Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 5/22 od 21.01.2022. godine objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja u vezi sa članarinom koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2022. godine a objavit će se u “Službenom glasniku BiH”, “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku RS”, “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH” i na internetskojstranici Komore.

Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu