Časopis Mart 2014

casopis mart2014S A D R Ž A J

1. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec; Fuad Balta, dipl. oec

Otpis zateznih kamata

2. Persa Paić, dipl. oec

Ponovno uvođenje umanjenja poreske osnovice poreza na dohodak za lični odbitak u Republici Srpskoj

3. Fuad Balta, dipl. oec; Džavida Hadžić, dipl. oec

Prijava poreza na dobit za 2013. godinu

4. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Godišnja prijava poreza na dobit poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje djelatnost obavljaju u RS i BDBiH -sličnosti razlike prilikom popune prijava-

5. Safija Žilić, dipl. oec

Računovodstveni (knjigovodstveni) dokumenti

6. Dr. sc. Jozo Piljić

Uvjeti poslovanja stranih ulagača u Bosni i Hercegovini

7. Alan Vajda, mag. iur.

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu

8. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Promocija kao odnos sa javnošću

9. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Šta sadrži Nacrt Zakona o štrajku

10. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Osiguranici u PIO-u kod kojih je radna sposobnost promijenjena

11. Savjetodavni servis

12. Saopštenja za primjenu propisa