Časopis Januar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 1/23

 

 

1.Doc. dr. sc. Edin Glogić

Uticaj nefinansijskog izvještavanja na finansijsko izvještavanje

Nefinansijsko izvještavanje je sve važniji dio poslovnog izvještavanja, jer omogućava kompanijama da transparentno izvještavaju o svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim uticajima. Nefinansijsko izvještavanje ima nekoliko prednosti za kompanije i investitore, poput povećanja povjerenja dionika, boljeg upravljanja rizicima i povećanja učinkovitosti poslovanja. Međutim, nefinansijsko izvještavanje također ima nekoliko izazova, poput visokih troškova i nedostatka jedinstvenih standarda. Nefinansijsko izvještavanje je postalo sve važniji dio poslovnog izvještavanja, jer omogućava kompanijama da transparentno izvještavaju o svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim uticajima. To je bitno za investitore jer im omogućava da razumiju ne samo finansijski, već i drugi aspekti poslovanja kompanije. Stoga je važno da se nastavi raditi na unapređenju standarda i praksi nefinansijskog izvještavanja. Također je važno da se kompanije prilagode novim standardima u izvještavanju i budućim zahtjevima kako okruženja, tako i regulatora.

2.Jasmin Omeragić

Fokus je na troškovima poslovanja

Svakako da ne treba nikome od računovodstvenih profesionalaca posebno ponavljati kako je računovodstvena funkcija zapravo poslovno ponašanje omeđeno raznim propisima i ograničenjima, gotovo pa automatizirano. Menadžment firme mora u poslovanju firme uspostaviti relevantne procese, to jest mora pratiti sve, a u troškovnom smislu zalihe treba „tretirati“ pravom i stvarnom politikom upravljanja zalihama, mora se ugovore sa kupcima i dobavljačima kreirati tako da se gubitak jednih i/ili drugih uvijek može prevazići identifikacijom alternativnih resursa, te se mora uvijek znati ispravno reagirati na smanjenje potražnje robe koja nema zadovoljavajući obrt ili sigurnog kupca, kako bi se izbjeglo „zaleđivanje“ novčanih sredstava u nekurentnoj robi. Krize u poslovanju, kao što su enorman rast troškova ili pad prihoda, nažalost, postale su katalizator koji svakoj firmi pokazuje koliko je ona zapravo stabilna. Svaka firma mora biti spremna na troškovne turbulencije i konstantno se mora pripremati kako da ih prevaziđe.

3.Amer Kovač

Računovodstvene politike i njihov utjecaj na poslovni rezultat – metode obračuna zaliha

Računovodstvene politike predstavljaju načela, pravila i postupke koja društva primjenjuju za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja. Izbor računovodstvene politike može utjecati na rezultat poslovanja u kratkom, ali ne i u dugom roku. Izbor različitih metoda obračuna utroška zaliha dovodi do utjecaja na troškove zaliha u jednom razdoblju, dok se te razlike poništavaju u narednim obračunskim razdobljima. Dugoročno, ukupan finansijski rezultat ostaje isti bez obzira koju metodu obračuna utroška zaliha bismo koristili.

4.Midhat Salihović i Mehmed Budić

Obračun računovodstvene amortizacije

Računovodstvena amortizacija se obračunava za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Amortizacija obračunata u skladu sa navedenim propisima, u finansijskim izvještajima pravnog lica iskazuje se kao rashod perioda za koji je obračunata. Razlika u obračunu između iznosa amortizacije po računovodstvenim propisima i amortizacije po poreskim propisima, predstavlja privremenu poresku razliku koja se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 12 Porezi na dobit, odnosno Odjeljkom 29 MSFI za MSS, u poslovnim knjigama pravnog lica iskazuje kao odloženo poresko sredstvo ili odložena poreska obaveza. Prema odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda – MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema (dalje: MRS 16), amortizacija predstavlja sistemsko otpisivanje osnovice za amortizaciju jednog sredstva tokom njegovog korisnog vijeka trajanja, tako da se nabavna vrijednost nekog sredstva iskazana u poslovnim knjigama, putem obračuna amortizacije, prenosi na troškove u vijeku upotrebe tog sredstva.

5.Prof. dr.sc. Jozo Piljić

Računovodstveni i porezni tretman trgovine na veliko

Zadatak računovodstva gospodarskih društava koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, da prati robu od trenutka nabavke do trenutaka prodaje. Prodaja robe je postupak u kojem uz prihode nastaju i rashodi, a ostvaruje se dobit ili gubitak. Uključivanje svih stvarno nastalih troškova nabavke u troškove nabavke robe na zalihi na dan bilanciranja važno je za ispravno prikazivanje poslovnog rezultata i osnovice poreza na dobit. Gospodarska društva koja se bave trgovinom moraju voditi trgovačku knjigu. Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo.  Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti kada obavljaju promet robe dužne su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo ovisno od oblika trgovine, odnosno prometa koji obavljaju.  Trgovačka knjiga sadrži podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji.  Ako trgovac za trgovinu na veliko osigurava podatke koje sadrži trgovačka knjiga za trgovinu na veliko u knjigovodstvu nije obvezan voditi trgovačku knjigu. Trgovci su obvezni osigurati usporedivost računovodstvenih evidencija sa trgovačkom knjigom.

6.Azra Turković-Polutan

Usluge reklame sa aspekta Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit

Reklame, propagande i oglašavanja su vrsta komunikacije kojima je svrha informisanje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima i uslugama, sa ciljem ubjeđivanja istih u korisnost određenog postupka, obično o kupovini tih proizvoda ili usluga. Veoma često usluge reklame budu sporne kod poreskih kontrola Uprave za indirektno oporezivanje u smislu obračuna izlaznog i priznavanja ulaznog PDV-a. Nerijetko su prisutne i dileme kod razlikovanja izdataka za reklame sa izdacima za troškove reprezentacije, a oboje imaju različit poreski tretman i sa aspekta PDV-a i sa aspekta poreza na dobit. Sa aspekta PDV-a i poreza na dobit bitno je razlikovati troškove reklame i troškove reprezentacije. Vrlo je važno da se za primljene ili izvršene usluge reklama (kao i drugih usluga) kontinuirano pribavljaju svi mogući dokazi da su predmetne usluge izvršene, kao i da su izvršene u svrhu poslovanja.Za sve predmetne rashode porezni obveznici moraju posjedovati vjerodostojnu dokumentaciju jer je teret dokazivanja uvijek na poreznom obvezniku.

7.Mr. oec. Elman Nadžaković

Mjerenje učinkovitosti državne revizije

Za provođenje državne revizije ovlaštene su vrhovne javne institucije za reviziju. Vrhovna institucija za reviziju je nezavisna od države za koju obavlja najvišu funkciju javnog nadzora nad trošenjem javnih sredstava sa ciljem poboljšanja efikasnosti i uspješnosti javnog sektora, redovne procjene rada javnog sektora, uticaja na reformske inicijative u javnom sektoru, jačanje sistema finansijske odgovornosti, sprječavanja i otkrivanja prevara, neracionalnog trošenja i zloupotreba. Kako svi žele da imaju kontrolu nad ovom institucijom, politika vrlo često želi da marginalizira njen značaj i značaj njenih izvještaja. Zbog toga je mjerenje učinkovitosti državne revizije od izrazitog značaja.

8.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Interna kontrola i interna revizija

Mnogobrojni ciljevi koji se žele postići organiziovanjem sistema internih kontrola u preduzeću, mogu se svesti pod zajednički nazivnik: osigurati uspješno odvijanje poslovnih procesa i ostvarivanje ciljeva poslovanja preduzeća, koji su utvrđeni planovima. U tom smislu uprava organizuje internu reviziju sa zadatkom da nadzire i ocjeni funkcionisanja sistema internih kontrola, a radi praćenja  da li se planirani ciljevi i zadaci ostvaruju. Interna revizija utvrđuje pouzdanost, realnost i integritet finansijskih i operativnih informacija koje dolaze iz različitih organizacijskih dijelova, a na osnovu kojih se donose odgovarajuće poslovne odluke na svim nivoima upravljanja. Interna revizija ocjenjuje primjerenost organizacijskih rješenja u preduzeću koja trebaju omogućiti ostvarivanje planiranih ciljeva. Može se jednostavno utvrditi da je interna revizija fokusirana na poslovanje preduzeća u najširem smislu sa ciljem pružanja pomoći i podrške upravi u uspješnom ispunjavanju njegovih brojnih zadataka i ciljeva, te u prevenciji mogućih problema i korekciji nastalih problema. Interna revizija mora biti autonomna u obavljanju svojih zadataka, što znači da na njen rad, informacije, zaključke i ocjene ni na koji način ne smije uticati uprava preduzeća.

9.Nedim Čustović

Upravljanje rizicima u BiH prilagođeno PIFC aplikaciji  (II dio)

Da bi upravljanje rizicima bilo efikasan alat za organizacije javnog sektora, ono ne smije biti svedeno na ad hoc razmišljanje o pojedinim rizicima u povremenim situacijama, već treba biti “podignuto” na nivo cijele organizacije i obuhvatati sve organizacione jedinice. Upravljanje rizicima je kontinuirani proces koji se kroz faze stalno razvija i unaprjeđuje i kao takav treba biti sastavni dio rada i poslovanja organizacije. Zbog toga je neophodan jedinstveni sistematski pristup njegovom razvoju, kako na nivou cijelog javnog sektora u BiH tako i na nivou pojedinačnog korisnika. Cilj je da se na osnovu jedinstvenog metodološkog akta i prateće aplikacije PIFC razvije kultura upravljanja rizicima kod korisnika i poveća stepen kvalitete planiranja i donošenja odluka u organizaciji i unaprijedi ostvarivanje ciljeva organizacije. Upravljanje rizicima za korisnike jeste zakonska obaveza, ali je istovremeno i koristan alat, za koji je neophodno adekvatno radno okruženje i stjecanje i razvoj vještina za upravljanje rizicima kod rukovodilaca i zaposlenih, kao i kontinuirana komunikacija o rizicima u organizaciji.

10.Goran Peštović

Posebne naknade i članarine

Obaveza plaćanja članarina turističkoj zajednici i naknade za općekorisne funkcije šuma ranije je postojala po osnovu propisa na federalnom nivou. Međutim, presudama Ustavnog suda propisi koji su regulisali ove oblasti su proglašeni neustavnim i prestali su se primjenjivati. U nedostatku pravne regulative iz ovih oblasti na federalnom nivou, pojedini kantoni su se odlučili za donošenje svojih kantonalnih propisa, čime su propisane obaveze za plaćanje. U tekstu su date najvažnije napomene u vezi načina obračuna i plaćanja članarina turističkim zajednicama i naknade za općekorisne funkcije šuma po kantonalnim propisima i način obračuna i plaćanja članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Vlada FBiH je Zakon o turizmu i Zakon o šumama na federalnom nivou, u formi prijedloga uputila 2022. godine u parlamentarnu proceduru. Njihovim usvajanjem bi se propisi z ovih oblasti harmonizovali na svim nivoima vlasti u FBiH i na taj način riješila sva pitanja i nedoumice vezane za primjenu.

11.Dr. sc. Jasmina Hurić

Bosna i Hercegovina i kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji

Status države kandidata jedan je od koraka u procesu pristupanja Evropskoj uniji i prethodi otvaranju konkretnih pregovora o pristupanju. Status se dodjeljuje državi koja je ostvarila određeni napredak u ispunjavanju kriterijuma za članstvo, ali to je i dalje odvojeno od samih pregovora za članstvo. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina postoji veliki broj mjera koje se moraju usvojiti da bi se došlo do ovog postupka. Općenito sam kandidatski status znači da će Bosna i Hercegovina morati prilagoditi kompletno zakonodavstvo, ekonomiju i općenito društvo sa zemljama Evropske unije prije punopravnog članstva. Zemlje na putu ka Evropskoj uniji  imaju pristup evropskim sredstvima koja se dodjeljuju na osnovu projekata s kojima aplicira svaka zemlja i to se može i treba iskoristiti.

12.Džana Kadribegović

Organiziranje i zaštita  sindikata u  Zakonu o   radu

U skladu sa Zakonom o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16, 89/18 i 44/22)  pravo  radnika je da, po svom slobodnom izboru, osnivaju organizacije sindikata, te se u njega učlanjuju, u skladu sa statutom i pravilima tog sindikata. U tom smislu pomenuti zakon promovira principe kao što su:  sloboda udruživanja, dobrovoljnost članstva kao i zabrana poslodavcima, odnosno udruženjima poslodavaca da se  miješaju u funkcioniranje sindikata. Ovi  principi utemeljeni su i  u Konvencijama  MOR-a br. 87 iz 1948. godine i  br. 98 iz 1949. godine. S obzirom da je Bosna i Hercegovina  ratificirala navedene konvencije, bila je dužna  da ih inkorporira u svoj pravni sistem.

13.Bernard Iljazović

Status maloljetnika u pravnom sustavu FBiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine maloljetne osobe – maloljetnici imaju posebnu pravnu zaštitu zajamčenu relevantnim zakonskim propisima i međunarodnim aktima. Naime, maloljetnim osobama dopušta se rad, ali pod strogo propisanim uvjetima kojih se treba pridržavati, i to posebice radi njihove zaštite u radnom- pravnom odnosu. Što se tiče međunarodnih akata, Bosna i Hercegovina ratificirala je ukupno 83 Konvencije. Zaštita maloljetnika u radnom odnosu sukladno nacionalnom zakonodavstvu u FBiH nije na zadovoljavajućoj razini, te bi stoga zakonodavac trebao poduzeti određene zakonske intervencije u svrhu njihova poboljšanja, posebice imajući na umu da se radi o posebnoj kategoriji radnika u radno-pravnom odnosu. Iako maloljetnici svojim radom mogu poboljšati kako svoj tako i financijski saldo svoje obitelji, njihovo zapošljavanje bi trebalo biti samo u nužnoj potrebi, pri čemu upravo roditelji maloljetnika trebaju imati ključnu ulogu.

14.Alan Vajda, mag. iur

Promjene koje donosi zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu – 1 dio

 Navedeni zakon predstavlja prve značajne i velike izmjene i dopune sveobuhvatno bitnog propisa kojim je obuhvaćen ne samo iznimno velik broj aktivno i radno sposobnog stanovništva nego i ostale skupine (npr. umirovljenici koji su ujedno i zaposleni, tražitelji posla i dr.). Ne treba posebno isticati potrebu donošenja sveobuhvat­no značajnih novela Zakona o radu, što potvrđuje i zakonodavac, ističući kako postojeće stanje iziskuje reformske promjene navedenog zakona. Zakon o izmjenama i dopuna­ma Zakona o radu stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim članka 55. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama izmijenjenog Zakona o radu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o radu, odnosno do 1. srpnja 2023. godine.

15.Dr. sci. Asja Gojačić

Komunikacija u poslovnim pregovorima

Komunikacija je permanentan proces koji podrazumijeva slanje, odašiljanje i primanje informacije, neverbalnu i verbalnu komponentu u opštenju, a osnovni cilj je razmjena ideja. Uspješno poslovno pregovaranje zavisi od mnogo faktora i iziskuje poznavanje više disciplina kojima bi jedan pregovarač trebalo da vlada ne bi li došao u poziciju da njegove pregovaračke aktivnosti dovedu do pozitivnih rezultata. Komunikologija je mlada nauka, tek u prošlom vijeku nazvana ovim imenom, mada se mimo imenovanja te nauke, može konstatovati da je ona stara koliko i ljudski rod, budući da je njen osnovni zadatak da prati     i posmatra opštenje, način ostvarivanja veza između ljudi, odnosno veza prema ljudima i okolini i sl. Način komuniciranja je vještina koja se može naučiti, uvježbati i usavršiti. Budući da teži ostvarivanju humanog, kvalitetnog, estetskog elementa, komunikacija može imati i umjetničke odlike. Vještina komuniciranja predstavlja aktivnost duha koja se sa vremenom i iskustvom mijenja, transformiše, preoblikuje. Komunikacija je utkana u sve pore privrede i umjetnosti, bilo kao vještina ili jedan od segmenata u interdisciplinarnom pristupu.

16.Safeta Lukačević

Prednosti i strategije internet marketinga

3 Internet marketing je naziv za aktivnosti kojima je cilj oglašavanje proizvoda i usluga putem digitalnih medija. Munjevitim rastom digitalnog svijeta proteklih godina, ovaj oblik oglašavanja postao je ne samo opcija, već i temelj uspješne, globalne, marketinške kampanje. Internet marketing je ujedno i sve popularniji način oglašavanja poslovnih subjekata. Internet marketing uopšteno predstavlja korištenje pretraživanja i prezentovanja na internetu u cilju sticanja profita. Prezentovanje na internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim segmentima reklamiranja u odnosu na standardno reklamiranje. Internet je stvorio virtuelno i globalno tržište oslobođeno granica vremena i prostora. Nova forma marketinga usmjerena je na individualiziranog internet potrošača putem neposredne interakcije. Najčešće se definiše kao zadovoljenje potreba i zahtjeva potrošača za informacijama, proizvodima ili uslugama, uz adekvatnu finansijsku nadoknadu. Pretpostavka uspješne primjene online marketinga je znanje o osnovama sistema i procesa marketinga ili često sad već nazvanog tradicionalnog marketinga. To podrazumijeva znanja iz područja marketing istraživanja, planiranja i razvoja proizvoda, distribucije i promocije kao aktivnosti marketinga i o instrumentima marketinga.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH