Časopis Maj 2017

 

S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec
Redoslijed prioriteta po kojem banke izvršavaju naloge za prinudnu naplatu sa glavnog računa poslovnog subjekta

2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Finansijsko izvještavanje MSP u zemljama regije

3. Dr. sc. Dinka Antić
Trendovi u naplati akciza na duhanske prerađevine u 2016.

4. Dr. sc. Jozo Piljić
Upravljanje troškovima u uvjeti ma globalizacije

5. Mr. oec Elman Nadžaković
ACTIVITY BASED COSTING:
Sistem obračuna troškova na temelju aktivnosti

6. Elvis Bebaković, dipl. oec
Budžetski procesi u Bosni i Hercegovini

7. Mr. sc. Hanifa RamovićMr. sc. Dragana Kosorić
Finansijsko upravljanje i kontrola u IPA fondovima realizovanih na principu zajedničkog upravljanja - kontrola troškova i zahtjevi računovodstvenog evidenti ranja

8. Safi ja Žilić, dipl. oec
Rizici kojima su izloženi investicijski fondovi i društva koja njima upravljaju (primjer Federacije BiH)

9. Dr. Dragan S. Jović
O modelima odgovornosti za štetu u novom bankarskom zakonodavstvu Republike Srpske

10. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Šta bi dobavljači morali znati o svojim kupcima

11. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Etika i moral kod menadžera i poslovnog čovjeka (u biznisu)

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Ugovor o radu i druge vrste ugovora na osnovu Zakona o radu

13. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Pravo na penziju naših građana sastanovišta bilateralnih odnosa između novonastalih država bivše SFRJ

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa