Sarajevo 02.02.2023., RADIONICA: Praktičan prikaz popunjavanja poreznog bilansa i poreznih prijava pravnih lica

 

RADIONICA 

''PRAKTIČAN PRIKAZ POPUNJAVANJA POREZNOG BILANSA I POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA''

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje radionicu u sklopu kontinuirane profesionalne edukacije pod nazivom ''PRAKTIČAN PRIKAZ POPUNJAVANJA POREZNOG BILANSA I POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA''.

Cilj radionice jeste da se učesnicima kroz interaktivan rad i primjere iz prakse, prikaže način sastavljana poreznog bilansa. Predavači će prezentovati i pojasniti sva polja u obrascu Poreznog bilansa, te tako kroz jedan praktičan rad riješiti sve dileme koje imate kod sastavljanja predmetnog obrasca.

Mjesto održavanja: Sarajevo, u prostorijama TERSHOUSE na adresi ul. Kolodvorska br. 5

Datum i satnica održavanja: Četvrtak 02.02.2023. godine od 9:30 do 15:00

Cijena: 220,00 KM sa PDV-om

Broj mjesta na radionici je ograničen, te je potrebna online prijava.

Prijava na radionicu

SADRŽAJ RADIONICE

PRAKTIČAN PRIKAZ SASTAVLJANJA POREZNOG BILANSA

  • Obveznici poreza na dobit (ograničeni i neograničeni)
  • Računovodstvena dobit vs porezna dobit
  • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
  • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
   • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
   • reprezentacija, sponzorstvo, donacije, stipendije...
   • rezervisanja,
   • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
   • manjak porezno priznat da ili ne,
   • gubitak od prodaje imovine,
   • kamate, kazne i penali,
   • porez po odbitku,
   • otpis potraživanja...
  • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
   • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
   • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
   • prihod iz osnova rezervisanja.
  • Amortizacija:
   • Način priznavanja amortizacije,
   • Porezne stope,
   • Korištenje odgođene porezne obaveze,
   • Amortizacija ulaganja u tuđa stalna sredstva...
  • Transferne cijene:
   • Obveznici sastatavljanja izvještaja o transfernim cijenama
   • Obaveza korekcije porezne osnovice
   • Mogućnost korekcije transfernih razlika
  • Korištenje poreznih poticaja
   • Poticaj po osnovu investiranja
   • Poticaj po osnovu zapošljavanja (prezentacija svih zvaničnih mišljenja FMF)
  • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
  • Korištenje poreznog kredita
  • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
  • Obavezna korekcija porezne obaveze
  • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA

  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-A)
  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-B)
  • Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801)
   Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802)
  • Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP803)
  • Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804)
  • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805)
  • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806)
  • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
  • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
  • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG809)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP810)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP811)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
  • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
  • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD- 818)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819)
  • Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820)

Sve potrebne informacije na telefon:
033/ 215-802

email: feb@feb.ba


Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 5/23 od 25.01.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Izdvajamo sljedeće izmjene:

 • Isplata naknade licu na stručnom osposobljavanju bez zasnvanja radnog odnosa (iz člana 34. Zakona o radu), oprezuje se sa 10% poreza na dohodak uz obaveznu prijavu Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036;
 • Obaveze poslodavca imaju i nerezidentni porezni obveznici koji su zaposleni kod inostranog pravnog lica, a dohodak ostvaruju obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Neoporezivim prihodom smatraju se isplaćene naknade za smještaj i odvojeni život lica iz člana 2. Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda FBiH i tužiocima Federalnog tužilaštva FBiH koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/22) u visini do 250 KM mjesečno za odvojeni život, u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj;
 • Neoporezivim prihodom smatraju se isplaćene naknade za smještaj lica iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj;
 • Neoporezivim prihodom smatraju se isplaćene naknade za odvojeni život koje imaju rukovodeći državni službenici iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) u visini do 250 KM mjesečno;
 • Nerezidentni primaoci dohotka koji je ostvaren obavljanjem rada na teritoriji BiH odnosno FBiH, a isplaćen u inostranstvu od strane inostranih pravnih lica, dužni su prilikom isplate takvog dohotka obračunati i uplatiti porez na dohodak. Izuzetno, obračun, obustavu i uplatu poreza na dohodak imaju podružnice stranog društva kojima se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika koji počinje sa 48 u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije, u slučaju kad nerezidentni primaoci dohotka obavljaju nesamostalnu djelatnost za to strano društvo.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i isti možere preuzeti putem sljedećeg linka: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Prečišćen Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

 


Omogućene prijave na sve webinare održane u 2022. godini

Zbog učestalih upita u vezi sa pregledom ranijih webinara, kao i mogućnosti ostvarivanja dodatnih bodova kontinuirane edukacije, omogućili smo prijave na sve webinare koji su se održali u toku 2022. godine.

Svi webinari se boduju sa 7 bodova kontinuirane profesionalne edukacije.

Cijena webinara iznosi 80,00 KM za pretplatnike časopisa i 100,00 KM za ostale učesnike.

 

PREGLED WEBINARA ZA 2022. GODINU

WEBINAR - DECEMBAR 2022. GODINE

 • PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA
 • VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE IMOVINE
 • PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA

 • PRAVA I OBAVEZE IZ ZAKONA O RADU
 • PRAVA I OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA
 • POREZNI TRETMAN ISPLAĆENIH NAKNADA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • OBRAČUN PLAĆE KOD MEĐUENTITETSKOG ZAPOŠLJAVANJA

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR NOVEMBAR 2022. GODINE

 • POSTUPANJE FIA-e KOD PREDAJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SA OSVRTOM NA PRIKAZ FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA BILANS STANJA ZA 2022. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA I RASHODA SA OSVRTOM NA PRIKAZ FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA BILANS USPJEHA ZA 2022. GODINU
 • AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR OKTOBAR 2022. GODINE

 • ISPLATE NEREZIDENTNIM PRAVNIM LICIMA  - POREZ PO ODBITKU
 • ISPLATE NEREZIDENTNIM FIZIČKIM LICIMA
 • PRIMJENA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA ZA ISPLATE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA
 • PREDNOSTI U PRIMJENI STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - MSFI ZA MSP
 • AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - ZA OVLAŠTENE PROCJENITELJE 

 • UVODNE NAPOMENE U VEZI SA PROCJENOM BILANSNIH POZICIJA
 • PRAKTIČAN PRIKAZ IZRADE IZVJEŠTAJA O PROCJENI EKONOMSKE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA
 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN PROMJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA

Napomena: cijena webinara za ovlaštene procjenitelje iznosi 100,00 KM za pretplatnike i 120,00 KM za ostale učesnike.

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR SEPTEMBAR 2022. GODINE

 • ŠTA NAM DONOSE IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u?
 • DETALJAN PRIKAZ POPUNJAVANJA PDV PRIJAVE SA OSVRTOM NA NOVO UPUTSTVO UINO
 • PRIKAZ I KOMENTAR NA NOVE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I UDRUŽENJA
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR JULI 2022. GODINE

 • IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u
 • NACRT IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
 • UGOVOR O DJELU, UGOVOR O AUTORSKOM DJELU, MENADŽERSKI UGOVOR, PRIPRAVNICI, VOLONTERI, PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI....
 • OBVEZNE POREZNE PRIJAVE I REGISTRACIJE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
 • POČETAK PRIMJENE NCTS SISTEMA -  carine bez papira
 • AUTOMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA U RAČUNOVODSTVU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - JUNI 2022. GODINE

 • SLUŽBENA PUTOVANJA
 • KORIŠTENJE SLUŽBENIH I PRIVATNIH VOZILA
 • POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN ULAGANJA U VLASTITU I TUĐU IMOVINU
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - MAJ 2022. GODINE

 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT
 • ŠTA NAM DONOSI NOVI PRAVILNIK O POREZNOJ REZIDENTNOSTI
 • GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • PRIMJENA MRS 41 - Poljoprivreda
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR APRIL 2022. GODINE

 • POREZ PO ODBITKU
 • POZAJMICE
 • RAČUNOVODSTVO POTRAŽIVANJA OD KUPACA SHODNO MSFI 9
 • PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR


Uputstvo za predaju finansijskih izvještaja i posebnijh izvještaja za period I. - XII. 2022. GODINE

Federalno ministarstvo finansija izdalo je Uputstvo za predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja za period I. - XII. 2022. GODINE. Upustvo možete preuzeti putem sljedećeg linka U P U T S T V O

 


PUFBiH: Obavijest za poslodavce i zaposlene

Porezna uprava FBiH je dana 20.01.2023. godine izdala Obavijest broj 13/04-04-13-61-13/23, koju donosimo u nastavku:

Poštovani porezni obveznici,

u toku kontrole promjene, unosa i izdavanja poreznih kartica utvrđeno je da se kao izdržavani članovi porodice upisuju osobe čija su mjesečna primanja veća od 300,00 KM, a koja se odnose na plaću, penziju, invalidske dodatke, alimentaciju ili druga lična primanja. Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da se shodno članu 24. stav 3. Zakona o porezu na dohodak, izdržavanim članovima uže porodice i izdržavanom djecom smatraju fizička lica čiji dohodak i drugi prihodi ne prelaze iznos osnovnog ličnog odbitka od 300,00 KM.  

S obzirom na navedeno, neophodno je da svaku promjenu koja utiče na smanjenje faktora ličnog odbitka odnosno na povećanje osnovice za obračun mjesečnih akontacija poreza, porezni obveznik prijavi Poreznoj upravi Federacije BiH u roku od 15 dana od dana nastanka te izmjene.

U suprotnom Porezna uprava će izdati nalog za ispravku, odnosno izvršit će se obračun i naložiti uplata razlike manje obračunatih mjesečnih akontacija poreza na dohodak na isplaćene prihode od nesamostalne djelatnosti u periodu od nastanka okolnosti koje su dovele do smanjenja faktora ličnog odbitka i to do dana izvršene ispravke u Poreznoj kartici (Obrazac PK–1002), s obavezom obračuna i uplate zateznih kamata za isti period.

Istovremeno, podsjećamo da je obaveza poslodavca i zaposlenika kod obračuna poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti propisana članom 27. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“,broj: 48/21, 77/21, 20/22 i 57/22).


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2022. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 4/23 od 20.01.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za novembar/studeni 2022. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2022. godine iznosi 1.161 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period septembar 2022. godine - novembar 2022. godine iznosi 1.147 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2022. godine iznosi 1.800 KM.

 


Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu

U "Službenim novinama Federacije BiH" broj 2/23 od 13.01.2023. godine, objavljena je Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu.

Odluku donosimo u nastavku u cijelosti:

 

ODLUKA O IZNOSU NAJNIŽE PLAĆE ZA 2023. GODINU

I.

Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2023. godine utvrđuje se u neto iznosu od 596,00 KM.

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Časopis Januar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 1/23

 

 

1.Doc. dr. sc. Edin Glogić

Uticaj nefinansijskog izvještavanja na finansijsko izvještavanje

Nefinansijsko izvještavanje je sve važniji dio poslovnog izvještavanja, jer omogućava kompanijama da transparentno izvještavaju o svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim uticajima. Nefinansijsko izvještavanje ima nekoliko prednosti za kompanije i investitore, poput povećanja povjerenja dionika, boljeg upravljanja rizicima i povećanja učinkovitosti poslovanja. Međutim, nefinansijsko izvještavanje također ima nekoliko izazova, poput visokih troškova i nedostatka jedinstvenih standarda. Nefinansijsko izvještavanje je postalo sve važniji dio poslovnog izvještavanja, jer omogućava kompanijama da transparentno izvještavaju o svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim uticajima. To je bitno za investitore jer im omogućava da razumiju ne samo finansijski, već i drugi aspekti poslovanja kompanije. Stoga je važno da se nastavi raditi na unapređenju standarda i praksi nefinansijskog izvještavanja. Također je važno da se kompanije prilagode novim standardima u izvještavanju i budućim zahtjevima kako okruženja, tako i regulatora.

2.Jasmin Omeragić

Fokus je na troškovima poslovanja

Svakako da ne treba nikome od računovodstvenih profesionalaca posebno ponavljati kako je računovodstvena funkcija zapravo poslovno ponašanje omeđeno raznim propisima i ograničenjima, gotovo pa automatizirano. Menadžment firme mora u poslovanju firme uspostaviti relevantne procese, to jest mora pratiti sve, a u troškovnom smislu zalihe treba „tretirati“ pravom i stvarnom politikom upravljanja zalihama, mora se ugovore sa kupcima i dobavljačima kreirati tako da se gubitak jednih i/ili drugih uvijek može prevazići identifikacijom alternativnih resursa, te se mora uvijek znati ispravno reagirati na smanjenje potražnje robe koja nema zadovoljavajući obrt ili sigurnog kupca, kako bi se izbjeglo „zaleđivanje“ novčanih sredstava u nekurentnoj robi. Krize u poslovanju, kao što su enorman rast troškova ili pad prihoda, nažalost, postale su katalizator koji svakoj firmi pokazuje koliko je ona zapravo stabilna. Svaka firma mora biti spremna na troškovne turbulencije i konstantno se mora pripremati kako da ih prevaziđe.

3.Amer Kovač

Računovodstvene politike i njihov utjecaj na poslovni rezultat – metode obračuna zaliha

Računovodstvene politike predstavljaju načela, pravila i postupke koja društva primjenjuju za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja. Izbor računovodstvene politike može utjecati na rezultat poslovanja u kratkom, ali ne i u dugom roku. Izbor različitih metoda obračuna utroška zaliha dovodi do utjecaja na troškove zaliha u jednom razdoblju, dok se te razlike poništavaju u narednim obračunskim razdobljima. Dugoročno, ukupan finansijski rezultat ostaje isti bez obzira koju metodu obračuna utroška zaliha bismo koristili.

4.Midhat Salihović i Mehmed Budić

Obračun računovodstvene amortizacije

Računovodstvena amortizacija se obračunava za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Amortizacija obračunata u skladu sa navedenim propisima, u finansijskim izvještajima pravnog lica iskazuje se kao rashod perioda za koji je obračunata. Razlika u obračunu između iznosa amortizacije po računovodstvenim propisima i amortizacije po poreskim propisima, predstavlja privremenu poresku razliku koja se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom - MRS 12 Porezi na dobit, odnosno Odjeljkom 29 MSFI za MSS, u poslovnim knjigama pravnog lica iskazuje kao odloženo poresko sredstvo ili odložena poreska obaveza. Prema odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda - MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema (dalje: MRS 16), amortizacija predstavlja sistemsko otpisivanje osnovice za amortizaciju jednog sredstva tokom njegovog korisnog vijeka trajanja, tako da se nabavna vrijednost nekog sredstva iskazana u poslovnim knjigama, putem obračuna amortizacije, prenosi na troškove u vijeku upotrebe tog sredstva.

5.Prof. dr.sc. Jozo Piljić

Računovodstveni i porezni tretman trgovine na veliko

Zadatak računovodstva gospodarskih društava koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, da prati robu od trenutka nabavke do trenutaka prodaje. Prodaja robe je postupak u kojem uz prihode nastaju i rashodi, a ostvaruje se dobit ili gubitak. Uključivanje svih stvarno nastalih troškova nabavke u troškove nabavke robe na zalihi na dan bilanciranja važno je za ispravno prikazivanje poslovnog rezultata i osnovice poreza na dobit. Gospodarska društva koja se bave trgovinom moraju voditi trgovačku knjigu. Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo.  Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti kada obavljaju promet robe dužne su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo ovisno od oblika trgovine, odnosno prometa koji obavljaju.  Trgovačka knjiga sadrži podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji.  Ako trgovac za trgovinu na veliko osigurava podatke koje sadrži trgovačka knjiga za trgovinu na veliko u knjigovodstvu nije obvezan voditi trgovačku knjigu. Trgovci su obvezni osigurati usporedivost računovodstvenih evidencija sa trgovačkom knjigom.

6.Azra Turković-Polutan

Usluge reklame sa aspekta Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit

Reklame, propagande i oglašavanja su vrsta komunikacije kojima je svrha informisanje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima i uslugama, sa ciljem ubjeđivanja istih u korisnost određenog postupka, obično o kupovini tih proizvoda ili usluga. Veoma često usluge reklame budu sporne kod poreskih kontrola Uprave za indirektno oporezivanje u smislu obračuna izlaznog i priznavanja ulaznog PDV-a. Nerijetko su prisutne i dileme kod razlikovanja izdataka za reklame sa izdacima za troškove reprezentacije, a oboje imaju različit poreski tretman i sa aspekta PDV-a i sa aspekta poreza na dobit. Sa aspekta PDV-a i poreza na dobit bitno je razlikovati troškove reklame i troškove reprezentacije. Vrlo je važno da se za primljene ili izvršene usluge reklama (kao i drugih usluga) kontinuirano pribavljaju svi mogući dokazi da su predmetne usluge izvršene, kao i da su izvršene u svrhu poslovanja.Za sve predmetne rashode porezni obveznici moraju posjedovati vjerodostojnu dokumentaciju jer je teret dokazivanja uvijek na poreznom obvezniku.

7.Mr. oec. Elman Nadžaković

Mjerenje učinkovitosti državne revizije

Za provođenje državne revizije ovlaštene su vrhovne javne institucije za reviziju. Vrhovna institucija za reviziju je nezavisna od države za koju obavlja najvišu funkciju javnog nadzora nad trošenjem javnih sredstava sa ciljem poboljšanja efikasnosti i uspješnosti javnog sektora, redovne procjene rada javnog sektora, uticaja na reformske inicijative u javnom sektoru, jačanje sistema finansijske odgovornosti, sprječavanja i otkrivanja prevara, neracionalnog trošenja i zloupotreba. Kako svi žele da imaju kontrolu nad ovom institucijom, politika vrlo često želi da marginalizira njen značaj i značaj njenih izvještaja. Zbog toga je mjerenje učinkovitosti državne revizije od izrazitog značaja.

8.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Interna kontrola i interna revizija

Mnogobrojni ciljevi koji se žele postići organiziovanjem sistema internih kontrola u preduzeću, mogu se svesti pod zajednički nazivnik: osigurati uspješno odvijanje poslovnih procesa i ostvarivanje ciljeva poslovanja preduzeća, koji su utvrđeni planovima. U tom smislu uprava organizuje internu reviziju sa zadatkom da nadzire i ocjeni funkcionisanja sistema internih kontrola, a radi praćenja  da li se planirani ciljevi i zadaci ostvaruju. Interna revizija utvrđuje pouzdanost, realnost i integritet finansijskih i operativnih informacija koje dolaze iz različitih organizacijskih dijelova, a na osnovu kojih se donose odgovarajuće poslovne odluke na svim nivoima upravljanja. Interna revizija ocjenjuje primjerenost organizacijskih rješenja u preduzeću koja trebaju omogućiti ostvarivanje planiranih ciljeva. Može se jednostavno utvrditi da je interna revizija fokusirana na poslovanje preduzeća u najširem smislu sa ciljem pružanja pomoći i podrške upravi u uspješnom ispunjavanju njegovih brojnih zadataka i ciljeva, te u prevenciji mogućih problema i korekciji nastalih problema. Interna revizija mora biti autonomna u obavljanju svojih zadataka, što znači da na njen rad, informacije, zaključke i ocjene ni na koji način ne smije uticati uprava preduzeća.

9.Nedim Čustović

Upravljanje rizicima u BiH prilagođeno PIFC aplikaciji  (II dio)

Da bi upravljanje rizicima bilo efikasan alat za organizacije javnog sektora, ono ne smije biti svedeno na ad hoc razmišljanje o pojedinim rizicima u povremenim situacijama, već treba biti "podignuto" na nivo cijele organizacije i obuhvatati sve organizacione jedinice. Upravljanje rizicima je kontinuirani proces koji se kroz faze stalno razvija i unaprjeđuje i kao takav treba biti sastavni dio rada i poslovanja organizacije. Zbog toga je neophodan jedinstveni sistematski pristup njegovom razvoju, kako na nivou cijelog javnog sektora u BiH tako i na nivou pojedinačnog korisnika. Cilj je da se na osnovu jedinstvenog metodološkog akta i prateće aplikacije PIFC razvije kultura upravljanja rizicima kod korisnika i poveća stepen kvalitete planiranja i donošenja odluka u organizaciji i unaprijedi ostvarivanje ciljeva organizacije. Upravljanje rizicima za korisnike jeste zakonska obaveza, ali je istovremeno i koristan alat, za koji je neophodno adekvatno radno okruženje i stjecanje i razvoj vještina za upravljanje rizicima kod rukovodilaca i zaposlenih, kao i kontinuirana komunikacija o rizicima u organizaciji.

10.Goran Peštović

Posebne naknade i članarine

Obaveza plaćanja članarina turističkoj zajednici i naknade za općekorisne funkcije šuma ranije je postojala po osnovu propisa na federalnom nivou. Međutim, presudama Ustavnog suda propisi koji su regulisali ove oblasti su proglašeni neustavnim i prestali su se primjenjivati. U nedostatku pravne regulative iz ovih oblasti na federalnom nivou, pojedini kantoni su se odlučili za donošenje svojih kantonalnih propisa, čime su propisane obaveze za plaćanje. U tekstu su date najvažnije napomene u vezi načina obračuna i plaćanja članarina turističkim zajednicama i naknade za općekorisne funkcije šuma po kantonalnim propisima i način obračuna i plaćanja članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Vlada FBiH je Zakon o turizmu i Zakon o šumama na federalnom nivou, u formi prijedloga uputila 2022. godine u parlamentarnu proceduru. Njihovim usvajanjem bi se propisi z ovih oblasti harmonizovali na svim nivoima vlasti u FBiH i na taj način riješila sva pitanja i nedoumice vezane za primjenu.

11.Dr. sc. Jasmina Hurić

Bosna i Hercegovina i kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji

Status države kandidata jedan je od koraka u procesu pristupanja Evropskoj uniji i prethodi otvaranju konkretnih pregovora o pristupanju. Status se dodjeljuje državi koja je ostvarila određeni napredak u ispunjavanju kriterijuma za članstvo, ali to je i dalje odvojeno od samih pregovora za članstvo. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina postoji veliki broj mjera koje se moraju usvojiti da bi se došlo do ovog postupka. Općenito sam kandidatski status znači da će Bosna i Hercegovina morati prilagoditi kompletno zakonodavstvo, ekonomiju i općenito društvo sa zemljama Evropske unije prije punopravnog članstva. Zemlje na putu ka Evropskoj uniji  imaju pristup evropskim sredstvima koja se dodjeljuju na osnovu projekata s kojima aplicira svaka zemlja i to se može i treba iskoristiti.

12.Džana Kadribegović

Organiziranje i zaštita  sindikata u  Zakonu o   radu

U skladu sa Zakonom o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16, 89/18 i 44/22)  pravo  radnika je da, po svom slobodnom izboru, osnivaju organizacije sindikata, te se u njega učlanjuju, u skladu sa statutom i pravilima tog sindikata. U tom smislu pomenuti zakon promovira principe kao što su:  sloboda udruživanja, dobrovoljnost članstva kao i zabrana poslodavcima, odnosno udruženjima poslodavaca da se  miješaju u funkcioniranje sindikata. Ovi  principi utemeljeni su i  u Konvencijama  MOR-a br. 87 iz 1948. godine i  br. 98 iz 1949. godine. S obzirom da je Bosna i Hercegovina  ratificirala navedene konvencije, bila je dužna  da ih inkorporira u svoj pravni sistem.

13.Bernard Iljazović

Status maloljetnika u pravnom sustavu FBiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine maloljetne osobe – maloljetnici imaju posebnu pravnu zaštitu zajamčenu relevantnim zakonskim propisima i međunarodnim aktima. Naime, maloljetnim osobama dopušta se rad, ali pod strogo propisanim uvjetima kojih se treba pridržavati, i to posebice radi njihove zaštite u radnom- pravnom odnosu. Što se tiče međunarodnih akata, Bosna i Hercegovina ratificirala je ukupno 83 Konvencije. Zaštita maloljetnika u radnom odnosu sukladno nacionalnom zakonodavstvu u FBiH nije na zadovoljavajućoj razini, te bi stoga zakonodavac trebao poduzeti određene zakonske intervencije u svrhu njihova poboljšanja, posebice imajući na umu da se radi o posebnoj kategoriji radnika u radno-pravnom odnosu. Iako maloljetnici svojim radom mogu poboljšati kako svoj tako i financijski saldo svoje obitelji, njihovo zapošljavanje bi trebalo biti samo u nužnoj potrebi, pri čemu upravo roditelji maloljetnika trebaju imati ključnu ulogu.

14.Alan Vajda, mag. iur

Promjene koje donosi zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu - 1 dio

 Navedeni zakon predstavlja prve značajne i velike izmjene i dopune sveobuhvatno bitnog propisa kojim je obuhvaćen ne samo iznimno velik broj aktivno i radno sposobnog stanovništva nego i ostale skupine (npr. umirovljenici koji su ujedno i zaposleni, tražitelji posla i dr.). Ne treba posebno isticati potrebu donošenja sveobuhvat­no značajnih novela Zakona o radu, što potvrđuje i zakonodavac, ističući kako postojeće stanje iziskuje reformske promjene navedenog zakona. Zakon o izmjenama i dopuna­ma Zakona o radu stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim članka 55. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama izmijenjenog Zakona o radu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o radu, odnosno do 1. srpnja 2023. godine.

15.Dr. sci. Asja Gojačić

Komunikacija u poslovnim pregovorima

Komunikacija je permanentan proces koji podrazumijeva slanje, odašiljanje i primanje informacije, neverbalnu i verbalnu komponentu u opštenju, a osnovni cilj je razmjena ideja. Uspješno poslovno pregovaranje zavisi od mnogo faktora i iziskuje poznavanje više disciplina kojima bi jedan pregovarač trebalo da vlada ne bi li došao u poziciju da njegove pregovaračke aktivnosti dovedu do pozitivnih rezultata. Komunikologija je mlada nauka, tek u prošlom vijeku nazvana ovim imenom, mada se mimo imenovanja te nauke, može konstatovati da je ona stara koliko i ljudski rod, budući da je njen osnovni zadatak da prati     i posmatra opštenje, način ostvarivanja veza između ljudi, odnosno veza prema ljudima i okolini i sl. Način komuniciranja je vještina koja se može naučiti, uvježbati i usavršiti. Budući da teži ostvarivanju humanog, kvalitetnog, estetskog elementa, komunikacija može imati i umjetničke odlike. Vještina komuniciranja predstavlja aktivnost duha koja se sa vremenom i iskustvom mijenja, transformiše, preoblikuje. Komunikacija je utkana u sve pore privrede i umjetnosti, bilo kao vještina ili jedan od segmenata u interdisciplinarnom pristupu.

16.Safeta Lukačević

Prednosti i strategije internet marketinga

3 Internet marketing je naziv za aktivnosti kojima je cilj oglašavanje proizvoda i usluga putem digitalnih medija. Munjevitim rastom digitalnog svijeta proteklih godina, ovaj oblik oglašavanja postao je ne samo opcija, već i temelj uspješne, globalne, marketinške kampanje. Internet marketing je ujedno i sve popularniji način oglašavanja poslovnih subjekata. Internet marketing uopšteno predstavlja korištenje pretraživanja i prezentovanja na internetu u cilju sticanja profita. Prezentovanje na internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim segmentima reklamiranja u odnosu na standardno reklamiranje. Internet je stvorio virtuelno i globalno tržište oslobođeno granica vremena i prostora. Nova forma marketinga usmjerena je na individualiziranog internet potrošača putem neposredne interakcije. Najčešće se definiše kao zadovoljenje potreba i zahtjeva potrošača za informacijama, proizvodima ili uslugama, uz adekvatnu finansijsku nadoknadu. Pretpostavka uspješne primjene online marketinga je znanje o osnovama sistema i procesa marketinga ili često sad već nazvanog tradicionalnog marketinga. To podrazumijeva znanja iz područja marketing istraživanja, planiranja i razvoja proizvoda, distribucije i promocije kao aktivnosti marketinga i o instrumentima marketinga.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 

 


Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 1/23 od 11.01. 2023. godine objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja vezana za članarinu koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2023. godini.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01.2023. godine a objaviće se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internetskoj stranici Komore.

Preuzmite Odluku: Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu


Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/22 od 28.12.2022. godine objavljen je Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija. Ovim pravilnikom propisuje se popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, kao i izvan poslovnih i stambenih prostorija i uslovi za njihovo obavljanje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/09 i 12/12) i Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/09 i 12/12).

U istim ''Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine'' objavljen je i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje. Ovim pravilnikom propisuje se popis djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski ("Službene novine Federacije BiH", br.: 61/09 i 12/12).

Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija

Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje.