Izmjena Pravilnika o načinu obračuna i uplate doprinosa koja se odnosi na obračun minimalne neto plaće u FBiH

U ''Službenim novinama FBiH'' broj 6/22 od 28.01.2022. godine, objavljena je izmjena Pravilnika o načinu obračuna i uplate doprinosa. Izmjena se odnosi na član 20. Pravilnika, koja pojašnjava način obračuna minimalne neto plaće, tj. preračun minimalne neto plaće u bruto iznos.

Na narednom webinaru koji je planiran za 07.02.2022. godine, detaljnije ćemo pojasniti način obračuna minimalne neto plaće i njenog efekta i na druge isplate (PROGRAM WEBINARA).

 

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18 i 12/21), član 20. mijenja se i glasi:

"Član 20.

(1) Prilikom utvrđivanja iznosa najniže osnovice za obračun doprinosa (najniže bruto plaće) iz člana 7. stav (1) Zakona, isplatilac prihoda od nesamostalne djelatnosti dužan je da preračun propisanog iznosa neto najniže plaće iz Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/21) u bruto iznos, uskladi sa propisanim povlasticama po osnovu ličnog odbitka zaposlenika u skladu sa propisima o porezu na dohodak.

(2) Osnovica iz stava (1) ovog člana uvećava se za iznos primanja po osnovu uvećanja plaće koji zaposleniku pripada za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, odnosno druga uvećanja plaće koja zaposleniku pripadaju u skladu sa propisima o radu."

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prečišćen Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa.


Webinar: Obračun minimalne plaće, međuentitetska zaposlenja, sastavljanje poreznog bilansa, analiza finansijskih izvještaja, sastavljanje godišnjeg izvještaja o poslovanju

WEBINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • OBRAČUN MINIMALNE PLAĆE PREMA ODLUCI VLADE FBiH I IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA
 • NOVI NAČIN OBRAČUNA PLAĆE U RS I EFEKAT NA OPOREZIVANJE MEĐUENTITETSKIH RADNIKA
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 07.02.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine.

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

 

OBRAČUN MINIMALNE PLAĆE PREMA ODLUCI VLADE FBiH I IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

  • Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH za 2022. godinu
  • Odluka o iznosu najniže plaće u FBiH
  • Izmjena Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
  • Propisan način preračuna neto minimalne plaće u bruto iznos
  • Problem koeficijenata za lični odbitak
  • Uvećanje minimalne plaće kroz minuli rad i druge naknade
  • Obaveza poštivanja odredbi Zakona o radu, jednaka bruto plaća bez diskriminacije
  • Obaveza donošenja novih Ugovora o radu
  • Obračun doprinosa na minimalnu osnovicu u slučaju rada kod dva ili više poslodavca
  • Obračun bolovanja kod minimalnih primanja

NOVI NAČIN OBRAČUNA PLAĆE U RS I EFEKAT NA OPOREZIVANJE MEĐUENTITETSKIH RADNIKA

  • Obračun plaća međuentitetskim radnicima (radnik FBiH/poslodavac RS, radnik RS/ poslodavac FBiH, polodavac FBIH/ podružnica RS…)
  • Prijava plaća poreznim upravama FBiH i RS
  • Najniža plaća prema propisima RS
  • Uvećanje minimalne plaće
  • Novi iznos faktora ličnog odbitka
  • Nova formula za obračun plaća
  • Promjena poreske stope za doprinose za zdravstveno osiguranje i početak primijenjene nove stope
  • Obavezna izmjena Ugovora o radu

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

  • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
  • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
  • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
  • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
   • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
   • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
   • rezervisanja,
   • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
   • manjak porezno priznat da ili ne,
   • kamate, kazne i penali,
   • porez po odbitku
  • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
   • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
   • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
   • prihod iz osnova rezervisanja.
  • Korištenje poreznih poticaja
  • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

  • Značaj analize finansijskih izvještaja
  • Finansijski pokazatelji kao dio seta finansijskih izvještaja
  • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja
  • Izračun i pojašnjenje pokazatelja likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti
  • Specifični modeli mjerenja uspješnosti poslovanja, finansijskog rizika, rejtinga, finansijske snage...
  • Dodatna ekonomska vrijednost (eng. EVA)
  • Analiza novčanog toka

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU

  • Obveznici sastavljanja izvještaja o poslovanju shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH
  • Rokovi za podnošenje izvještaja o poslovanju
  • Sadržaj izvještaja o poslovanju
  • Obavezni elementi izvještaja o poslovanju

 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

  • Prezentacija uputstva FMF koja se odnosi na predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja za period od I - XII. 2021. godine.

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Jelena Poljašević
 • Mirna Pajević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Objavljeno Uputstvo FMF koje se odnosi na predaju finansijkih izvještaja i posebnih izvještaja za I-XII 2021. godine

Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dana 25.01.2022. godine Uputstvo za predaju finansijkih izvještaja i posebnih izvještaja za I-XII 2021. godine.

Uputstvo možete preuzmite OVDJE.


Otvorene nove prijave za webinar za 01.02.2022. godine: sastavljanje i podnošenje FI za 2021. godinu, računovodstvo prema novom kontnom planu, druge aktuelnosti iz prakse

WEBINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA I RASHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI
 • (NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 01.02.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

 

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSISJKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Predstavnici FIA-e će učesnike webinara upoznati sa novostima u vezi sa predajom finansijskih izvještaja.

  • Obaveze pravnih lica u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji
  • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
  • NOVI način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
  • Uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca
  • Podnošenje obrazaca godišnjeg obračuna elektronskim putem
  • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci i kontrola kvalificiranih lica)
  • Nemogućnost potpisivanja finansijskih izvještaja po osnovu ugovora o djelu?
  • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
  • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
  • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
  • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
  • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
  • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
  • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
  • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
  • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
  • Utvrđivanje finansijskog rezultata

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Nove sheme knjiženja amortizacije imovine
  • Ulaganja u tuđa stalna sredstva
  • Imovina sa pravom korištenja i primjena MSFI-a 16
  • Odložene porezne obaveze i odložena porezna sredstva
  • Preknjiženje gubitka iznad visine kapitala
  • Nova konta koja se odnose na date popuste i programe lojalnosti sa kupcima
  • Nova konta za date avanse
  • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene pozajmice, date/primljene najmove…
  • Preknjiženja unutar konta koja se odnose na date/primljene dividend, date/primljene kamate

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Obavezna četvorocifrena konta prihoda od prodaje, razrada na subanalitiku
  • Evidentiranje prihoda priznatih u momentu transakcije
  • Evidentiranje prihoda priznatih tokom vremena
  • Prihodi od prodaje prema povezanim i nepovezanim stranama
  • Konta 603, 613 i 623 – Odobreni popusti i rabati
  • Gdje evidentirati prihode od aktiviranja roba i učinaka?
  • Prihod od kamate prema povezanim i nepovezanim
  • Evidentiranje dobitaka od prodaje dugoročne imovine
  • Dobici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja
  • Obavezna četvorocifrena konta prihoda/dobitaka od usklađivanja vrijednosti imovine

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN RASHODA SHODNO NOVOM KONTOM PLANU SA OSVRTOM NA MRS/MSFI

  • Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
  • Posljedice promjene stope amortizacije
  • Investicija ili trošak redovnog održavanja
  • Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine
  • Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih perioda koje se evidentiraju kao rashodi perioda
  • Kako se određuje materijalna značajnost?
  • Rashodi vs Kapitali gubici

(NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA

  • Obaveze plaćanja naknada i članarina
  • Obaveze plaćanja naknada za šume i članarine turističkim zajednicama
  • Komunalna taksa - taksa na istaknutu firmu

 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

  • Minimalna plaća u FBiH
  • Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH
  • Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
  • Izmjene Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa
  • Prestanak važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 01.02. do 06.02.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Predstavnici FIA-e
 • Elma Peštović
 • Jelena Poljašević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Prosječna isplaćena mjesečna neto/bruto plaća zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 5/22 od 21.01.2022. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2021.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2021. godine iznosi 1022 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period septembar 2021. godine – novembar 2021. godine iznosi 1006 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2021. godine iznosi 1583 KM.


Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 5/22 od 21.01.2022. godine objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja u vezi sa članarinom koju ćlanovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2022. godine a objavit će se u “Službenom glasniku BiH”, “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku RS”, “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH” i na internetskojstranici Komore.

Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu


Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 5/22 od 21.01.2022. godine objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja u vezi sa članarinom koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2022. godine a objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internetskojstranici Komore.

Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2021.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 5/22 od 21.01.2022. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2021.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2021. godine iznosi 1022 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period septembar 2021. godine – novembar 2021. godine iznosi 1006 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2021. godine iznosi 1583 KM.


Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. Javni poziv možete pogledati u nastavku.

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu.

 

 


Časopis Januar 2022

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

U izdanju novi broj časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 01/22

 

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

 

1.Jasmin Omeragić

Računovodstveni tretman formiranja i „kolanja“ poslovne dokumentacije(praktični primjer Uputstva)

Smisao i značaj poslovne dokumentacije sa računovodstvenog aspekta uvijek ima svoj ciljni efekat, a posebno prilikom provođenja interne računovodstvene kontrole jer doslovce omogućuje zadovoljavajuće ispunjavanje sve opsežnijih zakonskih zahtjeva koji su nametnuti (i permanentno se nameću) računovodstvenoj funkciji. Isto tako svaka aktivnost kojom se istrajava na jasnom definiranju ovlaštenja, a samim time i odgovornosti (kako menadžmenta, tako i svih zaposlenika) u sticanju i trošenju finansijskih, materijalnih i ostalih sredstava firme, uvijek je dobro došla i od strane računovodstvenih profesionalaca sigurno će biti prihvaćena i podržana. Realizacijom poslovnih aktivnosti, kako u velikim i složenim kompanijama, tako i u malim i srednjim firmama, uspostavljaju se razni poslovni odnosi, kako interni između organizacionih cjelina, tako i oni eksterni odnosi sa kupcima, dobavljačima, kreditorima, lokalnom zajednicom, javnom upravom itd. Kretanja poslovne dokumentacije predstavlja pretpostavku i polazište obračuna između organizacionih cjelina i obračuna ostvarenja svake organizacione cjeline pojedinačno, kao i cjelokupne firme. Kreiranje poslovne dokumentacije i dobro osmišljavanje njenog toka kretanja temelj je kvaliteta računovodstvenih evidencija.

2.Mr. Nejra Branković

Izazovi pripreme finansijskih izvještaja u uslovima pandemije Covid-19

Pandemija Covid-19 drastično je promijenila okolnosti u kojima većina kompanija posluje. Budućnost je i dalje neizvjesna i trenutno ne postoji mogućnost da se sa sigurnošću ustanoviti kako će se stvari odvijati i u kojem pravcu će se kretati svjetska ekonomija. Moguće je zaključiti da je odgovornost na menadžmentu da procjeni da li događaji ili uslovi u kojim trenutno posluje njegova kompanija bilo pojedinačno ili zajedno mogu voditi do značajne sumnje u sposobnost te kompanije da nastavi sa neograničenim poslovanjem ili čak u težim slučajevima da li je pretpostavka o neograničenosti poslovanja još uvijek prikladna kao osnova za pripremu finansijskih izvještaja. Kada kompanije počinju pripremati svoje finansijske izvještaje na kraju poslovne godine uvažavajući računovodstvene standardima, objavljivanja u vezi sa neograničenosti poslovanja biti će posebno važna za postizanje transparentnosti i pružanje pouzdanih i relevantnih informacija korisnicima tih finansijskih izvještaja.

3.Nedim Čustović

 Savjetodavni (konsultantski) i nerevizorski angažmani interne revizije i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima

Savjetodavne (konsultantske) usluge su usluge funkcije interne revizije čiji se sadržaj i obim određuje u dogovoru s klijentom te je namijenjena stvaranju dodane vrijednosti i unaprjeđenju korporativnoga upravljanja, upravljanja rizicima te kontrolnih procesa, a da interni revizor pritom ne preuzima odgovornosti menadžmenta. Interni revizori se bave pitanjima koji su izuzetno značajni za opstanak i prosperitet bilo koje organizacije. Za razliku od eksternih revizora, oni se bave i pitanjima koji se ne tiču samo finansijskih rizika i izvještaja, kako bi uzeli u obzir i šira pitanja i probleme kao što su reputacija organizacije, rast i razvoj, njen uticaj na okruženje, kao i način na koji organizacija tretira svoje uposlenike. Interni revizori pružaju usluge savjetovanja kako procesi i sistemi trebaju biti dizajnirani kako bi se osiguralo da organizacija posluje u skladu sa standardima i dobrim praksama poslovanja. Interni revizori imaju i savjetodavnu ulogu s ciljem unaprjeđenja sistema i procesa organizacije, kada je to neophodno. Općenito, interni revizori pomažu organizaciji u ostvarivanju njenih ciljeva kombinacijom osiguranja kvaliteta i savjetovanja.Interni revizori imaju profesionalnu obavezu da osiguraju nepristrasan i objektivan pregled. Moraju biti nezavisni od poslovnih procesa koje procjenjuju i izvještavati prema najvišem nivou organizacije Upravi i Nadzornom odboru ili putem Odbora za reviziju. Da bi bili efikasni, interni revizori moraju biti etični, kvalificirani, vješti i iskusni  koji mogu obavljati svoj posao u skladu sa Kodeksom etike i Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije.

4.Mr Safija Žilić, dipl. oec

 Revizija postupka stečaja

Kod ugovaranja revizije u stečajnom postupku potrebno je definisati predmet revizije i sve elemente ugovora, te odrediti  rok izrade izvještaja i iznos naknade za reviziju. Revizija stečajnog postupka nije revizija finansijskih  izvještaja. Revizor ne izražava mišljenje o provedenom postupku, kao kod revizije finansijskih izvještaja. Kod angažovanja revizije odnosno definisanja predmeta revizije potrebno je poći od cilja stečajnog postupka, a to je grupno namirenje povjerilaca stečajnog dužnika unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima. Iz navedenog proizilazi da stečajnim povjeriocima, kao jednoj od zainteresovanih strana u stečajnom postupku, nije primarno u  interesu da dobiju uvjeravanje o finansijskom stanju stečajnog dužnika, što je, između ostalog, slučaj kod davanja mišljenja o finansijskim izvještajima subjekata nad kojima nije pokrenut  stečajni postupak, iz tog razloga što je isti već u stečaju, odnosno nije u stanju da izmiruje dospjele obaveze, nego im je u interesu da dođu do zaključka (odnosno dobiju ga  od  revizora) u vezi s konkretnim stečajnim postupkom. Također, i ostalim zainteresovanim stranama u stečajnom postupku (stečajnom sudiji, skupštini povjerilaca i odboru povjerilaca) u interesu je da dobiju zaključak odnosno nalaz u vezi s vođenjem stečajnog postupka. Cilj angažmana revizora je izražavanje zaključka u pogledu rezultata mjerenja ili procjene predmetnog pitanja putem pisanog izvještaja kojim se iznosi uvjeravanje u razumnoj mjeri ili uvjeravanje ograničenog stepena i opisuje osnov za zaključak.

5.Mr. oec. Elman Nadžaković

Značajnost, revizijski rizik & revizijski dokazi kao temeljne odrednice revizije

Kako bi se razmatrala, revizija zahtijeva razmatranje tri temeljna koncepta, tj. tri temeljna polazišta: značajnost, revizijski rizik i dokazi. Temeljem stava revizora o značajnosti i revizijskom riziku definiše se vrsta i opseg revizijskih aktivnosti, a temeljem utvrđenog opsega revizije, revizor donosi odluke o vremenskoj dinamici prikupljanja dokaza. Iako, značajnost, revizijski rizik i revizijski dokazi predstavljaju osnovna načela revizije, njihova važnost u Bosni i Hercegovini svakim danom dobiva na značaju, što posebno dolazi do izražaja danas, kada je vrijeme privatizacije, decentralizacije, reforme javnog sektora i borbe protiv korupcije, osiguranja nezavisnosti i stručnosti vrhovnih institucija za reviziju, posebno javnog sektora, kao i resursa potrebnih za vršenje njihovih zadataka

6.Dr. sc. Jasmina Hurić

 Javni prihodi u Bosni Hercegovini – zakonski okvir i naplaćeni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine

Struktura poreznog sistema Bosne i Hercegovine određena je strukturom vlasti prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Ono što je najkarakterističnije za porezni sistem Bosne i Hercegovine je njegova institucionalna osnova oporezivanja, odnosno podjela fiskalnih i poreznih ovlaštenja,  koja podrazumijevaju decentraliziranu poreznu vlast, organiziranu na različitim nivoima vlasti. Na najvišem državnom nivou uspostavljena je Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine koja je nadležna za praćenje indirektnih poreza, dok su entitetskim nivoima, tj. Poreznoj upravi Federacije BiH, Poreskoj upravi RS i  Poreznoj upravi Distrikta Brčko u nadležnost dati direktni porezi i doprinosi. Ovakva organizacijska struktura poreznog sistema unutar Bosne i Hercegovine je vrlo specifična  i različita od zemalja okruženja i zemalja članica Evropske unije. Pod takvim okolnostima, uređenje zakonodavnog okvira poreznog sistema BiH nije jedinstveno, već je postavljeno dihotomno, kako vertikalno tako i horizontalno na entitetskim nivoima.  Pod uticajem međunarodne zajednice u prethodnim godinama radilo se na pitanju porezne harmonizacije odnosno međusobnog usklađivanja poreznih propisa entiteta i Brčko Distrikta. Unatoč  tome, disharmoničnost u mnogim aspektima još uvijek je vrlo prisutna. To je, prije svega, posljedica neusaglašene političke volje da Bosna i Hercegovina postane jedinstven ekonomski prostor.

7.Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Koncept upravljanja rizicima investicionog projekta

Proces upravljanja rizikom je vrlo raširen proces upravljanja u poslovnom svijetu, a najčešće korišten u vezi upravljanja rizicima na nivou projekta. Njegova logičnost i jednostavnost su i ovdje značajan razlog njegove široke i česte primjene čak i kad je u pitanju vrlo složena problematika. Projekti su, pojednostavljeno rečeno, složeni poslovni zadatci s mnogo mogućih potencijalnih rizika. Kod takve složene problematike ovaj proces ima svoju osobitu korist i svrhu, što dokazuje svojom čestom prisutnošću i primjenom u poslovnom svijetu. Rizik je neizvjesnošću izazvana mogućnost neostvarenja cilja u realizaciji izabrane varijante odluke. Rizik predstavlja opasnost da se u realizaciji projekta ne uspije ili da se pretrpe gubici. Upravljanje rizikom obuhvata skup upravljačkih metoda i tehnika koje se koriste da bi se smanjila mogućnost ostvarenja neželjenih i štetnih događaja i posljedica i time povećala mogućnost ostvarenja planiranih rezultata. Cilj upravljanja projektnim rizicima jeste minimiziranje ili potpuno uklanjanje negativnih uticaja na projekat, što bi rezultiralo pozitivnim ishodom u toku i nakon aktivizacije projektnog zadatka.

8.Dr. sc. Jozo Piljić

Troškovi i proračun projekta u okviru IPA bespovratnih sredstava

Svi fondovi EU koji su dostupni prijaviteljima iz Bosne i Hercegovine mogu biti od izuzetne pomoći u poboljšanju financijske strukture odnosno proračuna prijavitelja: jedinice lokalne samouprave, udruge, zadruge, fondacije, javna tijela i dr. Svaki prijavitelj sredstvima EU može graditi ili obnoviti infrastrukturu (npr. ceste, kanalizacija), poboljšati poljoprivrednu proizvodnju, ojačati poduzetništvo, obrazovanje, kulturu, socijalnu i spolnu jednakost, jačati turizam i međunarodnu suradnju. Stoga je iznimno važno pomno planirati proračun svakog pojedinog projekta koji se prijavljuje na različite IPA programe i natječaje. Proračun projekta je spona između funkcije planiranja, provedbe i kontroliranja projektnih aktivnosti. Prije izrade samog proračuna potrebno je detaljno proučiti smjernice za prijavitelje natječaja na koji se prijavljuje projekt (eng. GfA - Guidelines for Applicants), posebno dio koji se odnosi na prihvatljive i neprihvatljive troškove (GfA, dio 2.1.4.). Proračunom se trebaju obuhvatiti svi planirani prihvatljivi troškovi projekta, a ne samo onaj dio koji će se pokriti iz sredstava IPA programa (EU financiranje). Specifikacija troškova treba biti dovoljno detaljna i za svaku je proračunsku stavku potrebno dati informaciju o količini i jediničnoj cijeni. Nije dopušteno raspoređivanje sredstava u paušalnim (skupnim) iznosima (jer to onda nije stvarni jedinični trošak). Jedinične cijene ne bi smjele biti više od uobičajenih cijenama na tržištu, te je potrebno provesti istraživanje tržišta za troškove koji se planiraju staviti u proračun projekta. Predviđene količine trebaju biti realne i u skladu s projektnim aktivnostima.

9.Bernard Iljazović

Strane investicije u Bosni i Hercegovini

Strane investicije zemljama u razvoju, kao što je i Bosna i Hercegovina donose brojne beneficije, ali isto tako i nedostatke čiji se učinci negativno održavaju na konkurentnost domaćeg gospodarstva. Prije svega ulaganje stranih investitora može doprinijeti daljnjem ekonomskom rastu i razvoju, otvaranju novih radnih mjesta, uvođenju novih proizvoda, poticanju inovativnosti, većem izvozu i širenju na druga međunarodna tržišta…S druge strane, prekomjernim priljevom stranih investicijskih sredstava može se kako smo spomenuli i narušiti konkurentnost domaćeg gospodarstva, te bi stoga trebalo napraviti odgovarajući balans. Ključno ulogu u tom pitanju ima centralna država, odnosno nositelji javne vlasti. Naime, država ekonomskim, poreznim i drugim mjerama prvenstveno mora stvarati preduvjete koje će omogućiti povoljno poslovno okruženje, odnosno domaćim privrednicima razvoj poslovanja i postizanje uspješnih poslovnih rezultata, a što će generirati pozitivne učinke za cjelokupni gospodarski sustav, a samim time se odraziti i na napredak države. Naravno, strane investicije su uvijek dobrodošle i poželjne, no nikako ne smiju biti jedini gospodarski pokretač u državi.

10.Safeta Lukačević

Biznis planiranje i važnost biznis plana u preduzetništvu

Preduzetništvo je djelatnost usmjerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i djelovanja - razvija kreativnost, pospješuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe. Preduzetništvo kao nezaobilazan segment razvoja i napretka svake moderne regije otvara nova radna mjesta i pokretačka je snaga privrede, a razvijanjem preduzetništva snažno  potpomažemo društveni razvoj. Za uspješnog preduzetnika od presudne je važnosti poznavanje zakonodavne regulative i administrativnih uslova, širokog spektra poslovnih disciplina te usvajanje praktičnog preduzetničkog iskustva. Bit preduzetništva je u nemiru, stalnom traženju novih ideja, maštovitosti u pronalaženju novih mogućnosti u poslovanju, pouzdanoj intuiciji i procjeni te vještini i borbenosti. Važnost poslovnog plana je nemjerljiva. Bez njega ne bismo imali pojma u kojoj je fazi izvršavanje radova, niti koliko smo dosljedni vremenskom planu. On također predstavlja oruđe za komunikaciju sa partnerom, sa investitorima i drugim ljudima koji su važni za izvođenje ovog plana.

11.Emsud Muhadžić

Zaštita potrošača u uporednom pravu

Posebnost skandinavskih, a posebno švedskih primjera kontrole općih uvjeta poslovanja, a u tom kontekstu osobito zaštite potrošača, daju za pravo tvrdnjama brojnih pravnih pisaca, o njihovoj djelotvornosti, sistematičnosti i uzornosti. I druge skandinavske zemlje, istovremeno ili sa izvjesnim zakašnjenjem u odnosu na Švedsku, a to znači slijedeći primjer ove visoko razvijene i životnim standardom svojih građana također napredne zemlje, donose propise o zaštiti potrošača, prije svega od zloupotreba  u općim uvjetima poslovanja. Za razliku od zemalja kontinentalnog prava, englesko pravo pristupa kontroli standardnih ugovora, a time i zaštiti potrošača na posve različit način, a to je da se putem zasebnih zakonskih propisa reguliraju standardni ugovori, posebno oni standardni ugovori koji su namijenjeni potrošačima kao krajnjim kupcima  određenih roba ili usluga. Oslanjajući se na tradiciju i rješenja engleskog prava, zemlje Komonvelta i u pogledu zaštite potrošača pokušavaju ovaj problem riješiti kroz određenu kombinaciju rješenja koja se susreću u metropoli, sa prilikama što ih nameću njihovi lokalni uvjeti. Prema ocjeni pojedinih pravnih pisaca, proučavanje zaštite potrošača u američkom pravu  posljednjih stotinu godina, dovodi do zaključka o tri etape razvoja zaštite. Svaka od ovih etapa uzajamno se suštinski razlikuju i na svoj način gotovo neodoljivo upućuju na sustavnost njihovih značajki koji se iz jedne etape prenose u sljedeću.

12.Džana Kadribegović

Vrste ugovora  na osnovu Zakona o radu

Kada je u pitanju zaključivanje ugovora prema Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18) odmah treba naglasiti da ugovor o radu predstavlja, ako ne najvažniji, onda jedan od najvažnijih instituta radnog zakonodavstva. Pored ugovora o radu, Zakon poznaje više vrsta ugovora, a osnovna podjela je na ugovore  kojima se zasniva radni odnos i ugovore na osnovu kojih se ne zasniva radni odnos. Ugovor o radu na osnovu kojeg se zasniva radni odnos, u pogledu njegovog vremenskog trajanja, može biti zaključen na neodređeno i na određeno vrijeme. Zaključeni ugovor o radu podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa i treba ga dosljedno koristiti, jer postoji i druga vrsta ugovora na osnovu kojih se ne zasniva radni odnos.

13.Alan Vajda, mag. iur

Prikaz uvjeta rada i boravka upućenih radnika u Republiku Hrvatsku

Upućeni (izaslani) radnik na rad u Republiku Hrvatsku je osoba koju je poslodavac koji ima sjedište u drugoj državi privremeno uputio na rad kod poslodavca koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, radi obavljanja poslova prema međusobnom ugovoru, time da su pravni postupci koji se odnose na inozemnog poslodavca i poslodavca iz Republike Hrvatske regulirani odredbama Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni. Unatoč činjenici da navedene kategorija radnika određeni vremenski period borave u Republici Hrvatskoj, oni i dalje ostaju korisnici socijalnog osiguranja temeljem radnog odnosa zasnovanog kod svojega matičnog poslodavca u drugoj državi pa i doprinose s te osnove njihov poslodavac obračunava i plaća prema propisi­ma te druge države. Međutim, predujam poreza na dohodak se, u pravilu, plaća u državi rezidentnosti, osim ako Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, time da se navedena pravila analogno primjenjuju i u slučaju kada poslodavac iz Republike Hrvatske upućuje radnika na rad u drugu državu.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.