Odluka o visini članarine za 2014. godinu

Na osnovu člana 12., 13., 15., 20., 25., 26., 27. i 38. Statuta Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH i člana 22. Poslovnika o radu i odlučivanju Upravnog odbora, Upravni odbor Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH na sjednici održanoj u Sarajevu 3.12.2013. godine donosi:

ODLUKU

o visini članarine za 2014. godinu

Član 1.

Članarina za 2014. godinu iznosi 50,00 KM.

Član 2.

Odluka se primjenjuje i stupa na snagu danom donošenja.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

Na prijedlog Upravnog odbora Saveza, Skupština Saveza je, na sjednici održanoj 4.3.2014. godine u Mostaru, potvrdila visinu članarine za 2014. godinu u iznosu od 50,00 KM.

 

IZVOR: www.srr-fbih.org