokretala dostavu pravovremenih uvida, smanjila aktivnost bez dodane vrijednosti te kreirala manje dokumentacije. Agilni pristup potiče interne revizore i dioničare da unaprijed utvrde vrijednost koju treba ostvariti revizija ili projekt. Posebno je važno istaći da eventualnom primjenom agilnog pristupa i metodologije interne revizije treba obavezno osigurati poštivanje zahtjeva Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja (MOPD), i (novih globalnih standarda interne revizije, koji se očekuju da će biti objavljeni 01.01.2024. godine) u vezi svih aktivnosti interne revizije.

9.Doc. dr. sci. Jasmina Hurić

Makroekonomski indikatori i ocjena makroekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine

Za proučavanje i analizu makroekonomskih indikatora potrebno je dobro poznavanje makroekonomije, njenih teorija i modela koje je razvila. Glavni makroekonomski indikatori predstavljaju prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih indikatora neke ekonomije tokom dužeg vremenskog perioda. Uspjeh, kretanje i stanje jedne nacionalne ekonomije se ocjenjuje na bazi dinamičkog kretanja skupine izabranih makroekonomskih pokazatelja. Stabilnost makroekonomskih indikatora u uskoj je korelaciji sa stabilnošću privrede kao cjeline što direktno doprinosi budućem rastu i razvoju. Informacije o njihovom stanu služe investitorima, međunarodnim finansijskim institucijama, ali i vladama zemalja za usmjeravanje politika koje sprovode i kreiranje budućih strategija razvoja. Ekonomska politika Bosne i Hercegovine kao države sistemski je izrazito kompleksna. Zbog specifičnog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine njena statistika je institucionalno i zakonski vrlo složena i može se kazati u odnosu na druge zemlje nedovoljno razvijena, jer uprkos višegodišnjim usaglašavanjima sa evropskim i međunarodnim statističkim standardima, problemi i neharmoniziranost su i dalje prisutni. Paralelno sa svim neophodnim reforama nužno je ojačati ulogu državnih institucija i centralizirati bankarsku superviziju čime bi se postigao značajan napredak za funkcionisanje ekonomije, te podstaknuti ekonomski rast razvojem novih investicija

10.Admir Ćebić

Osnovni principi javnih nabavki

Iako je na temu osnovnih principa, na kojima počiva svaki sistem javnih nabavki, već puno toga rečeno, ipak postoji potreba na njihovo podsjećanje obzirom da se u Bosni i Hercegovini svakodnevno provodi na desetine, čak i na stotine postupaka javnih nabavki, i da svaki, ali baš svaki postupak zahtijeva njihovu primjenu i poštivanje. U tom kontekstu je bitno istaći da je Zakon o javnim nabavkama (ZJN) u članu 3. propisao da je ugovorni organ dužan da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom. Također je dodatno navedeno, da se opšti principi obavezno primjenjuju i poštuju i u postupku pravne zaštite.

11.Mr iur. Mirel Mujkanović

Vrste pojašnjenja kroz Zakon o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pojašnjenje dostavljenih referenci u ponudi

Zakon o javnim nabavkama navodi nekoliko vrsta pojašnjenja od kojih se svako pojmovno, smisaono i svrishodno razlikuje. Pojašnjenje dostavljenih referenci u ponudi predstavlja zakonom dopuštenu i utemeljenu mogućnost ugovornog organa da od ponuđača zahtijeva razjašnjenje dostavljenih potvrda o uredno realiziranim ugovorima kada se iz istih potpuno i sa sigurnošću ne može utvrditi činjenično stanje. Zahtjev u pogledu razjašnjenja dostavljenih referenci ponuđaču se postavlja u pisanoj formi sa jasnim obrazloženjem zbog čega se isti dostavlja određujući rok u kojem ponuđač treba dostaviti svoje pisano pojašnjenje. Odgovor ponuđača može sadržavati i specifikacije ugovora ili ugovore za koje su dostavljene potvrde kojim ponuđač dokazuje parcijalne, nejasne, nepotpune navode ili navode iz kojih se ne može zaključiti da isti udovoljavaju postavljenim uslovima tenderske dokumentacije u pogledu profesionalne sposobnosti. Korištenje ovakve mogućnosti omogućuje ugovornom organu objektivno utvrđivanje faktičkog stanja i olakšava proces evaluacije ponuda.

12.Bernard Iljazović

Što donosi novi Zakon o slobodi pristupa informacijama na razini Institucija BiH?

Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava, koje propisuje Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacijama, te međunarodni ugovori. Donošenjem novog zakonodavnog rješenja na sveobuhvatan način će se urediti sloboda pristupa informacijama na nivou Institucija BiH, a čime će se osigurati pravilna primjena Zakona i poštivanje međunarodnih standarda, kao i promocija i zaštita prava na pristup informacijama, uspostavljanje čvrste pravne strukture s jasnim administrativnim procedurama, jasnim odredbama koje se odnose na nadzorne mehanizme… Sloboda pristupa informacijama smatra se jednim od preduvjeta odgovornog i transparentnog rada organa javne vlasti. Stoga će se novim posebnim institutom, to jest proaktivnim pristupom informacijama zasigurno postići ta svrha, a ujedno i doprinijeti jačanju povjerenja u organe javne vlasti. U konačnici, kako bi novi Zakon i bio učinkovit, nužna je njegova dosljedna primjena u praksi.

13.Džana Kadribegović

Vrste ugovora  na osnovu Zakona o radu

Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22)   propisana je samo ugovorna forma radnog angažmana radnika.  Navedeni zakon daje mogućnost zaključivanja  više vrsta ugovora  zavisno od toga da li se ugovorom zasniva radni odnos ili ne. Naime, Zakonom je predviđen ugovor o radu kao temeljni ugovor koji podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa, a data je mogućnost za zaključivanje i druge vrste ugovora  na osnovu kojeg se ne zasniva radni odnos.

 

14.Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Objavljen Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u, Stvoreni svi potrebni uslovi za doniranje hrane bez obračuna PDV-a

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 62/23 od 08.09.2023. godine objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijetnost.

Ovim dopunam konačno je omogućeno doniranje hrane bez obračuna PDV-a.

PDV se ubuduće neće obračunavati na isporuku hrane koju PDV obveznik donira posredniku koji organizira i/ili učestvuje u lancu doniranja hrane. Decidno je definisano da se PDV neće obračunavati na hranu kojoj je u momentu doniranja, preostalo najviše pet dana do isteka roka koji je označen sa "upotrijebiti do", odnosno "najbolje upotrijebiti do" i/ili 5% od ukupnog perioda u kojem se hrana može upotrijebiti prema deklaraciji ili ambalaži, osim za hranu za dojenčad za koju je rok najviše 7% ukupnog perioda.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Prečišćen tekst pravilnika: Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijetnost.

Na predstojećem webinaru kolege iz UIO detaljno će pojasniti izmjene koje se odnose na doniranje hrane. PROGRAM WEBINARA


Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 69/23 od 08.09.2023. godine objavljena je Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i Hercegovine propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/21 i 28/21).

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

 


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 67/23 od 04.09.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara. Izmjene donosimo u nastavku.

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PRAVILA, USLOVIMA I NAČINU PRIREĐIVANJA NAGRADNIH IGARA
Član 1.

U Pravilniku o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22), u članu 7. stav (1), iza tačke n) dodaje se nova tačka o) koja glasi:

"o) odredbu o primjeni propisa o porezu na dohodak."

Član 2.

U članu 10. iza stava (2), dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Nagradni fond se ne može formirati od plemenitih metala, kao ni vrijednosnica i drugih sredstava koja se mogu koristiti u platnom prometu."

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 3.

U članu 11. stav (1), iza riječi "fond", brišu se riječi "koji se sastoji od proizvoda".

Član 4.

Član 14. mijenja se i glasi:

"Član 14.

(1) Priređivači su dužni najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja, obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama.

(2) Dobitnici su dužni preuzeti osvojene nagrade najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi.

(3) Ako dobitnik u roku iz stava (2) ovog člana ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan članom 11. ovog Pravilnika."

Član 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01. oktobra 2023. godine".

 

 

 


Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu budžeta FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 66/23 od 30.08.2023. godine objavljene su Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Izmjene Uredbe o računovodstvu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine preuzmite OVDJE.

 

Prečišćena Uredba o računovodstvu budžeta FBiH.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za juni/lipanj 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 63/23 od 18.08.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za juni/lipanj 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni 2023 godine iznosi 1.262 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period april 2023. godine - juni 2023. godine iznosi 1.258 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni 2023. godine iznosi 1.963 KM.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za maj/svibanj 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 56/23 od 26.07.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za maj/svibanj 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2023. godine iznosi 1.277 KM

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart 2023. godine - maj 2023. godine iznosi 1.259 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2023. godine iznosi 1.987 KM.