Zvanično: Trošak amortizacije na unajmljenu imovinu porezno priznat

U "Službenim novinama FBiH" broj 15/20 od 26.02.2020. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.  Ovim izmjenama omogućeno je dugo očekivano pravo na priznavanje troška amortizacije unajmljene imovine (primjena MSFI-a 16). Izmjene su stupile na snagu 27.02.2020. godine.

Izmjene donosimo u nastavku:

 

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Član 1.

U Zakonu o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BIH", broj 15/16) u članu 16. st. (1) i (2) mjenjaju se i glase:
"(1) Finansijskim institucijama priznaju se rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilansne aktive i rezervisanja za pokriće očekivanih kreditnih gubitaka za vanbilansne aktive koje se knjigo-vodstveno evidentiraju kroz bilans uspjeha, a koje su finansijske institucije izvršile u skladu sa računo-vodstvenim propisima, i rasporedile prema propisi-ma nadzornih organa na nivo kreditnog rizika 3. Prihodi po osnovu umanjenja ispravke vrijednosti i rezervisanja uključuju se u poreznu osnovicu.
(2) Rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilansne aktive kod kojih je nizak nivo kreditnog rizika (nivo kreditnog rizika 1 i 2) nisu porezno priznat rashod. Prihodi po osnovu umanjenja isključuju se iz porezne osnovice.".

Član 2.

U članu 18. stav (4) iza riječi "banke" dodaje se zarez i riječi: "lizing društva".

Član 3.

U članu 19. stav (1) iza riječi "imovinu" dodaju se riječi: "i imovinu s pravom korištenja".
Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Imovina s pravom korištenja amortizuje se kod najmoprimca od prvog dana trajanja najma do kraja njenog korisnog vijeka odnosno do isteka perioda trajanja najma.".
Dosadašnji st. (3), (4), (5) i (6) postaju st. (4), (5), (6) i (7).
U dosadašnjem stavu (3) koji postaje stav (4) iza riječi "imovina" dodaju se riječi: "i imovina s pravom korištenja".
U dosadašnjem stavu (5) koji postaje stav (6) riječi: "Dugotrajna imovina" zamjenjuju se riječima: "Imovina iz stava (1) ovog člana".
U dosadašnjem stavu (6) koji postaje stav (7) riječi: "dugotrajne imovine" zamjenjuju se riječima: "imovine iz stava (1) ovog člana,".

Član 4.

U članu 49. stav (3) briše se.
Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4).

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


PUFBiH: Poziv poreznim obveznicima da predaju porezne prijave

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravne osobe i poduzetnike  da sukladno Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

 • Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu do 31. 3. 2020. godine.

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom  podnose: gospodarska društva i druge pravne osobe - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe, pravne osobe koje su registrirane sukladno posebnim propisima, a obavljaju neku tržnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično gospodarsko društvo (koje ima odobreno porezno konsolidiranje), i to:

 

 • Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose gospodarska društva i druge pravne osobe, rezidenti Federacije BiH, koji gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.
  • Prilozi:
   •  Porezna bilanca (Obrazac PB-800),
   • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
   • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
   • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
   • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814),
   • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),
   • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807),
   • Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900),
   • Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama između povezanih osoba (Obrazac TP-902),
   • Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama multinacionalne pravne osobe (Obrazac CCB-901),
   • Konsolidirana porezna bilanc i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805);

 

 • Obrazac PP-802 - Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.
  • Prilozi:
   • Porezna bilanca (Obrazac PB-800),
   • Bilanca uspjeha,
   • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
   • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
   • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
   • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP-803 - Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.
  • Prilozi:
   • Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),
   • Bilanca uspjeha,
   • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
   • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
   • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
   • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP-804 - Prijavu poreza na dobit podnose pravne osobe koja su registrirane sukladno posebnim propisima, a obavljaju neku tržnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrirane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.
  • Prilozi:
   • Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),
   • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
   • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
   • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
   • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
   • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP-805 - Prijavu poreza na dobit podnosi matično gospodarsko društvo koje ima odobreno konsolidiranje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.
  • Prilozi:
   • Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),
   • Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose gospodarska društva i druge pravne osobe,
   • Rješenje o konsolidaciji.

Napominjemo porezne obveznike koji koriste porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja da je člankom 37. stavak 1. Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16) propisano da porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto-plaće isplaćene novoprimljenim uposlenicima ukoliko ispunjava sljedeće uvjete i to:

a) trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i

b) novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezane osobe u prethodnih pet godina.

(2) Porezni obveznik iz stavka (1) ovog članka gubi pravo na umanjenje porezno priznatih rashoda u dvostrukom iznosu ukoliko nije ispoštovao uvjete iz stavka (1) ovog članka, te je u obvezi obračunati i uplatiti razliku poreza zajedno sa zateznim kamatama na javne prihode.

Ukazujemo i na odredbe članka 93. točka 9. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19) koja glasi: Porezni poticaj iz članka 37. Zakona se ne primjenjuje na novozaposlene radnike za koje porezni obveznik koristi povlasticu ili subvencije po osnovu drugih propisa.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2019. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 13/20 od 19.02.2020. godine je objavljeno Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2019. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2019. godine iznosi 958 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar 2019. godine - decembar 2019. godine iznosi 944 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2019. godine iznosi 1.475 KM.

 


Poziv računovođama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća certificirane računovođe u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je do predaje finansijskih izvještaja ostalo je još 11 dana, te  da su dužni prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih lica, postupati u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.

Napominjemo da je odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 83/09) propisano da finansijski izvještaji pravnog lica moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji nosi naziv „certificirani računovođa“ njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence, izuzev za certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća.

Istovremeno, finansijski izvještaji moraju biti potpisani od strane lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica, upisanog u sudski registar, koje podnosi finansijske izvještaje, ovjereni pečatom pravnog lica, podnosioca.

Na osnovu informacija kojima raspolaže Porezna uprava Federacije BiH utvrđeno je u 2018. godini da je Finansijsko-informatičkoj agenciji, dostavljen značajan broj finansijskih izvještaja koji nisu potpisani od strane certificiranih računovođa, s važećom licencom ili su potpisani od strane necertificiranih računovođa.

Stoga, Porezna uprava Federacije BiH poziva certificirane računovođe da za 2019. godinu prilikom obavljanja poslova za koje su ovlašteni Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, ne potpisuju računovodstvene iskaze, ukoliko ne posjeduju važeću licencu.

Pozivamo i necertificirane računovođe i privredna društva da postupaju u skladu sa važećim zakonima, uz napomenu da je Zakonom za pravna lica koja ne otklone nepravilnosti po rješenju Porezne uprave propisana novčana kazna od 5.000,00 do 15.000,00 KM i za odgovorne osobe u pravnim licima novčana kazna od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

Također, pozivamo porezne obveznike da prilikom sačinjavanja, odnosno potpisivanja i ovjeravanja svojih finansijskih izvještaja za 2019. godinu ne angažuju necertificirane računovođe i nelicencirane certificirane računovođe, izuzimajući certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća i ostalih pravnih lica.

U narednom periodu, aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH će biti usmjerene na kontrolu računovođa koji potpisuju finansijske izvještaje, a koji prema evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, nisu regulisali svoj radno-pravni status.

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH


Časopis Februar 2020

 ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1. Federalno Ministarstvo finansija/financija

Obavještenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračuni za period I-XII 2019.godine

2.Jasmin Omeragić

 „Pošto“ je računovođa (ili, kako utvrditi stvarnu cijenu rada računovođa)

U praksi, svaki biznismen koji pokreće poslovanje uglavnom analizira prednosti i nedostatke organizacije računovodstvene funkcije, odnosno razmatra pitanje zadovoljava li njegove poslovne potrebe računovodstvena služba unutar njegove firme, ili je isplativije koristiti usluge vanjskih računovođa. U biti, osnovna svrha računovodstva i jeste da, pružajući zaokruženu i cjelovitu uslugu, omogući biznismenu da se on posveti osnovnoj djelatnosti svoje firme (da  opravda razloge svoga postojanja u poslovnom svijetu),  a da mu računovodstvo kroz obavljanje svoga dijela posla istovremeno posluži kao sredstvo upravljanja poslovanjem koje ujedno omogućava da biznismen može razumjeti rezultate svojih poslovnih poteza, postupaka i radnji i da mu pritom pomogne kod donošenja ispravnih i produktivnih poslovnih odluka. Na koncu, cilj svakog biznismena upravo i jeste potreba da u svakom trenutku može znati  posluje li njegova firma profitabilno. Stoga, računovodstvo je (i mimo zakonske obaveze) od presudne važnosti za poslovanje svake firme, bilo da je sastavni dio firme ili su te usluge povjerene servisima i agencijama koje se profesionalno bave računovodstvenim uslugama.

3.Mr Sanela Agačević,dipl oec

MRS 10 – Događaji nakon izvještajnog perioda

Međunarodni računovodstveni standard 10 pruža smjernice za određivanje vremenskog intervala u kojem mogu nastati događaji nakon datuma bilansa te definiše takve događaje. Dvije su vrste događaja nakon datuma bilansa. Za jedne postoje dokazi o njihovom nastanku prije ili na datum bilansa, ali s tim dokazima uprava nije raspolagala u vrijeme sastavljanja finansijskih izvještaja. S obzirom na činjenicu da su uslovi za njihovo priznavanje postojali na datum bilansa ovi događaji trebaju se uskladiti u finansijskim izvještajima. Druga je vrsta događaja nakon datuma bilansa za koje ne treba provesti usklađivanje u izvještajima jer niti uslovi za njihovo priznavanje nisu postojali na datum bilansa. Cilj MRS 10 je da propiše slučajeve kada subjekt treba da uskladi svoje finansijske izvještaje za događaje nastale nakon izvještajnog perioda i podatke koje subjekt treba da objavi o datumu na koji je odobreno izdavanje finansijskih izvještaja i o događajima nastalim nakon izvještajnog perioda.

4. Dr.sc. Jozo Piljić

Upozoravajući znakovi za forenzičare i analitičare da su financijski izvještaji možda lažirani

Financijsko izvještavanje je podložno manipulacijama i prevarama, odnosno nezakonitim radnjama, što za posljedicu ima falsificiranje financijskih izvještaja, odnosno lažno financijsko izvještavanje. Lažni financijski izvještaji se sastavljaju s ciljem manipuliranja financijskom pozicijom i rezultatima poslovanja tvrtke, a sve to s namjerom da se korisnici financijskih izvještaja obmanu i navedu na donošenje pogrešnih odluka, a koje su od koristi za menadžere poduzeća. Lažni financijski izvještaji dovode u zabludu, ne samo kreditore i investitore, kako postojeće, tako i buduće, već dovode i do ozbiljnih problema na financijskom tržištu. Menadžeri i lica koja su odgovorna za sastavljanje financijskih izvještaja imaju najveću odgovornost u pogledu kvalitete financijskih izvještaja. Mnoge manipulacije prilikom kreiranja financijskih izvještaja nastale su kao rezultat ostvarivanja njihovih ličnih interesa, što je za posljedicu imalo velike materijalne gubitke za investitore, povjerioce i državu, kao i smanjenje povjerenja u financijske izvještaje, a gubitak povjerenja ima ozbiljne posljedice na privredu i financijska tržišta. Interni i eksterni revizori imaju zadatak da kontroliraju pouzdanost i kvalitetu financijskih izvještaja, svojim profesionalnim radom i objektivnošću.

5. Mr Safija Žilić, dipl.ecc

Prevare u poslovanju s dobavljačima

Danas se poslovni svijet suočava sa mnoštvom potencijalnih prevara u kojima značajan udio zauzimaju one koje počine sami zaposlenici preduzeća. Oni namjerno varaju kako bi za sebe stekli određenu protupravnu korist, a sve na štetu preduzeća u kojem rade. Kako bi se spriječile takve prevare, preduzeće uspostavljaja odjel unutrašnje kontrole, a istovremeno se razvija i poslovna forenzika kao dio društvenih znanosti koji nastoji otkriti prevaru i identificirati prevaranta.Obaveze prema dobavljačima jedan su od važnijih segmenata poslovanja svakog preduzeća jer su nezaobilazan faktor u procesu bilo koje proizvodnje. Stoga je veoma važno staviti naglasak na poslovanje s njima te isto konstantno analizirati i vršiti forenzične istrage. Dakle, može se zaključiti da su vrlo moguće i prevare u poslovanju s dobavljačima koje je potrebno pravovremeno uočiti, istražiti i dokazati, a forenzično računovodstvo u tom procesu ima vrlo važnu ulogu. Ova se vrsta poslovnih prevara odnosi na prevare počinjene od strane zaposlenika preduzeća koja naručuje određenu robu ili usluge, a čine ih kako bi za sebe lično stekli neku protupravnu imovinsku korist. Da bi se bilo kakav oblik prevare u poslovanju s dobavljačima otkrio vrlo je važno unutar preduzeća oformiti odjel interne revizije i/ili forenzičnog računovodstva koji bi trebali biti u stanju na osnovu ranih znakova upozorenja spriječiti nastanak prevare ili tokom procesa istraživanja otkriti i dokazati njeno postojanje.

6. Nedim Čustović

Uspostava tri  linije odbrane i efektivno upravljanje rizicima u cilju sprečavanja nepravilnosti i prevara

Dobro ciljanom procjenom rizika od prevara, u kombinaciji s jasno istaknutom posvećenosti borbi protiv prevara, može se poslati jasna poruka mogućim počiniteljimaprevara. Efikasnim  provođenjem snažnih  sistema kontrole može se znatno smanjiti rizik od prevara, ali se ne može potpuno ukloniti rizik od nastanka prevara kao ni od njihova neotkrivanja. Zbog toga se sistemima mora također osigurati da su uspostavljeni postupci za otkrivanje prevara i za poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju otkrivanja sumnje na prevaru. Smjernice bi trebale služiti kao vodič kroz korake za uklanjanje svih preostalih slučajeva prevara nakon uspostave snažnih mjera financijskog upravljanja i njihovog efikasnog  provođenja. Međutim, opšti je cilj regulatornih odredbi troškovno efikasno upravljanje rizikom od prevara i provođenje efikasnih i razmjernih mjera za borbu protiv prevara, što u praksi znači ciljani i diferencirani pristup svakom programu i situaciji.U smjernicama su navedene preporučene ublažavajuće kontrole kojima bi se moglo pridonijeti daljnjem smanjenju preostalog rizika koji nije efikasno  uklonjen postojećim kontrolama. Operativni cilj upravljačkog tijela trebao bi da osigura odgovore na prevaru koji su razmjerni rizicima i prilagođeni posebnim situacijama. Nakon procjene rizika i uspostavljanja povezanih ublažavajućih kontrola na nivou sistema, upravljačkim tijelima preporučuje se da posebne situacije koje bi mogle nastati na nivou provođenja operacija rješavaju daljnjim razvojem posebnih pokazatelja prevara (znakovi upozorenja) i osiguravanjem efikasne saradnje i koordinacije između upravljačkog tijela, revizorskog tijela i istražnih tijela.

7. Mr oec Elman Nadžaković

Revizori & istraživači prevara vs otkrivanje i dokazivanje prevare

Za rad na otkrivanju i dokazivanju prevara potrebna je kombinacija ekspertize revizora i kriminologa. Vrlo često osobe koje istražuju prevare kažu da su njihovi uspjesi rezultat slučaja, slutnji ili sreće. Uspjeh istražitelja prevare dolazi iz iskustva, logike i sposobnosti da se uvide stvari koje nisu očigledne. Za otkrivanje prevare potrebno je poznavati mnoge elemente, među kojima su: ljudski faktor, ponašanje u organizaciji, poznavanje uobičajenih shema prevara, dokazivanje njihovih izvora, standardi dokaza i osjetljivost na „crvene zastavice“. Najjači osjećaj za otkrivanje prevare i istragu imaju istraživači prevara. Oni se dosta razlikuju od ostalih vrsta revizora. Istraživači prevara moraju da razmišljaju kao varalice, a sve s ciljem pronalaženja sheme prevare koja zaobilazi internu kontrolu organizacije.

8.Prof.dr.sci. Almir Alihodžić

Upravljanje likvidnošću malih i srednjih preduzeća putem  primjene faktoring aranžmana

Faktoring predstavlja otkup kratkoročnih potraživanja te samim time i postaje alternativni izvor drugim kratkoročnim izvorima koji zbog određenih ograničenja nisu dostupni preduzetnicima. Da bi mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine izgradila i održala svoje prednosti, preduzećima su potrebna dostatna i brza finansijska sredstva, što svakako nije ekvivalentno bankarskim pozajmicama ili državnom finansiranju. Dokumentarni akreditivi, faktoring i forfeting u određenoj mjeri ispunjavaju date uvjete. Faktoring poslovi u Federaciji BiH su još uvijek nepoznanica sudeći po broju faktoring kompanija i to prije svega domaćih. U budućem periodu bi trebalo afirmisati svijest svih tržišnih sudionika da sa povećanjem domaćih faktoring kompanija u prvom redu efekti koji će se osjetiti su: skraćenje ustaljene dužničke prakse određenog broja preduzeća, povećanje obrta obrtnih sredstava, skraćivanje poslovnog i gotovinskog ciklusa kod određenog broja preduzeća, opet ovisno od prirode djelatnosti, te u konačnici veća efektivnost i efikasnost poslovanja.

9. Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u EU

Cilj je Ugovora o EU uklanjanje dvostrukog oporezivanja, budući da preklapanje poreznih jurisdikcija dovodi do distorzija na zajedničkom tržištu EU-a. Stoga i ugovori o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Ugovor o EU imaju zajednički cilj smanjiti prepreke prekograničnima ekonomskim aktivnostima. Mreža ugovora o izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja u međunarodnom kontekstu najvažniji je mehanizam uklanjanja dvostrukog
oporezivanja na području EU-a, iako to nije moguće u potpunosti. Ostaje, dakle, u nadležnosti država članica sklapati ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, sukladno
zakonodavstvu Evropske unije.

10. Goran Peštović

Obračun doprinosa poduzetnika i slobodnih zanimanja

 Prema Zakonu o doprinosima („Službene novine FBiH“, br. 5/98 i 99/19), obveznik doprinosa je fizičko lice koje samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje ili koje se bavi poljoprivredom i šumarstvom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem, trgovac pojedinac čija je samostalna djelatnost upisana u registar kod nadležnog organa,  a doprinosi poduzetnika se plaćaju na osnovicu koja je propisana članom 8. Zakona. Poduzetnici koji djelatnost obavljaju u formi dopunskog ili dodatnog zanimanja nisu obveznici ovih doprinosa, jer su oni, zapravo, već socijalno osigurani po drugom osnovu (kao zaposlenici ili korisnici penzije, što je preduslov za registraciju obrta kao dodatnog ili dopunskog zanimanja, u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima). Osnovica na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi poduzetnika za pojedinu godinu je prosječna plaća u FBiH januar – septembar prethodne godine prema objavi Federalnog zavoda za statistiku. Za prethodnu 2019. godinu iznosi 1.418,00 KM i koristi se kao osnovica za obračun doprinosa poduzetnika u 2020. godini (pomnožena na odgovarajućim koeficijentom). U zavisnosti od kategorizacije djelatnosti samostalnih poduzetnika, koja je data u članu 12. Zakona o porezu na dohodak, razlikuje se osnovica na koju poduzetnik određene djelatnosti obračunava svoje doprinose.

11. Bernard Iljazović

Upravljanje promjenama

S obzirom da upravljanje promjenama u današnjim nestabilnim uvjetima predstavlja veliki izazov, sve više organizacija traže adekvatne modele kako bi cijeli proces što uspješnije okončali. No, bez obzira koliko dobro pripremljeni bili, promjene su same po svojoj prirodi nepredvidljive, te je stoga određena količina fleksibilnosti pri realizaciji samog procesa od iznimnog značaja kako bi se pravodobno reagiralo na sve prepreke na koje se može naići, i tako u konačnici promijenio smjer promjene. Veliku ulogu u upravljanju ima menadžment organizacije koji često prilikom uvođenja promjena zanemaruje pripremnu fazu, odnosno pravilno ne procjenjuje koje je sve korake potrebno poduzimati za kvalitetnu pripremu organizacije, a time i zaposlenika za promjenu, te bi isti tome trebali pridavati veću pozornost. Zaposlenici bi se uvijek trebali stavljati u fokus procesa promjene, čak ako i izgledaju prestrašeno ili previše konzervativno da bi pristali na promjenu, jer su isti zapravo racionalna bića, odnosno shvaćaju da su oni ti koji će morati dugoročno živjeti s promjenama u svojoj organizaciji.

12. Mr.sc. Jasmina Hurić-Bjelan

Makroekonomske karakteristike krize(a) i kriza BREXIT

Kriza potiče iz grčke riječi krisis i znači preokret, obrat, a u ekonomskom smislu znači poremećaj u širim privrednim krugovima u pogledu proizvodnje ili potrošnje proizvoda domaće privrede. Kriza ima svoja tri obilježja, a to su njeno vremensko trajanje, rasprostranjenost i dubina odnosno zadiranje. Kriza se treba posmatrati u kontekstu ovih obilježja bilo da se radi o ekonomskoj krizi, političkoj, društvenoj i sl. Dolazak krize doveo je do nužnog suočavanja sa iznenadnim prekidom rasta i mogućnošću stagnacije. Ekonomska nauka je reagovala prilično nespremno  i zbunjeno kao da se radi o nekoj nepoznatoj pojavi, a ne nečemu što se ponavlja. U zadnjih 40 godina krize su učestale, ali nisu imale obilježja globalne krize sve do posljednje, koja se desila 2008. Problem BREXIT-a je jedno od centralnih pitanja EU već nekoliko posljednjih godina i sigurno se u značajnoj mjeri reflektovao i na ostatak svijeta. U današnje vrijeme intenzivnih promjena koje globalizacija svjetske ekonomije sa sobom nosi te su refleksije neminovna pojava. Da je tako pokazala je i kriza iz 2008., odnosno da problem nastao u jednom dijelu svijeta postaje globalni problem. Kriza koja je počela u Americi, vrlo brzo se prenijela na ostatak svijeta, jer SAD kao najdominantnija ekonomija današnjice ima ogroman utjecaj na sve zemlje. Isti je slučaj i sa EU.

13.Aida Pašić

„Pantheon kao resurs unaprijeđenja poslovanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“

Opstanak kompanije na tržištu podrazumijeva da ide u korak sa promjenama, unosi inovacije u svoje poslovne procese, poboljšava organizaciju i permanentno ulaže u svoje zaposlenike.Mogućnost kontrole troškova je samo jedan od aspekata poboljšanja konkurentske sposobnosti. Kompanije koje raspolažu kvalitetnim i pravodobnim informacijama mogu donositi kvalitetnije poslovne odluke i time ostvarivati veće zarade, a adekvatno implementiran poslovno-informacioni sistem im to i omogućava.Problem korištenja više informacionih sistema unutar jedne organizacije dovodio je, a i danas dovodi do problema nekonzistentnosti podataka, spore obrade istih, dupliranja unosa, lošeg izvještavanja - kako po kvalitetu tako i vremenu kreiranja izvještaja i sl. Vlasnici kompanija i menadžment su često u dilemi da li implementirati novi poslovno-informacioni sistem, zbog finansijskih resursa, vremena i truda koje je potrebno uložiti u njegovu implementaciju.ERP je potrebno posmatrati kao resurs poslovanja, koji će poboljšati kvalitet poslovanja preduzeća ukoliko se pravilno implementira i koristi. Integrisat će sve poslovne procese jedinstvenom bazom podataka. Neće biti potrebe za uvezivanje različitih informacija iz različitih dijelova organizacije. Svi podaci su na jednom mjestu - uskladišteni, s mogućnošću dijeljenja i pristupanja kroz jedan sistem. Ne postoji zabrinutost o tačnosti i potpunosti podataka.

14. Mr Dika Šetić

Kontraproduktivno ponašanje zaposlenih – forme i posljedice

Problem bavljenja kontraproduktivnim ponašanjem proističe iz značaja  koji za jednu organizaciju ima uspješan i produktivan uposlenik, i gubitaka koje organizacija trpi u slučaju neproduktivnog i  kontraproduktivnog ponašanja zaposlenih. Produktivno ponašanje zaposlenih podrazumijeva ponašanje usmjereno ka maksimizaciji organizacijskih ciljeva na svim radnim mjestima i razinama,  u najširem smislu riječi. Zaposlenici mogu da se ponašaju i neproduktivno tj. da njihovo djelovanje nije usmjereno ka maksimizaciji organizacijskih ciljeva. Nažalost postoji treća opcija, kontraproduktivno ponašanje koje podrazumijeva djelovanje zaposlenih suprotno očekivanom. Ključna razlika između odgovornog i neodgovornog organizacijskog ponašanja leži u tome što odgovorno ponašanje doprinosi uspješnosti i efikasnosti organizacije, dok neodgovorno ima dublje posljedice za organizaciju što samim tim utiče  sistematično na njeno uništenje i smanjenje.Cilj jeste istražiti koje su to sve forme kontraproduktivnog ponašanja, i u kojoj mjeri su zastupljene kod nas. Ranije nismo naišli na istraživanja koja su provođena na našoj teritoriji, dok se u susjednim zemljama pojavljuje njih nekoliko najviše sa akcentom na psihologiju ličnosti uposlenika i njegovo kontraproduktivno djelovanje kao takvog u organizaciji.

15. Džana Kadribegović

Otkaz  ugovora o radu od strane poslodavca na osnovu Zakona o radu

Konvencija  Međunarodne organizacije rada (MOR) koju je Bosna i Hercegovina ratificirala obavezno se implementira u njeno pozitivno zakonodavstvo. To je slučaj i sa Konvencijom broj 158 o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca koja sadrži osnovne principe koji se odnose na prestanak radnog odnosa. Naime, prema navedenoj konvenciji  radni odnos radniku neće prestati ako za takav prestanak ne postoji valjan razlog vezan za sposobnost ili ponašanje radnika, ili za operativne potrebe poslodavca.      Konvencija se primjenjuje na sve zaposlene osobe, s tim što se iz svih ili nekih njenih odredaba mogu izuzeti određene kategorije zaposlenih, kao što su radnici angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, radnici koji su na probnom radu ili su angažirani po osnovu ugovora o radu sa pripravnikom ili po osnovu ugovora o obavljanju privremenih ili povremenih poslova, jer se na njih ne primjenjuju osnovi prestanka radnog odnosa koji su predviđeni za radnike koji imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme. S tim u vezi, odredbama  Zakona o radu  („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18) detaljno se regulira pitanje prestanka radnog odnosa, odnosno otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, o čemu će u nastavku ovog teksta biti više riječi.

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

 


FIA: Novosti u vezi sa predajom finansijskih izvještaja za 2019. godinu

U Excel-ovim predlošcima za pravna lica objavljenim u obavijesti od 28.1.2020. godine uvedeno je polje „Standard izvještavanja“. Polje je obavezno popuniti, a nalazi se na radnom listu s osnovnim podacima o pravnom licu.

Uz ovu verziju predložaka svako pravno lice treba predati potpisanu i ovjerenu izjavu o primijenjenom standardu izvještavanja. Pravna lica koja su do 29.1.2020. godine već predala finansijske izvještaje mogu naknadno predati ovu izjavu najkasnije do 15.2.2020. godine u istu poslovnicu FIA-e u koju su već predali finansijske izvještaje.


Pojačane kontrole pekara i slastičara u BiH

Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje započet će 18. februara 2020. godine pojačane kontrole aktivnosti obveznika koji se bave proizvodnjom kruha, svježih peciva i kolača, te ostalih srodnih proizvoda.

Proizvodnja pekarskih proizvoda je djelatnost koja obuhvata proizvodnju kruha, svježih i trajnih peciva, slastičarskih proizvoda, keksa i ostalih pekarskih proizvoda. Djelatnost pekarske proizvodnje ima svoje specifičnosti, a Uprava za indirektno oporezivanje je prepoznala pojavu stalnog širenja i rasprostranjenosti ove djelatnosti, čime se povećava i mogućnost neevidentiranja obračuna proizvodnje što sve dovodi i do neprikazivanja stvarne realizacije.

Shodno tome, obavještavamo porezne obveznike, koji imaju prijavljenu šifru djelatnosti:

 • 10.71 – proizvodnja kruha, svježih peciva i kolača i
 • 10.89 – proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda,

da će kontrolne organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje provest pojačane kontrolne aktivnosti obveznika na cijelom području Bosne i Hercegovine. Kontrolne aktivnosti će započet sa danom 18.02.2020. godine i provodit će se  sa većim ili manjim intenzitetom do kraja 4 mjeseca 2020. godine.

Kako bi poreski obveznici izbjegli naknadno utvrđivanje poreskih obaveza, a samim tim i dobijanje prekršajnih naloga i kazni, pozivamo iste da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije. Ukoliko uoče eventualne greške ili nevedentiranu proizvodnju i promet, trebaju UIO dostaviti izmjenjene PDV prijave, prije dolaska poreskih inspektora.

Izvor: UINO BiH