Časopis Novembar 2017

 

S A D R Ž A J

1. Mr. oec Denis Zukić
Efekat primjene MSFI 16 – Najam na finansijsko izvještavanje i finansijske pokazatelje

2. Mr. Samir Sunulahpašić
Računovodstveno evidenti ranje mikrokreditnih organizacija i fondacija (MKO i MKF)

3. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini

4. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Koliko o domaćinskom poslovanju računovođe vode računa

5. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Unutrašnji platni promet u Bosni i Hercegovini – zakonska rješenja i nedostaci

6. Mr. oec Elman Nadžaković
Mjerenje učinkovitosti državne revizije

7. Dr. sc. Jozo Piljić
Modeli poreznih izdataka u odabranim zemljama

8. Nedim Čustović, dipl. oec
Uspostavljanje fi nansijskog upravljanja i kontrole kroz kontrolne akti vnosti kao najoperati vnije komponente opšte prihvaćenog modela internih kontrola u javnom i privatnom sektoru

9. Safi ja Žilić, dipl. oec
Islamski model osiguranja

10. Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta (korporati vno upravljanje) Capital Assets - stakeholderski element strategije korporativnog upravljanja kompanijama na tržištu Evropske unije

11. Alan Vajda, mag. iur
Rad volontera stranaca u Republici Hrvatskoj

12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Javni nastup i govor pred publikom (kako prevazići strah od javnog nastupa)

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Prava žene po osnovu radnog odnosa

14. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Kraći osvrt na ostvarivanje prava po osnovu nesreće na poslu i profesionalne bolest po Konvenciji o socijalnom osiguranju sa Republikom Italijom

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa