Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 5/23 od 25.01.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Izdvajamo sljedeće izmjene:

  • Isplata naknade licu na stručnom osposobljavanju bez zasnvanja radnog odnosa (iz člana 34. Zakona o radu), oprezuje se sa 10% poreza na dohodak uz obaveznu prijavu Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036;
  • Obaveze poslodavca imaju i nerezidentni porezni obveznici koji su zaposleni kod inostranog pravnog lica, a dohodak ostvaruju obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Neoporezivim prihodom smatraju se isplaćene naknade za smještaj i odvojeni život lica iz člana 2. Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda FBiH i tužiocima Federalnog tužilaštva FBiH koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, broj 98/22) u visini do 250 KM mjesečno za odvojeni život, u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj;
  • Neoporezivim prihodom smatraju se isplaćene naknade za smještaj lica iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj;
  • Neoporezivim prihodom smatraju se isplaćene naknade za odvojeni život koje imaju rukovodeći državni službenici iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) u visini do 250 KM mjesečno;
  • Nerezidentni primaoci dohotka koji je ostvaren obavljanjem rada na teritoriji BiH odnosno FBiH, a isplaćen u inostranstvu od strane inostranih pravnih lica, dužni su prilikom isplate takvog dohotka obračunati i uplatiti porez na dohodak. Izuzetno, obračun, obustavu i uplatu poreza na dohodak imaju podružnice stranog društva kojima se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika koji počinje sa 48 u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije, u slučaju kad nerezidentni primaoci dohotka obavljaju nesamostalnu djelatnost za to strano društvo.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” i isti možere preuzeti putem sljedećeg linka: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Prečišćen Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak