Webinar: Obračun minimalne plaće, međuentitetska zaposlenja, sastavljanje poreznog bilansa, analiza finansijskih izvještaja, sastavljanje godišnjeg izvještaja o poslovanju

WEBINAR  Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • OBRAČUN MINIMALNE PLAĆE PREMA ODLUCI VLADE FBiH I IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA
 • NOVI NAČIN OBRAČUNA PLAĆE U RS I EFEKAT NA OPOREZIVANJE MEĐUENTITETSKIH RADNIKA
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 07.02.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine.

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

 

OBRAČUN MINIMALNE PLAĆE PREMA ODLUCI VLADE FBiH I IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

  • Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH za 2022. godinu
  • Odluka o iznosu najniže plaće u FBiH
  • Izmjena Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
  • Propisan način preračuna neto minimalne plaće u bruto iznos
  • Problem koeficijenata za lični odbitak
  • Uvećanje minimalne plaće kroz minuli rad i druge naknade
  • Obaveza poštivanja odredbi Zakona o radu, jednaka bruto plaća bez diskriminacije
  • Obaveza donošenja novih Ugovora o radu
  • Obračun doprinosa na minimalnu osnovicu u slučaju rada kod dva ili više poslodavca
  • Obračun bolovanja kod minimalnih primanja

NOVI NAČIN OBRAČUNA PLAĆE U RS I EFEKAT NA OPOREZIVANJE MEĐUENTITETSKIH RADNIKA

  • Obračun plaća međuentitetskim radnicima (radnik FBiH/poslodavac RS, radnik RS/ poslodavac FBiH, polodavac FBIH/ podružnica RS…)
  • Prijava plaća poreznim upravama FBiH i RS
  • Najniža plaća prema propisima RS
  • Uvećanje minimalne plaće
  • Novi iznos faktora ličnog odbitka
  • Nova formula za obračun plaća
  • Promjena poreske stope za doprinose za zdravstveno osiguranje i početak primijenjene nove stope
  • Obavezna izmjena Ugovora o radu

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

  • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
  • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
  • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
  • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
   • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
   • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
   • rezervisanja,
   • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
   • manjak porezno priznat da ili ne,
   • kamate, kazne i penali,
   • porez po odbitku
  • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
   • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
   • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
   • prihod iz osnova rezervisanja.
  • Korištenje poreznih poticaja
  • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

  • Značaj analize finansijskih izvještaja
  • Finansijski pokazatelji kao dio seta finansijskih izvještaja
  • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja
  • Izračun i pojašnjenje pokazatelja likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti
  • Specifični modeli mjerenja uspješnosti poslovanja, finansijskog rizika, rejtinga, finansijske snage…
  • Dodatna ekonomska vrijednost (eng. EVA)
  • Analiza novčanog toka

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU

  • Obveznici sastavljanja izvještaja o poslovanju shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH
  • Rokovi za podnošenje izvještaja o poslovanju
  • Sadržaj izvještaja o poslovanju
  • Obavezni elementi izvještaja o poslovanju

 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

  • Prezentacija uputstva FMF koja se odnosi na predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja za period od I – XII. 2021. godine.

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 07.02. do 13.02.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Jelena Poljašević
 • Mirna Pajević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14