SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JANUAR/SIJEČANJ 2014. GODINE

placaU “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 21/14 od 19.3.2014. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći, tromjesečnoj neto plaći i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec januar/siječanj 2014. godine.  Saopćenje dajemo u nastavku:

.

 

SAOPĆENJE 

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JANUAR/SIJEČANJ 2014. GODINE

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar/siječanj 2014. godine iznosi 850 KM.

2. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period novembar/studeni - januar/siječanj 2014. godine iznosi 843 KM.

3. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar/siječanj 2014. godine iznosi 1298 KM.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 21/14 od 19.3.2014. godine


IZMJENA UPLATNIH RAČUNA JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

uplatni racunU „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 19/14 od 12.3.2014. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatu javnih prihoda posavskog kantona, naziv banke: "HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. Mostar" zamjenjuje se nazivom "UniCredit Bank d.d." i broj računa: "306-042-00008780-90" zamjenjuje se brojem: "338-000-22104571-21".

Ove izmjene stupile su na snagu 13.3.2014. godine. U nastavku vam dajemo izmjenu Pravilnika u cjelosti:

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13 i 11/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 16. Naknade i takse, podtačka 16.3. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi:

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
6. Prihodi po osnovu "Dječije nedjelje" 722425

Dosadašnji redni broj 6. postaje redni broj 7.

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, pod II. KANTONI, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Posavski kanton, naziv banke: "HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. Mostar" zamjenjuje se nazivom "UniCredit Bank d.d." i broj računa: "306-042-00008780-90" zamjenjuje se brojem: "338-000-22104571-21".

Pod III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 14. Gradačac, naziv banke: "Raiffeisen bank d.d. BiH" zamjenjuje se nazivom "NLB Banka d.d. Tuzla" i broj računa: "161-025-00298600-42", zamjenjuje se brojem: "132-190-02900000-87"; pod rednim brojem 27. Kakanj, naziv banke: "Raiffeisen bank d.d. BiH" zamjenjuje se nazivom: "Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica" i broj računa: "161-055-00001007-18" zamjenjuje se brojem: "134-020-00003708-49"; pod rednim brojem 75. Grahovo, naziv općine: "Grahovo" zamjenjuje se nazivom: "Bosansko Grahovo", naziv banke: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH" zamjenjuje se nazivom: "Raiffeisen Bank d.d. BiH" i broj računa: "154-999-50000002-71" zamjenjuje se brojem: "161-020-00704600-25".

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 19/14 od 12.3.2014. godine


Odluka o visini članarine za 2014. godinu

Na osnovu člana 12., 13., 15., 20., 25., 26., 27. i 38. Statuta Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH i člana 22. Poslovnika o radu i odlučivanju Upravnog odbora, Upravni odbor Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH na sjednici održanoj u Sarajevu 3.12.2013. godine donosi:

ODLUKU

o visini članarine za 2014. godinu

Član 1.

Članarina za 2014. godinu iznosi 50,00 KM.

Član 2.

Odluka se primjenjuje i stupa na snagu danom donošenja.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

Na prijedlog Upravnog odbora Saveza, Skupština Saveza je, na sjednici održanoj 4.3.2014. godine u Mostaru, potvrdila visinu članarine za 2014. godinu u iznosu od 50,00 KM.

 

IZVOR: www.srr-fbih.org


Časopis Mart 2014

casopis mart2014S A D R Ž A J

1. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec; Fuad Balta, dipl. oec

Otpis zateznih kamata

2. Persa Paić, dipl. oec

Ponovno uvođenje umanjenja poreske osnovice poreza na dohodak za lični odbitak u Republici Srpskoj

3. Fuad Balta, dipl. oec; Džavida Hadžić, dipl. oec

Prijava poreza na dobit za 2013. godinu

4. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Godišnja prijava poreza na dobit poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje djelatnost obavljaju u RS i BDBiH -sličnosti razlike prilikom popune prijava-

5. Safija Žilić, dipl. oec

Računovodstveni (knjigovodstveni) dokumenti

6. Dr. sc. Jozo Piljić

Uvjeti poslovanja stranih ulagača u Bosni i Hercegovini

7. Alan Vajda, mag. iur.

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu

8. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Promocija kao odnos sa javnošću

9. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Šta sadrži Nacrt Zakona o štrajku

10. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Osiguranici u PIO-u kod kojih je radna sposobnost promijenjena

11. Savjetodavni servis

12. Saopštenja za primjenu propisa