Izmjena Pravilnika o načinu obračuna i uplate doprinosa koja se odnosi na obračun minimalne neto plaće u FBiH

U ”Službenim novinama FBiH” broj 6/22 od 28.01.2022. godine, objavljena je izmjena Pravilnika o načinu obračuna i uplate doprinosa. Izmjena se odnosi na član 20. Pravilnika, koja pojašnjava način obračuna minimalne neto plaće, tj. preračun minimalne neto plaće u bruto iznos.

Na narednom webinaru koji je planiran za 07.02.2022. godine, detaljnije ćemo pojasniti način obračuna minimalne neto plaće i njenog efekta i na druge isplate (PROGRAM WEBINARA).

 

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18 i 12/21), član 20. mijenja se i glasi:

“Član 20.

(1) Prilikom utvrđivanja iznosa najniže osnovice za obračun doprinosa (najniže bruto plaće) iz člana 7. stav (1) Zakona, isplatilac prihoda od nesamostalne djelatnosti dužan je da preračun propisanog iznosa neto najniže plaće iz Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće (“Službene novine Federacije BiH”, broj 106/21) u bruto iznos, uskladi sa propisanim povlasticama po osnovu ličnog odbitka zaposlenika u skladu sa propisima o porezu na dohodak.

(2) Osnovica iz stava (1) ovog člana uvećava se za iznos primanja po osnovu uvećanja plaće koji zaposleniku pripada za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, odnosno druga uvećanja plaće koja zaposleniku pripadaju u skladu sa propisima o radu.”

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Prečišćen Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa.